intTypePromotion=1

Phân tích tác động của quy luật giá trị tới nền kinh tế - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
159
lượt xem
40
download

Phân tích tác động của quy luật giá trị tới nền kinh tế - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy nhiên điều tai hại là các cán bộ lãnh đạo ,các nhà chuyên môn về công tác kế hoạch ,trừ số ít đều hiểu không thấu đáo tác dụng của quy luật giá trị ,không nghiên cứu và không biết chú ý đến tác dụng đó trong khi tính toán .Đó là nguyên nhân vì sao chính sách nước ta còn hay mơ hồ. 2.3.2. Trong lĩnh vực lưu thông . Phân phối và lưu thông trong xã hội chủ nghĩa có sự tác động khách quan của quy luật giá trị .Việc vận dụng quy luật trong lưu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tác động của quy luật giá trị tới nền kinh tế - 3

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hình thực hiện của sản xuất ,biết tìm ra những lực lượng dự trữ tiềm tàng giấu kín trong sản xuất Tuy nhiên điều tai hại là các cán bộ lãnh đạo ,các nhà chuyên môn về công tác kế hoạch ,trừ số ít đều hiểu không thấu đáo tác dụng của quy luật giá trị ,không nghiên cứu và không biết chú ý đến tác dụng đó trong khi tính toán .Đó là nguyên nhân vì sao chính sách nước ta còn hay mơ hồ. 2.3.2. Trong lĩnh vực lưu thông . Phân phối và lưu thông trong xã hội chủ nghĩa có sự tác động khách quan của quy luật giá trị .Việc vận dụng quy luật trong lưu thông ,phân phối được thể hiện ở những mặt sau 2.3.2.1. Hình thành giá cả. Hình thức vận dụng quy luật giá trị tập trung nhất là khâu hình thành giá cả.Giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị,cho nên khi xác đ ịnh giá cả phải đảm bảo yêu cầu khách quan là lấy giá trị làm cơ sở,phản ánh đầy đủ những hao phí về vật tư và lao đ ộng để sản xuất hàng hoá .Giá cả phải bù đắp chi phí sản xuất hợp lí ,tức là bù đắp giá th ành sản xuất ,đồng thời phải bảo đảm một mức lãi thích đángđể tái sản xuất mở rộng.Đó là nguyên tắc chung áp dụng phổ biến cho mọi quan hệ trao đổi ,quan hệ giữa các xí nghiệp quốc doanh với nhau ,cũng như nhà nước với nông dân . Giá cả là một phạm trù phức tạp ,sự ch ênh lệch giữa giá cả và giá trị là m ột tất yếu khách quan của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .Nh à nước ta đã vận dụng quy luật giá trị vào những mục đ ích nh ất đ ịnh ,đã phảI tính đến những nhiệm vụ kinh tế ,chính trị trước mắt và lâu dàI,căn cứ vào nhiều quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa. 2.3.2.2.Nguồn h àng lưu thông. 17
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ,việc cung cấp hàng hoá cho thị trường dược thực hiện một cách có kế hoạch.Đối với nhưng mặt hàng có quan h ệ lớn đ ến quốc kế dân sinh,nếu cung cầu không cân đối thì nhà nươc dùng biện pháp đẩy mạnh sản xuất,tăng cư ờng thu mua ,cung cấp theo đ ịnh lượng ,theo tiêu chu ẩn mà không thay đổi giá cả.Chính thông qua hệ thống giá cả quy luật có ảnh hưởng nhất định đến việc sự lưu thông của một hàng hoá nào đó .Giá mua cao sẽ khơi thêm nguồn hàng ,giá bán hạ sẽ đẩy mạnh việc tiêu thụ,và ngược lại.Do đó mà nhà n ước ta đã vận dụng vào việc đ ịnh giá cả sát giá trị ,xoay quay giá trị đ ể kích thích cải tiến kĩ thuật ,tăng cường quản lí.Kh ông những thế nhà nước ta còn chủ động tách giả cả khỏi giá trị đối với từng loại hàng hoá trong từng thời kì nhất đ ịnh ,lợi dụng sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị đ ể đ iều tiết một phần sản xuất và lưu thông ,điều chỉnh cung cầu và phân phối Giá cả được coi là một công cụ kinh tế quan trọng đ ể kế hoạch hoá sự tiêu dùng của xã hội Ví d ụ như là giá cả của sản phẩm công nghiệp nặng lại dặt thấp hơn giá trị để khuyến khích sự đầu tư phát triển ,áp dụng kĩ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên sự đ Iều chỉnh n ày ở nước ta không phảI bao giờ cung phát huy tác dụng tích cực,nhiều khi những chính sách n ày lại làm cho giá cả bất ổn,tạo đIều kiện cho hàng hoá nước ngoài tràn vào nư ớc do giá cả hợp lí hơn . Kinh tế thi trường tuân thủ nguyên tắc trao đổi ngang giá hàng hoá , theo đuổi hiệu quả phân phối tối ưu của các nguồn.Thứơc đo giá trị chú trọng hiệu quả kinh tế hình thành trong điều kiện kinh tế thị trường ; một khi được mở rộng, vận dụng vào lĩnh vực đời sống xã hội và quan h ệ con ngư ời , không tránh khỏi sản sinh những quan khác nhau gắn bó với đạo đ ức con người đó là chuẩn mực giá trị” coi trọng tình ngh ĩa, xem th ường lợi ích” hay “coi trọng lợi ích, xem thường tình nghĩa “.Do vậy , ở nước ta, phát triển 18
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo đ ịnh hướng xx hội chủ nghĩa, phải chú ý sự chuyển đổi quan niệm giá trị xã hội sao cho phù hợp với đạo đức dân tộc truyền thống và hiện đại .Thể hiện rõ nhất ở nước ta hiện nay là nạn h àng giả, trốn thuế, buôn lậu… 2.4những giảI pháp để vận dụng tốt hơn quy luật giá trị đối với nền kinh tế nước ta thời gian tới. 2.4.1Những giải pháp của đ ảng và nhà nước ta. Để phát huy các tác đ ộng tích cực, đ ẩy lùi các tác động tiêu cực của kinh tế thị trường cần nâng cao vai trò quản lý của nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch , công cụ tài chính,; qua các phương thức kích thích , giáo dục, thuyêt phục và cả cưỡng chế nữa. Chủ trương của Đảng ta trong thời gian tới là : 2.4.1.1 Phát triển kinh tế , công nghiệp hoá, hiện đại hoá là trung tâm . Đây là m ột trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà nước ta.Phát triển kinh tế,công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đ ể từ đó tạo đ à đ ể thực hiện những nhiệm vụ khác,đưa nước ta nhanh chóng phát triển ,tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa 2.4.1.2 Phát triển nền kinh tế h àng hoá nhiều thành phần. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển theo đ ịnh hướng xã hội chủ nghĩa 2.4.1.3Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thi trư ờng, tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước . Đây là m ột yêu cầu cấp thiết ,là đIều kiện cơ b ản để xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xa hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới. 2.4.1.4 Giải quyết tốt các vấn đề xa hội , nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 19
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đây là nhiệm vụ nhằm vận dụng tốt h ơn quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta 2.4.1.5 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tếvà khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế , bảo đảm độc lập, tự chủvà đ ịnh hướng xa hội chủ nghĩa , bảo vệ lợi ích dân tộc , giữ vững an ninh quốc gia , giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 2.4.2Những giải pháp của bản thân. Em xin đưa ra một số biện pháp nhỏ nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta hiện nay. 2.4.2.1Giải phóng lực lượng sản xuất ,huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy nhanh công nghiệp hoá,hiện đại hoá,nâng cao hiệu quả kinh tế-xa hội,cải thiện đời sống nhân dân.NHà nước bằng các công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô để dẫn dắt ,h ướng dẫn cho hệ thống thị trường phát triển,nh ànước có vai trò quan trọng trong quá trình phân phối đ ảm bảo công bằng ,hiệu quả,hướng tới xa hội công bằng,dân chủ,văn minh. 2.4.2.2Nhà nước cần chú ý hơn tới vấn đ ề đồng bộ hệ thống thị trường ở nước ta ở nươc ta một số loại thị trường thì phátt triển nhanh chóng,phát huy được hiệu quả trong nền kinh tế thị trường,trong khi đó một số loại thị trường còn rất sơ khai,ch ưa hình thành một cách đ ầy đủvà bị biên dạng.Vì thế nhà nước cần có những biện pháp để vực dậy một số thị trư ờng còn bỏ ngỏ. 2.4.2.3Việc vận dụng quy lu ật giá trị trong định giá giả cả phải có giới hạn,có căn cứ kỉnh tế .Như vậy mới có tác dụng trong việc phát triển sản xuất 2.4.2.4Nhà nước ta khivận dụng quy luật giá trị phảI xuất phát từ nhiều quy luật kinh tế của chủ nghĩa xa hội.,căn cứ vào nhiệm vụ kinh tế ,chính trị từng thời kì . Phần kết luận: 20
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Quy lu ật giá trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế thi trường , nó là quy luật kinh tế căn bản chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường . Sự tác động của quy luật giá trị một mặt thúc đ ẩy sự phát triển của nền kinh tế, mặt khác gây ra các hệ quả tiêu cực …Đối với nền kinh tế thi trường đ ịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn hiện nay, quy luật giá trị đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên có phát huy đ ược các m ặt tích cưc , đẩy lùi các mặt tiêu cực còn là một vấn đ ề phụ thuộc nhiều vào vai trò qu ản lý vĩ mô của nh à n ước và nhận thức của mỗi công dân. Tài liệu tham khảo 1.Bộ giáo dục và đào tạo:Giáo trình kinh tế chính trị Trường đại học kinh tế quốc 2.Bộ giáo dục và đào tạo:Giáo trình kinh tế chính trị Trường đại học bách khoa Hà nội 3.Bộ giáo dục và đào tạo :Giáo trình kinh tế chính trị Nhà xu ất bản chính trị quốc gia 4. Giáo trình kinh tế chính trị ( Chương trình cao cấp). Tập một: Chủ nghĩa tư b ản . Học viện chính trị quốc gia . 5. Giáo trình kinh tế quốc tế. Học viện tài chính Hà Nội. 6. Giáo trình quản lý nh à nước về kinh tế. Học viện hành chính quốc gia Hà Nội . 7. Báo” phát triển kinh tế” 8.C.mac:Sự khốn cùng của triết học 21
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nhà xu ất bản sự thật,Hà nội, 1962 9. Văn kiện Đại hội Đảng IX 10.V.Lenin:Lenin toàn tập,cuốn Bàn về cái gọi là vấn đ ề thị trường Nhà xu ất bản Sự thật,Hà nội ,1961. 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2