intTypePromotion=3

Phân tích thị trường (cung, cầu, giá trị cân bằng của một thị trường bất kỳ trong một khoảng thời gian xác định)

Chia sẻ: Do Van Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
359
lượt xem
83
download

Phân tích thị trường (cung, cầu, giá trị cân bằng của một thị trường bất kỳ trong một khoảng thời gian xác định)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng trong ngắn hạn với tỷ giá hối đoái thả nổi Để tăng sản lượng Y thì chính phủ tăng cung tiền làm lãi suất trong nước tạm thời giảm xuống so với lãi suất nước ngoài, tạo ra một dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài. Chính sách tiền tệ mở rộng làm đường LM dịch chuyển sang phải, còn đường IS thì đứng yên. Nhà đầu tư trong nước tìm cách chuyển từ đồng nội tệ sang đồng ngoại tệ, làm giá của đồng nội tệ giảm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thị trường (cung, cầu, giá trị cân bằng của một thị trường bất kỳ trong một khoảng thời gian xác định)

  1. Nền kinh tế nhỏ, tỷ giá hối đoái thả nổi Chính sách tiền tệ Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng trong ngắn hạn với tỷ giá hối đoái thả nổi Để tăng sản lượng Y thì chính phủ tăng cung tiền làm lãi suất trong nước tạm thời giảm xuống so với lãi suất nước ngoài, tạo ra một dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài. Chính sách tiền tệ mở rộng làm đường LM dịch chuyển sang phải, còn đường IS thì đứng yên. Nhà đầu tư trong nước tìm cách chuyển từ đồng nội tệ sang đồng ngoại tệ, làm giá của đồng nội tệ giảm. Trong dài hạn, tỷ giá hối đoái giảm làm tăng xuất khẩu và làm giảm nhập khẩu. Việc chuyển đổi đồng nội tệ sang đồng ngoại tệ diễn ra cho đến khi tỷ giá hối đoái tăng đủ để lãi suất trong nước tăng ngang bằng với lãi suất nước ngoài. Do vậy: Trong ngắn hạn, với tỷ giá hối đoái thả nổi và vốn chu chuyển hoàn hảo thì chính sách tiền tệ là có hiệu quả. Nền kinh tế nhỏ, tỷ giá hối đoái cố định Chính sách tiền tệ
  2. Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định Khi chính phủ sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng bằng việc tăng cung tiền sẽ tạo áp lực làm tăng tỷ giá hối đoái, đường LM dịch chuyển sang phải. Để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định thì cung tiền phải giảm dẫn đến đường LM phải dịch chuyển sang trái về vị trí ban đầu. Do vậy: Trong ngắn hạn, với tỷ giá hối đoái cố định thì chính sách tiền tệ không có hiệu quả. Trích Tham luận của TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban kinh tế, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, Ủy viên HĐTVCSTCTTQG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ CHỦ YẾU ĐỂ PHỤC VỤ MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ Ở NƯỚC TA Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chình và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với nhửng tồn tại, yếu kém nội tại của nền kinh tế, trong 2 năm qua nền kinh tế nước ta đã có những biến động về phương diện kinh tế vĩ mô. Do đó chỉ riêng từ quý 1/2008 đến quý 4/2008 đã có 2 lần thay đổi rất lớn về chính sách và mục tiêu phát triển kinh tế: + Đứng trước áp lực lạm phát, mà dấu hiệu rõ nét từ Quý 4/2007, cùng với tác động tiêu cực,do gia tăng đột biến giá cả môt số hang hoa trên thị trường thế ̣ ̀ ́ giới, tháng 3.2008 chính phủ đã chuyển mục tiêu và chính sách từ sự theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao sang chính sách ưu tiên kiềm chế lạm phat, ổn định ́ kinh tế vĩ mô với 8 nhóm giải pháp.Kêt quả từ thang 6.2008 chỉ số CPI cua nên ́ ́ ̉ ̀
  3. kinh tế đã có xu hướng giam dân và kinh tế vĩ mô có dâu hiêu ôn đinh hơn. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ + Nhưng sau 15.9.2008, thời điểm thực sự nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cùng với sự suy thoái khá sâu về kinh tế, đã tac đông rât tiêu cực đên ́ ̣ ́ ́ nhiêu lanh vực trong hoat đông kinh tế cua nước ta và từ đâu quý 4/2008 nền ̀ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ kinh tế có dấu hiệu thiểu phát do sức cầu giảm.Một lần nữa mục tiêu và chính sách kinh tế phải thay đổi: chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ngăn chặn suy giảm kinh tế, kích cầu đầu tư và tiêu dùng với 5 nhom giai phap đang thực ́ ̉ ́ hiên đên nay. ̣ ́ Có thể nói trong vòng chưa đầy môt năm nền kinh tế đã có 2 bước ngoặt về sử ̣ dụng chính sách kinh tế vĩ mô để thích nghi với tình hình cụ thể, trong đó có thể nói vai trò quyết định là sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ. Điểm qua vai trò của chính sách tiền tệ đã thực thi trong 2 bước ngoặt trên để qua đó làm rõ vai trò của nó trong giai đoạn sau thời kỳ suy giảm. 1. Lý luân và thưc tiên sử dung chinh sach tiên tệ như môt trong nhưng ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̀ ̣ công cụ chủ yêu để điêu tiêt kinh tế vĩ mô: ́ ̀ ́ Về lý thuyêt, thông thường khi noi đên muc tiêu kinh tế vĩ mô, người ta thường ́ ́ ́ ̣ ̣ tâp trung vao 4 muc tiêu chinh: ̀ ̣ ́ (1) Tôc độ tăng trưởng kinh tế phan anh qua tôc độ tăng trưởng GDP hay GNP ́ ̉ ́ ́ cung với chỉ tiêu GDP/người vao những môc thời gian nhât đinh. Đây là muc tiêu ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ bao trum nhât cua kinh tế vĩ mô phan anh chung nhât về thanh tựu phat triên cua ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ môt nên kinh tê. Tuy chỉ bao nay chưa phan anh đây đủ chât lượng cua môt nên ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ kinh tê, nhưng luôn luôn là chỉ bao quan trong nhât để đanh giá sự thanh công ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ hay thât bai cua môt nên kinh tê. ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ (2) Kiêm soat giá cả thông qua chỉ bao CPI hay thường noi là kiêm soat lam phat ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ là chỉ bao quan trong nhât phan anh tinh ôn đinh cua kinh tế vĩ mô. Chỉ bao nay ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ con được sử dung như môt công cụ giai quyêt môi quan hệ giữa muc tiêu tăng ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ trưởng kinh tế với an sinh xã hôi. ̣ (3)Tao viêc lam mới cho xã hôi , kiêm soat tỷ lệ thât nghiêp là chỉ bao vừa phan ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ anh tinh trang cua nên kinh tê, vừa phan anh tinh ôn đinh về măt an sinh xã hôi. ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ Thông thường ở cac nước đây là chỉ bao rât quan trong không chỉ có ý nghia ́ ́ ́ ̣ ̃ kinh tế mà con có ý nghia chinh trị phan anh năng lực quan lý điêu hanh cua môt ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ chinh phu. Số viêc lam mới tao ra môt năm con phan anh môi quan hệ giữa đâu ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ tư với tăng trưởng kinh tế và môi quan hệ giữa cac chinh sach kinh tế tai chinh ́ ́ ́ ́ ̀ ́ với chinh sach nhân dung. ́ ́ ̣ (4)Tăng xuât khâu rong (lây kim ngach xuât khâu – kim ngach nhâp khâu); nhât ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ là đôi với những nên kinh tế hướng về xuât khâu. ́ ̀ ́ ̉ Bôn muc tiêu nêu trên được sử dung khá phổ biên ở cac nước như là những muc ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ tiêu cơ ban cua kinh tế vĩ mô. Nhưng muc tiêu nay cung chinh là nhưng san ̉ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ phâm đâu ra cua quan hệ tông cung và tông câu cua nên kinh tê. Vai trò cua nhà ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ nước thông qua cac chinh sach và giai phap kinh tế để tac đông đên tông cung ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ và tông câu nhăm tao được “đâu ra” theo ý muôn, với nguyên tăc: nhà nước ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ không tac đông trực tiêp vao chủ thể tao cung hay tao câu, mà tac đông vao thị ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ trường (sự vân đông cua tông cung và tông câu được xem như “hôp đen”) và ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ chinh thị trường sẽ tac đông đên cac chủ thể cua nên kinh tế (người san xuât, ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ người tiêu dung). ̀ Để thực hiên 4 muc tiêu kinh tế vĩ mô nêu trên, nhà nước thường sử dung 4 ̣ ̣ ̣
  4. nhom chinh sach hay con goi là cac nhom công cụ điêu tiêt kinh tế vĩ mô: ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ (i) Chinh sach tai khoa bao gôm cac chinh sach thuế và chi tiêu cua chinh phu. ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ Đây là những chinh sach quan trong nhât vì nó không chỉ tac đông đên tông cung ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ và tông câu cua nên kinh tế mà con có ý nghia dân dăt, đinh hướng thị trường. ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ̃ ́ ̣ Chinh sach tai khoa thường rât linh hoat để điêu chinh kip thời cac muc tiêu kinh ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ tế vĩ mô. Ví dụ chinh sach tăng công chi để kich thich sức câu cua nên kinh tế ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ chăng han hay tăng thuế để han chế tiêu dung. ̉ ̣ ̣ ̀ (ii) Nhom cac chinh sach tiên tệ được ngân hang trung ương sử dung để điêu tiêt ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ thị trường tai chinh, mà trong tâm là thực hiên muc tiêu kiêm soat lam phat ôn ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ đinh giá ca. Thông thường chinh sach tiên tệ có anh hưởng manh nhât đên điêu ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ chinh tông câu cua nên kinh tế thông qua cac công cụ như: lai suât, hôi đoai,dự ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ trữ băt buôc, tai chiêt khâu, điêu chinh cung tiên, cac nghiêp vụ cua thị trường ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ mở… (iii) Chinh sach chi tiêu nhăm điêu chinh môi quan hệ giữa tich luy và tiêu dung ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ̀ và điêu tiêt khôi câu cua nên kinh tê. Chinh sach nay được sử dung thường ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ xuyên trong trường hợp nên kinh tế ở trong tinh trang lam phat hoăc giam phat. ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ (iv) Chinh sach ngoai thương nhăm điêu chinh quan hệ xuât nhâp khâu, bao đam ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ muc tiêu tăng xuât khâu rong; đông thời cung điêu tiêt tông cung và tông câu nôi ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ đia cua nên kinh tê. ̉ ̀ ́ Bôn nhom công cụ chinh sach nêu trên tuy theo tinh chât cua môt nên kinh tế và ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ trong môi giai đoan nhât đinh được điêu chinh nhăm bao đam phuc vụ có hiêu ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ quả cho cac muc tiêu kinh tế vĩ mô. ́ ̣ Muc tiêu và công cụ chinh sach kinh tế vĩ mô đươc khai quat theo sơ đồ dưới ̣ ́ ́ ́ ́ đây: [Only registered and activated users can see links. ] 2. Thưc tiên sử dung công cụ chinh sach tiên tệ ở nươc ta: ̃ ̣ ́ ́ ̀ Từ sự phân tich lý thuyêt như trên đôi chiêu với thực tiên ở nước ta cho thây, ́ ́ ́ ́ ̃ ́ trong 2 năm qua Chinh phủ đã sử dung khá linh hoat cac công cụ chinh sach ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ kinh tế vĩ mô để điêu chinh cac muc tiêu kinh tê-xã hôi, đăc biêt là chinh sach tai ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ khoa và chinh sach tiên tê, cụ thể như sau: ́ ́ ́ ̀ ̣ + Trong năm 2008, để kiêm chế lam phat, ôn đinh kinh tế vĩ mô, thực hiên an ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ sinh xã hôi, trong 8 nhom giai phap thực hiên từ thang 3 năm 2008, thì nôi bât và ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ có tac dung nhanh nhât là chinh sach tiên tê. Với tinh hinh lam phat cao (trên ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ 2%/thang) Chinh phủ thực hiên chinh sach siêt chăt tiên tê, thông qua cac công ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ cụ cua Ngân hang TW như tăng lai xuât cơ ban, tăng dự trữ băt buôc đôi với ̉ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ ngân hang thương mai, thực hiên tin phiêu băt buôc đôi với môt số tổ chức tin ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ dung chủ yêu, han chế viêc chiêt khâu cac loai giây tờ có gia... nhăm keo giam ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ tôc độ tăng dư nợ tin dung cua cac ngân hang thương mai, giam tông cung tiên ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ trong lưu thông... dân đên giam tông câu cua nên kinh tê, tao sự thăng băng mới ̃ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ trong quan hệ giữa Tông cung - Tông câu. Khi môt nên kinh tế lâm vao tinh trang ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ lam phat, thì có nhiêu nguyên nhân, bao gôm trực tiêp và gian tiêp, nhưng luôn ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ luôn được thể hiên qua tiên tê, nên “toa thuôc tiên tê” có tac dung nhanh nhât. ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ + Từ đâu năm nay, nên kinh tế nước ta có tôc độ tăng trưởng suy giam khá manh ̀ ̀ ́ ̉ ̣ (GDP quý 1/2008 tăng 7,4% nhưng quý 1/2009 chỉ con 3,1%), muc tiêu kinh tế vĩ ̀ ̣ mô là ngăn chăn suy giam, nên phai ap dung cac giai phap để tăng tông câu cua ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ nên kinh tê. Môt lân nữa chinh sach tiên tệ được sử dung như công cụ chủ yêu ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́
  5. để phuc vụ muc tiêu kinh tê. Trong 5 nhom giai phap chinh phủ thực thi từ thang ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ 12/2008 đên nay, thì nôi bât vân là viêc sử dung công cụ cua chinh sach tiên tệ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ như: nới long chinh sach tin dung, hạ lai xuât cơ ban, hạ tỷ lệ dự trữ băt buôc đôi ̉ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ với ngân hang thương mai, trả nợ tin phiêu băt buôc, tai chiêt khâu và tai câp vôn ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ qua nghiêp vụ thị trường mở, mở rông biên độ tỷ giá VND... để kich thich sự gia ̣ ̣ ́ ́ tăng tông câu cua nên kinh tê, qua đó lam tăng cả tông cung. Để thực hiên goi ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ kich thich kinh tế với quy mô 8 tỷ USD, mà chinh phủ công bô, thì cho đên nay ́ ́ ́ ́ ́ viêc thực hiên bù lai xuât 4% cho cac doanh nghiêp thuôc đôi tượng vay vôn lưu ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ đông vân là chinh sach có nhiêu tac dung nhât. ̣ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ 3. Chinh sach tiên tệ trong giai đoan “hâu khung hoang”. ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ 3.1. Kinh tế toan câu bước vao thời kỳ “ hâu khung hoang”. ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ Theo doi diên biên tinh hinh kinh tế thế giới từ đâu năm đên nay cho thây, cuôc ̃ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ khung hoang tai chinh toan câu chăc chăn không dân đên môt cuôc đai khung ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ hoang kinh tế như thời kỳ 1929-1933, mà đã có nhiêu người lo lăng.Tac đông ̉ ̀ ́ ́ ̣ cua khung hoang tai chinh đã dân đên suy thoai kinh tế toan câu, nhưng đên nay ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ có thể tin răng, sự suy giam đã cham đay. ̀ ̉ ̣ ́ Thât vây,đôi với thị trường tai chinh,thì đay cua khung hoang đã không lâp lai sau ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ngay 10/3/2009, ngay có cac chỉ số cua cac thị trường chứng khoan Mỹ đat mức ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ thâp nhât. Đôi với suy giam kinh tế thì hâu hêt cac nên kinh tế chiu anh hưởng ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ lớn nhât đêu tin răng đã đên đay: Ba nên kinh tế lớn My, EU và Nhât ban đã có ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̉ dâu hiêu tăng trưởng dương; tỷ lệ thât nghiêp giam; cac nên kinh tế khac như ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ Han quôc, Singapore...đang có sự phuc hôi ngoan muc.Trung quôc, Ân đô, ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Indonesia đang tâp trung tăng tôc trở lai với đây tham vong cua thời kỳ hâu ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ khung hoang. ̉ ̉ Có thể noi: Thế giới đang thực sự bước vao thời kỳ hâu khung hoang. Cac quôc ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ́ gia đang nỗ lực thực hiên cac chiên lược riêng cua minh; môt cuôc chay đua mới ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ đang diên ra, măc dù tôc độ phuc hôi chung cua nên kinh tế toan câu rât châm ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ và phân nao đó trì trệ cho đên giữa năm tới, khi niêm tin cua nhà đâu tư và tinh ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ôn đinh cua nên tai chinh được cung cô. ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ́ 3.2. Kinh tế Viêt Nam đang phuc hôi: ̣ ̣ ̀ Với đăc điêm cua môt nên kinh tế có độ mở cao, cung với đăc điêm cua môt nên ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ kinh tế mang năng tinh chât gia công, tỷ trong giá trị gia tăng thâp trong cơ câu ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ giá trị san phâm, nên chiu tac đông rât lớn cua thị trường thế giới. Tuy nên kinh ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ tế nước ta không chiu tac đông trực tiêp cua khung hoang tai chinh toan câu; hệ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ thông tai chinh-tin dung giữ được ôn đinh, nhưng sự tăng trưởng kinh tế trong ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ nước vân chiu anh hưởng bởi mức độ phuc hôi cua thị trường thế giới. Tuy ̃ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ nhiên, nêu xet về hệ thông tai chinh-tin dung, thì thời điêm khó khăn nhât đã rơi ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ vao quý 2/2008, con tăng trưởng kinh tế khó khăn nhât cung đã rơi vao quý ̀ ̀ ́ ̃ ̀ 1/2009. Phân thời gian con lai cua năm nay và năm 2010 có thể xem là thời kỳ ̀ ̀ ̣ ̉ phuc hôi, nên cac chinh sach kinh tế thực hiên vao thời kỳ nay có ý nghia rât ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ quan trong, không chỉ cho giai đoan nay, mà tao tiên đề phat triên cho giai đoan ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ “tăng tôc” tiêp theo. ́ ́ 3.3. Vai trò cua chinh sach tiên tệ thời kỳ sau suy giam: ̉ ́ ́ ̀ ̉ Như đã noi ở trên, nên kinh tế toan câu đang bước vao giai đoan hâu suy giam ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ và môi quôc gia đêu đang nỗ lực trong môt cuôc chay đua mới trong quá trinh ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ toan câu hoa và hôi nhâp kinh tế quôc tế ngay cang sâu rông hơn. Đôi với nên ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀
  6. kinh tế nước ta, dưới tac đông cua cuôc khung hoang tai chinh và suy thoai kinh ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ tế toan câu, bai hoc được rut ra quan trong la: Sự bất cập của Mô hình tăng ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ trưởng kinh tế theo chiều ngang, chủ yếu dựa vào sự tăng vốn đầu tư, sử dụng lao động rẻ, khai thác tài nguyên thô và gia công hàng xuất khẩu..., thể hiện qua các chỉ báo như: hệ số ICOR, VA/GO, cơ cấu hàng xuất khẩu, năng suất lao động, tổng yếu tố của tăng trưởng. Do đo, vân đề trong tâm cua giai đoan “sau ́ ́ ̣ ̉ ̣ suy giam” la: Tổ chức lai nên kinh tế nhăm chuyển nền kinh tế từ tính chất gia ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ công sang sản xuất; tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; chuyển nền kinh tế từ lệ thuộc sang tương thuộc trong quá trình hội nhập nhằm xác lập vị thế của nền kinh tế Viêt nam trong thời kỳ “hậu khủng hoảng” với sự dự báo sẽ diễn ra cuộc chạy đua nhằm thay đổi trật tự kinh tế quốc tế trong quan hệ toàn cầu và khu vực. Dĩ nhiên, để thực hiên muc tiêu tai câu truc nên kinh tế theo hướng nâng cao sức ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ canh tranh nêu trên, nhà nước cân sử dung cả hệ thông công cụ quan lý nhà ̣ ̀ ̣ ́ ̉ nước về kinh tế như: hệ thông phap luât điêu chinh moi hoat đông cua đời sông ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ kinh tê; công cụ quy hoach và kế hoach; 4 công cụ điêu tiêt vĩ mô; lực lượng kinh ́ ̣ ̣ ̀ ́ tế nhà nước, những công cụ chinh sach tiên tệ có tâm quan trong đăc biêt đôi với ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ đăc điêm cua nên kinh tế nước ta, được nhin ở cac giac độ tac đông đên muc ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ tiêu tăng trưởng và ôn đinh kinh tế vĩ mô. Thât vây, hiên nay và có lẽ trong nhiêu ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ năm tới, nguôn vôn cho nên kinh tế chủ yêu vân được huy đông và phân bố qua ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ hệ thông ngân hang và cac đinh chế tin dung trung gian phi ngân hang, mà cac ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ đinh chế nay đêu vân hanh theo sự điêu tiêt cua chinh sach tiên tê. Do đo, chinh ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ sach tiên tệ có ý nghia quyêt đinh đôi với sự vân đông cua dong vôn đâu tư và ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ngay cả chiên lược kinh doanh cua doanh nghiêp. Trên thực tê, chinh sach tiên ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ tệ đong vai trò chủ yêu, không chỉ trong viêc hỗ trợ doanh nghiêp về nguôn vôn ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ lưu đông, mà đang tao điêu kiên cho doanh nghiêp nao có chiên lược kinh doanh ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ tôt có thể tân dung để thực hiên chiên lược phat triên dai han, thông qua đâu tư ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ phat triên san phâm mới. Chinh sach tiên tệ vân là công cụ chủ yêu để ôn đinh ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ̣ giá ca, thực thiên chinh sach ngoai thương thông qua sự điêu hanh chinh sach tỷ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ giá và bao đam tinh thanh khoan trong thanh toan quôc tê. ̉ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ Tom lai, với vai trò là công cụ chủ yêu tac đông đên sự vân đông cua tông cung ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ và tông câu cua nên kinh tê. Chinh sach tiên tệ cua nước ta trong thời gian gân ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ đây đã được chinh phủ sử dung môt cach linh hoat trong viêc kiêm chế lam phat ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ và đang gop phân quan trong trong viêc ngăn chăn suy giam kinh tế hiên ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ nay.Trong thời kỳ sau suy giam, chinh sach tiên tệ chinh là công cụ để hỗ trợ cac ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ doanh nghiêp tai câu truc nhăm nâng cao sức canh tranh, thông qua viêc sử ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ dung linh hoat và hiêu quả cac công cụ tiên tê. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản