Phân tích tỷ số tài chính

Chia sẻ: Do Thi Nhan Nhan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
607
lượt xem
201
download

Phân tích tỷ số tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tỷ số tài chinh bao gồm tỷ số về khả năng thanh toán, tỷ số hoat đông,tỷ số nơ, ̣ tỷ số khả năng sinh lơi, tỷ số giá thị trương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tỷ số tài chính

  1. II. Phân tich tỷ số tai chinh ́ ̀ ́ Cac tỷ số tai chinh bao gôm tỷ số về khả năng thanh toan, tỷ số hoat đông,tỷ số nơ, ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ tỷ số khả năng sinh lơi, tỷ số giá thị trương. Nhin chung cac tỷ số nay qua cac năm ̀ ́ ̀ ́ đêu biên đông và phan anh rõ net tinh hinh hoat đông kinh doanh cua doanh nghiêp. ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ Đi sâu vao phân tich tưng tỷ số ta thây đươc: ̀ ́ ́ 1.Tỷ số về khả năng thanh toan: ́ - Tỷ số về khả năng thanh toan hiên thơicua công ty năm 2007 đên năm 2009 đêu ́ ̣ ̉ ́ ̀ duy trì ơ mưc lơn hơn 1. Điêu nay chưng to khả năng trả nơ hiên hiên thơi cua ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ công ty qua cac năm là rât tôt vì tai san ngăn han cua công ty đam bao hơn môt lân ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ nơ ngăn han cua công ty. Năm 2008 so vơi năm 2007 tỷ số khả năng thanh toan ́ ̣ ̉ ́ hiên thơi cua công ty giam 1,01 lân. Điêu nay chưng tỏ khả năng thanh toan hiên ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ thơi cua công ty đang có xu hương giam xuông . Sơ dĩ như vây là so tỷ lệ tăng tai ̉ ̉ ́ ̣ ̀ san lưu đông cua công ty năm 2008 so vơi năm 2007 không tương xưng vơi tỷ lệ ̉ ̣ ̉ tăng cua nơ ngăn han năm 2008 so vơi năm 2007. Cụ thê, năm 2008 tai san lưu ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ đông cua công ty tăng 73,35% mà nơ ngăn han cua công ty tăng đên 208,95% trong ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ đó khoan phai trả ngươi ban tăng vơi tỷ lệ lơn(212,84%). Tai trơ tai san dai han ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ không tăng tương xưng vơi mưc tăng cua nơ ngăn han công ty nên xem xet lai cơ ̉ ́ ̣ ́ ̣ câu đâu tư. Năm 2009 tỷ số khả năng thanh toan hiên thơi cua công ty tăng 1,25 lân ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ so vơi năm 2008. Sơ dĩ vây là do nơ ngăn han cua công ty năm 2009 tăng không ̣ ́ ̣ ̉ tương xưng vơi tỷ lệ tăng cua tai san lưu đông. Cụ thê, tai san lưu đông cua công ty ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ năm 2009 tăng 80,21% , nơ ngăn han cua công ty giam 8,32% so vơi năm 2008. Tai ́ ̣ ̉ ̉ ̀ san lưu đông năm 2009 tăng nhanh chủ yêu là do vôn băng tiên và hang tôn kho ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ tăng nhanh. Cụ thể vôn băng tiên tăng 696,63% và hang tôn kho tăng 10,25% so vơi ́ ̀ ̀ ̀ ̀ năm 2008. Tuy khả năng thanh toan hiên thơi cua công ty cả 3 năm là tôt nhưng tỷ ́ ̣ ̉ ́ số nay năm 2007 và 2009 là tương đôi cao, chưng tỏ công ty đã đâu tư tương đôi ̀ ́ ̀ ́ nhiêu vao tai san lưu đông, viêc quan lý tai san lưu đông chưa đat hiêu quả cao, ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ công ty nên xem xet để cai thiên trong thơi gian tơi. ́ ̉ ̣ - Tỷ số khả năng thanh toan nhanh cua công ty nă 2007 và 2009 đươc đam bao ơ ́ ̉ ̉ ̉ mưc lơn hơn 1. Điêu nay chưng tỏ công ty cố khả năng thanh toan nhanh mà không ̀ ̀ ́ cân thanh lý hang tôn kho. Riêng năm 2008 tỷ số khả năng thanh toan nhanh cua ̀ ̀ ̀ ́ ̉ công ty giam 1,1 lân so vơi năm 2007 xuông con mưc 0.94 lân. Sơ dĩ vây là do ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ lương hang tôn kho cua công ty năm 2008 tăng 314,37% so vơi năm 2007 trong khi ̀ ̀ ̉ đó tai san lưu đông và nơ ngăn han chỉ tăng ơ mưc 73,35% và 208,95% . Tỷ số khả ̀ ̉ ̣ ́ ̣ năng thanh toan nhanh cua công ty năm 2008 giam so vơi năm 2007 và xuông mưć ̉ ̉ ́ bé hơn 1 chưng tỏ năm 2007 công ty không có khả năng trả nơ nhanh cho chủ nơ nêu không thanh lý hang tôn kho. Điêu nay cho thây viêc quan lý tai san lưu đông ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ cua công ty đăc biêt đôi vơi hang tôn kho là chưa tôt ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ 2. Tỷ số hoat đông. ̣ ̣ - Tỷ số vong quay tôn kho cua công ty qua 3 năm tư năm 2007 đên 2009 biên đông ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ tương đôi lơn. Năm 2007 vong quay tôn kho cua công ty là 15,19 vong. Năm 2008 ́ ̀ ̀ ̉ ̀
  2. so vơi năm 2007 số vong quay tôn kho giam 10,9 vong xuông mưc 4,29 vong, số ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ vong quay tôn kho năm 2009 giam 2,77 vong so vơi năm 2008 chỉ con 1,52 vong. ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ Sơ dĩ vây là do lương hang tôn kho cua công ty hai năm 2008 và 2009 qua cao so ̣ ̀ ̀ ̉ ́ vơi doanh thu ban hang. Cụ thể năm 2008 lương hang tôn kho tăng 314,37% trong ́ ̀ ̀ ̀ khi đó doanh thu ban hang và cung câp dich vụ năm 2008 chỉ tăng 17,02% so vơi ́ ̀ ́ ̣ năm 2007. Năm 2009 hang tôn kho cua công ty tăng 210,25% trong khi đó doanh ̀ ̀ ̉ thu ban hang và cung câp dich vụ chỉ tăng 9,78%. Viêc số vong quay tôn kho giam ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ xuông cho thây chinh sach quan lý hang tôn kho cua công ty chưa tôt. Công ty nên ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ có chinh sach quan lý hang tôn kho tôt hơn tranh gây tinh trang ư đong tai san công ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ty. - Kỳ thu tiên binh quân cua công ty năm 2007 là 159,12 ngay. Năm 2008 kỳ thu tiên ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ binh quân cua công ty tăng 32,78 ngay so vơi năm 2007 do năm 2008 khoan phai ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ thu cua công ty tăng 41,12% trong khi đó doanh thu thuân về ban hang và cung câp ̉ ̀ ́ ̀ ́ dich vụ chỉ tăng 17,02% so vơi năm 2007. Điêu nay cho thây chinh sach quan lý ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ khoan phai thu cua công ty 2008 chưa đươc thưc hiên môt cach hơp lý công ty cân ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ tiên hanh phân tich chinh sach ban hang để tim ra nguyên nhân tôn đông nơ. Năm ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ 2009 binh quân môt khoan phai thu cua công ty là 56,1 ngay giam 135,8 ngay so vơi ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ năm 2008. Sơ dĩ vây là do công ty đã căt giam đươc 67,91% khoan phai thu so vơi ̣ ́ ̉ ̉ ̉ năm 2008 trong khi đó doanh thu ban hang và cung câp dich vụ chỉ tăng 9,78% so ́ ̀ ́ ̣ vơi năm 2008. Kỳ thu tiên binh quân cua công ty năm 2008 giam chưng tỏ công ty ̀ ̀ ̉ ̉ đã xây dưng đươc chinh sach ban hang hơp lý , công ty không bị ư đong vôn trong ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ khâu thanh toan và không găp phai nhưng khoan nơ kho đoi. Công ty nên phat huy ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ trong thơi gian tơi. - Hiêu quả sư dung tai san cố đinh cua công ty có sư chênh lêch lơn giưa năm 2007 ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ so voưi năm 2008 và 2009. Năm 2007 hiêu quả sư dung tai san cố đinh cua công ty ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ là 78,55 nghia là cư môt đông tai san cố đinh cua công ty tao ra đươc 78,55 đông ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ doanh thu, tỷ số nay cao hơn nhiêu lân so vơi năm 2008 vad 2009. Điêu nay chưng ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ tỏ năm 2007 công ty đã sư dung khá hiêu quả tai san cố đinh, viêc đâu tư tai san cố ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ đinh là hơp ly. Năm 2008 công ty đưa vao sư dung tai san cố đinh mơi tông trị giá ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ 446919872 đông tăng 1051,31% so vơi năm 2007 tuy vây doanh thu chỉ tăng ̀ ̣ 17,02% dân đên hiêu quả sư dung tai san cố đinh cua công ty năm 2008 giam ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ 70,57% so vơi năm 2007 điêu nay chưng tỏ tai san cố đinh mà công ty đưa vao sư ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ dung năm 2008 là không tôt, viêc đâu tư tai san cố đinh cua công ty năm 2008 là ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ chư hơp ly. Công ty cân xem xet và có chinh sach điêu chinh phù hơp để gia tăng ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ hhieeuj quả sư dung tai san cố đinh nhưng năm tiêp theo. Năm 2009 công ty đã có ̣ ̀ ̉ ̣ ́ sư điêu chinh tai san cố đinh so vơi năm 2008 đã cai thiên đươc hiêu quả sư dung ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ tai san cố đinh, tuy nhiên mưc tăng nay là không đang kê. Công ty cân tiêp tuc có ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ chinh sach đâu tư tai san cố đinh hơp lý để nâng cao hiêu quả hoat đông kinh doanh. ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ - Hiêu quả sư dung tai san cua công ty thâp và giam dân tư năm 2007 đên năm ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ 2009. Năm 2007 môt đông tai san cua công ty tao ra đươc 1,69 đông doanh thu . ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀
  3. Năm 2008 con số nay giam 0,67 đông so vơi năm 2007 xuông con 1,02 đông. ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ Nguyên nhân là do, năm 2008 số lương hang tôn kho tăng ( chiêm 23,75% tông tai ̀ ̀ ́ ̉ ̀ san năm 2008) tăng 12,61% so vơi năm 2007 ( năm 2007 hang tôn kho chỉ chiêm ̉ ̀ ̀ ́ 11,14% tông tai san). Hơn nưa, trong năm 2008 công ty đưa vao sư dung tai san cố ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ đinh mơi nhưng hiêu quả sư dung tai san cố đinh năm nay không cao dân đên hiêu ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ quả sư dung toan bộ tai san cua công ty giam. Năm 2009 hiêu quả sư dung tông tai ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ san cua công ty giam 0,36 đông so vơi năm 2008. Sơ dĩ vây là do năm 2009, hang ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ tôn kho cua công ty tăng 178,04% so vơi năm 2008 và chiêm tỷ lệ 36,62% tông tai ̀ ̉ ́ ̉ ̀ san cua công ty năm nay. Nhin chung hiêu quả sư dung toan bộ tai san cua công ty ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ thâp, đăc biêt là 2 năm 2008 và 2009 mà nguyên nhân chủ yêu là do tai san ư đong ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ cua công ty nhiêu và tai san cố đinh cua công ty chưa phat huy hiêu qua. Trong ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ tương lai công ty nên chú ý cai thiên sao cho hiêu quả sư dung tai san đươc tôt hơn ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ băng cach tăng đâu tư hoăc bơt đi tai san ư đong không cân thiêt. ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ - Tỷ số nơ cua công ty đo lương mưc đọ sư dung nơ cuả công ty so vơi tai san. ̉ ̣ ̀ ̉ Năm 2007 tỷ số nơ cua công ty là 0,43 điêu nay cho thây năm 2007 nơ cua công ty ̉ ̀ ̀ ́ ̉ băng 0,43 lân tông tai san cua công ty trong đó khoan phai trả ngươi ban chiêm tỷ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ́ trong lơn(87,84%). Năm 2008, tỷ số nơ cua công ty tăng 0,25 lân so vơi năm 2007. ̣ ̉ ̀ Trong năm 2008, tông tai san cua công ty tăng 94,42% so vơi năm 2007 tông nơ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ công ty tăng 208,95%, do trong năm nay công ty có nhu câu vay ngăn han ngân ̀ ̀ ́ ̣ hang và khoan phai trả ngươi ban tăng 212,84% ao vơi năm 2007. Năm 2009, tỷ số ̀ ̉ ̉ ́ nơ công ty giam 0,331 lân. Nguyên nhân là do năm 2009 tông tai san công ty tăng ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ 68,53% trong khi đó công ty căt giam 8,32% tông nơ so vơi năm 2008. Nhin chung, ́ ̉ ̉ ̀ tỷ số nơ cua công ty it biên đông qua cac năm vì vây it tac đông đên chủ nơ và cổ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ đông cua công ty. ̉ - Tỷ số khả năng trả lai vay cua công ty năm 2008 là 8,62, nghia là lơi nhuân trươc ̃ ̉ ̃ ̣ thuế và lai vay cua công ty năm 2008 băng 8,62 chi phí lai vay. Năm 2009 khả năng ̃ ̉ ̀ ̃ trả lai vay công ty tăng 5 lân so vơi năm 2008. Do năm 2009 lơi nhuân trươc thuế ̃ ̀ ̣ và chi phí laĩ vay tăng 9,35% , chi phí lai vay giam 30,75%. Điêu nay chưng tỏ mưc ̃ ̉ ̀ ̀ độ sư dung nơ cua công ty giam xuông và khả năng sinh lơi cua công ty đang có xu ̣ ̉ ̉ ́ ̉ hương tăng lên. - Tỷ số lơi nhuân thuân trên doanh thu tăng nhẹ qua cac năm tư năm 2007 đên năm ̀ ̀ ́ ́ 2009. Năm 2007 tỷ số nay là 1,17% nghia là môt đông doanh thu sẽ tao ra 1,17% lơi ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ nhuân . Năm 2008 tăng 0,55% so vơi năm 2007. Sơ dĩ vây là do lơi nhuân sau thuế ̣ ̣ ̣ cua công ty 72,22% so vơi năm 2007 trong khi đó doanh thu thuân chỉ tăng 17,02%. ̉ ̀ Năm 2009 phân trăm lơi nhuân tao ra trên môt đông doanh thu tăng 0,15% so vơi ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ năm 2008. Tỷ số lơi nhuân thuân trên doanh thu tăng dân qua cac năm là môt tin ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ hiêu tôt điêu nay chưng tỏ công ty đã hoat đông kinh doanh tôt tao ra lơi nhuân ngay ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ cang cao công ty cân phat huy trong thơi gian tơi. ̀ ̀ ́ - Tỷ số lơi nhuân trên tông tai san cua công ty giam dân tư năm 2007 đên năm 2009. ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ Năm 2007 tỷ số nay là 1,97% . Điêu nay chưng tỏ răng môt đong vôn đâu tư cua ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉
  4. công ty sẽ tao ra đươc 1,97% lơi nhuân thuân. Năm 2008 tỷ số nay giam 0,225 so ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ vơi năm 2007. Nguyên nhân là do năm 2008 , công ty đâu tư lương lơn tai san (tăng ̀ ̀ ̉ 94,42% so vơi năm 2007) trong đó chủ yêu là do tai san cố đinh(tăng 1051,31%) , ́ ̀ ̉ ̣ nơ ngăn han tăng 208,95% hang tôn kho tăng 314,37% , trong khi đó lơi nhuân ́ ̣ ̀ ̀ ̣ thuân chỉ tăng 72,225 so vơi năm 2007. Năm 2009 tỷ số lơi nhuân thuân trên tông ̀ ̣ ̀ ̉ tai san giam 0,51%. Sơ dĩ vây là do năm 2009 tai ssan cua công ty tăng 68,53% so ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ vơi năm 2008 , lơi nhuân thuân chỉ tăng 19,39%. Tỷ số lơi nhuân thuân trên tông tai ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ san giam chưng tỏ khả năng sinh lơi trên môt đông vôn đâu tư cua công ty giam, ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ viêc đâu tư tai san cua công ty chưa đat hiêu quả cao, công ty cân có kế hoach đâu ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ tư hơp lý để nâng cao hiêu quả kinh doanh. ̣ - Tỷ số lơi nhuân thuân trên vôn chủ sơ hưu biên đông tăng giam khac nhau qua cac ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ năm tư năm 2007 đên năm 2009. Năm 2007 tỷ số nay là 3,39% nghia là môt đông ́ ̀ ̃ ̣ ̀ đâu tư cua cac chủ sơ hưu tao ra đươc 3,39% lơi nhuân thuân. Năm 2008 tỷ số nay ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ tăng 2,01% so vơi năm 2007. Sơ dĩ vây là do vôn chủ sơ hưu năm 2008 chỉ tăng ̣ ́ 8,11%( chủ yêu do lơi nhuân giư lai tăng 172,22% ) trong khi đó lơi nhuân tăng đên ́ ̣ ̣ ̀ ́ 72,22%. Năm 2008 đau tư chủ sơ hưu đat hiêu quả cao. Năm 2009, tỷ số lơi nhuân ̀ ̣ ̣ ̣ thuân trên vôn chủ sơ hưu giam 3,44%. Nguyên nhân là do vôn chủ sơ hưu năm ̀ ́ ̉ ́ 2009 tăng 228,96% so vơi năm 2008, trong đó vôn kinh doanh tăng 250%, lơi nhuân ́ ̣ giư lai tăng 72,51%. Lơi nhuân thuân năm 2009 chỉ tăng 19,39%. Lơi nhuân thuân ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ trên vôn chủ sơ hưu giam chưng tỏ đâu tư cua chủ sơ hưu không đat hiêu quả cao. ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ Công ty cân có biên phap để cai thiên tinh trang nay. ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản