Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích việc bố trí, lựa chọn van khí trên đường ống cấp nước

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

19
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Van khí là thiết bị cơ học thủy khí được thiết kế để tự động xả khí trong khoảng thời gian điền nước, xả nước, của hoạt động một tuyến ống cấp nước hoặc của một hệ thống cấp nước. Sự vận hành an toàn và hiệu quả của một tuyến ống phụ thuộc vào việc loại bỏ liên tục không khí ra khỏi đường ống. Bài viết Phân tích việc bố trí, lựa chọn van khí trên đường ống cấp nước đề cập đến việc lựa chọn các loại van khí và vị trí đặt van khí trên tuyến ống cấp nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích việc bố trí, lựa chọn van khí trên đường ống cấp nước

 1. 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 2. 3KkQWtFKYLệFEốWUtOựDFKọQYDQNKtWUrQ đườQJốQJFấp nướF 1JX\ễQ7Lến Dũng  .KRD.ỹWKXậWKạWầng và Môi trường đô thị, ĐạLKọF.LếQWU~F+j1ộL TỪ KHOÁ TÓM TẮT 9DQNKt DQNKtOjWKLếWEịcơ họFWKủy khí đượFWKLếWNếđểWựđộQJ[ảNKtWURQJNKRảQJWKời gian điền nướF[ả Van xả khí nướFFủDKRạt độQJPộWWX\ếQốQJFấp nướFKRặFFủDPộWKệWKốQJFấp nướF6ựYậQKjQKDQWRjQYj Mạng lưới cấp nước KLệXTXảFủDPộWWX\ếQốQJSKụWKXộFYjRYLệFORạLEỏOLrQWụFNK{QJNKtUDNKỏi đườQJốQJ%jLEiR Tuyến ống truyền dẫn này đềFập đếQYLệFOựDFKọQFiFORạLYDQNKtYjYịtrí đặWYDQNKtWUrQWX\ếQốQJFấp nướF Mạng lưới phân phối  .(
 3. OjPQổWX\ếQốQJJk\WLếQJồQYjVựăn mòn WURQJ WX\ếQ ốQJ GR OjP JLảP GLệQ WtFK PặW FắW QJDQJ FủD trong đườQJ ống, đồQJ WKờL Fy WKể Oj QJX\rQ QKkQ Jk\ UD Vự GzQJ FKả\ WX\ếQ ốQJ Yj Qếu túi khí này đủ OớQ WKu Qy Fy WKể KRạt độQJWKất thườQJFủa các van điềXNKLển, đồQJKồđo và ngăn chặQKRjQWRjQGzQJFKả\Fủa nướFWURQJWX\ếQốQJ FiFWKLếWEị 7URQJFKỉGẫQWKLếWNếFủa “TCXDVN 33&ấp nướF– 9ớLQKữQJ ảnh hưởQJWROớQQj\YLệFORạL EỏFiFW~LNKt 0ạng lưới đườQJ ốQJ Yj F{QJ WUuQK 7LrX FKXẩQ WKLếW Nế“ ở [XấWKLện trên đườQJống là điềXEắWEXộc đểKệWKốQJFyWKể Pục 8.10 và 8.11 đề Fập đếQ YLệF Eố WUt YDQ WKX [ả NKt ở Yị OjPYLệc đượF trí điểPFDRJm\JyFFủa đườQJốQJWKHRWUắFGọF &iFORạLYDQNKt 1ộL GXQJ EjL EiR Qj\ Fụ WKể hóa các hướQJ GẫQ Yj NKX\ếQQJKịFKRYLệc xác địQKYịtrí cũng như loạLYDQ[ảNKt 9DQ [ảNKtFzn đượF JọL Oj YDQOỗ QKỏ, đượF WKLếW Nếđể EốWUtWUrQWX\ếQốQJFấp nước đặFELệWOjFiFWX\ếQWUX\ềQGẫQ Wự độQJ [ả FiF W~L NKt QKỏ đượF WtFK Wụ trong đườQJ ốQJ UD YậQFKX\ển nướFWK{YềWUạP[ửOमKRặc nướFVạFKYậQFKX\ểQYjR ErQ QJRjL NKL Kệ WKốQJ KRạt động trong điềX NLệQ iS VXấW Pạng lướLSKkQSKốL trong đườQJ ống vượWTXi iSVXấWNKtTX\ển. Cơ cấX FủD YDQ [ả khí điển hình đượF WUuQK Ej\WURQJ +uQK&iFYDQ[ảNKt 1ộLGXQJ đặc trưng bởL FiF Oỗ thoát khí có kích thướF QKỏ hơn đườQJ 6ự[XấWKLệQYjảnh hưởQJFủa khí bên trong đườQJốQJ kính đầX YjR KD\ QKỏ hơn đườQJ NtQK ống. ĐườQJ NtQK FiF ĐịQKOXậW+HQU\SKiWELểXUằng “lượQJNKtKzDWURQJPộW Oỗ NKt Qj\ YjR NKRảQJ 6 mm đếQ mm, trong khi đườQJ GXQJ GịFK Wỷ Oệ WKXậQ YớL iS VXấW Fủa khí đó ở SKtD WURQJ kính đầu vào có kích thướFWừmm đếQPP GXQJ Gịch đó”. Do đó khi nướF Eị QpQ NKả năng giữ NKt FủD .KL KRạt động, van này thườQJ Pở Yj Vẽ WK{QJ NKt UD Qy Fy WKể tăng lên rấW OớQ 7URQJ Kệ WKốQJ SKkQ SKối nướF NKỏL Oỗ thoát khí. Khi nước đi vào van, phao chặQ GkQJ OrQ WuQKWUạQJNK{QJNKtWKRiWUDNKỏi nướFEên trong đườQJốQJ vào đóng chặWOỗthoát khí. Khi không khí được tích lũy trong VẽđượFJRPOạLWKjQKFiFW~LNKtWạLQKững điểPFyYịWUtFDR đườQJống, đi vào van, nó sẽWKD\WKếYịWUtFủa nướFOjPFKR GọFWKHRWX\ếQốQJ SKDR Kạ [XốQJ FKR SKpS NK{QJ NKt WKRiW UD QJRjL TXD O ỗ /LrQKệWiFJLả'XQJQW#KDXHGXYQ 1KậQQJj\VửD[RQJQJj\FKấSQKận đăng JOMC 67 /LQN'2,KWWSVGRLRUJMRPF 
 4. 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 5. WKRiW NKt 9DQ [ả khí đượF WKLếW Nế YớL NKối lượQJ SKDR OjP YLệF iS Oực như chức năng củD YDQ [ả NKt 9DQ NKt NếW chính xác và cơ cấu đòn bẩ\ FKR SKpS YDQ Pở WạL EấW Nỳ iS KợSFyWKểFyGạng thân đơn hoặc thân kép như trọQJ+uQK VXấWQjROớn hơn áp suấWOjPYLệFOớQQKấWFủDYDQ Yj+uQK  +uQK9DQ[ảNKt Van khí/ chân không, còn đượF JọL Oj YDQ Oỗ Oớn, đượF WKLếW Nế để Wự độQJ WKRiW UD Pột lượQJ NKt OớQ WURQJ VXốW WKờLJLDQ ống điền nướFYjWựđộQJQạSPột lượQJOớQNK{QJ NKt NKL iS VXấW ErQ WURQJ JLảP WKấp hơn áp suấW NKt TX\ểQ ÉSVXấWkP FyWKểJk\ UDKLện tượng bóp méo đườQJốQJ U~W +uQK9DQNKtNếWKợSNLểu thân đơn nướF FủD WX\ếQ ốQJ Kỏng bơm hoặF OjP Qổ Yỡ WX\ếQ ốQJ 0ột van khí/ chân không điểQ KuQK Fy FấX Wạo như Hình 2 Các van khí/ chân không đặc trưng bởL FiF Oỗ khí có đườQJ NtQK NKRảQJ mm đếQ PP EằQJ Yới đườQJ NtQK GDQK nghĩa đầXYjRFủDYDQ +Rạt độQJ Fủa van khí/ chân không tương tự như van [ả NKt QJRạL WUừ YLệc đườQJ NtQK Oỗ NKt FủD YDQ Qj\ Vẽ OớQ hơn đáng kể Yj Vẽ NK{QJ Pở trong điềX NLệQ Fy iS 9DQ khí/chân không thườQJ Pở và đượF WKLếW Nế để WKRiW PộW lượQJ OớQ NK{QJ NKt TXD Oỗ khí. Khi nước đi vào van trong WKờL JLDQ Fấp nướF FủD Kệ WKốQJ SKDR Vẽ dâng lên đóng kín OỗNKt9DQNKtFKkQNK{QJPột khi đã đóng sẽNK{QJPởOạL đểWKRiWNK{QJNKtUDNKLWX\ếQống đang làm việc trong điềX NLệQ iS VXất vượW TXi iS VXấW NKt TX\ểQ KRặF Qếu nướF Fy Pặt trong đó. +uQK9DQNKtNếWKợSNLểXWKkQNpS 9ịWUtFiFYDQNKtWUrQWX\ếQốQJ 9ịWUtFKtQK[iFOắp đặWYDQ[ảNKtYDQNKtFKkQNK{QJYjYDQ NKtNếWKợSTXDQWUọng như NtFKFỡFKtQK[iFFủDYDQ9ịWUtYDQNK{QJ FKtQK[iFFyWKểOjPFKRYDQKRạt độQJNK{QJKLệXTXả Các van khí thường đượF Vử GụQJ WUrQ FiF WX\ếQWUX\ềQ GẫQ YậQFKX\ển nướFWK{YềWUạP[ửOमKRặc nướFVạch đượFYậQFKX\ểQ YjRKệWKốQJSKkQSKốLKRặFFiFứQJGụng tương tự9DQ[ảNKtFy WKểNK{QJFầQWKLết đốLYớLFiFWX\ếQốQJQKỏhơn trong mạng lướL đườQJốQJSKkQSKối nơi mà các trụFứXKỏDYjFiFNếWQốLGịFKYụ  VẽOjPQKLệPYụWK{QJNKt +uQK9DQNKtFKkQNK{QJ 9DQNKtNếWKợp đượFWKLếWNếđểWKựFKLện đồQJWKờLFiF FKức năng như van khí/ chân không nhưng ngoài ra, chúng s ẽ Wự độQJ [ả FiF W~L NKt QKỏ UD NKỏL WX\ếQ ống trong điềX NLệQ JOMC 68 
 6. 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 7. • /rQ GốF WKấS 9DQ NKt FKkQ NK{QJ KRặF YDQ NKt NếW KợS nên đượFEốWUtWạLQKữQJYịWUtOrQGốFWKấS • Đi lên dài9DQNKtFKkQNK{QJKRặFYDQNKtNếWKợSQrQ đượFEốWUtWạLFiFNKRảng cách 400m đếQPGọFWKHRSKần đi lên FủDWX\ếQốQJ • ;XốQJ GốF GjL 9DQ [ảNKtKRặF YDQ NKt NếW Kợp nên đượF [HP[pWWạLYịWUtYắt đầXYjNếWWK~FFủDSKầQWX\ếQốQJQJDQJGjL FiF YDQ [ả NKt KRặF FiF YDQ NKt NếW Kợp nên đượF Eố WUt WạL FiF +uQK0ặWFắWPLQKKọDYịWUtOắp đặt van khí điểQKuQKWUrQWX\ếQ NKRảng cách 400m đếQPGọFWKHRSKầQWX\ếQốQJQằPQJDQJ ốQJ .ếWOXậQYjNLếQQJKị %ảQJĐề[XấWYịWUtYjORạLYDQNKtWUrQWX\ếQốQJ Như vậ\ Vự [XấW KLệQ Yj ảnh hưởQJ FủD FiF W~L NKt WUrQ /RạLYDQ /RạLYDQ ĐiểP 0{Wả ĐiểP 0{Wả đườQJốQJOjQJX\rQQKkQJk\UDQKữQJVựFốYjVựOjPYLệF đề[XấW đề[XấW NpP KLệX TXả FủD Kệ WKốQJ 9Lệc xác địQK Yị WUt FKtQK [iF Yj .KtFKkQ ;XốQJGốF .K{QJ Bơm OựD FKọQ ORạL YDQ NKt SK Kợp để ORạL Eỏ khí trên đườQJ ốQJ NK{QJ WKấS FầQ Fấp nướF Oj PộW WURQJ FiF \ếX Wố TXDQ WUọQJ WạR UD Vự ổQ ;XốQJGốF .K{QJ .ếWKợS ĐiểPWKấS địQK OjP YLệF KLệX TXả FKR FiF WX\ếQ WUX\ềQ GẫQ YậQ FKX\ểQ FDR FầQ nướF WK{ Yề WUạP [ử OमKRặc nướF VạFK YậQ FKX\ểQ YjR Pạng lướL .KtFKkQ SKkQSKốL7ừđó góp phần đảPEảRKệWKốQJOjPYLệFYới độWLQFậ\ NK{QJ ĐiểPWKấS .K{QJFầQ Đi lên dài cao đặFELệWOjFiFNKXYực có địDKuQKSKứFWạS KRặF.ếW 7KHR FKỉ GẫQ WKLếW Nế ở PụF Yj FủD 7&;'91 KợS 2006 đềFập đếQYLệFEốWUtYDQWKX[ảNKtOj ởYịtrí điểP /rQGốF /rQGốF .K{QJ .K{QJFầQ FDRJm\JyFFủa đườQJốQJWKHRWUắFGọF&KỉGẫQQj\FầQEổ FDR FDR FầQ VXQJ OjP U} Yj FKL WLết hơn như nộL dung bài báo đã trình .KtFKkQ .KtFKkQ Ej\ở%ảQJ /rQGốF NK{QJ /rQGốF NK{QJ  &QJ YớL YLệFFKọQ YịWUtORạL YDQNKtWKu YLệc xác địQK WKấS KRặF.ếW WKấS KRặF.ếW kích thướF Fủa van khí cũng chưa đề Fập đếQ WURQJ 7&;'91 KợS KợS Pj Oấy theo sơ bộ Oj ORạL G PP Yj G PP W\ %ắt đầX vào đườQJNtQKốQJ9LệFOựDFKọn theo sơ bộQj\Gẫn đếQKệ YjR .ếWKợS ĐiểPFDR .ếWKợS WKốQJ Vẽ OjP YLệF NKL FiF W~L NKt NK{QJ WKể đượF ORạL Eỏ KếW phương %ởLWKếYLệFFyPộWFKỉGẫn tính toán xác định kích thướFYDQ QJDQJ NKtOjFầQWKLếW ;ảNKt ;ảNKt Phương ;XốQJGốF  KRặF.ếW KRặF.ếW QJDQJ GjL 7jLOLệXWKDPNKảR KợS KợS >@ Nguyễn Ngọc Dung (2003), Cấp nước đô thị, NXB Xây Dựng, .KtFKkQ .ếWWK~F Hà Nội. /rQGốF NK{QJ phương .ếWKợS >@ /r 'XQJ 
 8. &{Qg trình thu nước trạm bơm cấp thoát WKấS KRặF.ếW QJDQJ nước, NXB Xây Dựng, Hà Nội. KợS >@ Nguyễn Tài (1999), Thuỷ Lực Đại Cương, NXB Xây Dựng, Hà Các van khí nên đượFOắSđặWởQKữQJYịWUtVDX Nội. • Các điểP FDR &iF YDQ NKt NếW Kợp nên đượF Oắp đặW WạL >@ Nguyễn Văn Tín (2001), Cấp nước tập 1, 1;% .KRD KọF .ỹ QKững điểPFDRWUrQWX\ếQống đểWK{QJNKtNKLWX\ếQống đang điềQ WKXậW nướFYjRWURQJVXốWWKờLJLDQOjPYLệc bình thườQJFủDWX\ếQốQJ >@ 7UịQK;XkQ/DL7tQKWRiQPạng lướLSKkQSKối nướFYj và cho phép không khí đi vào, bảRYệFKkQNK{QJNKLốQJ[ảnướF phân tích nướFYD1;%.KRDKọF.ỹWKXậW Điểm cao được xác địQKEằQJJUDGLHQWWKủ\Oực và được xem là điểP >@ 7&;'91&ấp nướF0ạng lưới đườQJốQJYjF{QJ WUrQ FQJ FủD EấW Nỳ đoạQ ốQJ QjR GốF OrQ WKHR JUDGLHQW WKủ\ OựF WUuQK7LrXFKXẩQWKLếWNế KRặFFKạ\VRQJVRQJYớLQy >@ Edmunds, Robert C.1979. “ Air Binding In Pipes” Journal • ;XốQJGốFFDR9DQNKtNếWKợp nên đượFEốWUtWạLQKữQJ $::$0DXSS YịWUt[XốQJGốFFDo độWQJộW JOMC 69 
 9. 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 10. >@ “Theory, Application, and Sizing of Air Valves”, 1997. Val 0DWLF 9DOYH 0IJ&RUS=XPGDKO 6WHYHQ 6&KPLVWU\ WKLUG HGLWLRQ >@ H. Reissig,R. Fischer và R. Reimann: Laboratorium sunterchungen zur unterirdischen Enteisenung von Grundwassern Acta hydrochim et hydrobiol. 10 (1982). 5, 487 496. >@ H.Reissig, A.Gnauck và M.Schwan: Zur Bemessung Untereirdischer Enteisenungalagen Teil 2: Kinetik der initialen Sauersioffzhrung im Bodennaterial eines reduzierten Grundwasserleister Acta hydrochim et hydrobiol 13 (1985) 4,461– 468. >@ P. Boochs, G. Barovic: Numerical model describing groundwater treatment by rechange of oxygented water, water resources research 1981, vol 17. N1. >@ $PHULFDQ :DWHU :RUN $VVQ 
 11. :DWHU 'LVWULEXWLRQ RSHUDWRUWUDLQLQJ+DQGERRN&RS\ULJKWSS >@ -DPHV% %XUW
 12. 5LVKHO3( 
 13. :DWHUSXPSVDQGSXPSLQJ 6\VWHPVSS >@ -DSDQ ZDWHU ZRUNV $VVRFLDWLRQ 
 14. 'HVLJQ FULWHULRQ RI ZDWHUZRUNVIDFLOLWLHV JOMC 70 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2