Phát hiện những “điểm mù” của công ty bạn

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
10
download

Phát hiện những “điểm mù” của công ty bạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi ở trên đỉnh thành công, các lãnh đạo công ty thường ngủ quên trên chiến thắng và bỏ qua những phản hồi quan trọng. Đó là một điều rất nguy hiểm, có thể khiến công ty từ trên đỉnh cao chiến thắng bị tụt dốc nhanh chóng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hiện những “điểm mù” của công ty bạn

  1. Phát hi n nh ng “ i m mù” c a công ty b n Khi trên nh thành công, các lãnh o công ty thư ng ng quên trên chi n th ng và b qua nh ng ph n h i quan tr ng. ó là m t i u r t nguy hi m, có th khi n công ty t trên nh cao chi n th ng b t t d c nhanh chóng... Công ty c a b n ang vô tình c n tr nh ng nhân v t quan tr ng nh t nh n ư c nh ng ph n h i c n thi t nh t? i u ó r t d x y ra như m t h u qu không lư ng trư c c a s ch quan khi ã trên nh thành công. Hãy xem xét nh ng tình hu ng dư i ây: Khi trên nh cao c a s thành công, ngư i ta thư ng ng quên trên chi n th ng nh: www.iain.co.uk Các nhà i u hành c p cao nh ng công ty xe hơi ch i nh ng m u xe m i nh t Trong hàng ch c năm, các nhà i u hành cao c p c a nh ng hãng s n xu t xe hơi hàng u t i M luôn lái nh ng m u xe m i xu t xư ng. Không ch v y, nh ng chi c xe này còn ư c r a, b o dư ng và chăm sóc c n th n b i chính các công nhân trong công ty. H chưa t ng bao gi th y s xu ng c p v ch t lư ng c a nh ng chi c xe này khi chúng ã qua s d ng, hay nh ng v n v mòn g xe ho c v n liên quan t i vi c s p x p nh ng cu c g i d ch v t i m t xư ng ô tô.
  2. Hãy th tư ng tư ng h s ng c nhiên t i m c nào khi nghe ngư i khác phàn nàn v nh ng tr c tr c mà h chưa t ng bao gi bi t hay nghĩ t i. Nh ng b n hư ng d n k thu t phát mi n phí M t trong nh ng khách hàng c a tôi ho t ng trong lĩnh v c s n xu t vi n thông ã t ng nh kỳ g i nh ng chi c i n tho i c m tay và nh ng v t trang trí cho nh ng nhà i u hành cao c p nh t c a anh ta, ngay trư c ho c cùng lúc ưa ra chào hàng nh ng s n ph m ó t i các khách hàng. K t qu là nh ng nhà i u hành này không c n ph i t i c a hàng i n tho i phàn nàn v s n ph m, cũng không c n ph i i phó v i các nhà phân ph i không hi u qu , th m chí không ph i i m t v i s h n h c c a h và cũng không bao gi ph i so sánh nh ng s n ph m chào bán ó v i s n ph m c nh tranh. H ch c n so sánh nh ng s n ph m mà h ang s d ng v i nh ng s n ph m cũ cùng lo i c a mình. N u công ty thay i hoàn toàn chính sách này và bu c nh ng thành viên c a h ph i s d ng cùng nh ng kênh mà khách hàng s d ng thì h ã nh n ra r ng nh ng ưu i m ư c ông o khách hàng c a h công nh n ã b t u suy gi m.
  3. i u này, n lư t nó, l i t o nên nh ng thay i chi n lư c quan tr ng, bao g m vi c d i nh ng trung tâm v n hành ch y u t i nh ng th trư ng khác và thay i nh ng phân o n th trư ng ã có. T tc u b t ngu n t vi c ánh giá s hi u bi t sâu s c thông qua nh ng tr i nghi m tr c ti p. Ngư i i u hành có th nghe ư c, ngay c khi b n không th M t trong nh ng khách hàng c a chúng tôi - m t nhà s n xu t vi n thông di ng - thư ng xuyên yêu c u nh ng nhân viên c a mình ph i m b o các tín hi u, ư ng d n trong tr s , nh ng ư ng Nh ng ph n h i c n thi t luôn là nh ng li u tr c chính và nh t là nh ng khu v c nơi thu c ng, nhưng chúng giã t t nh: www.tienphong.vn làm vi c c a các nhà i u hành ph i kho , áng tin c y và n nh. Hãy tư ng tư ng xem h s ng c nhiên ra sao khi b n bè và nh ng ngư i quen c a h t c gi n vì m t cu c g i b ng t quãng ho c h th ng tín hi u y u. H không bao gi hi u ư c i u ó, vì suy cho cùng, nh ng v n ó không bao gi x y ra v i h . Th m chí còn áng ng c nhiên hơn, nh ng nhân v t quan tr ng không bi t ư c r ng h ang tr i qua m t cái gì ó tương t như mô hình “làng Potemkin”[1] th i nay – h nghĩ d ch v c a h t t hơn r t nhi u so v i nh ng gì mà khách hàng ang th c s ư cs d ng. i u này n lư t nó s d n t i vi c h b qua các d li u v ch t lư ng, hình th c và d ch v có th cho th y các khách hàng c a h ã t c gi n t i m c nào Thông i p
  4. ôi khi vi c vô tình khi n cho nh ng nhân v t c p cao trong công ty không có nh ng tr i nghi m thông thư ng v i nh ng s n ph m c a công ty mình ã t o cho h m t c m nh n sai l m v ch t lư ng, tin c y và s ti n l i mà s n ph m c a h em l i. Nh ng i u này l i gieo m m cho m t thái t mãn nguy hi m và không c m th y tính c p bách c a nh ng v n cơ b n. nh ng công ty ho t ng t t, i u ngư c l i s là luôn có nh ng cơ ch m b o m i liên h tr c ti p v i khách hàng là m t ph n công vi c thư ng nh t c a các nhà i u hành. Ti p xúc v i khách hàng s khi n b n có cái nhìn th c t hơn v s n ph m c a công ty mình nh: www.wampower.com M t cách ti p c n t t hơn Amazon.com các nhà i u hành thư ng xuyên liên l c i n tho i v i khách hàng. công ty Ikea - trong năm thư ng có m t vài l n - các nhà i u hành và các nhân viên i n tho i c a công ty ng i l i v i nhau trong “nh ng ngày ch ng quan liêu”. Hãng hàng không Continential và Southwest, vi c các nhà i u hành có m t t i các tr m tính vé ho c x lý hành lý c a khách hàng hoàn toàn không ph i là i u b t thư ng.
  5. Các nhà i u hành c a Hãng Proctor & Gamble thì l i dành khá nhi u th i gian theo chân khách hàng c a mình, xem cách h làm m i vi c và tìm ki m nh ng nhu c u mà h chưa ư c th a mãn. M t trong nh ng ví d g n ây nh t là khi Irene Rosenfeld - Giám c i u hành (CEO) c a Kraft Foods[2] - ã s ng s t khi ư c m i m t c c nư c cam thơm ngon Tang, ch bi t m t i u (t ng khi n bà r t lo l ng) r ng Trung Qu c, lo i nư c cam này ư c ph c v gi ng y như trà v y - nư c cam nóng! Th i gian ti p c n v i khách hàng nh ng tình hu ng có th t trong cu c s ng có th cho b n cái nhìn sáng su t v nh ng s n ph m mà b n cung c p, s n ph m c a i th c nh tranh và th trư ng mà b n ang ho t ng thay i như th nào. Th i gian b tách r i kh i cu c s ng bên ngoài có th t o nên nh ng “ i m mù” nguy hi m cho chính b n ho c công ty c a b n. - Bài vi t ăng chuyên m c Kh i xư ng th o lu n c a Rita McGrath trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] Potemkin villages là ngôi làng ư c d ng lên theo ý tư ng c a B trư ng Nga - Grigori Aleksandrovich Potemkin - nh m “d i g t” Hoàng h u Catherine II trong th i gian bà i thăm Crimea năm 1787. Potemkin là ngư i c m quân trong chi n d ch Crimean, ã cho xây d ng nh ng ngôi làng d c theo b sông Dnieper gây n tư ng v i Hoàng h u và nhóm tuỳ tùng c a bà b ng giá tr c a nh ng vùng t m i ư c thu ph c, như v y s làm tăng thêm v th c a ông ta trong m t c a N hoàng. [2] Kraft Foods ư c thành l p năm 1903 tr s chính ư c t t i Northfield, Illinois, M . ây là T p oàn th c ph m và u ng l n th hai M (sau PepsiCo) và ng th ba trên th gi i sau Nestlé Tammy và PepsiCo. Doanh thu năm 2007 c a t p oàn này t 37,247 t USD, tính n tháng 12/2007 t p oàn này có 103.000 nhân viên làm vi c trên toàn c u
Đồng bộ tài khoản