intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phát triển trung tâm nhắn tin đa phương tiện - MMSC cho mạng di động Việt Nam

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

237
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gần đây, với sự nâng cấp mạng di động GSM lên 2,5G, một loạt dịch vụ mới cũng đang được phát triển và được đưa tới cho khách hàng. Rất nhiều h•ng trên thế giới hướng tới thị trường sôi động này. Trung tâm CNTT CDIT cũng đ• tiến hành các nghiên cứu liên quan và gần đây đ• tiến thành phát triển hệ thống nhắn tin đa phương tiện (MMSC-Multimedia Message Service Center). Bài báo này không có ý định giới thiệu về các lý thuyết liên quan đến MMS, mà trực tiếp trình bày về một......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển trung tâm nhắn tin đa phương tiện - MMSC cho mạng di động Việt Nam

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin PH¸T TRIÓN TRUNG T¢M NH¾N TIN §A PH ¦ ¥ NG TIÖN- MMSC CHO M¹NG DI §éNG VIÖT NAM ThS. NguyÔn Kim Quang, KS. NguyÔn Trung Kiªn,KS.NguyÔn Thanh Thñy Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Tãm t¾t: GÇn ®©y, víi sù n©ng cÊp m¹ng di ®éng GSM lªn 2,5G, mét lo¹t dÞch vô míi còng ®ang ®îc ph¸t triÓn vµ ®îc ®a tíi cho kh¸ch hµng. RÊt nhiÒu h·ng trªn thÕ giíi híng tíi thÞ tr êng s«i ®éng nµy. Trung t©m CNTT CDIT còng ®· tiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu liªn quan vµ gÇn ®©y ®· tiÕn thµnh ph¸t triÓn hÖ thèng nh¾n tin ®a ph¬ng tiÖn (MMSC-Multimedia Message Service Center). Bµi b¸o nµy kh«ng cã ý ®Þnh giíi thiÖu vÒ c¸c lý thuyÕt liªn quan ®Õn MMS, mµ trùc tiÕp tr×nh bµy vÒ mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn hÖ thèng vµ c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc. C¸c lý thuyÕt liªn quan cã thÓ tham kh¶o trùc tiÕp t¹i ®Þa chØ vµ c¸c ®Þa chØ trong phô lôc. 1.Giíi thiÖu chung §èi víi c¸c nhµ khai th¸c dÞch vô di ®éng, doanh thu tõ c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch kªnh truyÒn thèng ®ang mÊt dÇn u thÕ. Thay vµo ®ã lµ c¸c dÞch vô gia t¨ng vµ dÞch vô truyÒn sè liÖu. Kh¸c víi dÞch vô nh¾n tin SMS, MMS lµ dÞch vô ®îc ph¸t triÓn dùa trªn kªnh sè liÖu vµ ®ßi hái b¨ng th«ng réng, nã cho phÐp c¸c thuª bao di ®éng trao ®æi c¸c b¶n tin ®a ph¬ng tiÖn bao gåm c¶ text, ©m thanh, h×nh ¶nh, video. Cã thÓ nãi dÞch vô nh¾n tin ®a ph¬ng tiÖn lµ mét bíc tiÕn rÊt lín trong c«ng nghÖ nh¾n tin v× nã cã sù ®ét ph¸ rÊt lín trong viÖc hç trî c¸c d¹ng b¶n tin ®a ph¬ng tiÖn kh¸c nhau tõ chç c¸c b¶n tin ng¾n cã ®é dµi h÷u h¹n cña SMS. MMS ®· ®îc tæ chøc 3GPP chuÈn ho¸ nh lµ mét chuÈn chÝnh thøc. Nã cung cÊp mét m«i tr êng th«ng minh cho dÞch vô nh¾n tin ®a ph¬ng tiÖn nhê sù kÕt nèi liªn m¹ng víi c¸c m¹ng nh¾n tin kh¸c nhau ®Ó cung cÊp kh¶ n¨ng göi b¶n tin Multimedia tõ m¸y di ®éng ra Email, VASP vµ ngîc l¹i. MMS kh«ng chØ ®¬n thuÇn cung cÊp dÞch vô nh¾n tin, mµ cßn lµ c«ng nghÖ nÒn t¶ng phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng, ®em l¹i Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 doanh thu lín ®èi víi c¸c nhµ khai th¸c nh: DÞch vô qu¶ng c¸o sinh ®éng trªn m¹ng di ®éng, dÞch vô t×m ®êng, Download Game, Video On Demain... VAS Email Client Internet Email Server PLMN Internet MMSC PLMN Phone to Phone Phone to Email VASP to Phone Foreign MMSC H×nh 1: VÞ trÝ cña MMSC trªn m¹ng cung cÊp dÞch vô 2. C¸c vÊn ®Ò viÖc ph¸t t r iÓn hÖ thèng M MSC Chøc n¨ng vµ c¸c mÆt c¾t giao tiÕp cña mét hÖ thèng MMSC ®îc m« t¶ trong h×nh 2. Billing MMS VAS MMS User System Applications Databases MM8 MM7 MM6 HLR MMS User MM1 MMS Relay/Server MM5 Agent A Relay Server MM2 “Foreign” MM3 MMS MM4 Relay/Server MM1 External External External Server #3 ... External MMS User Server #1 Server #2 Server #N Agent B (e.g. E-Mail) (e.g. Fax) (e.g. UMS) H×nh 2: C¸c mÆt c¾t giao tiÕp cña MMSC MMSC lµ mét hÖ thèng chñ yÕu lµ phÇn mÒm nh ng rÊt phøc t¹p, mét sè ®iÓm quan träng trong ph¸t triÓn hÖ thèng cÇn quan t©m nh: 2.1. Lîng th«ng tin trong c¸c b¶n tin MMS lín vµ phøc t¹p Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin HÖ thèng MMSC nhËn th«ng tin ®Õn tõ c¸c EI víi c¸c d¹ng d÷ liÖu vµ ®é lín rÊt kh¸c nhau, cã thÓ tõ vµi byte ®Õn vµi tr¨m kbyte, d÷ liÖu cã thÓ lµ text, image , audio, video.. . C¸c lo¹i m¸y ®Çu cuèi kh¸c nhau cã n¨ng lùc rÊt kh¸c nhau vÒ kiÓu d÷ liÖu ®îc hç trî, kÝch th íc mµn h×nh, ®é ph©n gi¶i ¶nh, dung l îng bé nhí... MMSC cÇn ph¶i biÕn ®æi d÷ liÖu phï hîp víi ®Çu cuèi tr íc khi ph¸t tíi ®Ých. Díi ®©y lµ c¸c d¹ng d÷ liÖu phæ biÕn ®îc vµ cÇn ph¶i hç trî trong hÖ thèng MMSC: V¨n b¶n C¸c v¨n b¶n díi d¹ng text plane, UTF8.. C¸c ng«n ng÷ ®¸nh dÊu (Markup Language Document):  xHTML, WML2.0, WML1.0, mHTML, HDML, HTML, SMIL..  XSL stylesheet rule D÷ liÖu ©m thanh Do c¸c ®Çu cuèi cña rÊt nhiÒu h·ng kh¸c nhau hç trî c¸c kiÓu d÷ liÖu ©m thanh kh¸c nhau, v× vËy khi d¹ng d÷ liÖu cña c¸c ®Çu cuèi kh¸c nhau th× cÇn cã sù chuyÓn ®æi (convert) C¸c d¹ng d÷ liÖu Audio  MIDI, AMR, AMR-WB, MP3, WAV, AAC, G723.1  Sampling Rate / Bit- rate adaption D÷ liÖu h×nh ¶nh Còng nh ©m thanh, hÖ thèng còng ph¶i thùc hiÖn chuyÓn ®æi rÊt nhiÒu khu«n d¹ng d÷ liÖu h×nh ¶nh:  BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG  Image clipping/scaling Ngoµi ra, cÇn chuyÓn ®æi gi÷a c¸c d¹ng d÷ liÖu Video nh: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, 3GPP, Bitrate adaption.. 2.2. RÊt nhiÒu thñ tôc vµ giao thøc truyÒn th«ng phøc t¹p SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Giao thøc truyÒn nhËn mail ®¬n gi¶n, ®îc lµm kªnh mang (bearer) trªn interface MM4. MMSC ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng cña c¶ Email server vµ Client ®Ó göi vµ nhËn mail tõ c¸c Email Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 server vµ c¸c MMSC kh¸c. T¹i interface MM3, SMTP ®îc sö dông t rùc t iÕp ® Ó göi vµ nhËn mail tõ c¸c mail server t rªn Internet. HTTP (Hyper text transfer protocol):Giao thøc nµy ®îc dïng lµm kªnh mang ®Ó truyÒn d÷ liÖu trªn giao tiÕp MM7. MMSC còng ®ãng vai trß nh Web server (®Ó c¸c VASP kÕt nèi vµo) vµ Web client (®Ó göi c¸c yªu cÇu ®Õn c¸c Web Server hay c¸c VASP) PAP (push access protocol): Giao thøc ®Ó kÕt nèi hÖ thèng MMSC víi Push Proxy gateway ®Ó push b¶n tin notify tíi m¸y di ®éng SNMP (Simple network management protocol): Giao thøc qu¶n lý m¹ng ®¬n gi¶n, ®îc tÝch hîp vµo hÖ thèng ®Ó qu¶n trÞ gi¸m s¸t hÖ thèng MMSC. SOAP (Simple Opject Access Protocol): Giao thøc hè trî trao ®æi th«ng tin t¹i giao tiÕp MM7, cho phÐp göi tin tõ c¸c VASP hay Content provider ®Õn c¸c ®Çu cuèi di ®éng vµ ngîc l¹i MMx: C¸c giao thøc ®îc ®Þnh nghÜa bëi 3GPP, nã ho¹t ®éng phÝa trªn c¸c giao thøc kh¸c nh SMTP, HTTP.. ... 2.3. Xö lý nhiÒu yªu cÇu kÕt nèi ®ång thêi vµo hÖ thèng HÖ thèng MMSC xö lý dÞch vô ®¸p øng cho mét l îng lín kh¸ch hµng ®ång thêi vµ d÷ liÖu ®Çu vµo cã tÝnh ngÉu nhiªn cao Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  5. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin 3.ThiÕt kÕ vµ ph¸t t r iÓn hÖ thèng WAP Gateway PULL Mobile Gateway Network Push Foreign OAM Gateway MMSC WorkStation Message MMSC MM1 MM4 ACS Kernel Agent Agent Store IPC Channel Transcoding MM3 MM7 Straeming Server Agent Agent Server Router MMSC System VAS OAM INTERNET Application WorkStation EMail Server H×nh 3: CÊu tróc hÖ thèng MMSC cña CDIT HÖ thèng MMSC ®· ®îc Trung t©m CNTT-CDIT thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn tõ ®Çu n¨m 2003, cho ®Õn nay ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, thiÕt kÕ nµy ®¶m b¶o gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p ®Æt ra cña cña hÖ thèng ®· nªu ra ë trªn H×nh vÏ 3 m« t¶ cÊu tróc hÖ thèng MMSC cña CDIT. CÊu tróc ®îc thiÕt kÕ ph©n t¸n vµ cã thÓ ch¹y trªn 1 hay nhiÒu server kh¸c nhau tuú thuéc l u lîng cÇn ®¸p øng. Mét sè kü thuËt ®îc nhãm ph¸t triÓn thùc hiÖn vµ øng dông vµo hÖ thèng gåm: 3.1 Kü thuËt truyÒn th«ng ®a ®iÓm tèc ®é cao HÖ thèng ë ®©y sö dông l¹i modul IPC tèc ®é cao ®· ph¸t triÓn tr íc ®©y, IPC nµy cã trÓn truyÒn b¶n tin kÝch th íc 4096 byte vµ ®¹t tèc ®é rÊt cao. IPC ®îc dïng truyÒn c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn gi÷a c¸c node cña hÖ thèng MMSC 3.2. Kü thuËt Realtime DB Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  6. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 Realtime DB ®îc sö dông trong modul kernel trong h×nh vÏ 3, nã liªn quan ®Õn c¸c c¬ chÕ xö lý, ®¸nh lÞch ph©n ph¸t b¶n tin, t¹o cíc...§©y lµ CSDL tù ph¸t triÓn cã kh¶ n¨ng truy xuÊt tèc ®é cao ®· dïng trong hÖ thèng SMSC tr - íc ®©y. 3.3. Kü thuËt truyÒn file ®a ®iÓm, linh ho¹t vµ tèc ®é cao Do Trancoding Server vµ c¸c EI cã thÓ lµm viÖc trªn c¸c server kh¸c nhau, mét c¬ chÕ truyÒn file ph¶i ®îc x©y dùng ®Ó truyÒn c¸c file gi÷a c¸c EI vµ Trancoding server. Kh«ng thÓ sö dông FTP ë ®©y v× viÖc truyÒn file trong hÖ thèng cÇn ®¸p øng nhanh vµ võa ph¶i truyÒn vµ nhËn file. Nhãm ph¸t triÓn ®· tù ph¸t triÓn mét thñ tôc truyÒn file ®a ®iÓm sö dông UDP thay cho TCP. 3.4. Xö lý bµi to¸n phôc vô ®¸m ®«ng Chøc n¨ng xö lý d÷ liÖu ®îc thiÕt kÕ trong modul transcoding server. Trancoding server cã chøc n¨ng chÝnh lµ chuyÓn ®æi khu«n d¹ng d÷ liÖu vµ phôc vô c¸c yªu cÇu tõ c¸c EI. ChuyÓn ®æi d¹ng d÷ liÖu ©m thanh, h×nh ¶nh, videoclip lµ c¸c c«ng viÖc chiÕm rÊt nhiÒu tµi nguyªn hÖ thèng (CPU, RAM), lµm viÖc víi c¸c lo¹i d÷ liÖu nµy ®ßi hái rÊt nhiÒu ®Õn c¸c thñ tôc cÊp ph¸t vµ gi¶i phãng bé nhí v× kÝch th íc b¶n tin kh«ng x¸c ®Þnh tr íc vµ tÝnh ®éng cña d÷ liÖu rÊt cao..., v× vËy, trong thiÕt kÕ hÖ thèng MMSC, Trancoding Server ®îc t¸ch riªng vµ ch¹y trªn mét server ®éc lËp. C¸c d÷ liÖu cña c¸c kh¸ch hµng nµy cÇn thêi gian ph©n tÝch, chuyÓn ®æi vµ xö lý kh¸ lín, v× vËy, nÕu xö lý tuÇn tù c¸c d÷ liÖu nµy sÏ lµ kh«ng c«ng b»ng cho ngêi dïng cuèi. Trong thiÕt kÕ nµy, mçi khi mét EI nµo ®ã muèn chuyÓn ®æi d÷ liÖu, nã thùc hiÖn truyÒn yªu cÇu chuyÓn ®æi (qua IPC) vµ truyÒn d÷ liÖu (qua thñ tôc truyÒn file) ®Õn Trancoding Server. Trancoding Server sÏ khëi ®éng mét thread ®Ó xö lý riªng cho yªu cÇu nµy. Khi c«ng viÖc chuyÓn ®æi kÕt thóc, Trancoding Server sÏ truyÒn kÕt qu¶ vÒ EI yªu cÇu vµ sau ®ã, thread dµnh cho yªu cÇu nµy sÏ tù ®éng kÕt thóc. Víi nguyªn t¾c nµy, Transcoding Server ®¶m b¶o viÖc xö lý c«ng b»ng cho c¸c yªu cÇu. Víi nh÷ng b¶n tin ®¬n gi¶n, kÝch th íc nhá sÏ cÇn thêi gian xö lý Ýt h¬n c¸c b¶n tin kh¸c. Trancoding Server ®· ®îc ph¸t triÓn vµ hç trî hÇu hÕt c¸c d¹ng d÷ liÖu cña c¸c ®Çu cuèi di ®éng ®ang cã trªn thÞ tr êng hiÖn nay vµ vÉn tiÕp tôc ®îc bæ sung khi cã thªm c¸c d¹ng d÷ liÖu míi. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  7. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin KÕt luËn §Õn nay, hÇu hÕt c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng ®· ®îc ph¸t triÓn vµ kiÓm tra trùc tiÕp trªn m¹ng l íi vµ ®· cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp cung cÊp dÞch vô trªn m¹ng di ®éng. C¸c dÞch vô ®· ®îc hç trî bëi hÖ thèng MMSC ®Õn thêi ®iÓm nµy gåm: - Nh¾n tin MMS tõ ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi di ®éng - Nh¾n tin tõ m¸y di ®éng ®Ðn Email vµ ngîc l¹i - Nh¾n tin tõ m¸y ®i ®éng ®Õn VAPS vµ ngîc l¹i Riªng chøc n¨ng roamming ®ang ®îc tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ sÏ kÕt thóc trong th¸ng 8. ViÖc chÕ t¹o thµnh c«ng hÖ thèng MMSC trong n íc sÏ n©ng cao tÝnh chñ ®éng trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô míi cho kh¸ch hµng, lµm phong phó c¸c lo¹i h×nh dÞch vô t¨ng doanh thu cho Ngµnh, ®ång thêi còng kÝch thÝch c¸c dÞch vô tèc ®é cao trªn c¸c thÕ hÖ m¹ng di ®éng 2,5 G vµ 3 G sau nµy. Tµi liÖu tham kh ¶o - www. WapForum.com - www. IEC.org - www.3GPP.com Phô lôc tõ viÕt t¾t GRPS General Packet Radio Service MMS Multimedia Message Service WAP Wireless Application Protocol WG WAP Gateway XML eXtensible Markup Language HTTP Hyper text transfer protocol SOAP Simple Opject Access Protocol SMTP Simple mail transfer protocol SNMP Siple network management protocol MMSC Multimedia message service center IPC Inter processes communication CSDL C¬ së d÷ liÖu Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  8. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 PAP Push Access Protocol SMS Short mesage service 3GPP 3nd Generation partnership project VASP Value added service protocol Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2