intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phẫu thuật cắt bướu tuyến thượng thận qua nội soi ổ bụng tại bệnh viện Chợ Rẫy

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

309
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bướu tuyến thượng thận tương đối ít gặp. Tại Hoa Kỳ, khi giải phẫu tử thi chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau các tác giả Russi (năm 1945) và Hedeland (năm 1968) nhận thấy có 1,4 – 8,7% có bướu tuyến thượng thận các loại(7,10). Tại bệnh viện Chợ Rẫy trong 8 năm từ 1993 đến 2000, có 61 trường hợp bướu tuyến thượng thận các loại được điều trị bằng phẫu thuật(4).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phẫu thuật cắt bướu tuyến thượng thận qua nội soi ổ bụng tại bệnh viện Chợ Rẫy

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 PHAÃU THUAÄT CAÉT BÖÙÔÙU TUYEÁN THÖÔÏNG THAÄN QUA NOÄI SOI OÅ BUÏNG TAÏI BEÄNH VIEÄN CHÔÏ RAÃY Ngoâ Xuaân Thaùi*, Traàn Ngoïc Sinh*, Vuõ Leâ Chuyeân** TOÙM TAÉT Ñaët vaán ñeà: Hieän nay phaãu thuaät caét böôùu tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi ñaõ trôû thaønh phöông phaùp ñieàu trò löïa choïn trong nhieàu tröôøng hôïp. Beänh vieän Chôï Raãy ñaõ thöïc hieän phaãu thuaät naøy töø thaùng 4/2004. Chuùng toâi nghieân cöùu nhöõng keát quaû böôùc ñaàu phaãu thuaät caét böôùu tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi oå buïng qua baùo caùo naøy vôùi muïc tieâu ruùt kinh nghieäm cho thôøi gian saép tôùi phaãu thuaät seõ ñöôïc thöïc hieän hieäu quaû hôn. Tö lieäu vaø phöông phaùp nghieân cöùu: 12 beänh nhaân coù beänh lyù tuyeán thöôïng thaän ñöôïc thöïc hieän caét tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi oå buïng töø thaùng 4 ñeán thaùng 12/2004 taïi beänh vieän Chôï Raãy, goàm coù 2 beänh nhaân nam vaø 10 beänh nhaân nöõ. Tuoåi töø 19 ñeán 50. 5 TH ôû beân phaûi vaø 7 TH ôû beân traùi. Chaån ñoaùn sau moå goàm coù 4 tröôøng hôïp böôùu tuûy tuyeán thöôïng thaän, 5 tröôøng hôïp beänh Conn, 1 tröôøng hôïp nang tuyeán thöôïng thaän, 1 tröôøng hôïp hoäi chöùng Cushing, vaø 1 TH carcinome tuyeán di caên tuyeán thöôïng thaän. Chuùng toâi söû duïng boä duïng cuï phaãu thuaät noäi soi cuûa coâng ty Storz vôùi oáng kính 300. Keát quaû: Thôøi gian moå töø 100 ñeán 260 phuùt, trung bình laø 195,3 phuùt ± 40,1. Thôøi gian naèm vieän töø 4 ñeán 14 ngaøy, trung bình 8,2 ngaøy ± 3,4. Maùu maát trong khi moå töø 30 ñeán 500 ml, trung bình 154,2 ml ± 54,6. Kích thöôùc böôùu töø 2 – 8 cm. Coù 3 tröôøng hôïp phaûi chuyeån moå môû. Caùc bieán chöùng gaëp phaûi laø: toån thöông tuïy (1TH), thuûng maøng phoåi (1TH), nhieãm truøng thaønh buïng(1TH). Keát luaän: Loaït nghieân cöùu cuûa chuùng toâi coù soá lieäu coøn ít, thôøi gian moå coøn töông ñoái laâu hôn moå môû do môùi baét ñaàu thöïc hieän phaãu thuaät noäi soi, bieán chöùng coøn cao (3/12 TH). Kinh nghieäm ruùt ra laø phaûi hoaøn thieän kyõ naêng phaãu thuaät noäi soi, naém vöõng giaûi phaãu hoïc vaø lieân quan cuûa tuyeán thöôïng thaän. SUMMARY LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY AT CHÔÏ RAÃY HOSPITAL Ngo Xuan Thai, Tran Ngoc Sinh, Vu Le Chuyen * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 79 – 82 Background: Laparoscopic adrenalectomy (LA) has become the procedure of choice for a lot of adrenal pathology. LA was applied at Chôï Raãy hospital since April 2004. We report our first results in this paper for the purpose of learn from the experience. Materials and method: 12 patients underwent LA at Chôï Raãy hospital between April and December 2004, including 2 males and 10 females. Age is between 19 and 50. Postoperative diagnostic included 4 pheochromocytomas, 5 Conn’s diseases, 1 adrenal cyst and 1 Cushing‘s syndrom, 1 metastased adenocarcinoma. We used Storz’s laparoscopic device with 30 degree optic. Results: operative time occupies from 80 to 260 minutes, mean time 195,3 ± 40,1. Median postoperative hospital stay was 8,2 days (range from 4 to 14 days). Mean blood loss was 154,2 ml ± 54,6 (range from 30 to 500 ml). Tumor size rang from 2 to 8 cm. The convertion rate to open surgery was 3/12 cases. Complications: pancreatic lesion (1 case), pleural perforation (1 case), infection (1 case). * Boä moân Ngoaïi, ÑHYD Tp Hoà Chí Minh ** Beänh vieän Bình Daân. Ngoaïi Nieäu 79
  2. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 Nghieân cöùu Y hoïc Conclusion: our data is small, operation take much more time due to lack of experience, complications is high (3/12). We should perfect laparoscopic skill, learn more about anatomy of the adrenal and their anatomic relation. ÑAËT VAÁN ÑEÀ ñöôïc phaãu thuaät caét tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi oå buïng taïi beänh vieän Chôï Raãy trong thôøi gian töø Caùc böôùu tuyeán thöôïng thaän töông ñoái ít gaëp. thaùng 4/2004 ñeán thaùng 11/2004 bôûi caùc phaãu Taïi Hoa Kyø, khi giaûi phaãu töû thi cheát vì nhieàu thuaät vieân coù kinh nghieäm moå môû böôùu tuyeán nguyeân nhaân khaùc nhau caùc taùc giaû Russi (naêm thöôïng thaän. 1945) vaø Hedeland (naêm 1968) nhaän thaáy coù 1,4 – Nghieân cöùu tieàn cöùu caùc beänh nhaân ñöôïc moå 8,7% coù böôùu tuyeán thöôïng thaän caùc loaïi(7,10). Taïi taïi khoa Tieát Nieäu. Chuùng toâi ghi nhaän caùc yeáu toá beänh vieän Chôï Raãy trong 8 naêm töø 1993 ñeán 2000, veå tuoåi, giôùi, chaån ñoaùn sau moå, kích thöôùc böôùu, coù 61 tröôøng hôïp böôùu tuyeán thöôïng thaän caùc loaïi thôøi gian moå, löôïng maùu maát trong khi moå, löôïng ñöôïc ñieàu trò baèng phaãu thuaät(4). maùu phaûi truyeàn trong khi moå, thôøi gian haäu phaãu Taïi Vieät Nam, trong quaù khöù caùch nay khoaûng vaø caùc bieán chöùng trong vaø sau phaãu thuaät. hôn moät thaäp nieân vieäc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò phaãu Kyõ thuaät moå:Trong taát caû 12TH chuùng toâi ñeàu thuaät caùc böôùu tuyeán thöôïng thaän gaëp nhieàu khoù ñaõ duøng phöông phaùp noäi soi qua oå phuùc maïc ñeå khaên do vò trí giaûi phaãu vaø caùc xeùt nghieäm chaån caét tuyeán thöôïng thaän beänh lyù. Beänh nhaân ñöôïc ñoaùn chöa hieäu quaû cao. Ngaøy nay caùc phöông tieän ñaët naèm ôû tö theá cheách 45 – 600, chaân treân duoãi chaån ñoaùn cuõng nhö caùc tieán boä vöôït baäc trong thaúng, chaân döôùi co nheï. Phaãu thuaät vieân vaø ngöôøi ñieàu trò ñaõ giuùp ích raát nhieàu cho caùc phaãu thuaät phuï moå ñöùng ñoái dieän vôùi buïng cuûa beänh nhaân. vieân giaûi quyeát caên beänh naøy vôùi hieäu quaû toát hôn Chuùng toâi thöôøng duøng 4 – 5 trocart. Trocart ñaàu raát nhieàu. Neáu nhö ôû nhöõng naêm 1950 tæ leä töû vong tieân ñöôïc ñaët theo phöông phaùp noäi soi môû vaø do caét böôùu tuûy tuyeán thöôïng thaän laø 26-61%(1) thì khoâng duøng kim Verres, ñöôïc ñaët ôû khoaûng 3 khoaùt ngaøy nay chæ coøn khoaûng 3%(4,5). ngoùn tay döôùi bôø söôøn beân coù böôùu treân ñöôøng Ñeå giaûi quyeát phaãu thuaät caùc böôùu tuyeán traéng beân, neáu böôùu to thì ñaët ôû ngang möùc roán. thöôïng thaän, hieän nay phaãu thuaät vieân coù theå moå Do caáu truùc giaûi phaãu khaùc nhau, neân phaãu ôû môû hoaëc moå noäi soi. Naêm 1992 Garner laø ngöôøi beân phaûi vaø beân traùi coù nhöõng ñieåm khaùc nhau: ñaàu tieân thöïc hieän phaãu thuaät caét tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi(2,10,11). Phaãu thuaät caét tuyeán ÔÛ beân phaûi, trocart ñaàu tieân (10mm) duøng ñaët thöôïng thaän qua noäi soi (qua ngaû oå buïng hay ngaû maùy soi ôû vò trí 3 khoaùt ngoùn tay döôùi bôø söôøn phaûi. sau phuùc maïc) ngaøy caøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn Caét daây chaèng tam giaùc phaûi vaø naâng gan leân baèng ôû caùc nöôùc tieân tieán. Taïi Vieät Nam, ñaõ coù moät soá duïng cuï veùn (quaït hoaëc 1 pince keïp vaøo thaønh baùo caùo veà vieäc moå caét böôùu tuyeán thöôïng thaän buïng phaûi) qua 1 trocart 10mm ôû gaàn muõi xöông qua noäi soi oå buïng, taùc giaû ñaàu tieân laø Traàn Bình öùc. Sau ñoù chuùng toâi boäc loä böôùu tuyeán thöôïng Giang ñaõ tieán haønh phaãu thuaät naøy naêm 1998(8,9). thaän ôû vò trí baét ñaàu töø bôø treân cuûa thaän phaûi. Coù 3 cuoáng maïch maùu cuûa tuyeán thöôïng thaän phaûi, Taïi beänh vieän Chôï Raãy phaãu thuaät noäi soi ñaõ trong ñoù tónh maïch to nhaát vaø quan troïng nhaát laø ñöôïc thöïc hieän töø naêm 1991 ñeå caét caùc tröôøng hôïp tónh maïch ñoå vaøo tónh maïch chuû döôùi, phaûi keïp tuùi maät bò vieâm do soûi. Ñoái vôùi phaãu thuaät caét böôùu baèng 3 clip vaø caét tónh maïch naøy sau ñoù laø caùc tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi, khoa Tieát Nieäu baét cuoáng maïch maùu coøn laïi. ñaàu thöïc hieän töø thaùng 4/2004. ÔÛ beân traùi, chuùng toâi duøng 4 trocart. Ñaàu tieân PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU phaûi haï ñaïi traøng goùc laùch vaø môû phuùc maïc thaønh 12 beänh nhaân coù beänh lyù tuyeán thöôïng thaän ñaõ sau ñeå boäc loä maët tröôùc cuûa cöïc treân thaän traùi. Töø 80 Chuyeân ñeà Ngoại Chuyeân Ngaønh
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 ñaây chuùng toâi ñi leân treân vaø vaøo trong ñeå tìm tuyeán Baûng 2: Keát quaû giaûi phaãu beänh cuûa 11 tröôøng hôïp thöôïng thaän traùi. Moät soá tröôøng hôïp böôùu to, nghieân cöùu chuùng toâi phaûi di ñoäng khoái laùch vaø ñuoâi tuïy vaø laät Keát quaû giaûi phaãu beänh khoái naøy vaøo trong môùi boäc loä ñöôïc tuyeán thöôïng Pheùochromocytome 4 TH Hoäi chöùng Conn 5 TH thaän traùi. Cuoáng maïch maùu quan troïng nhaát ôû beân Hoäi chöùng Cushing 1 TH traùi seõ ñoå vaøo tónh maïch thaän traùi, phaûi keïp baèng Nang tuyeán thöôïng thaän 1 TH clip cuoáng maïch maùu naøy, sau ñoù môùi giaûi phoùng Carcinome tuyeán di caên 1 TH ñöôïc toaøn boä khoái böôùu. Thôøi gian moå trung bình cuûa loaït nghieân cöùu naøy Sau khi ñaõ caét ñöôïc böôùu, chuùng toâi cho böôùu laø 195,3 phuùt ± 40,1 (100 ñeán 260phuùt). Thôøi gian vaøo 1 tuùi cao su vaø laáy ra ngoaøi qua 1 ñöôøng moå ôû naèm vieän sau moå trung bình 8,2 ngaøy ± 3,4 (4 - 14 hoá chaäu hay qua 1 loã trocart 10mm môû roäng. ngaøy). Maùu maát trong khi moå töø 30 ñeán 500 ml, trung bình 154,2 ml ± 54,6. Coù 3 tröôøng hôïp phaûi KEÁT QUAÛ chuyeån moå môû (vôùi caùc nguyeân nhaân laø maát maùu vaø Trong thôøi gian 9 thaùng töø thaùng 4 ñeán thaùng coù bieán chöùng toån thöông tuïy cuõng nhö phaãu thuaät 12, taïi beänh vieän Chôï Raãy, chuùng toâi ñaõ moå 12 vieân chöa coù kinh nghieäm moå noäi soi). Chuùng toâi tröôøng hôïp böôùu tuyeán thöôïng thaän baèng phaãu thöôøng ruùt oáng daãn löu vuøng moå sau 2 – 3ngaøy. thuaät noäi soi qua ngaû oå buïng. Goàm coù 2 beänh nhaân Trong taát caû caùc tröôøng hôïp chuùng toâi ñeàu ñieàu trò nam vaø 10 beänh nhaân nöõ. Tuoåi töø 19 ñeán 50 (trung hydrocortisone tieâm baép 100mg/ ngaøy trong 3 ngaøy bình laø 44,6). 5 TH ôû beân phaûi vaø 7 TH ôû beân traùi. ñaàu sau moå. Theo doõi haäu phaãu 11 tröôøng hôïp ñeàu Kích thöôùc böôùu töø 2 – 8 cm. cho keát quaû toát, tröø 1 tröôøng hôïp nhieãm truøng veát moå Chaån ñoaùn döïa treân caùc daáu hieäu laâm saøng vaø phaûi khaâu da thì hai, vaø ñaây cuõng laø tröôøng hôïp ñaõ caän laâm saøng. Coù 2 tröôøng hôïp ñöôïc phaùt hieän tình phaûi chuyeån moå môû tröôùc ñoù. côø khi beänh nhaân ñi kieåm tra söùc khoûe. Ñoái vôùi caùc Baûng 3: Caùc bieán chöùng trong vaø sau moå böôùu tuûy tuyeán thöôïng thaän (pheùochromocytome), Toån thöông tuïy 1 TH beänh nhaân thöôøng ñöôïc chuyeån ñeán khoa Tieát nieäu Thuûng maøng phoåi 1 TH sau moät thôøi gian ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò taïi Nhieãm truøng veát moå 1 TH khoa Noäi tim maïch vôùi chaån ñoaùn ban ñaàu laø cao BAØN LUAÄN huyeát aùp. Trong khi ñoù caùc böôùu voû tuyeán thöôïng Hai tuyeán thöôïng thaän laø caùc cô quan noäi tieát thaän (coù hoäi chöùng Conn hoaëc hoäi chöùng Cushing) naèm trong oå buïng, sau phuùc maïc vaø naèm khaù cao vaø laïi thöôøng ñöôïc chuyeån ñeán töø khoa Noäi Tieát. saâu ngay döôùi voøm cô hoaønh. Do vò trí giaûi phaãu vaø Chaån ñoaùn giaûi phaãu beänh sau moå goàm coù 4 kích thöôùc thöôøng nhoû (ñoái vôùi caùc böôùu laønh tính) vaø tröôøn g hôï p böôù u tuûy tuyeán thöôï ng thaän, 5 coù lieân quan chaët cheõ vôùi caùc maïch maùu lôùn cuûa oå tröôøn g hôï p beänh Conn, 1 tröôøng hôï p nang buïng neân vieäc tieáp caän vaø xöû lyù beänh lyù tuyeán thöôïng tuyeán thöôï ng thaän, 1 tröôøn g hôï p hoäi chöùng thaän khaù khoù khaên khi moå môû. Ngaøy nay phaãu thuaät Cushing, vaø 1 carcinome tuyeán di caên ñeán noäi soi caét böôùu tuyeán thöôïng thaän ñaõ trôû thaønh ñieàu tuyeán thöôïn g thaän. trò löïa choïn cho nhieàu tröôøng hôïp nhaát laø caùc böôùu Baûng 1: Ñaëc ñieåm cuûa 11 tröôøng hôïp nghieân cöùu nhoû hôn 6cm vaø laønh tính. Tuy vaäy cuõng ñaõ coù taùc giaû Giôùi tính Tuoåi Beân coù böôùu Kích thöôùc böôùu moå caét noäi soi caùc böôùu to ñeán 15 cm(1,8,11). Nam Nöõ 44,6 (19- Phaûi Traùi Böôùu tuyeán thöôïng thaän ñöôïc phaùt hieän tình côø 4,2cm (2 – 8cm) 2 10 50) 5 7 cuõng khoâng phaûi laø hieám gaëp nhôø caùc tieán boä trong lónh vöïc chaån ñoaùn hình aûnh (sieâu aâm buïng, CT Scan vaø MRI). Khoa Tieát nieäu cuûa beänh vieän Chôï Raãy laø nôi Ngoaïi Nieäu 81
  4. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 Nghieân cöùu Y hoïc tieáp nhaän khaù nhieàu caùc beänh nhaân coù beänh tuyeán trí ñaët caùc trocart thích hôïp laø heát söùc quan troïng thöôïng thaän do coù söï hôïp taùc töø laâu vôùi caùc khoa Noäi vì aûnh höôûng ñeán toaøn boä caùc thao taùc phaãu thuaät. Tieát vaø Tim Maïch laø nhöõng nôi beänh nhaân thöôøng KEÁT LUAÄN ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò ñaàu tieân. Phaãu thuaät caét tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi Garner laø taùc giaû ñaàu tieân tieán haønh phaãu thuaät ngaøy nay ñaõ theå hieän nhieàu öu ñieåm roõ reät so vôùi naøy, vaø ñaõ baùo caùo moät loaït nghieân cöùu 112 tröôøng moå môû, trôû thaønh tieâu chuaån vaøng trong moät soá hôïp vôùi thôøi gian moå trung bình laø 123 phuùt, vôùi tröôøng hôïp. 11 tröôøng hôïp naøy laø loaït nghieân cöùu löôïng maùu maát laø 70ml, thôøi gian naèm vieän sau moå ñaàu tieân cuûa chuùng toâi, tæ leä chuyeån moå môû vaø bieán trung bình 3 ngaøy. Nhieàu taùc giaû khaùc cuõng ñaõ baùo chöùng phaãu thuaät coøn cao, tuy vaäy chuùng toâi tin caùo veà phaãu thuaät naøy ñaõ cho thaáy öu ñieåm roõ reät cuûa raèng trong thôøi gian saép tôùi chuùng toâi seõ hoaøn phaãu thuaät laø thôøi gian naèm vieän ngaén, ít ñau vaø thieän toát hôn phaãu thuaät naøy. thaåm myõ hôn so vôùi moå môû. Traàn Bình Giang laø taùc giaû Vieät Nam ñaàu tieân baùo TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Chino ES, Thomas C.C. (1985), “An extended Kocher caùo veà phaãu thuaät naøy naêm 2000(9). Taùc giaû naøy cuõng incision for bilateral adrenalectomy”, Am-J –Surg., baùo caùo keát quaû 100 tröôøng hôïp caét tuyeán thöôïng 149(2), pp. 292-294. thaän qua noäi soi oå buïng taïi beänh vieän Vieät –Ñöùc vôùi tæ 2. Garner M., Lacroix A., Bolt A. (1992), Laparoscopic adrenalectomy in Cushing’s syndrom and leä chuyeån moå môû laø 6% vaø tæ leä bieán chöùng laø 3%, pheochromocytoma. N. Eng. J. Med; 327: 1033. löôïng maùu maát trung bình laø 120ml(8). 3. Leâ Ngoïc Töø, Nguyeãn Böûu Trieàu (1997), “Phaãu thuaät caùc u tuyeán thöôïng thaän (nhaân 19 tröôøng hôïp)”, Ngoaïi Taïi beänh vieän Bình Daân, taùc giaû Vuõ Leâ Chuyeân khoa, 5(4), tr. 110-114. cuõng ñaõ thöïc hieän phaãu thuaät naøy töø naêm 2000 vaø 4. Ngoâ Xuaân Thaùi, Traàn Vaên Saùng (2002), “Phaãu thuaät böôùu tuyeán thöôïng thaän qua ñöôøng moå buïng tröôùc taïi coù baùo caùo 34 tröôøng hôïp taïi Hoäi nghò Ngoaïi beänh vieän Chôï Raãy töø naêm 1993-2000”. Y hoïc thaønh khoaVieät Nam laàn thöù XI (thaùng 11/2004) vôùi 7 phoá Hoà chí Minh, 6(3), tr. 294-301. 5. Nguyeãn Böûu Trieàu, Leâ Ngoïc Töø (1995), “Caùc u tuyeán tröôøng hôïp chuyeån moå môû, thôøi gian moå trung thöôïng thaän”, Beänh hoïc Tieát Nieäu, Nxb Y hoïc; Haø noäi. bình 112,9 phuùt, 3 tröôøng hôïp coù bieán chöùng laø 6. Novick AC., S.S. Howards (1997), “Ch. 13: The nhieãm truøng veát moå (2tröôøng hôïp) vaø suy tuyeán adrenal”, Adult urology, edited by Gillenwater, pp. 587-642. thöôïng thaän (1 tröôøng hôïp). 7. Schell S.C., M. A. Talamini, R. Udelsman (1998), “Ch. Trong nghieân cöùu ñaàu tieân naøy cuûa chuùng toâi 15, Laparoscopic adrenalectomy”, Advances in surgery, vol. 31, 1998, Mosby-Year Book, Inc., 333-350. do kinh nghieäm cuûa phaãu thuaät vieân vaø soá lieäu 8. Traàn Bình Giang, Nguyeãn Ñöùc Tieán (2004), 100 tröôøng nghieân cöùu coøn ít, chuùng toâi ñaõ coù 3/12 tröôøng hôïp hôïp caét tuyeán thöôïng thaän qua noäi soi oå buïng taïi beänh vieän Vieät Ñöùc. Y hoïc thöïc haønh, 491: tr. 246-249. coù bieán chöùng vaø 3 tröôøng hôïp phaûi chuyeån moå 9. Traàn Bình Giang, Nguyeãn Ñöùc Tieán, Leâ Ngoïc Töø, Toân môû, thôøi gian moå cuõng coøn khaù daøi nhaát laø caùc Thaát Baùch, Ñoã Kim Sôn, Nguyeãn Böûu Trieàu (2000), tröôøng hôïp ñaàu. Chuùng toâi ñöa ra baùo caùo naøy Phaãu thuaät noäi soi caét tuyeán thöôïng thaän. Ngoaïi khoa; 4: 13. nhaèm muïc tieâu ruùt kinh nghieäm ñeå coù theå thöïc 10. Vaughan E.D. Jr., J.D. Blumenfeld (1998), “The hieän toát hôn trong caùc tröôøng hôïp saép tôùi: khoâng Adrenals”, Campbell’s Urology, Vol. 3, W.B. Saunders company, Philadelphia. neân moå nhöõng böôùu quaù lôùn hay quaù nhoû trong 11. Vaughan E.D. Jr., J.D. Blumenfeld, J. Del Pizzo nhöõng laàn moå ñaàu, neáu quaù lôùn phaãu thuaät seõ keùo (2002), “The Adrenals”, Campbell’s Urology, Vol. 4, daøi, neáu quaù nhoû seõ khoù tìm ñöôïc böôùu trong toå 8th Edition, W.B. Saunders company, Philadelphia, 3507-3569. chöùc môõ sau phuùc maïc quanh böôùu. Vieäc choïn vò 82 Chuyeân ñeà Ngoại Chuyeân Ngaønh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2