intTypePromotion=1

Phay CNC , chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
445
lượt xem
219
download

Phay CNC , chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phay CNC Tổng quát về cấu tạo... 1- Giới thiệu cấu tạo... 2- Các kiểu băng máy... 3- Cơ cấu chấp hành 4- Các loại hệ điều khiển 5- Các phương pháp đo hành trình II-Hệ thống tọa độ trên máy Phay CNC 1-Hệ thống tọa độ góc Trên, Trước, Trái 2-Nguyên tắc bàn tay phải 4-Trục tọa độ trên máy phay có trục dao nằm ngang 3-Trục tọa độ trên máy phay có trục dao thẳng đứng 5-Chuyển động quay quanh các trục tọa độ III-hệ thống các điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phay CNC , chương 1

 1. Modul II / Tr.2 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm Phaàn I Moät soá khaùi nieäm N.Q.Ñ. - 1/2004 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Boä moân cô khí
 2. Modul II / Tr.3 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm Muïc luïc I- Toång quaùt veà caáu taïo... 4 1- Giôùi thieäu caáu taïo... 5 2- Caùc kieåu baêng maùy... 8 3- Cô caáu chaáp haønh 10 4- Caùc loaïi heä ñieàu khieån 11 5- Caùc phöông phaùp ño haønh trình 13 II-Heä thoáng toïa ñoä treân maùy Phay CNC 15 1-Heä thoáng toïa ñoä goùc Treân, Tröôùc, Traùi 15 2-Nguyeân taéc baøn tay phaûi 15 4-Truïc toïa ñoä treân maùy phay coù truïc dao naèm ngang 16 3-Truïc toïa ñoä treân maùy phay coù truïc dao thaúng ñöùng 16 5-Chuyeån ñoäng quay quanh caùc truïc toïa ñoä 17 III-heä thoáng caùc ñieåm chuaån treân maùy phay CNC 18 1-Caùc ñieåm chuaån 18 a)Goác toïa ñoä cuûa maùy-M(Machine zero) 18 b)Ñieåm ñònh chuaån maùy-R(Reference point) 18 c)Ñieåm tham chieáu cuûa duïng cuï caét-T(Tool reference point) 18 d)Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng-W (Work part zero) 18 2-Moâ taû Caùc ñieåm chuaån treân maùy Phay CNC 19 3-Ví duï moät heä thoáng caùc ñieåm chuaån treân maùy Phay CNC 20 IV-Hình daùng hình hoïc cuûa duïng cuï caét 21 V-Khoâng gian gia coâng cuûa maùy Phay 23 VI-Caùc vò trí khaùc nhau cuûa ñieåm cô sôû R 24 VII-Heä toïa ñoä chi tieát gia coâng 25 VIII-Caøi ñaët goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng theo X & Y 26 IX-Moät vaøi phöông phaùp toïa ñoä vaø Kích thöôùc 27 1-Toïa ñoä vaø kích thöôùc tuyeät ñoái, toïa ñoä vaø kích thöôùc töông ñoái 27 a) Toïa ñoä tuyeät ñoái-Kích thöôùc tuyeät ñoái cuûa moät ñieåm 27 b) Toïa ñoä töông ñoái-Kích thöôùc töông ñoái cuûa moät ñieåm 27 N.Q.Ñ. - 1/2004 2-Toïa ñoä cöïc 28 3-Caùc maët phaúng gia coâng vaø noäi suy ñöôøng troøn 29
 3. Modul II / Tr.4 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm I - Toång quaùt Veà caáu taïo maùy Phay CNC Vaø moät vaøi cô caáu ñieån hình N.Q.Ñ. - 1/2004
 4. Modul II / Tr.5 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC ToåPhaàquaùt ng n I vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Moätcaáu khaùi maùm veà soá taïo nieä y Trung taâm gia coâng N.Q.Ñ. - 1/2004
 5. Modul II / Tr.6 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I So saùnh veà caáu taïo Moät soá khaùi nieäm vaø tính naêng Maùy TIEÄN thöôøng - Ñieàu khieån baèng tay Motor truïc chính Tay quay coù khaéc vaïch Baûn veõ chi tieát Ngöôøi ñieàu khieån maùy Ngöôøi ñieàu khieån maùy Ñieàu chænh maùy tröïc tieáp baèng tay vaø töï kieåm soaùt quùa trình gia coâng Thaønh phaåm Caùc truïc daãn ñoäng Maùy TIEÄN CNC - Ñieàu khieån baèng chöông trình soá Baûn veõ chi tieát Motor truïc chính Baûng ñieàu khieån Laäp trình NC Tuû ñieàu khieån Taûi hoaëc nhaäp chöông trình NC vaøo maùy Ñieàu khieån vaø giaùm saùt quùa trình gia coâng qua ñieàu khieån NC vôùi trôï giuùp N.Q.Ñ. - 1/2004 Cô caáu Ño haønh trình THAØNH PHAÅM truyeàn daãn ñoäc laäp
 6. Modul II / Tr.7 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Moät vaøi n I caáu PhaàCô Moät soán hình m ñieå khaùi nieä Visme ñai oác bi duøng trong maùy coâng cuï CNC Ñai oác bi keùp vôùi cô caáu khöû rô töø trong ra Ñai oác bi keùp vôùi cô caáu khöû rô töø ngoaøi vaøo Ñai oác bi ñôn khöû rô vôùi löôïng buø böôùc ren ∆ P N.Q.Ñ. - 1/2004
 7. Modul II / Tr.8 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Moät vaøi n I caáu PhaàCô Moät soán hình m ñieå khaùi nieä GIÔÙI THIEÄU CAÙC KIEÅU BAÊNG MAÙY DUØNG TRONG MAÙY COÂNG CUÏ CNC Daãn höôùng theo KIEÅU BAÊNG TRÖÔÏT a: Xa dao, Baøn maùy b: Baêng maùy, Thaân maùy c: Taám ñeäm chænh döôùi d: Neâm ñieàu chænh Daãn höôùng theo KIEÅU CON LAÊN N.Q.Ñ. - 1/2004
 8. Modul II / Tr.9 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Moät vaøi n I caáu PhaàCô Moät soán hình m ñieå khaùi nieä Daãn höôùng theo KIEÅU DUØNG ÑEÄM THUÛY TÓNH BAÈNG DAÀU EÙP Daãn höôùng theo KIEÅU DUØNG ÑEÄM HÔI BAÈNG KHÍ NEÙN Caùc doøng Baøn maùy Truïc Visme Cöûa hôi luaân chuyeån hôi N.Q.Ñ. - 1/2004 Baêng maùy Gaân daãn höôùng Cöûa hôi
 9. Modul II / Tr.10 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Löôïc ñoà veà I caáu Phaàn cô Moät soáp haøinh m chaá khaù nieä Löôïc ñoà moâ taû cô caáu chaáp haønh cuûa maùy coâng cuï CNC Caùc phaàn töû cô khí Baøn maùy Ñoäng cô Servo Khôùp noái Heä thoáng ño phaûn hoài Truïc Visme Ñai oác bi Caûm bieán xoay Cô caáu Visme ñai oác bi Cô caáu daãn ñoäng Baøn maùy Heä thoáng ño thöôùc quang Thanh raêng Baùnh raêng Cô caáu baùnh raêng thanh raêng Baøn maùy Baùnh Vis kieåu thanh raêng Truïc Vis Cô caáu baùnh Vis truïc Vis N.Q.Ñ. - 1/2004
 10. Modul II / Tr.11 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Caùc loaïi heä ñieàu khieån Moät soá khaùi nieäm CAÙC LOAÏI HEÄ ÑIEÀU KHIEÅN N.Q.Ñ. - 1/2004 Giôùi thieäu caùc loaïi heä ñieàu khieån
 11. Modul II / Tr.12 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm Coù 3 loaïi heä ñieàu khieån - Ñoù laø : - Ñieàu khieån ÑIEÅM . - Ñieàu khieån ÑOAÏN . - Ñieàu khieån ÑÖÔØNG . Sau ñaây laø baûng phaân loaïi vaø öùng duïng cuûa caùc loaïi heä ñieàu khieån : CHUÛNG LOAÏI SÖÏ PHOÁI HÔÏP CUÛA CAÙC TRUÏC ÖÙNG DUÏNG - VÍ DUÏ - Truïc X vaø truïc Y ( Chæ chuyeån - Maùy Khoan baøn . ÑIEÀU KHIEÅN ñoäng chaïy nhanh khoâng caét - Maùy haøn ñieåm . ÑIEÅM goït ) - Truïc Z . - Ñieåu khieån löôïng chaïy dao ÑIEÀU KHIEÅN trong maùy Khoan . ÑOAÏN - Truïc X hoaëc truïc Y . - Maùy Tieän vaø maùy Phay . - Truïc X hay truïc Y hay truïc Z . - Maùy Khoan , maùy Phay ( Truïc chính naèm ngang ) - 2D : - Maùy Tieän . ÑIEÀU KHIEÅN - Truïc X vaø truïc Z - Maùy Phay , maùy AÊn moøn , maùy ÑÖÔØNG - Truïc X vaø truïc Y( Ñoàng Caét gioù ñaù , maùy Veõ . thôøi ) - 2 1/2 D = Ñieàu khieån ñöôøng - Maùy Phay . 2D + Ñieàu khieån ñoaïn 1D - 3D - Maùy Phay . - 3 1/2 D - Khoan vaø Phay chi tieát vôùi baøn quay . - 4D - Maùy aên moøn kieåu keùo . N.Q.Ñ. - 1/2004 - 5D - Trung taâm gia coâng . - Nhieàu hôn soá truïc treân - Ngöôøi maùy coâng nghieäp .
 12. Modul II / Tr.13 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm GIÔÙI THIEÄU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑO HAØNH TRÌNH Maùy coâng cuï CNC noùi chung laøm vieäc theo nguyeân taéc lieân heä ngöôïc trong moät heä thoáng ñieàu khieån hôû hoaëc kín. Do vaäy maùy ñöôïc trang bò heä thoáng ño caùc chuyeån ñoäng tieán dao ñeå coù theå ñònh vò chính xaùc dao caét ôû töøng vò trí caàn thieát trong quùa trình gia coâng. Heä thoáng ño hieån thò soá ( Digital ) hieän ñöôïc duøng phoå bieán treân caùc loaïi maùy CNC ñöôïc moâ taû theo sô ñoà sau : Kyõ thuaät soá ( Digital ) Phöông phaùp Phöông phaùp töông ñoái tuyeät ñoái Tröïc tieáp Giaùn tieáp Tröïc tieáp Giaùn tieáp 1- Giaûi thích nguyeân taéc. a) Nguyeân taéc 1. Quaõng ñöôøng caàn dòch chuyeån ñöôïc ñöa vaøo baèng soá laøm cô sôû ñeå tính ra soá xung caàn thöïc hieän trong quùa trình kieåm tra so saùnh - lieân heä ngöôïc. b) Nguyeân taéc 2. Khi baøn maùy chuyeån ñoäng thì baét ñaàu dieãn ra quùa trình ñeám xung. Quùa trình kieåm tra so saùnh- lieân heä ngöôïc dieãn ra lieân tuïc cho ñeán khi keát thuùc haønh trình 2- Caùc phöông phaùp ño haønh trình. a) Phöông phaùp ño tuyeät ñoái. N.Q.Ñ. - 1/2004 ÔÛ phöông phaùp ño tuyeät ñoái vò trí cuûa baøn maùy luoân luoân ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc maõ töông öùng-( maõ nhò phaân )-so vôùi goác tham chieáu.
 13. Modul II / Tr.14 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm Baøn maùy Ño giaùn tieáp Motor Truïc visme Ñai oác bi Caûm bieán xoay Baøn maùy Thöôùc ño Ño tröïc tieáp Motor Truïc visme Ñaàu ñoïc Ñai oác bi b) Phöông phaùp ño töông ñoái. ÔÛ phöông phaùp ño töông ñoái-vieäc di chuyeån baøn maùy seõ laøm xuaát hieän caùc tín hieäu xung, goác tham chieáu ñöôïc tính töø tín hieäu xung ñaàu tieân. Caùc xung tín hieäu naøy ñöôïc ñöa vaøo maïch ñieän töû ñeå khueách ñaïi vaø bieán ñoåi-khoaûng caùch ño ñöôïc bieåu dieãn döôùi toång soá xung ñeám ñöôïc tính töø tín hieäu xung ñaàu tieân ( Moãi xung töông öùng vôùi moät khoaûng caùch ). 3- Caùc caùch thöïc hieän phöông phaùp ño haønh trình. a) Ño tröïc tieáp. ÔÛ pheùp ño tröïc tieáp- ñeå ño khoaûng caùch vò trí cuõng nhö ño söï thay ñoåi vò trí ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp qua söï chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa baøn maùy vaø thieát bò ño maø khoâng caàn thoâng qua baát kyø moät söï chuyeån ñoåi cô hoïc hoaëc tính toaùn trung gian naøo. Cô caáu thoâng duïng duøng trong tröôøng hôïp naøy laø caûm bieán quang vaø thíeát bò thu nhaän. Pheùp ño naøy coù öu ñieåm laø giöõa ñaïi löôïng ño vaø thieát bò ño khoâng coù loãi cô hoïc - ví duï nhö bieán daïng cuûa boä phaän truyeàn ñoäng hoaëc khe hôû giöõa truïc vis vaø ñai oác khoâng aûnh höôûng tôùi gía trò ño. Pheùp ño naøy coù ñoä chính xaùc cao. b) Ño giaùn tieáp. ÔÛ pheùp ño giaùn tieáp-muïc ñích ño cuõng töông töï nhö vôùi pheùp ño tröïc tieáp nhöng ñöôïc thöïc hieän qua söï chuyeån ñoäng quay töông ñoái giöõa truïc visme vaø thieát bò caûm bieán quay. Chuyeån ñoäng naøy N.Q.Ñ. - 1/2004 ñöôïc maùy tính giaùm saùt vaø quy ñoåi töø goùc quay thaønh ñoä daøi cuûa haønh trình. Cô caáu thoâng duïng duøng trong tröôøng hôïp naøy laø caûm bieán xoay vaø thíeát bò thu nhaän. Pheùp ño naøy coù ñoä chính xaùc khoâng cao do bò phuï thuoäc vaøo loãi cô hoïc nhö khe hôû giöõa truïc vis vaø ñai oác laøm aûnh höôûng tôùi gía trò ño.
 14. Modul II / Tr.15 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm II - HEÄ THOÁNG TOÏA ÑOÄ TREÂN MAÙY PHAY CNC 1) Heä thoáng toïa ñoä goùc Treân, Tröôùc, Traùi. Vôùi söï trôï giuùp cuûa heä thoáng toïa ñoä goùc Treân, Tröôùc, Traùi vaø phöông chieàu ñöôïc quy öôùc nhö hình veõ 1, moïi ñieåm cuûa vaät theå ñöôïc xaùc ñònh gía trò moät caùch deã daøng theo caùc truïc X; Y; Z ngay caû khi chuùng ta tònh tieán goác toaï ñoä ñeán moät vò trí khaùc baát kyø nhöng luoân phaûi theo nguyeân taéc laø: Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng do ngöôøi duøng ñònh nghóa treân maùy phaûi truøng vôùi goác toïa ñoä cuûa chöông trình NC . Hình 1 : Heä thoáng goác toïa ñoä goùc Treân, Tröôùc, Traùi 2) Nguyeân taéc baøn tay phaûi Xaùc ñònh teân vaø chieàu döông (+) cuûa caùc truïc. Z Y Hình 2 : Moâ taû nguyeân taéc baøn tay phaûi ñeå xaùc ñònh X N.Q.Ñ. - 1/2004 chieàu döông cuûa caùc truïc treân maùy phay
 15. Modul II / Tr.16 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm 3) Truïc toïa ñoä treân maùy phay coù truïc dao thaúng ñöùng. Hình 3 : Heä truïc toïa ñoä treân maùy phay ñöùng. 4) Truïc toïa ñoä treân maùy phay coù truïc dao naèm ngang . Hình 4 : Heä truïc toïa ñoä treân maùy phay coù truïc mang dao naèm ngang N.Q.Ñ. - 1/2004 Hình 5 : Heä truïc toïa ñoä treân Maùy tieän
 16. Modul II / Tr.17 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm 5) Chuyeån ñoäng quay quanh caùc truïc toïa ñoä . Hình 6 : Moâ taû chuyeån ñoäng quay quanh caùc truïc ÔÛ nhöõng maùy ñöôïc trang bò theâm ñaàu phaân ñoä ñieàu khieån ñöôïc - Phuï tuøng naøy ñöôïc xem nhö laø truïc thöù tö cuûa maùy. Tuøy theo caùch gaù maø chuùng ta coù truïc quay quanh Z hoaëc X hoaëc Y. Teân cuûa truïc thöù tö naøy ôû moät soá heä ñieàu khieån ñöôïc goïi laø truïc C . N.Q.Ñ. - 1/2004 Hình 7 : Trung taâm gia coâng vôùi 4 truïc tònh tieán vaø 2 truïc quay
 17. Modul II / Tr.18 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm III - HEÄ THOÁNG CAÙC ÑIEÅM CHUAÅN TREÂN MAÙY PHAY CNC ÔÛ maùy coâng cuï CNC noùi chung vaø treân maùy phay CNC noùi rieâng ngöôøi ta phaân bieät ít nhaát 4 loaïi ñieåm khaùc nhau - ñoù laø goác toïa ñoä cuûa maùy M ; Ñieåm tham chieáu R ; Goác toïa ñoä cuûa chi tieát W ; Ñieåm chuaån cuûa duïng cuï caét T . 1- Caùc ñieåm chuaån Ñeå heä ñieàu khieån maùy coâng cuï CNC coù theå ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa noù ñöôïc thoâng qua söï bieåu dieãn caùc toïa ñoä vaø söï hieäu chænh chuyeån ñoäng cuûa baøn maùy - ngöôøi ta duøng moät heä thoáng toïa ñoä rieâng coøn ñöôïc goïi laø heä thoáng caùc ñieåm chuaån. Sau ñaây laø phaàn trình baøy heä thoáng caùc ñieåm chuaån ñoù. a) Goác toïa ñoä cuûa maùy - M ( Machine zero ) Goác toïa ñoä cuûa maùy M laø goác cuûa heä thoáng ño haønh trình cuûa maùy sau khi ñaõ ñöôïc ñònh chuaån. Ñieåm naøy do nhaø thieát keá thieát laäp vaø aán ñònh, khoâng thay ñoåi ñöôïc. b) Ñieåm ñònh chuaån maùy - R ( Reference point ) Ñieåm ñònh chuaån maùy - R laø ñieåm maø taïi ñoù heä ñieàu khieån cuûa maùy nhaän bieát ñöôïc goác toïa ñoä cuûa maùy - M. Ñieàu naøy giuùp cho heä ñieàu khieån ñònh chuaån ñöôïc heä thoáng ño haønh trình cho caùc truïc ñoàng thôøi vôùi vieäc kieåm soaùt ñöôïc chuyeån ñoäng cuûa baøn maùy, vaø cuûa duïng cuï caét. c) Ñieåm tham chieáu cuûa duïng cuï caét - T ( Tool reference point ) Heä ñieàu khieån cuûa maùy chæ nhaän bieát ñöôïc chuyeån ñoäng cuûa T, do vaäy khi vieát chöông trình NC laø vieäc heä thoáng laïi toïa ñoä cuûa T trong W theo moät bieân daïng naøo ñaáy so vôùi M. Treân thöïc teá, vieäc söû duïng chöông trình NC ñeå gia coâng coøn phaûi caàn ñeán caùc gía trò hieäu chænh duïng cuï caét nhö gía trò chieàu daøi töø muõi dao ñeán T (Hieäu chænh trong Z) vaø gía trò baùn kính duïng cuï caét (hieäu chænh trong XY). d) Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng - W (Work part zero) Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng - W laø moät ñieåm thöôøng naèm treân chi tieát gia coâng N.Q.Ñ. - 1/2004 do ngöôøi duøng ñònh nghóa. Ñieåm coù toïa ñoä tuyeät ñoái so vôùi goác toïa ñoä cuûa maùy M vaø thöôøng truøng vôùi goác thaûo chöông NC. Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng W chæ ñöôïc ñònh nghóa sau khi maùy ñaõ ñöôïc ñònh chuaån vaø chæ coù taùc duïng trong moät laàn khôûi ñoäng maùy.
 18. Modul II / Tr.19 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm 2 - Moâ taû Caùc ñieåm chuaån treân maùy Phay CNC - Khoâng xaùc ñònh ñöôïc vò trí - Ñieåm tham chieáu ñeå heä ñieàu khieån nhaän bieát M Hình 8 : Tham khaûo caùc ñieåm chuaån treân maùy CNC N.Q.Ñ. - 1/2004
 19. Modul II / Tr.20 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm 3 - Ví duï moät heä thoáng caùc ñieåm chuaån treân maùy Phay CNC Goác toïa ñoä cuûa maùy - M Machine zero Ñieåm ñònh chuaån maùy - R Reference point Ñieåm chuaån cuûa duïng cuï caét - T Tool reference point Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng - W Work part zero Ñieåm thay ñoåi duïng cuï caét Hình 9: Caùc ñieåm chuaån treân maùy Phay CNC (Ví duï) Ñieåm chuaån cuûa duïng cuï caét - T Tool reference point N.Q.Ñ. - 1/2004 Hình 10: Ñieåm chuaån cuûa duïng cuï caét - T ( Caùc toïa ñoä laäp trình NC laø toïa ñoä cuûa T trong W so vôùi M )
 20. Modul II / Tr.21 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopMILL vaø MTS TopCAM Phaàn I Moät soá khaùi nieäm IV - HÌNH DAÙNG HÌNH HOÏC CUÛA DUÏNG CUÏ CAÉT VAØ CAÙC GÍA TRÒ HIEÄU CHÆNH Baûn chaát cuûa vieäc laäp trình NC laø cung caáp taát caû nhöõng ñieàu kieän ñöôøng caàn thieát cuûa ñieåm chuaån duïng cuï caét cho heä ñieàu khieån, nhöng ñieåm chuaån duïng cuï caét laïi khoâng tham gia caét goït maø laø muõi dao. Nhö vaäy ôû ñaây caàn coù moät söï tính toaùn khoaûng chaïy cuûa dao sao cho ñuùng yù ñoà cuûa chöông trình NC qua 2 thoâng soá ñaëc tröng laø chieàu daøi vaø baùn kính cuûa töøng loaïi duïng cuï caét vaø ñöôïc löu tröõ trong thö vieän dao cuûa maùy vôùi töøng ñòa chæ dao töông öùng. - Chieàu daøi hieäu chænh L: Neáu choïn T laø dao chuaån coù chieàu daøi L = 0 thì chieàu daøi hieäu chænh L cuûa caùc dao thaønh phaàn tham gia gia coâng laø khoaûng caùch töø muõi dao ñeán T theo truïc Z - Caùc gía trò naøy ñeàu do ngöôøi duøng ñònh nghóa ( Xem hình 10 ) - Baùn kính duïng cuï caét: Moãi moät duïng cuï caét coù moät baùn kính ñöôïc löu tröõ trong thö vieän dao cuûa maùy vôùi töøng ñòa chæ töông öùng. ( Caùc gía trò naøy ñeàu do ngöôøi duøng ñònh nghóa - Xem hình 11 ) - Quõy ñaïo taâm dao / Khoaûng caùch ñeàu: Caên cöù vaøo baùn kính duïng cuï caét ñöôïc löu tröõ trong thö vieän dao cuûa maùy maø heä ñieàu khieån tính toaùn hieäu chænh sao cho duïng cuï caét luoân chuyeån ñoäng caùch ñeàu ñöôøng gia coâng moät khoaûng baèng baùn kính dao. ( Xem hình 12 ) N.Q.Ñ. - 1/2004
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2