Phê bình vở kịch: 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
108
lượt xem
7
download

Phê bình vở kịch: 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàn Mặc Tử - thi sĩ tài hoa bạc mệnh, được mệnh danh là thi sĩ của trăng. Người ta biết đến ông không chỉ với những vần thơ “ Điên” mà người ta cũn biết đến ông bởi ông là một thi sĩ bạc mệnh. Đó cú rất nhiều cỏc tỏc phẩm VHNT khỏc nhau núi về Hàn Mặc Tử như bộ phim Hàn Mặc Tử của Hóng phim TH TP Hồ Chớ Minh, cỏc vở kịch, cỏc bài phờ bỡnh, bài hỏt….. và giờ đây một lần nữa chúng ta được thấy một con người Hàn Mặc Tử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê bình vở kịch: 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử

  1. Bài ki m tra gi a kỳ Môn: Phê bình tác ph m VHNT trên báo chí bài : Phê bình v k ch: 100 phút cu i cùng c a Hàn M c T -------- 1. 100 phút cu i cùng c a Thi sĩ trăng Hàn M c T - thi sĩ tài hoa b c m nh, ư c m nh danh là thi sĩ c a trăng. Ngư i ta bi t n ông không ch v i nh ng v n thơ “ iên” mà ngư i ta cũn bi t n ông b i ông là m t thi sĩ b c m nh. ó cú r t nhi u c c t c ph m VHNT kh c nhau núi v Hàn M c T như b phim Hàn M c T c a Hóng phim TH TP H Ch Minh, c c v k ch, c c bài ph b nh, bài h t….. và gi ây m t l n n a chúng ta ư c th y m t con ngư i Hàn M c T qua v k ch hình th c a Nhà h t Tu i tr “ 100 phút cu i cùng c a Hàn M c T ” 100 phút … n au V i nh ng ai yêu Hàn M c T và yêu thơ c a ông s 1 l n n a th y ư c s ph n và tâm h n thơ c a thi sĩ qua v k ch h nh th “ 100 phỳt cu i c ng c a Hàn M c T ” do oàn k ch 3 Nhà hát tu i tr trình di n. ây là m t v k ch v i s k th p y sáng t o gi a k ch và thơ c a o di n NSND Lê Hùng. V k ch tái hi n l i 100 phút cu i cùng c a thi sĩ trăng trư c khi ông i vào c i vĩnh h ng v i 4 ph n r r t : nh m nh - au thương - iên lo n - Vĩnh h ng, g n v i cu c i c a thi sĩ tài hoa, b c m nh. nh m nh ó giao cho ng v a chào i ó là m t nhà thơ nhưng r i cũng nh m nh y ó khi n nhà thơ m c m t căn b nh nan y lúc b y gi : b nh phong. au ơn, cô ơn ông ph i xa vũng tay yêu thương c a gia nh, xa r i t nh y u v i nh ng giai nhõn vào tr i phong, nơi c u r i linh h n c a nh ng con ngư i không may m n b m c b nh. Qu n quai, au kh , s ng trong cô ơn, lo âu và s hói, nhưng trong sâu th m tâm h n c a ông l i là nh ng yêu thương sâu l ng, nh ng nh thương v m t tình yêu v i nh ng giai nhân. ó cũng chính là lúc khát v ng s ng, khát v ng sáng t o c a ông dâng lên m nh m , c bi t hơn n a, nó như bùng lên d d i khi ông b ng b t g p ánh trăng, tâm h n 1
  2. thi sĩ thăng hoa, l n át n i au th xác và l i nh ng bài thơ tuy t v i. Và r i ngư i ta ó t ng ng m t t n g i kh c Thi sĩ c a trăng. R i n 1 ngày kia, trăng v , bóng giai nhân r i cũng nh t nhũa cũng là lỳc thi nhõn tr v v i Chỳa. Xem v k ch, khán gi s th y l i nh ng câu thơ hay tuy t v i c a Hàn M c T , m i ph n s kh c h a l i cu c s ng c a nhà thơ khi ph i ch u s giày vũ n au gi a tõm h n và th x c và ch nh trong nh ng v t vó iên lo n y nh ng v n thơ “ iên” ó ra i, và s ng mói cho n ngày nay. "Tôi ng i dư i b n i nư ng Mơ Ti ng rú ban êm r ng bóng m Ti ng rỳ lũng t i x v súng Rung t ng kh ng kh , b t vi l Ai i l ng l ng trên làn nư c V i l i ai ng i kh t c nh t i?” R i "L a tr i ai d t v i ai căng? Ai th chim bay n Qu ng H ng? Và ai gánh máu i trên tuy t M nh o da c u ng m n nang” 4 ph n c a v k ch ó th hi n ư c s cô ơn n t t cùng c a thi sĩ nhưng ó m i ch là s cô ơn trong cu c s ng mà không th hi n ư c s cô ơn trong sáng tác c a ông. M t v n n a c n nói n ây ó là v n c m th c tôn giáo. Ni m tin vào Chúa và s c u r i linh h n c a Chúa ó nõng và là i m t a cho con ngư i. trong tr i phong, s chăm sóc t n t nh c a c c bà sơ cũng như s ng c m b nh t t c a nh ng ngư i b n h i ó th c s là m t s ng viên l n lao cho Hàn M c T . Chính c m th c tôn giáo ó là ngon ngu n th i bùng ng n l a khát khao và am mê sáng t o trong tõm h n thi nhõn. Thành công và dư âm V k ch có m t i m khác bi t so v i các v k ch khác, ó là có n3 di n viên th hi n vai Hàn M c T : m t là thi nhân Hàn M c T (Công Dũng), 2
  3. m t là th xác c a Hàn M c T (Hoàng Tùng) và m t là linh h n c a thi nhân (Như Lai). 3 di n viên, 3 nhân cách khác nhau, nhưng th t ra nó là m t, chính v th ó x y ra s u tranh, gi ng xé gi a linh h n và th xác, h u qu là s au n n t t cùng c a thi nhân. “ Ai cũng cho m nh là quan tr ng, nhưng thân xác mà kh ng cú linh h n th thõn x c ó li u có ph i là con ngư i. Linh h n mà không có thân xác th linh h n bi t trỳ ng nơi âu…”. Kh ng ph nh n s c g ng h t s c c a c c ngh sĩ khi vào vai di n c a m nh, nhưng dư ng như c m giác r ng h v n chưa th t s di n úng v i tên g i c a th lo i v k ch, ó là k ch h nh th . L i tho i v n nhi u hơn ngôn ng h nh th , và cú chăng ngôn ng h nh th mà v k ch c p n ây ch ng có g ngoài ng tác th hi n s au n, co dúm ngư i khi b nh t t dày vũ ng, và áng lý ra ó là n i au c a th xác ch không ph i là con ngư i thi ca trong Hàn M c T . S gi ng x gi a th xác và tâm h n, s au n t t cùng c a Thi nhân Thu hút và h p d n khán gi nh t có l là âm nh c c a v k ch, chính âm nh c ó gúp ph n t o n n s thành c ng c a v di n. Nú l i n tư ng sâu trong lũng kh n gi và õm nh c là y u t h tr c l c cho ngh sĩ l t t ư c tâm tr ng, c m xúc c a nhân v t, ưa l i cho khán gi nhi u ám nh. i m c bi t n a c a v k ch chính là nh ng câu thơ c a thi nhân trong m i ph n c a v k ch, nh ng câu thơ ư c th hi n qua m t gi ng c Hu m áp, truy n c m, giúp khán gi c m nh n r hơn v thơ ông. Ngh thu t c a v k ch còn m t y u t n a kh ng th c p n ó chính là ngh thu t nude. M t th nude ngh thu t ch không ph i thô t c, t m thư ng. Khán gi s b t g p c nh nh ng giai nhân p tuy t v i và tinh khi t 3
  4. dư i ánh trăng. R i r t nhi u nh ng khung c nh p, c nh lóng m n ó ư c th hi n trên sân kh u, nó v a mang v p lung linh, huy n o v a liêu trai. V p lung linh, tinh khi t c a giai nhân dư i ánh trăng Có th nói, m t góc nào ó v k ch ó thành c ng, b i th c ra nh ng ngư i làm ra v k ch này cũng ch t cho v k ch m t cái tên là K ch h nh th nhưng l i ch là th nghi m mà th i. V y th thành c ng c a v k ch như v y là áng k , b i v i công chúng c a chúng ta hi n nay k ch h nh th là m t c i g ó hoàn toàn m i m ./. 4
Đồng bộ tài khoản