Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
347
lượt xem
48
download

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu Quy định quản lý hồ sơ - Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

  1. Mã tài liệu: HC-14-BM02 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ Họ và tên: ............................................................................................................................................. Đơn vị: .................................................................................................................................................. Đề nghị đơn vị: .................................................................................................................................... Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau: STT Tên tài liệu - hồ sơ Mã số Thời gian Mục đích sử dụng trả Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Lý do không chấp nhận: .............................................. ........................................................................................ ........................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ CUNG CẤP Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Ý kiến khác: ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ CUNG CẤP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Đồng bộ tài khoản