Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
4
download

Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

  1. P HIEÁ U ÑEÀ XUAÁ T LAØ M TAØ I LIEÄ U MÔÙ I Ngöôøi yeâu caàu : ……………………………………………………………………Kyù teân:……………………… Boä phaän : ………………………………………………………………………………………………… ……………… Teân taøi lieäu môùi : ………………………………………………………………………………………………… ……………… Noäi dung cuûa taøi lieäu :………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Chöùc danh Boä phaän Hoï teân YÙ kieán Kyù ÑDLÑ Ngöôøi soaïn thaûo Trang:1
  2. Ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu Trang:2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản