Phiếu điều tra giành cho Hiệu trưởng khối quản lí trường học

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
308
lượt xem
72
download

Phiếu điều tra giành cho Hiệu trưởng khối quản lí trường học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(01) Các hoạt động chính nhà trường trong năm 2004 Hãy chọn công việc mà ông (bà) có trách nhiệm hoàn thành trong bảng danh sách liệt kê dưới đây và vui lòng ước lượng công sức mà ông (bà) danh cho từng công việc đó và đanhd dấu vào cột tương ứng. Nếu có công việc chưa được liệt kê, xin ông (bà) vui lòng điền thêm vào các ô trống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu điều tra giành cho Hiệu trưởng khối quản lí trường học

  1. PhÇn : C«ng t¸c qu¶n lý trêng häc (01) C¸c ho¹t ®éng chÝnh nhµ trêng trong n¨m 2004 H·y chän c«ng viÖc mµ «ng (bµ) cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh trong b¶ng danh s¸ch liÖt kª díi ®©y vµ vui lßng íc lîng c«ng søc mµ «ng (bµ) danh cho tõng c«ng viÖc ®ã vµ ®anhd dÊu vµo cét t¬ng øng. NÕu cã c«ng viÖc cha ®îc liÖt kª, xin «ng (bµ) vui lßng ®iÒn thªm vµo c¸c « trèng. C¸c ho¹t ®éng chÝnh rÊ Ýt vøa nhiÒ t ph¶ u X© dùng kÕ ho¹ch Ýt i 1.1. X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m 1.2. X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c th¸ng 1.3. X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c tuÇn 1.4. X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng, ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n. y 1.5. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng c¸c ®oµn thÓ 1.6 X©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn 1.7. DuyÖt kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 2.1. So¹n th¶o c¸c b¸o c¸o göi cÊp trªn (Phßng GD&§T, UBND, Së GD&§T) 2.2. So¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng 2.3. Häp giao ban, phæ biÕn c«ng t¸c/ s¬ kÕt/ tæng kÕt 2.4. Häp c¸c ban, c¸c tæ c«ng t¸c, tæ chuyªn m«n vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n, dù ¸n. Tæ chøc thùc hiÖn 2.5. Häp do c¸c c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cÊp trªn triÖu tËp/mêi 2.6. Häp do c¸c c¬ quan ban ngµnh t¹i ®Þa ph¬ng mêi 2.7. Tham dù héi th¶o chuyªn ®Ò do c¸c Dù ¸n ODA triÖu tËp 2.8. Tham dù tËp huÊn c«ng t¸c chuyªn m«n do Së, Bé triÖu tËp 2.9. L/v víi L·nh ®¹o/chuyªn viªn phßng GD&§T/Së GD&§T 2. 10. L/v víi c¸c Phßng ban trong UB huyÖn 2.11. L/v víi c¸c tæ bé m«n trong trêng 2.12. L/v víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph¬ng 2.13. L/v víi l·nh ®¹o c¸c trêng trong cïng khu vùc 2.14. L/v víi phô huynh häc sinh 2.15. L/v víi häc sinh c¸ biÖt 2. 16. Häp chi bé, chi ñy, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn 2.17. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 1
  2. 2.18. Tæng hîp sè liÖu c¸c diÔn biÕn trong tuÇn lu b¸o c¸o sè liÖu vµo sæ s¸ch 2.19. DuyÖt gi¸o ¸n; so¹n b¸o c¸o chuyªn ®Ò 2.20. So¹n gi¸o ¸n vµ gi¶ng bµi C¸c ho¹t ®éng chÝnh rÊ Ýt võa nhiÒ t ph¶ u Ýt i 3.1. Dù giê, th¨m líp t¹i trêng Thanh tra kiÓm 3.2. §i kiÓm tra, thanh tra, dù giê, th¨m líp theo yªu cÇu cña cÊp trªn 3.3. KiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng tra t¸c cña gi¸o viªn 3.4. Lµm viÖc víi c¸c §oµn thanh tra, kiÓm tra cña cÊp trªn 4.1. TiÕp kh¸ch ®Õn giao dÞch c«ng t¸c (phô huynh, häc sinh …) Lµm viÖc víi c¸ nh© tæ 4.2. TiÕp c¸c tæ chøc quèc tÕ (c¸c nhµ tµi trî, c¸c tæ n chøc phi chÝnh phñ…) 4.3. TiÕp nhµ b¸o, phãng viªn 4.4. TiÕp c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi chøc PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 2
  3. (02) H·y x¸c ®Þnh møc ®é nh÷ng khã kh¨n, bÊt cËp mµ nhµ trêng gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nªu ë díi ®©y vµ ®¸nh d¸u vµo cét t¬ng øng Khã kh¨n chÝnh rÊ Ýt võa nhiÒ t ph¶ u Chøc n¨ng nhiÖm vô Ýt i 1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cha râ rµng 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cßn chång chÐo 1.3. Ph©n c«ng ph©n cÊp qu¶n lý cha phï hîp 1.4. NhiÖm vô qu¸ nhiÒu, ®a d¹ng, thêi gian cã h¹n 1.5. NhiÒu ®Çu mèi tham gia qu¶n lý gi¸o dôc nªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc bÞ phô thuéc vµo ngµnh kh¸c 1.6. Kh«ng thèng nhÊt trong qu¶n lý cña ngµnh víi ®Þa ph¬ng 1.7. Khã kh¨n kh¸c C¬chÕ qu¶n lý chÕ ® chÝnh s¸ch 2.1. ThiÕu c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ 2.2. V¨n b¶n ph¸p quy chång chÐo, m©u thÉu, l¹c hËu, kh«ng phï hîp víi thùc tiÔn. é 2.3. VB híng dÉn cña cÊp trªn thiÕu chi tiÕt; cã ®iÓm kh«ng râ rµng, kh«ng kh¶ thi … 2.4. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch lu«n l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn cña x· héi 2.5. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch cha phï hîp, thiÕu thèng nhÊt 2.6. C¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c tæ chøc, bé phËn ngoµi ®¬n vÞ cßn kÐm hiÖu qu¶ PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 3
  4. 2.7. Cha cã quy ®Þnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n víi c«ng viÖc, chøc vô ®îc giao 2.8. ThiÕu c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé, gi¸o viªn n¨ng ®éng s¸ng t¹o 2.9. CBQL NN ë Phßng, Së kh«ng ®îc hëng phô cÊp - u ®·i 2.10. ChÕ ®é phô cÊp ®èi víi c¸n bé QLNN vÒ gi¸o dôc kh«ng phï hîp 2.11. C¬ chÕ b×nh qu©n chñ nghÜa trong chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé Khã kh¨n chÝnh rÊ Ýt võa nhiÒ t ph¶ u Ýt i 3.1. L·nh ®¹o chËm ®æi míi t duy 3.2. C«ng viÖc ¸ch t¾c v× l·nh ®¹o c¸c cÊp häp qu¸ nhiÒu, Ýt thêi gian xö lý c«ng viÖc 3.3. ChØ ®¹o kh«ng thèng nhÊt ¹o iÒu hµnh 3.4. LÜnh vùc phô tr¸ch réng 3.5. ThiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh ChØ ® ® 3.6. L·nh ®¹o cha thËt sù quan t©m ¸p dông CNTT vµo qu¶n lý 3.7. §Ò b¹t kh«ng ®óng ®èi tîng, kh«ng ®óng chuyªn m«n 3.8. Giao viÖc kh«ng ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô 3.9. C«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ thêng xuyªn bÞ coi nhÑ 3.10. ThiÕu c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ Quy tr×nh lµm viÖc cña tõng ®Çu viÖc 3.11. Sù quan t©m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®èi víi gi¸o dôc cha ®ång ®Òu 3.12. C¬ chÕ cung cÊp th«ng tin hoÆc kh«ng cã, hoÆc l¹c hËu 3.13. NhiÒu yªu cÇu b¸o c¸o khÈn/ ®ét xuÊt tõ cÊp trªn. PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 4
  5. 4.1. ThiÕu quyÒn h¹n trong lÜnh vùc qu¶n lý nh©n sù ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ qu¶n lý 4.2. ThiÕu quyÒn h¹n trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi ThÈm quyÒn chÝnh ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ qu¶n lý 4.3. Do viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm kh«ng hîp lý, c¸c c¬ quan nh Phßng TCL§XH, Phßng Tµi chÝnh HuyÖn … can thiÖp qu¸ s©u, ¶nh hëng rÊt lín cho GD&§T. 4.4. Kh«ng ®îc chñ ®éng thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng/trang bÞ ®iÒu kiÖn/ ph¬ng tiÖn cho GD 5.1. ThiÕu c¸c quy chÕ, néi quy trong néi bé ®¬n vÞ 5.2. ThiÕu nghiªm minh trong xö lý kû luËt 5.3. ThiÕu thÈm quyÒn trong c«ng t¸c thanh tra Thanh tra kiÓm tra 5.4. C«ng t¸c thanh, kiÓm tra cha kÞp thêi 5.5. KÕt luËn thanh tra cha ®îc xö lý kÞp thêi 5.6. Quy chÕ kh«ng ®îc t«n träng 5.7. Mét sè c¸n bé qu¶n lý cha n¾m kü c¸c v¨n b¶n ph¸p quy nªn ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh xö lý t×nh huèng hoÆc xö lý vi ph¹m kh«ng ®óng 5.8. §éi ngò c¸n bé thanh tra yÕu vµ thiÕu Khã kh¨n chÝnh Ý Ýt võa nhiÒ ©t ph¶ u Ýt i 6.1. Cha n¾m ®îc c¸c ph¬ng thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i N¨ng lùc phÈm chÊt c¸ 6.2. Cha n¾m v÷ng kiÕn thøc QLNN vÒ gi¸o dôc 6.3. N¨ng lùc qu¶n lý cña mét bé phËn c¸n bé QLGD thÊp 6.4. Mét sè c¸n bé thiÕu phÈm chÊt cña ngêi c¸n bé nh© n QLGD PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 5
  6. 7.1. Søc Ðp cña x· héi qu¸ cao C¸c yÕu tè x· héi 7.2. Søc Ðp cña bÖnh thµnh tÝch 7.3. Søc Ðp cña viÖc ph¶i ch¹y theo chØ tiªu hoµn thµnh kÕ ho¹ch 7.4. M«i trêng gi¸o dôc thiÕu lµnh m¹nh 7.5. ¸p lùc cña c¬ chÕ thÞ trêng 8.1. Ng©n s¸ch kh«ng ®ñ ®Ó ®i c¬ së 8.2. ThiÕu c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tù häc (th viÖn, tµi liÖu chuyªn m«n ®îc cËp nhËt …) §iÒu kiÖn lµm viÖc 8.3. Kh«ng ®ñ thêi gian nghiªn cøu thªm vÒ chuyªn m«n 8.4. ThiÕu ph¬ng tiÖn lµm viÖc 8.5. Trang thiÕt bÞ cò kh«ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc 8.6. C¬ së vËt chÊt cña c¸c trêng rÊt thiÕu thèn 8.7. Biªn chÕ Ýt, c«ng viÖc nhiÒu 8.8. Phßng lµm viÖc qu¸ chËt hÑp kh«ng ®ñ theo quy ®Þnh 8.9 Ngêi dñ sè lîng nhng thiÕu ngêi th¹o viÖc 9.1. Quan hÖ c¸ nh©n xen lÉn trong c«ng viÖc 9.2. T tëng quan liªu bao cÊp cña mét bé phËn c¸n bé 9.3. Sù tr× trÖ cña mét bé phËn c¸n bé (trong c¸c C¸c vÊn ®Ò ngµnh liªn quan ë ®Þa ph¬ng) kh¸c 9.4. Mét bé phËn c¸n bé bÞ sa sót vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc 9.5. Bæ nhiÖm CB l·nh ®¹o kh«ng cã chuyªn m«n phï hîp 9.6. §µo t¹o, båi dìng CBQL cha thêng xuyªn vµ s¸t thùc tÕ (03) C¬ quan ®¬n vÞ ¤ng (bµ) ®· tù ban hµnh c¸c v¨n b¶n nµo trong sè c¸c v¨n b¶n díi ®©y ®Ó phôc vô viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh hoÆc tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n ? TT Tªn v¨n b¶n cã 01 Néi quy lµm viÖc trong c¬ quan/®¬n vÞ PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 6
  7. 02 C¸c quy tr×nh thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc 03 Híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô 04 Híng dÉn cho c¸n bé míi vµo c¬ quan/®¬n vÞ 05 Quy chÕ quy ®Þnh nguyªn t¾c phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn trong c¬ quan/®¬n vÞ 06 Híng dÉn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng 07 V¨n b¶n ký kÕt hîp ®ång tr¸ch nhiÖm V¨n b¶n kh¸c TT §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng qu¶n cÇ rÊt kh«n ý lý hµnh chÝnh trong gi¸o dôc n cÇ g kiÕ n cÇn n kh¸c 1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan QLGD ph¶i ®îc x¸c ®Þnh râ vµ ban hµnh quy ®Þnh thèng nhÊt trªn ph¹m vi toµn quèc 2 CÇn cã quy ®Þnh l¹i vÒ vÊn ®Ò ph©n cÊp QLGD, ph¶i giao cho ngµnh GD ®îc qu¶n lý toµn diÖn vÒ : Tæ chøc, tµi chÝnh, chuyªn m«n. 3 §iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ lÜnh vùc GD&§T 4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ ®Þnh biªn cña c¸c c¬ quan QLGD còng ph¶i thèng nhÊt trªn ph¹m vi toµn quèc 5 Ph¶i trao ®ñ thÈm quyÒn vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n cho c¸c c¬ quan QLGD t¹i ®Þa ph¬ng 6 C¸c cÊp l·nh ®¹o thuéc chÝnh quyÒn c¸c cÊp cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n vÒ chñ tr¬ng ®Çu t cho gi¸o dôc 7 Ph¶i t¨ng cêng thanh tra, kiÓm tra ë mäi cÊp ®é qu¶n lý 8 Ph¶i xiÕt chÆt kû c¬ng trong gi¸o dôc 9 Thùc hiÖn nghiªm minh trong xö lý vi ph¹m 10 Thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o båi dìng ®éi ngò CBQL 11 Tin häc hãa c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc 12 §Çu t trang thiÐt bÞ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý 13 Xãa bá c¬ chÕ biªn chÕ mµ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång; giao quyÒn tù chñ cho HiÖu trëng, Së GD kiÓm ®Þnh chÊt lîng nhµ trêng. PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 7
  8. 14 Ph¶i chän ®îc c¸n bé ®óng tÇm vµo tõng vÞ trÝ qu¶n lý, ®ã ph¶i lµ ngêi n¾m b¾t ®îc vµ cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò cèt lâi cña gi¸o dôc. 15 C¸c trêng CBQL cÇn cËp nhËt thªm c¸c th«ng tin míi 16 CÇn ®µo t¹o båi dìng bæ nhiÖm CB trÎ cã n¨ng lùc lµm c«ng t¸c qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ CB n÷ ý kiÕn kh¸c : (04) Xin ¤ng (bµ) cho biÕt, muèn n¨ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña gi¸o viªn trong trêng, HiÖu trëng cÇn ph¶i cã vai trß thÕ nµo? TT Vai trß cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan ®¬n vÞ Quy qua c©n ý Õt n thªm kiÕ ®Þnh trän yÕu n g tè kh¸c kh¸c 1 Vai trß h¹t nh©n trong c«ng cuéc ®æi míi 2 Vai trß ®Çu tµu g¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®æi míi 3 Vai trß quyÕt ®Þnh hiÖu suÊt hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c¬ quan, ®¬n vÞ 4 Lµ trung t©m ®oµn kÕt 5 Lµ ngêi tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®æi míi 6 T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tham gia häc tËp c¸c líp chuÈn hãa vµ trªn chuÈn ý kiÕn kh¸c PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 8
  9. (05) Theo ¤ng (bµ), ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®éi ngò CBQL GD cÇn c¨n cø vµo c¸c chØ sè nµo ? TT ChØ sè ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®éi ngò CBQL gi¸o dôc RÊt Qua Kh¸c quan n träng trän g 1 KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc (sè lîng vµ chÊt lîng) 2 N¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc 3 Tèc ®é, chÊt lîng xö lý c«ng viÖc 4 Kh¶ n¨ng th¹o viÖc/ tinh th«ng trªn nhiÒu lÜnh vùc 5 Tr×nh ®é c¸n bé 6 PhÈm chÊt ®¹o ®øc, t¸c phong lµm viÖc 7 Kh¶ n¨ng quy tô, ®oµn kÕt, vËn ®éng quÇn chóng 8 Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm 9 Uy tÝn ®èi víi tËp thÓ c¬ quan ®¬n vÞ 10 NhiÖt t×nh, g¬ng mÉu trong c«ng t¸c 11 §¸nh gi¸ cña x· héi (bao gåm c¸c tæ chøc ngoµi ®¬n vÞ) C¸c chØ sè kh¸c PhiÕu §iÒu tra dµnh cho HiÖu trëng (khèi qu¶n lý trêng häc) 9
Đồng bộ tài khoản