intTypePromotion=1

Phong trào thơ mới đến Xuân Thu nhã tập

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
11
lượt xem
1
download

Phong trào thơ mới đến Xuân Thu nhã tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích phong trào thơ mới và sự ra đời của nhóm Xuân Thu nhã tập; phân tích một số bài thơ của một số tác giả trong thời kì này. Mơi các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong trào thơ mới đến Xuân Thu nhã tập

TÛÂ PHONG TRAÂO THÚ MÚÁI<br /> ÀÏËN XUÊN THU NHAÄ TÊÅP<br /> . Lï Tiïën Duäng(*)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cho àïën nay phong traâo thú múái chûa Hoaâng Trung Thöng trong Lúâi giúái thiïåu<br /> àûúåc àùåt thaânh möåt vêën àïì nghiïn cûáu: Tuyïín têåp Xuên Diïåu (têåp I) cho rùçng: "Xuên<br /> chuã nghôa laäng maån hay röång hún chuã Diïåu laâ möåt nhaâ thú laäng maån chuã nghôa" vaâ<br /> nghôa lng maån. Nhiïìu yá kiïën coá àïì cêåp túái, song trong laäng maån cuãa Xuên Diïåu "coá yïëu töë hiïån<br /> chuã yïëu dûúái daång nhên baân vïì Thú múái. Tuy thûåc" (11; tr.51).<br /> vêåy cuäng coá thïí thêëy caác yá kiïën vïì vêën àïì naây Trêìn Àònh Sûã trong nhiïìu baâi viïët trûúác sau<br /> têåp trung vaâo hai khuynh hûúáng sau àêy. àïìu khùèng àõnh Thú múái laâ thú laäng maån. Trong<br /> 1.1. Thûá nhêët, cho rùçng Thú múái thuöåc phaåm baâi Haânh trònh thú Viïåt Nam hiïån àaåi öng cho<br /> truâ cuãa chuã nghôa laäng maån. Caác yá kiïën cuãa caác rùçng: "Tinh thêìn laäng maån àïì cao caá tñnh khöng<br /> nhaâ nghiïn cûáu nhû Phan Cûå Àïå, Haâ Minh Àûác, cho pheáp caác nhaâ Thú múái tiïëp nhêån löëi tûúång<br /> Hoaâng Trung Thöng, Maä Giang Lên, Nguyïîn trûng, siïu thûåc. Yïu mïën Baudelaire, Verlaine,<br /> Hoaânh Khung, Lï Àònh Kyå, Trêìn Àònh Sûã, Àùång Rimbaud, Xuên Diïåu chuã yïëu chó tiïëp thu nguyïn<br /> Thõ Thanh Hûúng... Tuy mûác àöå coá khaác nhau tùæc tûúng giao caãm giaác nhû möåt thuã phaáp nghïå<br /> nhûng vïì cú baãn àïìu xem Thú múái laâ nhaâ thú thuêåt àún thuêìn" (8). Sau àoá trong Nhûäng thïë<br /> tiïu biïíu cuãa chuã nghôa laäng maån. giúái nghïå thuêåt thú öng cuäng khùèng àõnh nhû<br /> Phan Cûå Àïå trong cöng trònh Phong traâo thú vêåy: "Xuên Diïåu viïët baâi Huyïìn diïåu vúái lúâi àïì<br /> múái 1932- 1945 nhêët loaåt tûâ àêìu àïën cuöëi goåi laâ tûâ lêëy tûâ thú Baudelaire, nhûng chùèng coá chuát bi<br /> "Thú múái laäng maån". Tuy vêåy öng cuäng coá noái roä phêîn naâo cuãa "öng töí tûúång trûng", ngûúåc laåi<br /> thïm: "Nïëu àûáng vïì trûúâng phaái maâ noái thò àaåi baâi thú löì löå möåt caái töi khaát khao giao caãm vaâ<br /> àa söë laâ laäng maån, nhûng cuäng coá tûúång trûng vaâ chûáa chan caãm xuác laäng maån ngoåt ngaâo, vúái tònh<br /> siïu thûåc. Nguyïîn Xuên Sanh (trong Xuên Thu caãm böåc trûåc" (9; tr.81).<br /> nhaä têåp) vaâ Bñch Khï (trong Tinh huyïët) chñnh laâ Ngay caã Bñch Khï laâ ngûúâi maâ nhiïìu nhaâ<br /> àaåi biïíu cho khuynh hûúáng tûúång trûng... Khuynh nghiïn cûáu cho coá khuynh hûúáng tûúång trûng<br /> hûúáng laäng maån trong phong traâo Thú múái chiïëm thò Trêìn Àònh Sûã cuäng khùèng àõnh: "Höìn thú<br /> ûu thïë. Nhûng noá cuäng khöng thuêìn nhêët. Thïë Bñch Khï cùn baãn vêîn laâ laäng maån. Nhiïìu baâi<br /> Lûä, Huy Thöng, Lûu Troång Lû, Xuên Diïåu, Huy coá daáng tûúång trûng, nhûng thûåc ra vêîn laâ laäng<br /> Cêån...cuäng rêët khaác vúái Vuä Hoaâng Chûúng, Àinh maån. Vñ duå baâi Tranh loäa thïí" (9; tr.185). Theo<br /> Huâng" (2; tr.43, 44). öng: "Coá leä thú tûúång trûng hiïån àaåi Viïåt Nam<br /> <br /> * PGS, TS, Khoa Vùn hoåc vaâ Ngön ngûä, Trûúâng ÀHKHXH & NV - ÀHQG TP HCM<br /> <br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦3<br /> chó bùæt àêìu vúái Xuên Thu nhaä têåp (XTNT). Buöìn chuã nghôa tûúång trûng vaâ Thú múái àaä àùåt ra<br /> xûa cuãa Nguyïîn Xuên Sanh vaâ Maâu thúâi gian vêën àïì àïí khùèng àõnh aãnh hûúãng cuãa thú tûúång<br /> cuãa Àoaân phuá Tûá laâ nhûäng baâi thú tiïu biïíu" (9; trûng Phaáp vúái Thú múái vaâ cho rùçng aãnh hûúãng<br /> tr.87). àoá àaä laâm cho Thú múái coá àûúåc mùåt bùçng sau<br /> 1.2 Thûá hai, khaác vúái khuynh hûúáng trïn, Baudelaire chûá khöng phaãi chuã nghôa laäng maån.<br /> nhiïìu nhaâ nghiïn cûáu khöng khùèng àõnh Thú Öng viïët: "Coá thïí àùåt cêu hoãi giaã sûã nhû nhûäng<br /> múái laâ thú laäng maån. Tiïu biïíu cho khuynh ngûúâi laâm Thú múái dûâng laåi úã chuã nghôa laäng<br /> hûúáng naây laâ Hoaâi Thanh, Nguyïîn Lûúng Ngoåc, maån, dûâng laåi úã Lamartine, Victor Hugo... Giaã<br /> Hoaâng Ngoåc Hiïën, Àöî Lai Thuáy... sûã hoå khöng biïët Baudelaire vaâ chuã nghôa tûúång<br /> Trûúác hïët laâ Hoaâi Thanh. Àoåc kyä Hoaâi Thanh trûng, khöng biïët thú Phaáp hêåu laäng maån... thïë<br /> trong baâi "Möåt thúâi àaåi trong thi ca" chuáng töi thò phong traâo Thú múái seä ra sao? Trïn thûåc tïë<br /> thêëy khöng hïì möåt chöî naâo öng goåi Thú múái laâ vúái Thú múái, thú hiïån àaåi Viïåt Nam àaä coá àûúåc<br /> thú laäng maån, trûúác sau nhêët mûåc öng chó goåi laâ mùåt bùçng nghïå thuêåt "sau Baudelaire" (coá leä goåi<br /> "Thú múái". Nhaâ nghiïn cûáu cho rùçng: "Tinh thêìn laâ "hêåu tûúång trûng") (4; tr.151). Kïët luêån tiïíu<br /> laäng maån Phaáp àaä gia nhêåp vaâo vùn hoåc Viïåt luêån naây nhaâ nghiïn cûáu viïët: "Nhûäng nhaâ thú<br /> Nam tûâ trûúác 1932 cuâng möåt lêìn vúái Tuyïët höìng treã bêëy lêu nay laâm quen giaán tiïëp vúái ngön ngûä<br /> lïå sûã, Töë Têm vaâ Gioåt lïå thu. Cho nïn trong thúâi thú tûúång trûng nhû qua ca tûâ Trõnh Cöng Sún<br /> àaåi naây noá chó coân phaãng phêët (Chuáng töi nhêën chùèng haån, giúâ àaä coá saách àïí àoåc: àoá laâ nhûäng<br /> maånh-LTD). Thú tûúång trûng àûúåc ngûúâi ta thñch tuyïín têåp tûúng àöëi àêìy àuã thú Haân Mùåc Tûã,<br /> hún, nhêët laâ Baudelaire, ngûúâi àêìu tiïn àaä khúi Xuên Diïåu, Huy Cêån, Chïë Lan Viïn, Hoaâng<br /> nguöìn thú êëy. Coá thïí noái caác nhaâ thú kïí trïn, Cêìm... xuêët baãn nhûäng nùm gêìn àêy"(4; tr.159).<br /> khöng nhiïì u thò ñt àïì u bõ aá m aã n h vò Coá thïí noái, úã khuynh hûúáng naây, tuy caách<br /> Baudelaire"(10; tr.34). Trûúác àoá, öng noái roä hún: viïët coá khaác nhau; nhûng caác nhaâ nghiïn cûáu<br /> "Tûâ Xuên Diïåu, Huy Cêån, thú Viïåt Nam àaä coá àïìu thöëng nhêët úã chöî laâ khöng khùèng àõnh Thú<br /> tñnh caách cuãa thú Phaáp löëi tûúång trûng nhûng múái laâ thú laäng maån chuã nghôa.<br /> coân deâ dùåt. Bñch Khï vaâ ñt ngûúâi nûäa nhû Xuên 2. ÚÃ àêy chuáng töi muöën àïën sûå ra àúâi cuãa<br /> Sanh, muöën ài àïën chöî maâ ngûúâi ta thûúâng cho nhoám Xuên thu nhaä têåp. Coá möåt söë yá kiïën àaä<br /> laâ cao nhêët trong thú tûúång trûng: Mallarmeá, khen chï khaác nhau. Trûúác àêy caác yá kiïën têåp<br /> Valeáry. trung vaâo viïåc khen chï laâ chuã yïëu. Hún nùm<br /> Ta vûâa lêìn theo doâng thú maånh nhêët trong mûúi nùm trûúác, nhiïìu ngûúâi àaä coá nhêån xeát rêët<br /> nhûäng doâng thú ài xuyïn qua thúâi àaåi. Riïng vïì thiïån caãm. Xin trñch yá kiïën cuãa Lï Huy Vùn trong<br /> doâng naây, thú Viïåt àaä diïîn laåi trong mûúâi nùm baâi Àoåc Xuên thu nhaä têåp àùng trïn baáo Thanh<br /> caái lõch sûã möåt trùm nùm cuãa thú Phaáp laäng maån nghõ söë 21 ra ngaây 16 thaáng 9 nùm 1942: "Quan<br /> àïën Thi Sún, tûúång trûng vaâ nhûäng nhaâ thú sau niïåm thêím myä cuãa caác nhaâ vùn Xuên Thu quaã laâ<br /> tûúång trûng" (10; tr.33). coá giaá trõ. Àoá laâ töi khöng noái àïën phêìn siïu<br /> Nhaâ nghiïn cûáu Nguyïîn Lûúng Ngoåc trong hònh cuãa lyá thuyïët Xuên Thu, àem thú lïn vúái<br /> têåp höìi kyá Nhúá baån coá nïu möåt nhêån xeát àaáng ngang vúái Àaåo chi phöëi caã Vö cuâng. Phêìn siïu<br /> chuá yá. Öng cho biïët theo doäi caác cuöåc noái chuyïån hònh àoá chó coá thïí caãm thêëy chû khöng thïí giaãi<br /> thú, àoåc caác baâi viïët cuãa Xuên Diïåu öng têm baây ra àûúåc" (Thanh nghõ söë 21, ngaây 16 thaáng<br /> àùæc möåt àiïìu laâ ñt khi Xuên Diïåu duâng caác tñnh 9 nùm 1942).<br /> tûâ noái vïì phûúng phaáp saáng taác nhû laäng maån, Sau caách maång thaáng Taám, cuäng nhû Thú<br /> hiïån thûåc, hiïån thûåc phï phaán. Theo öng coá leä múái, Xuên thu nhaä têåp bõ phï phaán möåt caách<br /> Xuên Diïåu "phaãi coá chuã àñch" cuãa mònh. Öng nùång nïì. Giúái phï bònh têåp trung vaâo caách àùåc<br /> noái thïm: "Caác nhaâ phï bònh goåi anh (tûác Xuên àiïím nhû khoá hiïíu, tùæc tõ... maâ coá yá kiïën . ÚÃ àêy<br /> Diïåu- LTD) laâ nhaâ thú múái thò àuáng thöi: múái coá khöng cêìn trñch dêîn baån àoåc cuäng àaä roä.<br /> so vúái thú cuä, múái so vúái caách duâng tûâ àùåt cêu Cuäng nhû Thú múái, àïën thúâi kyâ Àöíi múái,<br /> cuãa ngûúâi trûúác. Coân baão anh laâ nhaâ vùn, nhaâ XTNT àûúåc àaánh giaá laåi cöng bùçng hún. Trong<br /> thú laäng maån thò coá leä coân phaãi baân" (7; tr.178). cuöën Xuên thu nhaä têåp, nhaâ xuêët baãn Vùn hoåc,<br /> Hoaâng Ngoåc Hiïën trong tiïíu luêån Baudelaire, Haâ Nöåi, nhaâ thú Nguyïîn Bao trong lúâi giúái thiïåu<br /> <br /> <br /> 4♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> Caãm nhêån tûâ Xuên thu coá nhêån xeát nhû sau: thïí nùæm bùæt àûúåc, khöng thïí diïîn àaåt àûúåc bùçng<br /> "Trïn chùång àûúâng vùn hoåc hiïån àaåi cuãa chuáng bêët cûá caái gò, ngoaåi trûâ caãm giaác" àïí laâm thûúác<br /> ta thuöåc giai àoaån 1930 -1945, Xuên thu nhaä ào giaá trõ. Tûâ àoá àïì cao trûåc giaác, êën tûúång, biïíu<br /> têåp laâ möåt hiïån tûúång vùn hoåc khaá àöåc àaáo, gêy tûúång trong viïåc khaám phaá thïë giúái (3; tr.45).<br /> möåt êën tûúång khoá quïn vaâ luön gúåi múã möåt Trïn cú súã möåt quan niïåm nhû vêåy chuáng töi<br /> hûúáng suy nghô, tòm toâi àïí àaåt túái Caái àeåp trong thêëy cêìn phên tñch möåt söë baâi. Chùèng haån caác<br /> saáng taåo nghïå thuêåt" (12; tr 6). baâi Buöìn xûa, Höìn ngaân muâa, Bònh taân thu cuãa<br /> Trong möåt cuöën saách viïët vïì Thú múái, cuöën Nguyïîn Xuên Sanh; Maâu thúâi gian cuãa Àoaân<br /> Nhòn laåi möåt caách maång trong thi ca coá baâi XTNT, Phuá Tûá; Thû,thú, Ngûúâi coá nghe, Gioåt sûúng<br /> möåt hûúáng tòm toâi cuöëi cuâng cuãa Thú múái cuãa hoa cuãa Phaåm Vùn Haånh. Xin lêëy baâi Ài thuyïìn<br /> Maä Giang Lên àaä coá nhûäng nhêån xeát cöng bùçng cuãa Xuên Diïåu laâm vñ duå:<br /> hún àöëi vúái XTNT: "Thú múái àïì cao caái "töi", Thuyïìn qua, maâ nûúác cuäng tröi<br /> àoâi hoãi giaãi phoáng caác nhên, tòm thoaát ly trong Laåi thïm mêy baåc trïn trúâi cuäng bay<br /> möång aão, nhûäng miïìn xa laå, caái àeåp thiïn nhiïn Töi ài trïn chiïëc thuyïìn naây<br /> vaâ quaá khûá; Xuên thu nhaä têåp àïì cao trñ tuïå, Gioâng mú tú tûúãng cuäng thay khaác röìi<br /> hiïíu biïët. Vïì phûúng diïån naây, thú múái, Xuên Caái bay khöng àúåi caái tröi<br /> thu nhaä têåp gùæn vúái vùn hoåc thúâi kyâ Phuåc hûng úã Tûâ töi phuát trûúác saáng töi phuát naây.<br /> chêu Êu. Thú múái vaâ Xuên thu nhaä têåp thêëm ÚÃ baâi thú naây múái àoåc qua ngûúâi àoåc dïî lêìm<br /> àêåm tû tûúãng nhên vùn, àïì cao con ngûúâi vaâ tûúãng laâ taác giaã taã viïåc "ài thuyïìn" nhêët laâ trong<br /> cuöåc söëng trêìn gian, tin vaâo khaãn nùng cuãa con thanh êm cuãa lúâi thú luåc baát nûäa. Nhûng àoåc kyä,<br /> ngûúâi, àïì cao tûå do tû tûúãng... Duâ caách thïí hiïån chuáng ta thêëy "ài thuyïìn" úã àêy nhû laâ möåt tûúång<br /> laâ laäng maån, tûúång trûng siïu thûåc... caái àñch trûng. ÚÃ cêu àêìu tiïn "Thuyïìn qua" theo tû duy<br /> cuöëi cuâng cuãa caác saáng taác cuãa hoå hûúáng túái con thöng thûúâng khi nöëi vúái caác tûâ nhû "maâ", "cuäng"<br /> ngûúâi, vò con ngûúâi, giaãi thoaát cho con ngûúâi" thò seä laâ: "Thuyïìn qua maâ nûúác cuäng qua". Nhûng<br /> (1; tr 241). úã àêy taác giaã laåi viïët laâ "tröi". Nhû vêåy caái yá niïåm<br /> Chuã nghôa tûúång trûng ra àúâi nhû laâ möåt sûå maâ nhaâ thú hûúáng àïën khöng phaãi laâ hònh thûác,<br /> khùæc phuåc nhûäng haån chïë cuãa chuã nghôa laäng maâ baãn chêët, tûác laâ caã hai "thuyïìn" vaâ "nûúác" àïìu<br /> maån. Caác nguyïn tùæc miïu taã böåc löå trûåc tiïëp vêån àöång. ÚÃ caác cêu dûúái thïm "mêy bay", "töi<br /> cuãa chuã nghôa laäng maån coá khi dêîn àïën sûå quaá ài" nghôa laâ cuäng nhûäng hònh thûác khaác nhau cuãa<br /> roä raâng, khiïën cho hònh tûúång àöi khi thiïëu tñnh vêån àöång. Laåi thïm "caái bay", "caái tröi", "tûâ",<br /> huyïìn aão. Caác nhaâ tûúång trûng muöën khùæc phuåc, "sang" v.v... têët caã àïìu gúåi lïn êën tûúång cuãa vêån<br /> noái nhû Hoaâng Ngoåc Hiïën, bùçng "möåt loaåi hònh àöång khaách quan trong thïë giúái. Nhû vêåy baâi thú<br /> tûúång taåo ra nhiïìu liïn tûúãng xa xöi, bêët ngúâ, coá khöng phaãi taã caãnh ài thuyïìn, maâ hûúáng àïën möåt<br /> sûác aám gúåi nhûäng haâm nghôa sêu xa, aám gúåi yá niïåm vïì thïë giúái, vïì cuöåc àúâi. Nïëu hiïíu nhû hoåc<br /> nhûäng têm traång. Tûúång trûng àûúåc saáng taåo giaã Myä L. Perine "tûúång trûng laâ caái vêåt naâo àoá<br /> trong sûå siïu nghiïåm coá nöåi dung huyïìn bñ" (4; coá möåt yá nghôa röång lúán hún chñnh noá" (dêîn theo<br /> tr.155). Hay nhû Baudelaire giaãi thñch: "Trong 9; tr.65), thò baâi Ài thuyïìn cuãa Xuên Diïåu laâ möåt<br /> möåt söë traång thaái têm höìn coá tñnh chêët siïu nhiïn, baâi thú rêët tûúång trûng.<br /> chiïìu sêu cuöåc söëng böåc löå toaân veån trong möåt Hoùåc baâi Nguyïåt cêìm chuáng töi thêëy tû duy<br /> caãnh tûúång baây ra trûúác mùæt con ngûúâi, coá thïí tûúång trûng lêën aát hùèn tû duy laäng maån. ÚÃ àêy<br /> laâ hïët sûác têìm thûúâng. Caãnh tûúång naây laâ tûúång taác giaã khöng taã àaân, taã trùng nûäa, maâ "àaân trùng"<br /> trûng cuãa sûå söëng" (4; tr.155). Hoùåc noái khaái nhû möåt êën tûúång àïí gúåi múã àïën nhûäng yá niïåm<br /> quaát hún nhû caác taác giaã Thuêåt ngûä nghiïn cûáu khaác v.v...<br /> vùn hoåc thò nguyïn tùæc mô hoåc cú baãn cuãa chuã Cuäng nhû chuã nghôa tûúång trûng, chuã nghôa<br /> nghôa tûúång trûng laâ "tñnh caách biïíu trûng nghïå êën tûúång, tû duy nghïå thuêåt thú Xuên Diïåu<br /> thuêåt cho caác vêåt tûå noá" vaâ "caác yá niïåm nùçm thûúâng hûúáng àïën caái "thoaáng qua", caái "chöëc<br /> ngoaâi giúái haån cuãa tri giaác caãm tñnh" (3; tr.67). laát" nhû laâ möåt nguyïn tùæc cêëu tûá. Vñ duå:<br /> Chuã nghôa tûúång trûng rêët gêìn guäi vúái chuã nghôa - Möåt thoaáng hûúng xûa chûáa möång àêìy<br /> êën tûúång úã chöî àïìu lêëy "caái thoaáng qua khöng - Möåt chúáp mï man höìn gùåp höìn<br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦5<br /> - Möåt thoaáng cûúâi yïu thoãa khaát khao àõa haåt cuãa tûúång trûng nhû Bñch Khï, Haân Mùåc<br /> - Nhû thoaãng àûa muâi hûúng mïën yïu Tûã úã giai àoaån sau.<br /> - Böîng lûúát qua töi möåt boáng höìng Trúã lïn, chuáng töi àaä trònh baây tûâ thú moái<br /> - Böîng thêëy loâng yïu cuöìng ngêín ngú àïën thú XTNT coá möåt quaá trònh. Qua àoá chuáng<br /> - YÁ töi laâ möåt thoaáng qua mau coá möåt bûúác phaát triïín àaáng kïí vïì tû duy nghïå<br /> - Boáng chiïìu ài vuåt böîng àïm nay. thuêåt. Ài tûâ thú múái àïën XTNT thú VN ài tûâ tû<br /> v.v... duy thú laäng maån àïën kiïíu tû duy tûúång trûng,<br /> Möåt khoaãng khùæc mú höì cuãa "buöìn trùng", êën tûúång... Vïì mùåt tû duy nghïå thuêåt coá sûå phaát<br /> möåt chúáp mï man "tònh cúâ" cuãa "höìn gùåp höìn", triïín. Àaáng tiïëc laâ do nhûäng àiïìu kiïån khaách<br /> möåt boáng ai nhû "luöìng aánh saáng xö qua mùåt"... quan, nhûäng kiïíu tû duy múái laå khöng àûúåc phaát<br /> àaä àïí laåi trong thú öng nhûäng hònh tûúång thú huy. Nhûng duâ sao, àoá vêîn laâ àoáng goáp to lúán<br /> àêìy aám aãnh tûúång trûng. vaâ coá yá nghôa trong quaá trònh hiïån àaåi hoaá vùn<br /> Tuy nhiïn, Xuên Diïåu chûa bûúác hùèn sang hoåc dên töåc.<br /> <br /> TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO<br /> 1. HUY CÊÅN-HAÂ MINH ÀÛÁC (Chuã biïn) - Nhòn laåi möåt cuöåc caách maång trong thi ca, NXB Giaáo duåc, Haâ Nöåi, 1993.<br /> 2. PHAN CÛÅ ÀÏÅ - Phong traâo Thú múái 1932 - 1945, NXB Khoa hoåc xaä höåi, Haâ Nöåi, 1982; Baãn in lêìn àêìu 1966.<br /> 3. LÏ BAÁ HAÁN-TRÊÌN ÀÒNH SÛÃ-NGUYÏÎN KHÙÆC PHI (Chuã biïn), 1992, Thuêåt ngûä nghiïn cûáu vùn hoåc, NXB Giaáo<br /> duåc, Haâ Nöåi.<br /> 4. HOAÂNG NGOÅC HIÏËN, 1993, Baudelaire chuã nghôa tûúång trûng vaâ Thú múái, trong saách Nhòn laåi möåt cuöåc caách<br /> maång trong thi ca, NXB Giaáo duåc, Haâ Nöåi.<br /> 5. HOAÂNG HÛNG, 1993, Thú múái vaâ thú höm nay, Taåp chñ Vùn hoåc, söë 2.<br /> 6. NGUYÏÎN ÀÙNG MAÅNH, 1985, Xuên Diïåu vaâ niïìm khaát khao giao caãm vúái àúâi- Baáo Vùn nghïå söë 29.<br /> 7. NGUYÏÎN LÛÚNG NGOÅC, 1992, Xuên Diïåu, trong saách Nhúá baån, NXB Vùn hoåc, Haâ Nöåi.<br /> 8. TRÊÌN ÀÒNH SÛÃ, 1994, Haânh trònh thú Viïåt Nam hiïån àaåi, Baáo Vùn nghïå söë 41.<br /> 9. TRÊÌN ÀÒNH SÛÃ, 1995, Nhûäng thïë giúái nghïå thuêåt thú, NXB Giaáo duåc, Haâ Nöåi.<br /> 10. HOAÂI THANH- HOAÂI CHÊN, 1967, Thi nhên Viïåt Nam, Nguyïîn Àûác Phiïn xuêët baãn, Huïë, nùm 1942; theo baãn<br /> in cuãa NXB Hoa tiïn, Saâi Goân.<br /> 11. HOAÂNG TRUNG THÖNG, 1983, Lúâi giúái thiïåu trong saách Tuyïín têåp Xuên Diïåu, têåp I, NXB Vùn hoåc, Haâ Nöåi;<br /> trûúác àoá àaä in trïn Taåp chñ Vùn hoåc söë 2-1982, söë 1.1983 vaâ nhiïìu tuyïín têåp khaác.<br /> 12. Xuên thu nhaä têåp, 1991, Nguyïîn Bao giúái thiïåu, sûu têìm, biïn soaån, NXB Vùn hoåc, Haâ Nöåi.<br /> <br /> <br /> <br /> SUMMARY:<br /> <br /> FROM THE NEW POETRY MOVEMEN<br /> TO "XUAN THU NHA TAP"<br /> . Prof. Dr. Lï Tiïën Duäng<br /> <br /> 1. Up till now the Vietnamese New Poetry Movement has not been taken as a topic<br /> of research. Was this movement confined in the scope of Romanticism or extended<br /> beyond it? In fact, this issue has been raised in discussions on the New Poetry Movement,<br /> but so far a full analysis on it has not been made. Basically, there are two different<br /> views on it:<br /> 1.1. First, many critics such as Phan Cu Àe, Ha Minh Àuc, Hoang Trung Thong,<br /> Ma Giang Lan, Nguyen Hoanh Khung, Le Àinh Ky, Tran Àinh Su, Àang Thi Thanh<br /> Huong... claimed that the New Poetry movement existed within the scope of<br /> Romanticism. In spite of their diffent ways of thinking, they unanimously pointed out<br /> that the poets of the New Poetry movement were typical of Romanticists.<br /> <br /> <br /> 6♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> 1.2. Second, unlike the first group, other critics such as Hoai Thanh, Nguyen Luong<br /> Ngoc, Hoang Ngoc Hien, Do Lai Thuy... did not regard the poets of the New Poetry<br /> movement as Romanticists.<br /> 2. The arising of Xuan Thu Nha Tap, a group of poets under the influence of<br /> Symbolism and Impressionism, caused quite a stir in Vietnamese literary circles. There<br /> were divergent opinions about it: some praised while others disparaged it. The symbolists<br /> created a kind of associative images which brought the sudden emotion, the free<br /> association and the connection between different objects to the reader. The implied<br /> images contained the deep thoughts and the hidden mood of human. In the supernatural<br /> moods, the great awareness of human being was expressed by ordinary scenes, which<br /> symbolized life. Symbolism and Expressionism were similar in the creative method<br /> and both of them gave prominence to intuition, impression and symbol.<br /> With the works of Xuan Thu Nha Tap, Vietnamese poetry have made a develoment<br /> from Romanticsim to Symbolism and Expressionism and the new poetic thoughts. It is<br /> regretted that these two movements were strange to the Vietnamese at that time and<br /> new ideas were not promoted. However, Xuan Thu Nha Tap and their tendency have<br /> played an important role in the modernization process of national literature.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦7<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2