Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 14

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

59
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 14

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BOÁN LOØNG AÙC TAY ÑOÄÏC N göôøi ñoù cöôøi ñaùp : - Ñöông nhieân laø taïi haï phaûi trôû laïi roài. Nghe noùi ôû ñaây coù cho nôï röôïu, maø luùc naøy thì khoâng ai thueâ maáy gian phoøng cuûa taïi haï nöõa. Dieäp Khai chôït goïi to : - Taây Moân Xuaân. Ngöôøi ñoù quay ñaàu lieàn. Saéc maët cuõng bieán luoân. Nuï cöôøi cuûa y taét thì nuï cöôøi cuûa Dieäp Khai nôû. Khi Dieäp Khai cöôøi thì ñoái phöông khoù cöôøi. Dieäp Khai thoát: - Röôïu nôi naøy noåi tieáng laø khaù. Taây Moân tieân sinh hieàm gì maø khoâng ngoài laïi uoáng theâm maáy cheùn? Ngöôøi ñoù nhìn chaøng moät luùc laâu, sau cuøng thôû daøi thoát: - Hieän taïi thì caùc haï khoâng caàn phaûi hoûi taïi haï laø ai. Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ñích xaùc laø khoâng caàn. Roài chaøng tieáp: - Cao ñoà cuûa Thieân Dieän Nhaân Ma thì phaûi coù thuaät caûi söûa dung maïo hôn ngöôøi. Ñieàu ñoù ñaùng leõ taïi haï phaûi nghó ñeán sôùm. Taây Moân Xuaân thôû daøi: - Tuy nhieân baây giôø cuõng chöa phaûi muoän. Dieäp Khai tieáp: - Ñöông nhieân Ñoã baø baø khoâng laø nöõ nhaân maø cuõng chaúng phaûi laø moät laõo thaùi baø cho neân ngöôøi ta khoâng theå phaùt hieän ra ngay moät caùch deã daøng. Taây Moân Xuaân gaät ñaàu: - Coù lyù. Dieäp Khai hoûi: - Theá thì Ñoã baø baø laø ai? Tieâu Bieät Ly vuït cöôøi, roài ñaùp: - Coù theå laø caùc haï maø cuõng coù theå laø laõo phu. Dieäp Khai tieáp: - Coù theå laø … laø … -301- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Boãng chaøng nhaûy döïng leân, keâu to: - Taïi haï minh baïch roài. Ñoã baø baø coù theå laø haén… Taây Moân Xuaân thôû daøi, laåm nhaåm: - Raát tieác, minh baïch baây giôø thì chæ sôï quaù muoän. Phoù Hoàng Tuyeát chaàm chaäm böôùc sang hieäu taïp hoùa. Chöa bao giôø y vaøo hieäu taïp hoaù ñoù, cuõng nhö chöa bao giôø y vaøo moät hieäu taïp hoùa naøo. Y laø con ngöôøi sinh trong coõi theá nhöng laïi soáng trong moät theá giôùi khaùc. Theá giôùi cuûa y laø cöøu vaø haän. Khoâng coù gì khaùc hôn hai thöù ñoù. Lyù Maõ Hoå guïc ñaàu leân maët quaày, möôøng töôïng nguû say. Phoù Hoàng Tuyeát ñaäp chuoâi ñao leân quaày. Laõo ta giaät mình tænh laïi, keâu leân: - Caùi gì? Muoán caùi gì? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn: - Chieác boïc cuûa ta. Lyù Maõ Hoå cau maøy: - Chieác boïc cuûa ngöôi… A… coù… coù moät chieác boïc ôûû ñaây. Laõo thôû phaøo, laáy chieác boïc trao nhanh cho Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát ñöa moät tay tieáp nhaän chieác boïc, maét lom lom nhìn maáy quaû tröùng gaø. Ñoùi. Baây giôø y nghe ñoùi. Y hoûi: - Tröùng ñoù baùn nhö theá naøo? Lyù Maõ Hoå hoûi laïi: - Ngöôi muoán mua? Ñoaïn laõo laéc ñaàu, tieáp: - Khoâng. Khoâng theå baùn cho ngöôi ñöôïc. Phoù Hoàng Tuyeát hieåu. ÔÛ ñaây, taát caû caùc cöûa hieäu ñeàu ñoùng laïi tröôùc maët y roài, hieäu taïp hoùa cuõng khoâng ngoaïi leä. Y muoán mua. Y muoán ñoaït cuõng coøn ñöôïc thì caàn gì phaûi mua. Song y khoâng laøm vaäy. Neân y muoán noåi giaän. Nhöng ñoái töôïng khoâng phaûi laø laõo chuû nhaø, khoâng laø -302- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn laõo chuû hieäu taïp hoùa neân y laøm sao phaùt tieát. Chaúng leõ taïi ñòa phöông meânh mang naøy, khoâng coù moät choã cho y dung thaân? Boãng, Lyù Maõ Hoå tieáp: - Tröùng ñoù khoâng baùn ñöôïc cho ngöôi vì laø tröùng soáng, khoâng aên ñöôïc. Beân trong coù thöùc aên chín, ngöôi theo ta. Caû hai vaøo nhaø sau. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Bao nhieâu tieàn moät böõa aên? Lyù Maõ Hoå thaûn nhieân: - Möôøi hai löôïng baïc. Thöùc aên coù haïn nhöng röôïu voâ cuøng, uoáng bao nhieâu cuõng ñöôïc. AÊn moät böõa ñaïm baïc maø traû möôøi hai löôïng. Ñaét thaät. Coù röôïu cuõng baèng thöøa. Vì ñaâu phaûi luùc Phoù Hoàng Tuyeát say söa? Trong luùc Phoù Hoàng Tuyeát aên thì Lyù Maõ Hoå uoáng röôïu caàm chöøng, baàu baïn vôùi khaùch. Lyù Maõ Hoå taëc löôõi: - Chaúng roõ ngöôi thì sao chöù ta thì töø ngaøy môû cöûa hieäu taïp hoaù naøy, ta khoâng coù baèng höõu. Chöøng nhö chaúng ai muoán keát giao vôùi boïn baùn haøng vaët. Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Chæ coù moät haïng ngöôøi laø chaân chính khoâng coù baèng höõu. Lyù Maõ Hoå hoûi: - Haïng ngöôøi naøo? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta. Bôûi y mang cöøu haän nôi mình. Y cöøu haän thieân haï. Thieân haï cöøu haän y. Song phöông ñeàu boû rôi nhau. Song phöông tìm nhau ñeå thanh toaùn nhau thì coøn laø baèng höõu vôùi nhau laøm sao ñöôïc. Lyù Maõ Hoå hoûi: - Caùi vò Dieäp coâng töû ñoù chaúng phaûi laø baèng höõu cuûa ngöôi sao? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng. Lyù Maõ Hoå tieáp: - Chöøng nhö y coù veû xem ngöôi laø baèng höõu maø. Phoù Hoàng Tuyeát traàm göông maët: - Chæ vì y coù coá taät. -303- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Lyù Maõ Hoå cau maøy: - Coáø taät? Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët tay: - Ai xem ta laø baèng höõu thì nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu coù coá taät caû. Lyù Maõ Hoå cöôøi khoå: - Xem ra ta cuõng coù moät coá taät nöõa roài. Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - Ngöôi? Lyù Maõ Hoå gaät ñaàu: - Bôûi vì hieän taïi ta muoán keát giao vôùi ngöôi. Chöøng nhö laõo say. Maø ngöôøi say thì khoâng khi naøo noùi lôøi doái traù. Phoù Hoàng Tuyeát chôït buoâng ñuõa, thoát: - Böõa côm naøy chaúng ngon chuùt naøo. Khoâng buoàn nhìn Lyù Maõ Hoå, y ñöùng leân, quay mình. Y khoâng muoán ai phaùt hieän ra thaàn saéc cuûa y khi coù söï bieán ñoåi. Lyù Maõ Hoå nhìn löng y. Vai y ruùt xuoáng chöùng toû taâm tö ñang soâi ñoäng. Lyù Maõ Hoå vöôn tay, möôøng töôïng ñònh voã xuoáng vai y. Nhöng vöøa luùc ñoù, moät laøn saùng laïnh loùe leân. Moät thanh ñao ñaõ caém treân löng baøn tay cuûa Lyù Maõ Hoå. Thanh ñao daøi ba taác saùu phaân. Moät thanh phi ñao. Nhìn thanh ñao, Lyù Maõ Hoå nhaên maët. Roài haén ngaõ xuoáng. Luùc haén ngaõ, baøn tay haén quô ngang maët baøn, chöøng nhö ñeå chuïp vaät gì ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát chôït quay mình. Dieäp Khai hieän ra tröôùc maét y. Dieäp Khai cöôøi nheï böôùc tôùi. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn chaøng, nhìn Lyù Maõ Hoå naèm döôùi ñaát, cao gioïng hoûi: - Caùc haï laøm gì theá? Dieäp Khai laïi cöôøi. Chaøng voán thích laáy nuï cöôøi ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi khoâng caàn phaûi ñaùp baèng lôøi. Vaø Phoù Hoàng Tuyeát khoâng caàn hoûi nöõa. Treân maët baøn coøn ba muõi chaâm. Chaâm maøu xanh bieác. Chaâm cuûa Lyù Maõ Hoå, haén chuïp laïi song khoâng heát, coøn soùt laïi maáy muõi. -304- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát naém cöùng hai tay, laâu laém môùi ngaång ñaàu leân. Dieäp Khai vaãn coøn cöôøi, vaãn coøn nhìn y. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng hoûi: - Taïi sao caùc haï bieát laø taïi haï khoù thoaùt thuû ñoaïn cuûa haén? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï chaúng bieát chi caû. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao caùc haï laïi ñeán ñaây cöùu taïi haï? Dieäp Khai cöôøi, laéc ñaàu: - Ai noùi laø taïi haï ñeán ñaây cöùu caùc haï? Phoù Hoàng Tuyeát höø laïnh moät tieáng: - Theá caùc haï ñeán ñaây laøm gì? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Baát quaù taïi haï coù moät thanh ñao, taïi haï mang noù ñeán ñaây ñeå ñaâm vaøo löng baøn tay cuûa haén. Tay cuûa haén, ñao cuûa taïi haï, hai vaät ñoù khoâng lieân quan gì ñeán caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi ñöôïc gì nöõa. Dieäp Khai böôùc tôùi, ngoài xuoáng caïnh Lyù Maõ Hoå, goïi: - Ñoã baø baø, taïi haï ñaõ nhaän ra caùc haï roài, caàn chi caùc haï phaûi khoå… Chaøng döøng laïi ngay. Noùi laøm gì nöõa khi caùi xaùc ñaõ cöùng laïnh roài. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ñao coù ñoäc? Dieäp Khai laéc ñaàu. - Khoâng coù ñoäc thì sao haén cheát? Dieäp Khai thôû daøi: - Nieân kyû cuûa haén khaù cao, maø laõo nhaân thì deã cheát vì khieáp laém. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï cho raèng haén khieáp quaù maø cheát? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Löng baøn tay khoâng phaûi laø choã yeáu nhöôïc, ñao laïi khoâng coù ñoäc thì khoâng cheát khieáp laø gì. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï noùi haén laø Ñoaïn Tröôøng Chaâm Ñoã baø baø. -305- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai laïi thôû daøi: - Voâ Coát Xaù coù theå laø laõo thaùi baø thì Ñoã baø baø laïi khoâng theå bieán thaønh nam nhaân sao? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh: - Ñoã baø baø coù theå cheát vì khieáp haõi sao? Dieäp Khai taëc löôõi: - Duø sao thì baø ta cuõng cheát roài. Traàm ngaâm moät luùc, Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Taïi haï hy voïng caùc haï neân minh baïch ñieåm naøy. Dieäp Khai hoûi: - Ñieåm chi? Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Töø nay caùc haï khoâng neân tìm caùch cöùu taïi haï nöõa. Caùc haï ñi ñöôøng cuûa caùc haï, taïi haï ñi ñöôøng cuûa taïi haï. Ñöôøng ai naáy ñi. Chuùng ta hoaøn toaøn khoâng quan heä. Duø cho caùc haï coù cheát tröôùc maët taïi haï thì taïi haï cuõng khoâng cöùu. Dieäp Khai hoûi: - Chuùng ta khoâng laø baèng höõu vôùi nhau sao? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng. Dieäp Khai kheõ thôû daøi: - Taïi haï minh baïch roài. Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng. Roài y thoát: - Hieän taïi, caùc haï coù theå baét ñaàu ñi con ñöôøng cuûa caùc haï ñoù. Dieäp Khai cau maøy: - Coøn caùc haï? Caùc haï ñònh ôû ñaây luoân sao? Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Taïi sao taïi haï phaûi ñi ra? Dieäp Khai ñaùp: - Vì beân ngoaøi coù ngöôøi ñang ñôïi caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ai? Dieäp Khai tieáp: - Moät laõo thaùi baø nhöng laïi khoâng phaûi laø laõo thaùi baø. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: -306- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Haén chôø taïi haï ñeå laøm gì? Dieäp Khai tieáp: - Ñeå cho caùc haï hoûi taïi sao haén aùm toaùn caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát saùng maét leân, laät töùc böôùc nhanh ra. Thöïc ra y khoâng caàn voäi vaõ. Ngöôøi beân ngoaøi coù theå chôø y ñeán bao laâu cuõng ñöôïc, chaúng bao giôø noân noùng gaëp y. Bôûi ngöôøi cheát thì khoâng heà noùng naûy. Taây Moân Xuaân co ruùt mình, naèm moät ñoáng trong goùc nhaø sau quaày, maét loài ra, möôøng töôïng vöøa phaãn noä vöøa khieáp sôï tröôùc khi cheát. Ai gieát laõo? Laõo khoâng töôûng laø coù ngöôøi gieát laõo. Moät muõi duøi nhoïn caém ngay ngöïc laõo, choã quaû tim, maùu xoái ra, maùu chöa khoâ. Quanh ñoù, chaúng coù boùng ngöôøi. Thôøi gian vaøo luùc côm toái, nhaø nhaø ñeàu quaây quaàn quanh maâm côm neân khoâng ai ra ñöôøng caû. Phoù Hoàng Tuyeát ra tröôùc, ñöùng söõng taïi choã, thaân hình nhö cöùng laïi. Khi Dieäp Khai böôùc ra, y traàm gioïng hoûi: - Caùc haï noùi ngöôøi naøy laø Taây Moân Xuaân? Laâu laém, Dieäp Khai môùi gaät ñaàu: - Phaûi. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Haén khoâng phaûn öùng, khoâng keâu la. Haén bò gieát baát ngôø. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Moät muõi duøi trí maïng. Phoù Hoàng Tuyeát thôû ra: - Gieát ngöôøi nhö theá thì phoûng coù maáy tay. Ñaùng sôï thaät. Dieäp Khai laéc ñaàu: - Gieát ngöôøi nhö theá thì thieáu gì tay. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Thieáu gì? Dieäp Khai tieáp: - Voâ luaän laø ai cuõng coù theå gieát haén bôûi haén khoâng coøn khaùng löïc. -307- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát troá maét: - Khoâng coøn khaùng löïc? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï sôï haén khoâng chòu ñôïi caùc haï cho neân taïi haï ñieåm huyeät haén tröôùc. Boãng chaøng cao gioïng tieáp: - Nhieàu ngöôøi coù theå gieát haén song ít ngöôøi töôûng gieát haén. Coù leõ chæ coù moät ngöôøi thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ai? Dieäp Khai ñaùp: - Moät ngöôøi sôï caùc haï khaùm phaù bí maät nôi Taây Moân Xuaân roài truy ra y luoân. Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät luùc: - Taïi sao haén muoán gieát taïi haï? Ai baûo haén gieát taïi haï? Ñoù laø söï bí maät cuûa haén. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi. Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Sau ñoù, y quay mình böôùc ñi. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï ñi ñaâu? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Taïi haï ñi ñöôøng taïi haï. Taïi sao caùc haï khoâng theo ñöôøng mình maø ñi? Y khoâng quay ñaàu, töø töø tieán böôùc giöõa loøng phoá. Con ñöôøng tòch mòch. Ngoïn ñeøn loàng ñoû tröôùc voïng cöûa heïp ñaõ chaùy saùng. Gioù thu veà ñeâm laïnh sôùm. Nhöng caùi laïnh döøng laïi ôû beân ngoaøi cöûa. Beân trong aám aùp nhö ngaøy xuaân. Coù maáy ngöôøi ñang uoáng röôïu nôi baøn. Dieäp Khai vöøa ngoài xuoáng laø Tieâu Bieät Ly ñaõ ñaåy cheùn vaø bình röôïu sang qua chaøng, cöôøi nheï thoát: - Caùc haï ñöøng queân laø ñaõ môøi röôïu laõo phu nhöng chöa ñaõi ñaáy nheù. Dieäp Khai cuõng cöôøi ñaùp: - Tieân sinh cuõng ñöøng queân laø cho thieáu chòu ñoù nheù. Tieâu Bieät Ly cöôøi lôùn hôn moät chuùt: - Voâ luaän ai ñaùp öùng caùc haï ñieàu gì thì muoán queân ñi cuõng khoù nhö leân cung traêng vaäy. -308- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai gaät ñaàu. - Khoù laém, Tieâu tieân sinh ôi. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Sôû dó theá maø caùc haï cöù yeân trí. Dieäp Khai mæm cöôøi, naâng cheùn leân uoáng caïn, roài ñaûo maét nhìn quanh boán phía, thoát: - Khaùch ôû ñaây quaû thaät ñeán sôùm quaù. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Chæ caàn ñoát ñeøn leân laø töùc khaéc coù ngöôøi ñeán. Dieäp Khai tieáp: - Cho neân taïi haï hoaøi nghi laø hoï suoát ngaøy chôø chöïc ngoaøi ñöôøng, vöøa thaáy ñeøn ñoát leân laø aøo aøo keùo voâ ñaây. Tieâu Bieät Ly laïi cöôøi: - Ñòa phöông naøy raát kyø quaùi. Baát cöù ai vaøo ñaây moät vaøi laàn laø sanh nghieän ngay. Neáu ñeâm naøo khoâng ñeán ñaây choác laùt laø ñeâm ñoù khoù nguû. Dieäp Khai taëc löôõi: - Hoâm nay taïi haï ñeán ñuû ba laàn maø baây giôø vaãn coøn ngöùa ngaùy nhö thöôøng. Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï: - Do ñoù laõo phu ñaâm ta thích caùc haï. Dieäp Khai tieáp: - Do ñoù, tieân sinh baèng loøng cho taïi haï nôï röôïu. Tieâu Bieät Ly cöôøi to. Trong goùc nhaø coù maáy ngöôøi ngoùng coå nhìn. Hoï coù veû kinh ngaïc. Hoï ñeán ñaây ít nhaát cuõng maáy traêm laàn moät ngöôøi nhöng coù bao giôø hoï nghe chuû nhaân cöôøi lôùn ñaâu. Nhöng Tieâu Bieät Ly ngöng nhanh traøng cöôøi. Ñoaïn laõo hoûi: - Lyù Maõ Hoå coù thaät laø Ñoã baø baø chaêng? Dieäp Khai gaät ñaàu. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Laõo phu coù choã khoâng hieåu noåi. Caùc haï laøm sao nhaän ra ñöôïc? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï coù nhaän ra ñaâu? Taïi haï chaúng nhaän ra ñöôïc gì caû. Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Nhöng chaéc caùc haï ñoaùn ñöôïc. -309- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai tieáp: - Baát quaù, taïi haï thaáy kyø quaùi. Taïi sao Taây Moân Xuaân laïi baûo Phoù Hoàng Tuyeát ñeán ñoù laáy chieác boïc. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: - Chæ ñieåm ñoù thoâi aø? Dieäp Khai ñaùp: - Luùc taïi haï ñeán thì muï ñang môøi Phoù Hoàng Tuyeát ra sau nhaø duøng côm. Tieâu Bieät Ly höø nheï: - Caùi ñoù coù gì laø kyø quaùi? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Kyø quaùi laém chöù. Chaøng tieáp luoân: - Hieän taïi moãi ngöôøi trong ñòa phöông naøy ñeàu bieát Phoù Hoàng Tuyeát laø ñoái ñaàu cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng. Lyù Maõ Hoå laø con ngöôøi gian hoaït thì khi naøo daùm ñaéc toäi vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Phaûi. Ñeán chieác boïc, theo laõo phu cuõng khoâng neân thu nhaän giöõ laïi ñoù. Dieäp Khai tieáp: - Nhöng laõo ñaõ thu nhaän vaø giöõ laïi ñoù. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Nhö vaäy laø laõo coù muïc ñích rieâng. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Cho neân taïi haï ñoaùn haén laø Ñoã baø baø. Tieâu Bieät Ly thoát: - Caùc haï ñoaùn khoâng sai. Dieäp Khai thôû daøi: - Cuõng may laø khoâng sai. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Coøn caùi gì nöõa maø sai vôùi khoâng sai? Dieäp Khai ñaùp: - Muï ta ñaõ bò taïi haï laøm cho quaù khieáp maø cheát roài. Tieâu Bieät Ly söõng sôø. Dieäp Khai hoûi: - Tieân sinh nghó khoâng ra? -310- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieâu Bieät Ly hoûi: - Coøn Taây Moân Xuaân? Dieäp Khai buoâng goïn: - Cuõng cheát luoân. Tieâu Bieät Ly caàm cheùn röôïu, töø töø uoáng, laïnh luøng thoát: - Xem ra caùi taâm cuûa caùc haï khoâng meàm yeáu laém. Dieäp Khai nhìn laõo. Chaøng nhaït gioïng hoûi: - Hieän taïi tieân sinh ñaõ hoái haän laø ñaõ cho taïi haï nôï röôïu? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: - Laõo phu chæ kyø quaùi. Nhöõng con ngöôøi nhö hoï thì taïi sao laïi ñeán ñaây. Ñeán roài laïi khoâng ñi. Dieäp Khai thoát: - Coù theå hoï troán traùnh cöøu nhaân. Coù theå cöøu nhaân cuûa hoï laø Phoù Hoàng Tuyeát. Tieâu Bieät Ly laïi thôû daøi: - Nhöng luùc hoï ñeán ñaây thì Phoù Hoàng Tuyeát chæ laø moät ñöùa beù con. Dieäp Khai cau maøy: - Theá taïi sao hoï muoán gieát Phoù Hoàng Tuyeát? Tieâu Bieät Ly ñieàm nhieân: - Caùi caâu ñoù thì chæ coù hoï môùi ñaùp ñöôïc. Cho neân caùc haï ñaùng leõ ñöøng gieát hoï môùi phaûi. Dieäp Khai taëc löôõi: - Hoï cheát quaù sôùm, quaù nhanh. Baát quaù… Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Baát quaù laøm sao? Dieäp Khai vuït cöôøi kkhan: - Tieân sinh ñöøng queân laø ngöôøi cheát laém luùc noùi naêng ñöôïc ñaáy. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Hoï noùi gì? Dieäp Khai tieáp: - Hieän taïi hoï chöa noùi bôûi vì taïi haï chöa hoûi. Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Taïi sao chöa hoûi? Dieäp Khai tieáp: -311- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï khoâng gaáp, ñöông nhieân laø hoï cuõng khoâng gaáp. Tieâu Bieät Ly mæm cöôøi: - Caùc haï quaû laø con ngöôøi raát kyø quaùi. Dieäp Khai gaät guø: - Côõ Tieâu laõo baûn. Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: - Hôn nhieàu. Vöøa luùc ñoù coù tieáng thanh la gioùng leân inh oûi ôû beân ngoaøi. Roài coù ngöôøi la vang: - Löûa! Chöõa löûa! Löûa chaùy maïnh. Löûa phaùt chaùy taïi hieäu taïp hoùa cuûa Lyù Maõ Hoå, töø phía haäu lan ra phía tröôùc. Löûa lan nhanh quaù, khoâng bao laâu, cöûa hieäu taïp hoùa bieán thaønh ñoáng tro taøn. Nhaø hai beân ñöôøng toaøn baèng goã, baét löûa raát nhaïy, ngöôøi ta quính quaùng leân, lôùp lo chöõa löûa, lôùp lo chaïy ñoà. Tieâu Bieät Ly hoûi Dieäp Khai: - Luùc caùc haï ñi ra, coù nhôù taét ñeøn khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ñaâu coù ñoát ñeøn maø taét. Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Trong loø, coøn than, coøn cuûi, chaùy ñoû... Dieäp Khai ñaùp: - Loø nhaø naøo laïi khoâng coù than, coù cuûi. Giôø côm toái maø. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Caùc haï cho laø coù ngöôøi phoùng hoûa? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Ñaùng leõ taïi haï phaûi nghó ra sôùm ñieàu ñoù. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai laïi cöôøi, nuï cöôøi raát kyø quaùi, roài chaøng ñieàm nhieân thoát: - Bôûi vì ngöôøi cheát roài, laïi bò thieâu ñoát luoân thì vónh vieãn khoâng coøn noùi naêng ñöôïc nöõa. Boãng chaøng chuïp thuøng nöôùc cuûa moät ngöôøi vöøa xaùch ngang qua, roài chaïy ñi cöùu hoûa. -312- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai ñi roài, moät ngöôøi len leùn ñeán caïnh Tieâu Bieät Ly roài thaáp gioïng hoûi: - Ngöôi suy nghó gì ñoù? Tieâu Bieät Ly khoâng quay ñaàu laïi: - Veà moät baøi hoïc. Ngöôøi ñoù laïi hoûi: - Baøi hoïc gì? Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Muoán cho xaùc cheát khoâng coøn noùi naêng gì ñöôïc, thì sau khi gieát moät ngöôøi xong, ngöôi phoùng hoûa thieâu xaùc luoân. Ngöôøi chöõa löûa nhieàu, nöôùc laïi ít. Cuõng may, coù côn möa trong ngaøy, vaùn goã coøn öôùt aùt, löûa khoâng chaùy nhanh, ngöôì ta kòp thôøi chöõa, kòp thôøi chaïy ñoà. Dieäp Khai hoaø mình vaøo ñaùm ngöôøi chöõa löûa, nhìn ñoâng, nhìn taây... Keû phoùng hoûa thoâng thöôøng trôû thaønh keû chöõa löûa laãn loän trong ñaùm ngöôøi chöõa löûa. Coù theá môùi khoûi baïi loä haønh tung. Bieát vaäy roài nhöng Dieäp Khai laøm sao tìm ñöôïc keû phoùng hoûa? Chaøng ñang phaân vaân, boãng coù ngöôøi ôû phía sau, naém cheùo aùo chaøng giaät maïnh. Chaøng voäi quay ñaàu, vöøa kòp troâng thaáy moät ngöôøi ñoäi noùn roäng vaønh, maëc aùo xanh, ñang reõ ñaùm ñoâng ñi ra. Chaøng theo lieàn. Nhìn löng ngöôøi ñoù, chaøng khoâng nhaän ra laø ai, baát quaù voùc daùng baäc trung, haønh ñoäng nhanh nheïn. Khoâng laâu laém, keû tröôùc ngöôøi sau ñi qua moät con ñöôøng ñeán choã vaéng boùng ngöôøi. Hoï daàn daàn boû thò traán laïi sau, ra ñeán caùnh ñoàng roäng. Dieäp Khai kheõ goïi: - Vò baèng höõu ôû phía tröôùc ñoù, coù phaûi laø muoán chæ giaùo taïi haï ñieàu chi chaêng? Xin döøng chaân laïi, ôû ñaây noùi chuyeän ñöôïc roài. Ngöôøi aùo xanh khoâng döøng chaân, traùi laïi coøn böôùc nhanh hôn. Ñi moät luùc nöõa, chôït ngöôøi ñoù tung mình leân, theo caùi theå Baùt Boä Saán Thieân, roài ñaùp xuoáng moät khoaûng coû raäm raïp. Khinh coâng cöïc dieäu, chaân phaùp cöïc ñeïp, Dieäp Khai troâng quen quen, song khoâng nhôù roõ laø ai. -313- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñeâm toái aâm u, laøm sao tìm? Dieäp Khai khoâng tìm. Bôûi neáu ngöôøi ñoù khoâng muoán gaëp chaøng thì giaät aùo, daãn ñöôøng chaøng ñeán ñaây laøm gì? Chaøng döøng chaân laïi, ñöøng ñoù, chôø. Laâu laém, ngöôøi ñoù töø trong ñaùm coû, caát tieáng hoûi voïng ra: - Ngöôi bieát ta laø ai chaêng? Dieäp Khai mæm cöôøi, haùt kheõ: - Trôøi meânh mang. Ñaát theânh thang. Ngöôøi nhö ngoïc, ngoïc sanh höông. Traàm Tam Nöông trong Vaïn Maõ Ñöôøng. Ngöôì trong coû cöôøi thaønh tieáng taùn: - Nhaõn löïc cao minh ñoù. Coù thöôûng. Dieäp Khai hoûi: - Thöôûng chi? Traàn Tam Nöông ñaùp: - Thöôûng röôïu. Vaøo ñaây uoáng. Dieäp Khai doø theo höôùng phaùt aâm thanh ñi vaøo giöõa ñaùm coû. Trong ñoù coù moät toaø ñòa thaát, raát kín ñaùo, neáu khoâng coù ngöôøi ñöa ñeán, duø vaïn ngöôøi daãm naùt ñaùm coû, cuõng khoù tìm ra. Gian nhaø coù giöôøng, coù baøn trang ñieåm, giöôøng tinh khieát, baøn coù hoa töôi. Giöõa nhaø coù baøn, coù gheá. Coù röôïu, coù vaøi moùn aên goïn. Traàn Tam Nöông thoát: - AÊn uoáng tröôùc ñi. Dieäp Khai chôùp maét: - Roài sau ñoù? Traàn Tam Nöông môû nuï cöôøi tieâu hoàn: - Tuyø ngöôi. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Noùi vaäy chöù taïi haï muoán nghe côù söï hôn. Traàn Tam Nöông hoûi: - Côù söï gì? Dieäp Khai thoát: - Thaàn Ñao Vaïn Maõ. Traàn Tam Nöông hoûi: -314- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi sao ngöôi hieåu bieát ñoaïn côù söï ñoù? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï coøn bieát hôn theá nöõa kia. Traàn Tam Nöông nín laëng Baø töø töø roùt röôïu cho Dieäp Khai, cho baø, trong khi Dieäp Khai ngoài xuoáng. Chôø Dieäp Khai uoáng xong cheùn röôïu, baø hoûi: - Ngöôi bieát chuû nhaân Thaàn Ñao Ñöôøng laø ai chöù? Dieäp Khai gaät ñaàu. Traàn Tam Nöông laïi hoûi: - Ngöôi bieát Baïch Thieân Vuõ cuøng Maõ Khoâng Quaàn laø ñoâi baïn tình ñoàng huynh ñeä, soáng cheát coù nhau? Dieäp Khai gaät ñaàu. Traàn Tam Nöông tieáp: - Hoï saùnh vai taùc chieán töø quan ngoaïi vaøo taän Trung Nguyeân, taïo döïng hai cô ñoà Thaàn Ñao Ñöôøng vaø Vaïn Maõ Ñöôøng, cuõng vì danh voïng trong voõ laâm raát lôùn maø cuoái cuøng Baïch Thieân Vuõ phaûi cheát thaûm. Dieäp Khai chôùp maét: - Taïi sao? Traàn Tam Nöông tieáp: - Nhôø taøi naêng, nhôø trí ñoä, sau khi moãi ngöôøi coù cô nghieäp rieâng bieät roài, Baïch Thieân Vuõ ngaøy moät môû roäng quy moâ, trong voõ laâm ngöôøi ta chæ bieát coù Thaàn Ñao Ñöôøng, khoâng ai chuù yù ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng. Ngöôi cuõng bieát, khaùch giang hoà thaønh danh thaønh nghieäp, luoân luoân baèng xöông baèng maùu, do ñoù haän thuø phaùt sanh. Nhöng, ngöôøi haän Baïch Thieân Vuõ naëng hôn heát, chaúng phaûi laø keû thuø, maø laïi laø ngöôøi thaân. Ngöôøi huynh ñeä ñoàng töû baát ñoàng sanh. Dieäp Khai keâu leân: - Maõ Khoâng Quaàn? Traàn Tam Nöông gaät ñaàu: - Do taät ñoù maø ra. Laõo bieát raèng chaúng bao giôø theo kòp Baïch Thieân Vuõ. Dieäp Khai chôùp maét: - Thöïc söï Baïch laõo tieàn boái cheát nôi tay Maõ Khoâng Quaàn sao? Traàn Tam Nöông ñaùp: - Coøn coù nhöõng ngöôøi khaùc nhuùng tay vaøo vuï tieáp trôï Maõ Khoâng Quaàn. Dieäp Khai hoûi: - Coâng Toân Ñoaïn? -315- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Traàn Tam Nöông tieáp: - Coâng Toân Ñoaïn baát quaù chæ laø moät gaõ noâ taøi, coù ra caùi quaùi gì ñaâu. Moät Maõ Khoâng Quaàn vôùi traêm Coâng Toân Ñoaïn cuõng ñöøng hoøng laøm chi noãi Baïch Thieân Vuõ. Huoáng hoà, coøn coù Baïch phu nhaân, Baïch nhò hieäp laø nhöõng baäc kyø taøi ñöông theá. Baø côm hôøn tieáp: - Caùi ñeâm ñoù, soá ngöôøi aùm toaùn Baïch Thieân Vuõ, phoûng öôùc treân ba möôi. Dieäp Khai giaät mình: - Treân ba möôi ngöôøi? Tam Nöông bieát heát chöù? Traàn Tam Nöông laéc ñaàu: - Tröø Maõ Khoâng Quaàn vaø Coâng Toân Ñoaïn ra, khoâng ai bieát ñöôïc ba möôi ngöôøi ñoù. Maõ Khoâng Quaàn môøi anh em hoï Baïch ñeán Mai Hoa Am beân ngoaøi thaønh xem tuyeát rôi, uoáng röôïu. Dieäp Khai cau maøy: - Mai Hoa Am laø choán thanh tu, sao laïi coù vieäc röôïu thòt no say ôû ñoù ñöôïc? Traàn Tam Nöông cöôøi nhaït: - Ngöôi töôûng treo chieâu baøi thanh tu roài laø ai cuõng trôû thaønh baäc chaân tu sao? Baø tieáp: - Baïch Thieân Vuõ cao höùng ñeán ñoä mang toaøn gia ñeán am, thöôûng tuyeát. Ngôø ñaâu, hoï khoâng xem ñöôïc baïch tuyeát maø chæ thaáy hoàng tuyeát thoâi. Dieäp Khai hoûi: - Chính Maõ Khoâng Quaàn an baøy ba möôi cao thuû ñoù, chôø Baïch tieàn boái ñöa gia quyeán vaøo troøng? Traàn Tam Nöông ñaùp: - Coøn ai nöõa. Ñeâm ñoù, toaøn gia quyeán Baïch Thieân Vuõ ñaïi ca goàm möôøi moät maïng, ñeàu cheát thaûm, keå caû ñöùa con trai cuûa Baïch ñaïi ca vöøa leân boán tuoåi. Boïn vieän thuû cuûa Maõ Khoâng Quaàn ñeàu bao maët. Trong soá ba möôi ngöôøi ñoù, coù treân hai möôi bò Baïch ñaïi ca saùt haïi. Dieäp Khai hoûi: - Coøn baøn tay cuûa Maõ Khoâng Quaàn? Chaéc cuõng bò Baïch laõo tieàn boái töôùc boán ngoùn? Traàn Tam Nöông gaät ñaàu: - Neáu Maõ Khoâng Quaàn ñöøng duøng Kim Cöông chöôûng ñaùnh leùn Baïch ñaïi ca, thì bao nhieâu ngöôøi trong ñeâm ñoù taát phaûi bò gieát heát. Dieäp Khai chôùp maét: -316- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Kim Cöông chöôûng? Traàn Tam Nöông rít leân: - Laõo nhaân luùc Baïch ñaïi ca khoâng phoøng hôø, duøng Kim Cöông chöôûng ñaùnh gaõy tay höõu Baïch ñai ca. Sau ñoù, toaøn theå môùi taán coâng. Baø tieáp: - Maõ Khoâng Quaàn keå ra cuõng tay ñaïi taøi, laõo luyeän Phaù Sôn chöôûng vôùi tay höõu, vaø Kim Cöông chöôûng vôùi tay taû. Caû hai chöôûng phaùp ñeàu ñöôïc laõo ta luyeän raát tinh töôøng, möùc hoûa haàu ñaït ñeán chín thaønh löïc. Dieäp Khai hoûi: - Coøn Baïch ñaïi hieäp? Traàn Tam Nöông ñaùp: - Maõ Khoâng Quaàn coøn keùm xa maáy baäc. Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc, roài thôû daøi, than: - Taïi sao anh huøng thöôøng coù caùi keát cuoäc theâ thaûm? Traàn Tam Nöông thuaät tieáp: - Sau khi toaøn gia quyeán cuûa Baïch ñaïi ca thoï haïi. Maõ Khoâng Quaàn ñoå traùch nhieäm cho boïn ngöôøi bao maët, vaø tuyeân boá seõ dieät boïn ngöôøi ñoù ñeå baùo thuø cho Baïch ñaïi ca. Viiettkiiem..com V e k em com -317- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2