Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 24

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

94
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 24

  1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI TÖ CAM TAÂM BÒ GIEÁT Ygöôngnmaëbình röôïun, gkeâhoûmieäng saùt mieäng y, noác moät hôi röôïu, ñoaïn traàm nghieâ g t, cao gioï i: - Taïi haï ñaõ ñeán roài, taïi sao caùc haï chöa ñoäng thuû ? Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình : - Ñoäng thuû ? Ñaïi haùn chöõa caâu noùi : - Ñoäng ñao laø phaûi hôn ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Taïi sao taïi haï phaûi ñoäng ñao ? Ñaïi haùn ngaång maët leân khoâng, cöôøi lôùn : - Tieát Ta tung hoaønh trong thieân haï, gieát ngöôøi khoâng ñeám, coù ai khoâng thích chaët rôi chieác ñaàu naøy ? Caùc haï ñoäng ñao, chaët rôi ñaàu cuûa taïi haï ñi ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Taïi haï khoâng töôûng ñeán vieäc ñoù ! Laàn naøy, ñaïi haùn giaät mình. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Taïi haï ñaâu coù bieát caùc haï laø ai ? Ñaïi haùn cöôøi laïnh : - Cöøu nhaân cuûa taïi haï ôû khaép boán phöông trôøi, nhöõng ngöôøi nhaän ra taïi haï ñeàu bò taïi haï gieát heát, chæ coøn thöøa laïi nhöõng keû khoâng bieát taïi haï maø thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Thöôøng thöôøng thì caùc haï ñôïi ngöôøi ta ñeán gieát caùc haï ? Ñaïi haùn gaät ñaàu : - Phaûi ! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : - Theá thì caùc haï thaát voïng roài ! Ñaïi haùn cau maøy : - Khoâng phaûi caùc haï ôû ñaây chôø taïi haï ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Taïi haï coù lôøi theà, laø gieát ngöôøi khoâng bao giôø chôø ñôïi. Ñaïi haùn troá maét : -461- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Khoâng chôø ñôïi ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Nhaát ñònh laø chôø ñôïi laàn thöù hai ! Caùc haï xin nhôù, hoâm qua chuùng ta coù gaëp nhau moät laàn roài ! Haén naém chaët chuoâi ñao, haén boùp maïnh, gaân tay noåi voøng. Haén lieân töôûng ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng. Ñaïi haùn cuõng gaät ñaàu : - Maát cô hoäi laø ñieàu ñaùng tieác, maát cô hoäi roài, laø sao coøn ñuû bình tónh maø chô cô hoäi thöù hai ! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Cho neân, chieàu hoâm qua, taïi haï khoâng heà ñoäng ñao. Bôûi caùc haï khoâng phaûi ñoái töôïng ! Ñaïi haùn hoûi : - Nhö vaäy, caùc haï khoâng xem taïi haï laø cöøu nhaân ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng ! Ñaïi haùn cöôøi vang : - Xem ra, taïi haï cuõng coøn may ! Vaø keû naøo laøm cöøu nhaân cuûa caùc haï, keû ñoù khoâng sung söôùng laém! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Chaéc laø vaäy roài ! Ñaïi haùn hoûi : - Coøn nhö laøm baèng höõu cuûa caùc haï ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Taïi haï khoâng coù baèng höõu. Ñaïi haùn hoûi : - Neáu hoï Tieát naøy muoán keát baèng höõu vôùi caùc haï ? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi laïi : - Caùc haï hoï Tieát, nhöng teân gì ? Ñaïi haùn ñaùp : - Tieát Ñaïi Haùn ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Taïi haï chöa bieát caùc haï ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Caùc haï muoán bieát khoâng ? -462- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng ! Tieát Ñaïi Haùn thôû daøi : - Khoâng muoán caét ñaàu taïi haï, khoâng muoán laøm baèng höõu taïi haï, maãu ngöôøi nhö theá keå cuõng hieám coù treân ñôøi. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng : - Quaû thaät hieám coù ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Theá caùc haï muoán sao ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Taïi haï coù muoán chi ñaâu ! Baát quaù, neáu khoâng coù chi trôû ngaïi, caùc haï cho boïn taïi haï ñi theo xe, ñeå ñeán Baïch Vaân Trang. Neáu khoâng tieân, thì ñaønh vaäy ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Chæ coù theá thoâi ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Coù theá thoâi ! Tieát Ñaïi Haùn cöôøi lôùn : - Vaäy xin môøi caùc haï leân xe ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Taïi haï khoâng ngoài xe ! Tieát Ñaïi haùn kinh ngaïc : - Taïi sao ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Vì taïi haï khoâng coù naêm möôi löôïng baïc öùng phoù giaù thueâ. Tieát Ñaïi Haùn cau maøy : - Chaúng leõ caùc haï chaïy theo sau xe ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Caùc haï coù xe, taïi haï coù loä, coù chaân, moãi ngöôøi coù phöông tieän rieâng, chuùng ta voán khoâng quan heä vôùi nhau. Tieát Ñaïi Haùn nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, nhìn göông maët xanh, thanh ñao ñen cuûa haén, baát giaùc thôû daøi : - Caùc haï laø moät quaùi nhaân, quaùi dò hôn taïi haï nhieàu ! Bôûi, chính ta cuõng laø moät quaùi nhaân ! Day qua gaõ ñaùnh xe y baûo : - Leân ñöôøng ! -463- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Gaõ ñaùnh xe troá maét : - Caùc vò khoâng leân xe, tieåu nhaân cho xe ñi laøm sao ñöôïc ? Tieát Ñaïi Haùn laéc ñaàu : - Khoâng ai leân xe ! Gaõ ñaùnh xe caøng laáy laøm la: - Taïi sao khoâng leân xe ? Tieát Ñaïi Haùn cöôøi vang : - Taïi cao höùng ! Haønh ngheà suoát saùu baûy naêm qua, gaõ ñaùnh xe chöa heà thaáy moät khaùc thueâ naøo quaùi dò nhö ngöôøi naøy. Tuy nhieân, gaõ naøo daùm noùi naêng gì ? Vaû laïi, gaõ ñaâu coù thieät haïi chi ? Gaõ quaát roi, ngöïa caát voù, loâi xe ñi vuøn vuït. Tieát Ñaïi Haùn voït leân, chuïp caùn xe, giaät laïi, gaét : - Chaïy tang hay sao maø gaáp theá ? Gaõ ñaùnh xe kinh haõi, goø cöông cho ngöïa chaäm laïi. Tieát Ñaïi Haùn tieáp : - Baïch Vaân Trang khoâng xa laém, noäi ngaøy nay theá naøo cuõng ñeán ñoù ! Y thoát caâu naøy, coát cho Phoù Hoàng Tuyeát nghe. Nhöng, Phoù Hoàng Tuyeát möôøng töôïng chaúng nghe gì! Tieát Ñaïi Haùn tieán leân, ngang Phoù Hoàng Tuyeát, tieáp : - Caùc haï ñeán Baïch Vaân Trang ñeå laøm gì ? Phoù Hoàng Tuyeát vaãn khoâng ñaùp. Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Caùc haï bieát Vieân Thu Vaân ? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng coøn laøm thinh ñöôïc nöõa, hoûi laïi : - Vieân Thu Vaân laø ai ? Tieát Ñaïi Haùn ñaùp : - Trang Chuû Baïch Vaân Trang ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng bieát ! Tieát Ñaïi Haùn mæm cöôøi : - Ñeán Tieát Ñaïi Haùn, maø caùc haï coøn khoâng bieát, thì laøm sao bieát ñöôïc Vieân Thu Vaân ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -464- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Theá caùc haï bieát y ? Tieát Ñaïi Haùn laéc ñaàu : - Taïi haï laøm gì bieát ñeán caùi laõo quaùi vaät ñoù ? Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät luùc, laïi hoûi : - Caùc haï bieát Loä Tieåu Giai ? Tieát Ñaïi Haùn thoaùng giaät mình : - Sao caùc haï hieåu ? Roài y tieáp : - Voâ luaän laø ai cuõng troâng thaáy roõ ñieàu ñoù ! Chính taïi haï ñi tìm haén ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Tìm ñeå laøm gì ? Tieát Ñaïi Haùn cöôøi laïnh: - Chaúng laøm gì caû, baát quaù caét ñaàu haén, ñaù xuoáng hoá saâu vaäy thoâi ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Haén laø cöøu nhaân cuûa caùc haï ? Tieát Ñaïi Haùn ñaùp : - Thöïc ra thì khoâng phaûi ! Y uoán maáy nguïm röôïu, roài tieáp : - Thöïc ra, y laø baèng höõu cuûa taïi haï. Phoù Hoàng Tuyeát troá maét : - Baèng höõu ? Tieát Ñaïi Haùn nghieán raêng, ñoaïn tieáp : - Coù luùc, baèng höõu ñaùng sôï hôn cöøu nhaân, haén thuoäc vaøo loaïi baèng höõu ñaùng sôï ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Caùc haï bò haén löøa ? Tieát Ñaïi Haùn caêm hôøn : - Taïi haï ñem toaøn gia, cuõng nöõ nhaân maø taïi haï quyù meán hôn heát, gôûi gaám cho haén, haén ñem caû cha laãn ngöôøi ñi daáu moät nôi… Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy : - Theo taïi haï thaáy thì haén khoâng phaûi laø maãu ngöôøi coù haønh vi nhö vaäy. Tieát Ñaïi Haùn traàm gioïng : - Bôûi tin haén nhö caùc haï nhaän xeùt ñoù, taïi haï môùi giao phoù taát caû cho haén ! Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät luùc : -465- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñích xaùc laø haén, luùc baèng höõu ñaùng sôï hôn cöøu nhaân. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Khoâng bao giôø caùc haï coù baèng höõu ? Phoù Hoàng tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng bao giôø ! Tieát Ñaïi Haùn thôû daøi, uoáng töøng nguïm, töøng nguïm röôïu to !… Moät luùc sau, Phoù Hoàng Tuyeát thoát : - Thöïc ra, caùc haï baát taát phaûi chaïy boä vôùi taïi haï nhö theá naøy. Tieát Ñaïi Haøn ñaùp : - Ñích xaùc laø baát taát, chuùng ta coù theå cuøng leân xe maø ngoài. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì. Moät luùc nöõa, Tieát Ñaïi Haùn boãng trao bình röôïu qua cho Phoù Hoàng tuyeát hoûi : - Caùc haï uoáng chuùt ít chöù ? Phoù Hoàng tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng uoáng ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Khoâng bao giôø caùc haï uoáng röôïu ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Khoâng bao giôø ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Coù ñaùnh baïc chaêng ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng bao giôø ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Caùc haï thích gì ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Caùi gì cuõng khoâng thích. Tieát Ñaïi haùn thôû daøi : - Moät con ngöôøi khoâng thích caùi gì heát, thì kieáp soáng coùn thuù vò gì ? Phoù Hoàng tuyeát thoát : - Taïi haï khoâng vì thuù vò maø soáng ! Taïi haï soáng, khoâng phaûi ñeå tìm thuù vò maø höôûïng thuï ! Tieát Ñaïi Haùn cau maøy : - Theá soáng ñeå laøm gì ? -466- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát naém chaëc chuoâi ñao : - Ñeå baùo thuø, ñeå phuïc cöøu ! Tieát Ñaïi Haùn nhìn haén, nheách nuï cöôøi khoå, thoát : - Xem ra, laøm cöøu nhaân cuûa caùc haï, khoâng phaûi laø moät thích thuù ! Phoù Hoàng Tuyeát cuùi maët, nhìn ñao, khoâng ñaùp. Tieát Ñaïi Haùn chôùp maét, hoûi : - Caùc haï coù quen Loä Tieåu Giai ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Coù thaáy haén moät vaøi laàn, chæ bieát ngöôøi chöù khoân quen ngöôøi. Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Thaáy haén trong tröôøng hôïp naøo ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Luùc haén ñeán tìm taïi haï maø gieát. Haén töôûng gieát taïi haï ! Tieát Ñaïi Haùn giaät mình : - Roài sau ñoù ! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Sau ñoù, haén boû ñi. Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Caùc haï cho haén ñi deã daøng nhö vaäy sao ? Phoù Hoàng tuyeát laéc ñaàu : - Taïi haï khoâng töôûng gieát haên… Taïi haï chæ töôûng gieát moåi moät ngöôøi thoâi ! Duy nhaát coù moät ngöôøi thoâi. Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Cöøu nhaân cuûa caùc haï ? Phoù Hoàng tuyeát gaät ñaàu. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Chæ coù moät ngöôøi thoâi ? Phoù Hoàng tuyeát ñaùp : - Vì taïi haï chæ bieát coù moät ngöôøi ! Duy nhaát coù moät ngöôøi ! Ít nhaát, hieän taïi laø vaäy ! Tieát Ñaïi Haùn thôû daøi : - Caùc haï coù caùi soá söôùng hôn taïi haï nhieàu ! Roài y ca : -467- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn "Maùu anh huøng chaûy voâ taän ! Ñaàu keû thuø rôi voâ taän !"... Phoù Hoàng Tuyeát thoát : - Thöïc söï thì, caùc haï coù soá söôùng hôn taïi haï nhieàu ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Taïi sao ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Coøn gì söôùng hôn laø coù ñaàu thuø maø coù chaët maõi, chaët voâ cuøng taän ? Raát tieác cho taïi haï… Aùnh maét trôû neân xa xoâi, buoàn thaûm, haên tieáp : - Raát tieác cho taïi haï, moät cöøu nhaân maø cuõng chaúng tìm ra ! Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Cöøu nhaân cuûa caùc haï laø ai ? Phoù Hoàng tuyeát laéc ñaàu : - Caùc haï baát taát phaûi bieát ! Tieát Ñaïi haùn chôùp maét : - Bieát ñaâu, taïi haï khoâng giuùp caùc haï ñöôïc gì ? Phoù Hoáng Tuyeát traàm ngaâm moät chuùt : - Laõo aáy hoï Maõ. Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Maõ caùi gì ? Phoù Hoàng tuyeát buoân goïn : - Maõ Khoâng Quaàn ! Tieát Ñaïi Haùn giaät mình : - Chuû nhaân Vaïn Maõ Ñöôøng ? Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình : - Caùc haï quen bieát laõo aáy ? Tieát Ñaïi Haùn laéc ñaàu, khoâng ñaùp, laåm nhaåm : - Thaûo naøo !… Thaûo naøo !… Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy : - Thaûo naøo laøm sao ? Tieát Ñaïi Haùn tieáp luoân : - Thaûo naøo caùc haï laïi chaúng muoán ñeán Baïch Vaân Trang. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Vaïn Maõ Ñöôøng vaø Baïch Vaân Trang coù quan heä vôùi nhau ? -468- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieát Ñaïi Haùn thoát : - Thöïc ra thì khoâng ! Nghóa laø, tröôùc kia thì khoâng. Phoù Hoàng tuyeát hoûi : - Coøn hieän taïi ? Tieát Ñaïi Haùn hoûi laïi : - Chaúng leõ caùc haï, khoâng bieát ngaøy nay laø ngaøy gì ? Phoù Hoàng tuyeát laéc ñaàu : - Ñoái vôùi nhaân loaïi, ngaøy nay laø raèm thaùng chín, ngaøy naøy coù caùi ñaëc bieät vôùi ai sao ñoù, taïi haï laøm sao bieát ñöôïc ? Tieát Ñaïi Haùn hoûi : - Caùc haï khoâng tieáp nhaän ñöôïc thieäp môøi sao ? Phoù Hoàng tuyeát cau maøy : - Thieäp gì ? Tieát Ñaïi Han ñaùp : - Thieäp cöôùi ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Ai phaùt xuaát thieäp cöôùi ? Tieát Ñaïi Haùn ñaùp : - Ñöông nhieân laø Baïch Vaân Trang ! Hoâm nay laø ngaøy vui cuûa Thieáu trang chuû ! Taïi haï khoâng bieát haén, song taân nöông thì taïi haï bieát laø ai. Phoù Hoàng tuyeát hoûi : - Laø ai ? Tieát Ñaïi Haùn ñaùp : - Maõ Phöông Linh, con gaùi cuûa Maõ Khoâng Quaàn ! Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc ! Tieát Ñaïi Haùn traàm ngaâm moät chuùt : - Cho neân, raát coù nhieàu hy voïng, hoâm nay Maõ Khoâng Quaàn coù maët taïi Baïch Vaân Trang… Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñöôïc y döùt caâu, nhaûy leân xe lieàn. Vôùi thaân phaùp ñoù, khoâng ai nhaän ra haén coù taät thoït chaân. Tieát Ñaïi Haùn thaàm khen thuaät khinh coâng cuûa haén tuyeät vôøi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng vaøo trong xe, maø laïi ngoài nôi choã daønh cho gaõ ñaùnh xe, ôû beân ngoaøi. Haén giaät roi ngöïa nôi tay gaõ ñaùnh xe, quaát lieân hoài vaøo buïng ngöïa. -469- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Xe do ngöïa keùo vôùi toaøn toác löïc lao ñi vun vuùt treân ñöôøng, boû Tieát Ñaïi Haùn vaø Thuyù Bình laïi sau. Phoù Hoàng Tuyeát chæ nhôø coù Maõ Khoâng Quaàn, queân maát hai ngöôøi naøy, queân maát soá nhaân loaïi coøn laïi. Thuyù Bình öùa nöôùc maét, nieàm tuûi hôøn traøn ngaäp taâm tö. Tieát Ñaïi Haùn chôït nhìn quan naøng, ñieåm nuï cöôøi, thoát : - Coâ nöông yeân trí ! Taïi haï khoâng ñeå y boû rôi coâ nöông ñaâu. Y nhuùn chaân. Naêm caùi nhaûy. Y ñaõ chuïp ñöôïc caùn xe, Ngöïa hí leân, boãng hai voù tröôùc, choûi hai voù sau. Coã xe ngöøng. Tieát Ñaïi Haùn quay, goïi Thuyù Bình : - Leân xe gaáp ñi, coâ nöông ! Viiettkiiem..com V e k em com -470- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2