intTypePromotion=1
ADSENSE

Phụ lục Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

908
lượt xem
130
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng phụ lục khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định được ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/ QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trường Bộ tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định

  1. Phô lôc I Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh (Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh) Thêi gian sö Thêi gian sö Danh môc c¸c nhãm tμi s¶n cè ®Þnh dông tèi thiÓu dông tèi ®a (n¨m) (n¨m) A- M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc 1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10 2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10 3. M¸y biÕn ¸p vμ thiÕt bÞ nguån ®iÖn 7 10 4. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc kh¸c 6 10 B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c 1. M¸y c«ng cô 7 10 2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8 3. M¸y kÐo 6 8 4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8 5. M¸y b¬m n−íc vμ x¨ng dÇu 6 8 6. ThiÕt bÞ luyÖn kim, gia c«ng bÒ mÆt chèng gØ vμ ¨n 7 10 mßn kim lo¹i 7. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt 6 10 8. M¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt vËt liÖu 6 8 x©y dùng, ®å sμnh sø, thuû tinh 9. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn vμ ®iÖn 5 12 tö, quang häc, c¬ khÝ chÝnh x¸c 10. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong c¸c ngμnh s¶n xuÊt 7 10 da, in v¨n phßng phÈm vμ v¨n ho¸ phÈm 11. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh dÖt 10 15 12. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh may mÆc 5 7 13. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ngμnh giÊy 5 15 14. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn l−¬ng thùc, 7 12 thùc phÈm 106
  2. 15. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh, y tÕ 6 12 16. M¸y mãc, thiÕt bÞ viÔn th«ng, th«ng tin, ®iÖn tö, 3 15 tin häc vμ truyÒn h×nh 17. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt d−îc phÈm 6 10 18. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c kh¸c 5 12 C- Dông cô lμm viÖc ®o l−êng, thÝ nghiÖm 1. ThiÕt bÞ ®o l−êng, thö nghiÖm c¸c ®¹i l−îng c¬ 5 10 häc, ©m häc vμ nhiÖt häc 2. ThiÕt bÞ quang häc vμ quang phæ 6 10 3. ThiÕt bÞ ®iÖn vμ ®iÖn tö 5 8 4. ThiÕt bÞ ®o vμ ph©n tÝch lý ho¸ 6 10 5. ThiÕt bÞ vμ dông cô ®o phãng x¹ 6 10 6. ThiÕt bÞ chuyªn ngμnh ®Æc biÖt 5 8 7. C¸c thiÕt bÞ ®o l−êng, thÝ nghiÖm kh¸c 6 10 8. Khu«n mÉu dïng trong c«ng nghiÖp ®óc 2 5 D- ThiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 1. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé 6 10 2. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng s¾t 7 15 3. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng thuû 7 15 4. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng kh«ng 8 20 5. ThiÕt bÞ vËn chuyÓn ®−êng èng 10 30 6. Ph−¬ng tiÖn bèc dì, n©ng hμng 6 10 7. ThiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c 6 10 E- Dông cô qu¶n lý 1. ThiÕt bÞ tÝnh to¸n, ®o l−êng 5 8 2. M¸y mãc, thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö vμ phÇn mÒm 3 8 tin häc phôc vô qu¶n lý 3. Ph−¬ng tiÖn vμ dông cô qu¶n lý kh¸c 5 10 F- Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc 1. Nhμ cöa lo¹i kiªn cè (1) 25 50 2. Nhμ cöa kh¸c (1) 6 25 3. Kho chøa, bÓ chøa; cÇu, ®−êng; b·i ®ç, s©n ph¬i... 5 20 107
  3. 4. KÌ, ®Ëp, cèng, kªnh, m−¬ng m¸ng, bÕn c¶ng, ô tμu... 6 30 5. C¸c vËt kiÕn tróc kh¸c 5 10 G- Sóc vËt, v−ên c©y l©u n¨m 1. C¸c lo¹i sóc vËt 4 15 2. V−ên c©y c«ng nghiÖp, v−ên c©y ¨n qu¶, v−ên c©y 6 40 l©u n¨m. 3. Th¶m cá, th¶m c©y xanh. 2 8 H- C¸c lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c ch−a quy ®Þnh trong 4 25 c¸c nhãm trªn Ghi chó: (1) Nhμ cöa lo¹i kiªn cè lμ lo¹i nhμ ë, trô së lμm viÖc, nhμ v¨n phßng, kh¸ch s¹n... ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®é bÒn v÷ng BËc I, BËc II. Nhμ cöa kh¸c lμ nhμ ë, trô së lμm viÖc, nhμ v¨n phßng... ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®é bÒn v÷ng BËc III, BËc IV theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. 108
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2