intTypePromotion=1
ADSENSE

Phúc lợi của dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ năm 1989-2009

Chia sẻ: AtaruMoroboshi _AtaruMoroboshi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này cung cấp một cái nhìn mới dựa trên sự phân tích của từng dân tộc, sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999, và 2009. Theo chúng ta biết, chưa có một nghiên cứu hiện tại nào theo dõi phúc lợi của các nhóm dân tộc riêng biệt theo thời gian sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của mỗi dân tộc theo thời gian, đo bằng trình độ học vấn, tỉ lệ biết chữ, ngành kinh tế, tỉ lệ di cư, và chỉ số giàu có. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phúc lợi của dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ năm 1989-2009

  1. PHÚC LỢI CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1989-2009 Đặng Hải Anh Gabriel Demombynes Ngân hàng thế giới Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu xem dân tộc thiểu số ở Việt Nam như là một khối thống nhất và họ đã chỉ ra rằng dân tộc thiểu số này đã bị bỏ lại khá xa so với những tiến bộ kinh tế của đất nước. Bài viết này cung cấp một cái nhìn mới dựa trên sự phân tích của từng dân tộc, sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999, và 2009. Theo chúng ta biết, chưa có một nghiên cứu hiện tại nào theo dõi phúc lợi của các nhóm dân tộc riêng biệt theo thời gian sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của mỗi dân tộc theo thời gian, đo bằng trình độ học vấn, tỉ lệ biết chữ, ngành kinh tế, tỉ lệ di cư, và chỉ số giàu có. Chúng tôi thấy rằng những cải tiến phúc lợi của dân tộc thiểu số khác nhau rất nhiều giữa các nhóm dân tộc riêng lẻ. Nhìn một cách toàn diện, họ kém hơn so với người Kinh, trái với suy nghĩ thông thường, người dân tộc thiểu số đã giành được nhiều kinh nghiệm đáng kể từ khi Việt Nam phát triển. Mức độ phúc lợi của các nhóm liên quan đến người Kinh chủ yếu phù hợp với vị trí tương đối của họ và năm 1989. Từ khóa: dân tộc thiểu số, điều tra dân số, giáo dục, chỉ số tài sản, di cư I. GIỚI THIỆU tộc thiểu số tại Việt Nam. Một số nghiên cứu Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng mà Việt phân tích sự khác biệt trong tiêu thụ hoặc mức Nam đã trải qua kể từ khi công cuộc đổi mới thu nhập giữa các dân tộc thiểu số và người bắt đầu vào những năm 1980 đã tăng lên một Kinh, ví dụ như van de Walle và Gunewardena cách rộng rãi phúc lợi trên mặt kinh tế xã hội. (2001), Baulch et al (2007, 2012), và Đặng Sử dụng chuẩn nghèo dựa trên tiêu thụ năm (2012). Những nghiên cứu tìm thấy rằng sự 1993 của cả nước, phần tổng thể của dân số khác biệt là do giáo dục thấp, tiếp cận đất đai sống trong đói nghèo đã giảm từ 58% năm hạn chế hơn, và các đặc tính khác. Ví dụ, trong 1993 xuống dưới 10% trong năm 2012.27 một ứng dụng của phương pháp này, Đặng Ngoài người Kinh, chiếm khoảng 85% dân (2012) thấy rằng sự khác biệt về đặc điểm số, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số. Bằng cách chiếm 66-74 phần trăm thu nhập khác nhau sử dụng chuẩn nghèo năm 1993, tỉ lệ hộ nghèo giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số. dân tộc thiểu số đã giảm từ 86% năm 1993 Phần không chiếm bởi đặc điểm trong phân tích xuống dưới 50% trong năm 2012. như vậy có thể phản ánh sự khác biệt về các Khi nghèo đã giảm, và tương đối ít người yếu tố không quan sát được như chất lượng Kinh vẫn trên ngưỡng nghèo, dân tộc thiểu số trường học, khả năng, văn hóa, hoặc phân biệt đóng góp một phần không nhỏ trong sự gia đối xử. tăng nghèo. Vào năm 2012, dân tộc thiểu số Bài viết này cung cấp một phân tích mới chiếm hơn một nửa (51%) của người nghèo, và vì lợi ích của dân tộc thiểu số theo thời gian sử ba trong số bốn người nghèo cùng cực ( dưới dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999, ngưỡng vô cùng nghèo)28. và 2009, với hai đóng góp đáng kể. Đầu tiên, Một số lượng lớn các tài liệu nghiên cứu không giống như những nghiên cứu trước đó trước đây cũng như nhiều báo cáo của chính tập trung vào một khoảng thời gian ngắn hơn, phủ đã xem xét các khía cạnh của an sinh dân phân tích điều tra dân số làm cho nó có thể theo dõi tình hình của các dân tộc thiểu số trong hai 27 Những con số này được dựa trên một chuẩn nghèo tiêu thụ thập kỷ kể từ khi hội nhập kinh tế của Việt thống kê năm 1993. Trong năm 2010, các phương pháp nghèo Nam. Thứ hai, việc sử dụng dữ liệu điều tra dân tiêu thụ được điều chỉnh lại, và một, chuẩn nghèo cao hơn mới số cho phép phân tích chi tiết hơn của dân tộc. được thành lập. Theo phương pháp mới này, số người nghèo nói chung chiếm 17,2 % trong năm 2012. Cũng lưu ý rằng Chính phủ Hầu hết các nghiên cứu trước đây dựa trên số Việt Nam có một tiêu chí riêng biệt xác lập thông số nghèo, chủ liệu điều tra hộ gia đình và do kích thước mẫu yếu dựa trên thu nhập, được sử dụng chủ yếu để nhằm mục tiêu các vấn đề xóa đói giảm nghèo. hạn chế chỉ có thể phân tích dân tộc thiểu số là 28 Các số liệu trình bày ở đây dựa trên chuẩn nghèo phát triển bởi một nhóm tổng hợp duy nhất. Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới. 263
  2. Phiên bản sơ bộ của phân tích trình bày Hình 1: Tỷ giá hoàn thành sơ cấp theo năm và trong bài viết ngắn này được tổ chức như sau. Dân tộc cho các nhóm lớn nhất Phần II trình bày cho thấy xu hướng qua các năm điều tra dân số với một số đặc điểm của 68 người Kinh và các dân tộc thiểu số lớn nhất. Kinh 77 Phần III mô tả một số tài sản ước tính bằng 83 cách sử dụng dữ liệu điều tra dân số năm 1999 67 và 2009 và trình bày các dạng biểu đồ hiển thị Tay 75 giá trị trung bình của chỉ số giàu có với đặc 82 điểm của dân tộc. Mục IV là kết luận. 42 Thai 50 II. XU HƯỚNG TRONG PHÚC LỢI DÂN 62 TỘC THIỂU SỐ 53 2.1. Dữ liệu Hoa 62 Phân tích trình bày ở đây sử dụng dữ liệu 72 vi mô từ ba vòng điều tra dân số Việt Nam tiến 24 hành trong năm 1989, 1999, 2009. Kết quả lần Kho Me 32 lượt là 5%, 25%, và 15% các mẫu dữ liệu vĩ 46 mô. Các cuộc tổng điều tra thu thập thông tin 61 về nhân khẩu học của hộ gia đình, giáo dục, tài Muong 74 sản, việc làm và điều kiện nhà ở, ở mức độ chi 80 tiết thay đổi theo thời gian. Dữ liệu vĩ mô năm 52 1989 bị thiếu thông tin về điều kiện nhà ở cho Nung 58 một phần đáng kể của mẫu. 68 2.2 Các đặc tính của nhóm 4 Phần này trình bày một loạt các đặc điểm HMong 7 cơ bản của dân tộc qua ba năm điều tra dân số. 25 Số liệu trình bày ở đây chỉ hiển thị các dân tộc 16 Kinh và tám nhóm thiểu số lớn nhất. Bảng với Dao 20 các tính toán cho tất cả các nhóm được trình 42 bày trong phụ lục. Hình 1 cho thấy tỷ lệ hoàn thành tiểu học 0 20 40 60 80 % Adults with Completed Primary School ở người trưởng thành. Tỷ lệ hoàn thành tiểu học dành cho người lớn như một toàn thể có xu 1989 1999 2009 hướng di chuyển chậm vì nhập học chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành của những người Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999, trẻ tuổi, và tại bất kỳ điểm nào một phần lớn và 2009 dân số bao gồm những người đã được đào tạo Hình 2 cho thấy một đồ thị với tỷ lệ biết nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, các số liệu chữ cho người lớn của năm và nhóm dân tộc. điều tra dân số cho thấy rõ ràng có một sự mở Tỷ lệ biết chữ báo cáo cao hơn so với tỷ lệ hoàn rộng đáng kể trong tỷ lệ hoàn thành tiểu học thành tiểu học. Các mô hình tổng thể rất giống giữa năm 1989 và năm 2009. Tỷ lệ này đã tăng với các tỷ lệ hoàn thành tiểu học: Dân tộc Kinh từ 68 % đến 83 % cho người Kinh. Nhưng tỷ lệ có mức độ cao nhất, mỗi dân tộc đã đạt được cũng tăng đáng kể cho mỗi nhóm dân tộc thiểu thành tựu theo thời gian, và sự khác biệt trong số duy nhất. Với ngoại lệ của người Tày và năm 2009 là tương tự như năm 1989. người Mường, tỷ lệ hoàn thành tiểu học vẫn còn thấp hơn nhiều so với những người Kinh đối với các nhóm khác. Sự khác biệt của nhóm trong năm 2009 theo mô hình tương tự như những năm 1989. 264
  3. Hình 2: Tỷ lệ biết chữ theo năm và theo nhóm nông nghiệp. Mặc dù có nhữn thay đổi, bởi vì dân tộc lớn nhất họ làm việc quá sức trong nông nghiệp trong năm 1989, nông nghiệp vẫn là hoạt động chính 90 trong năm 2009. Kinh 93 96 Hình 3: Phần trăm không làm việc trong nông nghiệp theo năm và theo nhóm 86 Tay 91 dân tộc đa số 94 67 Thai 72 32 80 Kinh 34 51 85 Hoa 85 12 90 Tay 13 19 55 Kho Me 66 4 74 Thai 5 8 86 Muong 90 78 94 Hoa 72 74 78 Nung 82 7 88 Kho Me 13 33 13 HMong 24 4 38 Muong 6 15 44 Dao 50 8 66 Nung 7 13 0 50 100 % Literate Adults 1 HMong 1 1989 1999 2009 2 Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999, 1 Dao 2 và 2009 dữ liệu điều tra dân số. 4 Hình 3 trình bày tỷ lệ của người lớn làm việc theo nhóm và năm, người không báo cáo 0 20 40 60 80 rằng hoạt động chính của họ là nông nghiệp.29 % Adults Not Working in Agriculture Cùng với những tham số này, người Hoa là một 1989 1999 2009 ngoại lệ: một số rất ít làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, và phần trăm này giảm nhẹ từ Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999, năm 1989. Với những nhóm khác, có sự chuyển và 2009 dữ liệu điều tra dân số. biến dần ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi Cuối cùng, hình 4 trình bày tỷ suất di cư có thay đổi nhẹ trong những năm1990, có sự của các dân tộc. Đây là tỷ lệ phần trăm của các thay đổi đáng kể của người Kinh ra khỏi nông thành viên của nhóm dân tộc được báo cáo đã nghiệp giữa năm 1999 và 2009. Các nhóm khác được sống trong một tỉnh khác nhau năm năm ngoài dân tộc Kinh và Hoa cũng chuyển khỏi trước điều tra dân số. Đối với biện pháp này, mô hình thay đổi đáng kể theo năm và dân tộc. 29 Người Kinh có tỷ lệ di cư cao nhất trong mỗi Câu hỏi điều tra dân số thô này chỉ liên quan đến năm điều tra dân số và tỷ lệ cao nhất trong năm hoạt động chính và không phản ánh các hoạt động 2009, tỷ lệ 5,5 phần trăm được phân loại là thứ cấp. Nghiên cứu khác cho thấy rằng, theo thời người di cư bằng biện pháp này. Các nhóm gian nhiều hộ gia đình có hoạt động nông nghiệp ngày càng tham gia vào các hoạt động phụ khác. 265
  4. khác với tỷ suất di cư tương đối cao trong năm Thật không may, số liệu về quyền sở hữu 2009 là người Tày, Khơ Me, và Mường. tài sản không được thu thập trong điều tra dân Hình 4: Tỷ lệ sống trong một tỉnh khác nhau 5 số năm 1989, và các dữ liệu về điều kiện nhà ở năm trước không có sẵn trong các dữ liệu vĩ mô. Do đó, chỉ số tài sản chỉ xây dựng cho năm 1999 và 3.3 2009. Kinh 3.3 Hình 5 cho thấy mức độ trung bình tài sản 5.5 theo nhóm đối với dân tộc đa số trong hai năm 2.7 theo dữ liệu có sẵn. Nhóm dân tộc giàu có nhất Tay 1.6 trong hai năm là người Kinh và người Hoa. Tài 3.2 sản được tính cho mỗi nhóm và lợi ích lớn nhất 1.3 về giá trị tuyệt đối thuộc về người Kho Me Thai .5 1.4 Hình 5: Tỷ lệ sống trong một tỉnh khác nhau 5 1.4 năm trước Hoa 2.2 2.3 3.4 .4 Kinh 4.6 Kho Me 1.1 4.2 2.9 1.1 Tay Muong .9 3.9 3.7 2.5 3.2 Thai Nung 1.3 3.4 2.7 4.7 1 Hoa HMong 2.2 5.3 1.6 2.2 .9 Kho Me Dao 3 3.8 2.1 2.6 0 2 4 6 Muong Migration Rates (%) 3.6 1989 1999 2009 2.7 Nung 3.7 Nguồn: phân tích của tác giả năm 1989, 1999, và 2009 dữ liệu điều tra dân số. 1.8 HMong 2.5 III. Điều gì giải thích sự thành công tương đối của các nhóm khác nhau? 2.4 3.1 Chỉ số tài sản Dao 3.1 Các dữ liệu điều tra dân số không thu thập dữ liệu về thu nhập hoặc tiêu thụ. Để so sánh 0 2 4 6 tình trạng kinh tế xã hội của các dân tộc theo Mean Wealth Index thời gian, chúng ta xây dựng một chỉ số giàu có 1999 2009 sử dụng dữ liệu được thu thập trong điều tra dân số. Một chỉ số đơn giản được tính bằng Nguồn: Phân tích của tác giả năm 1999 và điều tổng số nhị phân (0-1) biến cho thấy liệu hộ gia tra dân số năm 2009. đình có 1) truyền hình, 2) một đài phát thanh, 3.2 Tương quan của sự giàu có 3) một nhà vệ sinh hiện đại, 4) tiếp cận với Trong phần này, chúng ta xem xét làm thế nước uống sạch, 5) điện chiếu sáng, 6) khu vực nào các chỉ số của cải tương quan với các chỉ số sinh hoạt của 50 mét vuông trở lên, và 7) quyền khác nhau. Hai điểm phân tán này được trình sở hữu của nơi cư trú của nó. bày cho mỗi chỉ số. Điểm đầu tiên có nghĩa là 266
  5. sự giàu có được so với các chỉ số cho tất cả các Hình 7: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ nhóm. Điểm thứ hai chỉ có 10 nhóm mà mỗi hoàn thành chính trong năm 1999 và 2009, thành lập ít nhất là 0,5 phần trăm dân số cả theo nhóm dân tộc, cho các nhóm Hình thành nước trong năm 2009. Trong tất cả các số liệu, ít nhất 0,5 phần trăm của dân số quốc gia năm dữ liệu năm 1999 được thể hiện trong màu 2009 xanh và dữ liệu cho năm 2009 được thể hiện Hoa trong màu đỏ. 5 Hình 6 và 7 cho thấy chỉ số giàu có trung Hoa Kinh bình so với tỷ lệ hoàn thành tiểu học. Không ngạc nhiên khi hai biến có tương quan trong Mean Wealth Index of Ethnic Group mỗi năm. Các quỹ đạo có thể nhìn thấy trong Tay 4 Kho Me Nung hình 7 cũng cho thấy hai biến đã di chuyển Muong Thai Kinh cùng nhau cho các nhóm. Hình 8 và 9 cho thấy Dao mẫu tương tự cho tỷ lệ biết chữ. Tay 3 Hình 10 và 11 cho thấy sự giàu có so với Nung Muong HMong Thai số người lớn làm việc những người không làm Dao việc trong nông nghiệp. Những hình này cho Kho Me thấy mặc dù đã có một số thay đổi theo thời 2 HMong gian, hầu hết các nhóm vẫn hoạt động chủ yếu trong nông nghiệp, và có một tỷ lệ lớn của BRau nhóm trong nông nghiệp liên quan chặt chẽ với 1 sự giàu có thấp hơn. Các nhóm đã đạt được 0 20 40 60 80 mức độ giàu cao hơn nói chung là những người % Adults with Completed Primary School đã chuyển từ nông nghiệp đến một mức độ lớn Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 hơn. dữ liệu điều tra dân số Hình 6: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ Hình 8: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ hoàn thành chính trong năm 1999 và 2009, biết chữ trong năm 1999 và 2009, theo nhóm theo nhóm dân tộc dân tộc Hoa Hoa Ro Mam 5 Ro Mam Hoa 5 Kinh Hoa Ngai Kinh Cham Ngai Mean Wealth Index of Ethnic Group Cham SanTay Diu 4 Kho Me GiayPuNung Peo San TayDiu Bo y 4 Cho Ro E De SanOChay Muong Kho Pu Peo MeyNung Giay Chu Co HoRu Thai Du Tho Cho Bo Ro Mnong Ma Ta Oi Ngai Kinh Lao E De San Muong Chay O DuTho Gia La Chi Rai Chu Lao RuThai Co Ho Mnong NgaiKinh PaCo Then Ma Ta Oi La HaKhang Xtieng Raglai CoDao Gie Chut Lao Tu Trieng La GiaPa KhangChi Rai Xtieng ThenChut Lu Ba Na Tay La Co LaoDao Ha Raglai GieCoTrieng Tu 3 Si Hre Phu La La San Diu Lu Ba Na Tay Nung 3 Cham Xu Co Dang Phu La Si La Nung Hre San Diu Lo HMong EGiay De Lo Bru-VanBoKieuSan Chay Muong y Thai Tho Phu Dao La Pu Xinh MunPeo E De Cham Xu Dang Co Muong San ChayTho Pa Lao Then Kho mu LoHMong Lo Bru-Van BoGiay yKieu Pu Thai Peo LaCo ChiHoNhi Ha Si La Phu Pa La Dao Xinh Then Mun Laomu Ro LoXinh Lo Mun Kho Ru Me Kho CoMam Cho Lu Lao Chu Gie Trieng Ro O Du Lo Lo LaHa Xinh Chi Co Ho Si NhiKho Me Mun La La Mnong MaHa CoCo Cong TuTa Oi CoRoLu LaoMamChu Cho Trieng O Du GieRu Ro 2 HMong Kho Khang Gia Rai Mang mu Mnong RaglaiCong La HaMamuCoCong Co Tu 2 Xtieng HaLaXu Ba HuDang Chut Nhi Na HMong Gia Kho Khang Rai Mang Ta Oi Mang Raglai Cong La Hu Hre Kieu Bru-Van LaXtieng Ha Hu NhiBa Na Xu Dang Chut BRau La Hu Mang Hre Bru-Van Kieu BRau 1 1 0 20 40 60 80 % Adults with Completed Primary School 0 20 40 60 80 100 Literacy Rate Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 dữ liệu điều tra dân số. 267
  6. Hình 9: Chỉ số giàu có trung bình vs. Tỷ lệ Hình 11: Chỉ số giàu có trung bình vs. Phần biết chữ trong năm 1999 và 2009, theo nhóm trăm người trưởng thành không làm nông dân tộc, cho các nhóm Hình thành ít nhất 0,5 nhiệp năm 1999 và 2009, theo nhóm dân tộc, phần trăm của dân số quốc gia năm 2009 cho các nhóm hình thành ít nhất 0,5 phần trăm của dân số quốc gia năm 2009 Hoa Hoa 5 5 Hoa Hoa Kinh Kinh Mean Wealth Index of Ethnic Group Tay Tay 4 4 Kho Me Nung Nung Kho Me Muong Muong Thai Kinh Thai Kinh Dao Dao Tay Tay 3 3 Nung Nung HMong Thai Muong Muong Thai HMong Dao Dao Kho Me Kho Me 2 2 HMong HMong BRau BRau 1 1 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 Literacy Rate % Adults Not Working in Agriculture 2009 Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 dữ liệu điều tra dân số. dữ liệu điều tra dân số Hình 12 và 13 cho thấy tỷ suất di cư so với Hình 10: Chỉ số giàu có trung bình vs. Phần mức độ giàu có. Hai biến liên quan rất ít với trăm người trưởng thành không làm nông nhau, nhưng các nhóm có mức độ giàu cao hơn nhiệp năm 1999 và 2009, Theo nhóm dân tộc nói chung là những người có tỷ lệ di cư cao Hoa hơn. Ro Mam Hình 12: Chỉ số giàu có trung bình vs. 5 Hoa Phần trăm sống ở các tỉnh khác cách đây 5 Kinh Ngai năm, năm 1999 và 2009, theo nhóm dân tộc Cham Hoa San TayDiu 4 Pu Peo Ro Mam Nung Giay y Kho Me Bo Ro 5 E De San Cho Muong Chay Hoa ChuCo Mnong O Ru Ho ThaiDuTho Kinh Lao Ta Oi Ma Kinh Ngai LaRai Chi Ngai GiaPa Khang Then Xtieng Chut Gie La Dao Ha Co Raglai Tu Trieng CoTay Lao Cham Ba NaDiu Lu Wealth Index of Ethnic Group SanTay Diu 3 San Hre Phu La Si La 4 Nung Pu Peo Kho Me Xu Dang Co Cham Bo y Nung Giay SanEMuong LoTho Chay De Thai HMong Giay Bru-Van PuBoKieu Lo y Peo Cho ESan Ro Muong De Chay O Du Phu XinhDao Mun LaoLa Chu Co Ru Ho Thai Mnong Tho Pa Kho Co Then La Ha mu HoChi Nhi Si La Lao TaMaOi Kinh Ngai Xinh MunKho Me La Gia Chi Rai Pa Then OLo Chu GieRo Cho Co Du RuLo Mam Trieng LuLaoRo GieKhang Xtieng Co La Chut Ha Dao Tu Trieng Mnong Raglai Co Lao La Ha Co Co Ma Cong Tu BaLuNaTay 2 Kho Khang mu 3 HMong Gia Ta MangRai Raglai Oi Cong San Phu Diu HreLa Xtieng XuLa Hu Dang Nung Ha Ba Nhi Na Chut Xu San Cham Dang Co Muong Tho Chay Mang LaHre Bru-Van HuKieu E Bo LoDe yLo Thai HMong Giay Bru-Van Kieu Phu Xinh Kho La mu Dao Mun Lao BRau La Co HaChi Ho Nhi Si La Xinh Ro Kho Lo Chu Mun MamLo RuMe Gie Trieng Cho Lu Ro Mnong Cong CoCoTu Ma 2 Kho mu 1 GiaKhang Ta Rai MangHMong RaglaiOi La HaXtieng Ba Hu Nhi NaXu Dang Chut 0 20 40 60 80 Mang HreKieu Bru-Van % Adults Not Working in Agriculture Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 1 dữ liệu điều tra dân số. 0 5 10 15 % Living Other Province 5 Years Ago 20 Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 dữ liệu điều tra dân số. 268
  7. IV. KẾT LUẬN Hình 13: Chỉ số giàu có trung bình vs. Phần Bài viết này đã trình bày một cái nhìn sơ trăm sống ở các tỉnh khác cách đây 5 năm, bộ tại các biện pháp an sinh dân tộc thiểu số năm 1999 và 2009, theo nhóm dân tộc , dựa trên phân tích các dữ liệu điều tra dân số Chiếm ít nhất 0,5 phần trăm của dân số quốc Việt Nam cũng như mối tương quan của các gia năm 2009 biện pháp có chỉ số giàu đơn giản. 6 Trình bày mô tả ở đây đã chỉ ra một số kết luận sau: Hoa  Những kinh nghiệm của các dân tộc cá 5 Hoa Kinh nhân trong giai đoạn 1989-2009 đã được thay đổi. Tay  Như là trường hợp cho người Kinh, các 4 Kho Me Nung Muong dân tộc đa số đã có kinh nghiệm trong việc làm Thai Kinh giàu, tỷ lệ đến trường tăng, tăng tỷ lệ biết chữ Tay Dao tăng, hoạt động nông nghiệp giảm dần, và (đối với hầu hết nhưng không phải tất cả nhóm), tỷ 3 Nung Muong Thai HMong Dao suất di cư tăng. Kho Me  Các vị trí tương đối của các nhóm cùng các biện pháp phúc lợi trong năm 2009 liên 2 HMong quan chặt chẽ với vị trí tương đối của họ vào 0 2 4 % Living Other Province 5 Years Ago 6 năm 1989. Nguồn: phân tích của tác giả năm 1999 và 2009 dữ liệu điều tra dân số. Tài liệu tham khảo [1] Van de Walle, Dominique and Dileni Gunewardena (2001). “Nguồn gốc bất bình đẳng dân tộc ở Việt Nam. "Tạp chí Kinh tế Phát triển. 65: 177-207. [2] Baulch, Bob, Truong Thi Kim Chuyen, Dominique Haughton and Jonathan Haughton (2004). “Dân tộc thiểu số tại Việt Nam: Triển vọng kinh tế xã hội”. In Glewwe, Paul, Nisha Agrawal, and David Dollar. (Eds.) “Tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, và phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam.” Washington DC: World Bank. [3]---. (2007). “Dân tộc thiểu số tại Việt Nam”. Journal of Development Studies 43(7): 1151-1176. [4] Hai-Anh Dang (2012). “Việt Nam: Sự gia tăng nghèo đói với dân tộc thiểu số.” In Gillette Hall and Harry Patrinos. (Eds.) “Dân tộc thiểu số, nghèo đói và phát triển”. Cambridge University Press 269
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2