Phương án phân loại tài liệu phông lưu trữ Hội Nông dân Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
971
lượt xem
38
download

Phương án phân loại tài liệu phông lưu trữ Hội Nông dân Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tài liệu các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội đại biểu Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc. - Tài liệu của Trung ương Đảng chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương án phân loại tài liệu phông lưu trữ Hội Nông dân Việt Nam

  1. PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ LIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN TOÀN QUỐC, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI VÀ ĐẢNG ĐOÀN HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM - Phân loại tài liệu theo giai đoạn 5 năm (tương đương với nhiệm kỳ) hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Tài liệu trong từng giai đoạn phân loại theo cơ cấu tổ chức (cơ quan - đơn vị hình thành phông). Cụ thể: I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN TOÀN QUỐC 1. Chuẩn bị đại hội 1.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về chuẩn bị Đại hội. - Tài liệu các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội đại biểu Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc. - Tài liệu của Trung ương Đảng chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc. 1.2. Tài liệu chuẩn bị về văn kiện Đại hội - Chuẩn bị báo cáo chính trị. - Chuẩn bị báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân và Điều lệ Hội Nông dân sửa đổi. - Chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc. - Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Chuẩn bị báo cáo về các văn kiện trình Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc. - Chuẩn bị các văn kiện khác (diễn văn khai mạc, bế mạc, chương trình, qui chế Đại hội,…). - Tài liệu về hoạt động của tiểu ban văn kiện. 1.3. Tài liệu chuẩn bị về nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ tới - Tài liệu chuẩn bị nhân sự đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc: tài liệu về cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu, dự kiến danh sách đại biểu dự đại hội… - Tài liệu chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: tài liệu về nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, giới thiệu nhân sự, tổng hợp nhân sự qua phiếu giới thiệu, thăm dò; tài liệu các kỳ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bàn về nhân sự; đơn, thư tố cáo, khiếu nại của các cá nhân gửi đến liên Nguyễn Lệ Nhung 0912581997
  2. quan đến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội. - Tài liệu về hoạt động của tiểu ban nhân sự. 1.4. Tài liệu về chuẩn bị tổ chức và điều hành Đại hội (thời gian tổ chức Đại hội, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, khách mời dự Đại hội…). 2. Diễn biến Đại hội 2.1. Tài liệu về tổ chức và thủ tục tiến hành đại hội - Công văn triệu tập Đại hội; tài liệu về bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, giới thiệu khách mời, danh sách đại biểu dự Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, khách mời. - Chương trình, nội qui, qui chế làm việc, diễn văn khai mạc Đại hội. 2.2. Các văn kiện Đại hội - Báo cáo các văn kiện trình Đại hội. - Báo cáo chính trị. - Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi. - Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua. - Nghị quyết Đại hội. - Diễn văn bế mạc Đại hội. - Biên bản Đại hội. 2.3. Tham luận của khách mời và các đại biểu dự Đại hội. 2.4. Tài liệu về bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội 2.5. Tài liệu về hoạt động đối ngoại của Đại hội - Tài liệu về mời, tổ chức đón tiếp, phục vụ các đoàn khách quốc tế dự Đại hội. - Hoạt động của các đoàn khách quốc tế dự Đại hội. - Thư, điện chúc mừng của các tổ chức nông dân quốc tế gửi đến Đại hội. 2.6. Tài liệu về kết quả Đại hội - Các văn kiện chính thức của Đại hội (đã in thành sách). - Tài liệu tuyên truyền về thành công của Đại hội. 3. Phục vụ Đại hội 3.1. Tài liệu chung về công tác phục vụ Đại hội (kế hoạch phục vụ, triển khai tổ chức phục vụ, tổng kết công tác phục vụ, ma két trang trí hội trường, sơ đồ chỗ ngồi, thẻ, huy hiệu, sổ đăng ký văn bản đi, đến). 3.2. Tài liệu về khen thưởng. 2
  3. 3.3. Tài liệu về kinh phí Đại hội. 3.4. Tài liệu về hoạt động của tiểu ban hậu cần và tiểu ban tuyên truyền khánh tiết. II. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 1. Chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác nông dân 1.1. Tài liệu hội nghị - Tài liệu hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Tài liệu hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Tài liệu hội nghị Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Tài liệu hội nghị giao ban giữa Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với các cấp, các ngành có liên quan về các vấn đề chung. - Tài liệu hội nghị cán bộ do Ban Chấp hành TW Hội triệu tập. 1.2. Tài liệu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành về vấn đề chung - Chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, cả năm, nhiều năm. - Báo cáo định kỳ tháng, quí, 6 tháng, cả năm, nhiều năm. - Biên bản, kế hoạch, chương trình, công văn chung về các mặt công tác. 1.3. Tài liệu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về vấn đề chung - Tài liệu của Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. - Tài liệu của các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 1.4. Tài liệu của các cơ quan gửi đến chỉ đạo chung về các mặt công tác - Tài liệu của TW Đảng, các cơ quan trực thuộc TW Đảng gửi đến. - Tài liệu của Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến về vấn đề chung. - Tài liệu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ gửi đến. - Tài liệu của các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương gửi đến. - Tài liệu của Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố gửi đến về vấn đề chung (chương trình, báo cáo công tác tháng, quí, 6 tháng, cả năm, nhiều năm…). 1.5. Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về các vấn đề chung. 2. Công tác tổ chức, cán bộ 2.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác tổ chức, cán bộ - Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác tổ chức, cán bộ. 3
  4. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành về công tác tổ chức, cán bộ. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác tổ chức, cán bộ. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt nam về công tác tổ chức, cán bộ. 2.2. Tài liệu về công tác tổ chức bộ máy - Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về tổ chức bộ máy - Tài liệu về xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: thành lập giải thể, sáp nhập, chuyển giao, chức năng, nhiệm vụ,… của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội. - Tài liệu về xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của Hội ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành TW Hội về tổ chức bộ máy. 2.3. Tài liệu về công tác cán bộ - Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác cán bộ. - Tài liệu về công tác quản lý cán bộ. - Tài liệu về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ. - Tài liệu về qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. - Hồ sơ cán bộ cơ quan Trung ương Hội. 2.4. Tài liệu về công tác thi đua khen thưởng - Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác thi đua khen thưởng. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác thi đua, khen thưởng. - Tài liệu các cơ quan gửi đến về công tác thi đua, khen thưởng. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng. - Tài liệu về các đợt tặng thưởng huân, huy, chương, bằng khen, giấy khen cho các tổ chức, cá nhân Hội Nông dân các cấp. 3. Công tác kiểm tra 3.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác kiểm tra - Tài liệu hội nghị tổng kết, chuyên đề về công tác kiểm tra. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác kiểm tra. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác kiểm tra. 4
  5. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW Đảng, TW Hội về công tác kiểm tra. 3.2. Tài liệu về công tác kiểm tra tổ chức hội, hội viên chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của Hội - Tài liệu hội nghị chuyên đề về kiểm tra tổ chức hội, hội viên chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của Hội. - Tài liệu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về kiểm tra tổ chức hội, hội viên chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của Hội. - Tài liệu các cơ quan gửi đến về kiểm tra tổ chức hội, hội viên chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của Hội. - Hồ sơ các đợt kiểm tra tổ chức hội, hội viên chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của Hội. 3.3. Tài liệu về công tác giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, phát huy quyền làm chủ của nông dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - Tài liệu hội nghị chuyên đề về giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, phát huy quyền làm chủ của nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. - Tài liệu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, phát huy quyền làm chủ của nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. - Tài liệu các cơ quan gửi đến về giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, phát huy quyền làm chủ của nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. - Hồ sơ các đợt giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, phát huy quyền làm chủ của nông dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 3.4. Tài liệu về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo - Tài liệu hội nghị chuyên đề về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. - Tài liệu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. - Tài liệu các cơ quan gửi đến về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. - Hồ sơ vụ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 3.5. Tài liệu về công tác kiểm tra tài chính Hội - Tài liệu hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra tài chính Hội. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về kiểm tra công tác tài chính Hội. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về kiểm tra công tác tài chính Hội. - Hồ sơ các đợt kiểm tra công tác tài chính Hội. 4. Công tác tuyên giáo 5
  6. 4.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác tuyên giáo - Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác tuyên giáo. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác tuyên giáo. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác tuyên giáo. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác tuyên giáo. 4.2. Tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân - Tài liệu hội nghị chuyên đề về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân. - Tài liệu về các đợt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thông cho nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tài liệu về các hoạt động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. 4.3. Tài liệu về công tác giáo dục, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho nông dân - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác giáo dục, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho nông dân. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác giáo dục, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho nông dân. 4.4. Tài liệu về công tác báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình - Tài liệu hội nghị chuyên đề về công tác báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình; về thực hiện Luật Báo chí, Luật Xuất bản. 4.5. Tài liệu về công tác nghiên cứu khoa học - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác nghiên cứu khoa học. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác nghiên cứu khoa học. - Tài liệu về các công trình, các đề tài nghiên cứu cụ thể. 6
  7. 5. Công tác vận động nông dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới 5.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác vận động nông dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới - Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác vận động nông dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về công tác vận động nông dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác vận động nông dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác vận động nông dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. 5.2. Tài liệu về vận động nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về công tác vận động nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác vận động nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. - Tài liệu về thực hiện các cuộc vận động nông dân đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dồn điền, đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, tạo việc làm cho nông dân, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… 5.3. Tài liệu về vận động nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về công tác vận động nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác vận động nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. - Tài liệu về thực hiện các cuộc vận động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đường điện, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường học, trạm xá… 5.4. Tài liệu về vận động nông dân tham gia các phong trào văn hóa, xã hội và bảo vệ an ninh, quốc phòng - Tài liệu về vận động nông dân tham gia các phong trào văn hóa, xã hội: xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa; về thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; phong trào tương thân, tương ái, bảo hiểm nông dân, thực hiện chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ nông dân, chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em… - Tài liệu về vận động nông dân tham gia các phong trào an ninh, quốc phòng: 7
  8. bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, dấu tranh ngăn chặn các hành động phá hoại, âm mưu diễn biến hòa bình, đảm bảo an ninh nông thôn, tham gia lực lượng dân quân, luyện tập quân sự, diễn tập phòng thủ khu vực, vận động con em lên đường nhập ngũ… 5.5. Tài liệu về tham gia nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn, tư vấn pháp luật có liên quan đến nông dân - Tài liệu về công tác tham gia nghiên cứu, xây dựng luật pháp, chính sách có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. - Tài liệu về phổ biến, hướng dẫn, tư vấn về luật pháp, chính sách cho nông dân. 6. Công tác vận động nông dân dân tộc và tôn giáo 6.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác vận động nông dân dân tộc và tôn giáo - Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác vận động nông dân dân tộc và tôn giáo. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành về công tác vận động nông dân dân tộc và tôn giáo. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác vận động nông dân dân tộc và tôn giáo. 6.2. Hồ sơ chuyên đề, vấn đề 7. Công tác tài chính 7.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác tài chính - Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác tài chính. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về công tác tài chính. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác tài chính. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác tài chính. 7.2. Tài liệu về quản lý tài chính, tài sản - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về quản lý tài chính, tài sản (dự toán, sổ sách, chứng từ thu, chi,…). - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về quản lý tài chính, tài sản. 7.3. Tài liệu về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống Hội - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống Hội Nông dân. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống Hội Nông dân. - Tài liệu về quản lý vốn, tài chính, tài sản của các xí nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống Hội Nông dân. 8
  9. 8. Công tác đối ngoại 8.1. Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác đối ngoại - Tài liệu hội nghị tổng kết về công tác đối ngoại. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành về công tác đối ngoại. - Tài liệu của các cơ quan gửi đến về công tác đối ngoại. - Tài liệu về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác đối ngoại 8.2. Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào. 9. Công tác nội bộ cơ quan Trung ương Hội 9.1. Tài liệu hội nghị sơ kết, tổng kết của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 9.2. Tài liệu về công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ. 9.3. Tài liệu của các ban tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Hội (chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo tháng, quí, 6 tháng, cả năm, nhiều năm). 9.4. Tài liệu về hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (đảng bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công). III. ĐẢNG ĐOÀN HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 1. Tài liệu các kỳ họp Đảng đoàn. 2. Tài liệu do Đảng đoàn ban hành. 3. Tài liệu các cơ quan gửi đến Đảng đoàn. 4. Tài liệu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản