intTypePromotion=3

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
135
lượt xem
42
download

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

 1. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Phương Pháp Gi i Nhanh Tr c Nghi m Hóa H u cơ 1. D a trên công th c t ng quát c a hiđrocacbon Thí d : Công th c t ng quát c a hiđrocacbonA có d ng (CnH2n+1)m. A thu c dãy đ ng đ ng nào? PA) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy lu n: CnH2n+1 là g c hidrocacbon hóa tr I. V y phân t ch có th do 2 g c hydrocacbon hóa tr I liên k t v i nhau, v y m = 2 và A thu c dãy ankan: C2nH2n+4. 2. Khi đ t cháy hidrocacbon thì cacbon t o ra CO2 v hidro t o ra H2O. T ng kh i lư ng C và H trong CO2 và H2O ph i b ng kh i lư ng c a hidrocacbon. Thí d : Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m CH4, C3H6 và C4H10 thu đư c 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá tr là: A) 2g B) 4g PC) 6g D) 8g. 17 10,8 Suy lu n: Mh nh p = mC + mH = ⋅12 + ⋅ 2 B 6 gam . 44 18 3. Khi đ t cháy ankan thu đư c nCO2 > nH2O và s mol ankan cháy b ng hi u s c a s mol H2O và s mol CO2. 3n + 1 CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O 2 Thí d 1: Đ t cháy hoàn toàn 0,15 mol h n h p 2 ankan thu đư c 9,45g H2O. Cho s n ph m cháy vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì kh i lư ng k t t a thu đư c là: A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g Đáp án: A Suy lu n: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 1 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 2. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ nankan = nCO2 - nCO2 → nCO2 = nH2O - nankan 9, 45 nCO2 = = 0,15 = 0,375 mol 18 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O nCaCO3 = CO2 = 0,375 mol mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g Thí d 2: Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon liên ti p trong dãy đ ng đ ng thu đư c 11,2 lít CO2 (đktc) và 12,6g H2O. Hai hidrocacbon đó thu c dãy đ ng đ ng nào? PA. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Suy lu n: 12,6 nH2O = = 0.7 > 0,5. V y đó là ankan 18 Thí d 3: Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon liêm ti p trong dãy đ ng đ ng thu đư c 22,4 lít CO2(đktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon đó là: PA. C2H6 và C3H8 B. C3H8 và C4H10 C. C4H10 và C5H12 D. C5H12 và C6H14 25,2 Suy lu n: nH2O = = 1,4 mol ; nCO2 = 1mol 18 nH2O > nCO2 ⇒ 2 ch t thu c dãy ankan. G i n là s nguyên t C trung bình: 3n + 1 Cn H 2 n + 2 + 2 O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O C2H6 n 1 Ta có: = n n + 1 1, 4 → = 2,5 → C3H8 Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 2 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 3. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Thí d 4: Đ t cháy hoàn toàn h n h p g m 1 ankan và 1 anken. Cho s n ph m cháy l n lư t đi qua bình 1 đ ng P2O5 dư và bình 2 đ ng KOH r n, dư th y bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. S mol ankan có trong h n h p là: A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 4,14 6,16 Suy lu n: nH2O = = 0,23 ; nCO2 = = 0,14 18 44 nankan = nH2O – nCO2 = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol Thí d 5: Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C4H10 và C2H4 thu đư c 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. S mol ankan và anken có trong h n h p l n lư t là: PA. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09 C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08 Suy lu n: nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 – 0,09 mol 4. D a vào ph n ng c ng c a anken v i Br2 có t l mol 1: 1. Thí d : Cho h n h p 2 anken đi qua bình đ ng nư c Br2 th y làm m t màu v a đ dung d ch ch a 8g Br2. T ng s mol 2 anken là: A. 0,1 PB. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 8 Suy lu n: nanken = nBr2 = = 0,05 mol 1 60 5. D a vào ph n ng cháy c a ankan m ch h cho nCO2 = nH2O Thí d 1: Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon m ch h trong cùng dãy đ ng đ ng thu đư c 11,2 lít CO2 (đktc) và 9g H2O. Hai hidrocacbon đó thu c dãy đ ng đ ng nào? A. Ankan PB. Anken C. Ankin D, Aren 9 Suy lu n: nCO2 = 11, 2 = 0,5 mol ; nH2O = = 0,5 22, 4 18 Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 3 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 4. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ ⇒ nH2O = nCO2 V y 2 hidrocacbon thu c dãy anken. Thí d 2: M t h m h p khí g m 1 ankan và 1 anken có cùng s nguyên t C trong phân t và có cùng s mol. L y m gam h n h p này thì làm m t màu v a đ 80g dung d ch 20% Br2trong dung môi CCl4. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p đó thu đư c 0,6 mol CO2. Ankan và anken đó có công th c phân t là: A. C2H6, C2H4 PB. C3H8, C3H6 C. C4H10, C4H8 D. C5H12, C5H10 80.20 Suy lu n: nanken = nBr2 = = 0,1 mol 100.160 3n CnH2n + O → n CO2 + n H2O 2 2 0,1 0,1n 0,6 Ta có: 0,1n = = 0,3 ⇒ n = 3 ⇒ C3H6. 2 6. Đ t cháy ankin: nCO2 > nH2O và nankin (cháy) = nCO2 – nH2O Thí d 1: Đ t cháy hoàn toàn V lít (đktc) m t ankin th khí thu đư c CO2 và H2O có t ng kh i lư ng 25,2g. N u cho s n ph m cháy đi qua dd Ca(OH)2 dư thu đư c 45g k t t a. a. V có giá tr là: A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít PB. 3,36 lít 45 = Suy lu n: nCO2 = nCaCO3 = 100 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,45 mol Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 4 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 5. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ 25, 2 − 0, 45.44 nH2O = = 0,3 mol 18 nankin = nCO2 – nH2O = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol Vankin = 0,15.22,4 = 3,36 lít b. Công th c phân t c a ankin là: A. C2H2 PB. C3H4 C. C4H6 D. C5H8 nCO2 = 3nankin. V y ankin có 3 nguyên t C3H4 Thí d 2: Đ t cháy hoàn toàn V lít (đktc) 1 ankin thu đư c 10,8g H2O. N u cho t t c s n ph m cháy h p th h t vào bình đ ng nư c vôi trong thì kh i lư ng bình tăng 50,4g. V có giá tr là: A. 3,36 lít B. 2,24 lít PC. 6,72 lít D. 4,48 lít Suy lu n: Nư c vôi trong h p thu c CO2 và H2O mCO2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g 39,6 nCO2 = = 0,9 mol 44 10,8 nankin = nCO2 – nH2O = 0,9 − = 0,3 mol 4418 7. Đ t cháy h n h p các hidrocacbon không no đư c bao nhiêu mol CO2 thì sau đó hidro hóa hoàn toàn r i đ t cháy h n h p các hidrocacbon không no đó s thu đư c b y nhiêu mol CO2. Đó là do khi hidro hóa thì s nguyên t C không thay đ i và s mol hidrocacbon no thu đư c luôn b ng s mol hidrocacbon không no. Thí d : Chia h n h p g m C3H6, C2H4, C2H2, thành 2 ph n đ u nhau: - Đ t cháy ph n 1 thu đư c 2,24 lít CO2 (đktc). - Hidro hóa ph n 2 r i đ t cháy h t s n ph m thì th tích CO2 thu đư c là: PA. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 5 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 6. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ 8. Sau khi hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon không no r i đ t cháy thì thu đư c s mol H2O nhi u hơn so v i khi đ t lúc chưa hidro hóa. S mol H2O tr i hơn chính b ng s mol H2 đã tham gia ph n ng hidro hóa. Thí d : Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu đư c 0,2 mol H2O. N u hidro hóa honaf toàn 0,1 mol ankin này r i đ t cháy thì s mol H2O thu đư c là: A. 0,3 PB. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 Suy lu n: Ankin c ng h p v i H2 theo t l mol 1:2. Khi c ng h p có 0,2 mol H2 ph n ng nên s mol H2O thu đư c thêm cũng là 0,2 mol , do đó s mol H2O thu đư c là 0,4 mol 8. D a và cách tính s nguyên t C và s nguyên t C trung bình ho c kh i lư ng mol trung bình… mhh + Kh i lư ng mol trung bình c a h n h p: M= nhh nco2 + S nguyên t C: n= nC X HY nCO2 n1a + n2b + S nguyên t C trung bình: n= ; n= nhh a+b Trong đó: n1, n2 là s nguyên t C c a ch t 1, ch t 2 a, b là s mol c a ch t 1, ch t 2 + Khi s nguyên t C trung bình b ng trung bình c ng c a 2 s nguyên t C thì 2 ch t có s mol b ng nhau. Ví d 1: H n h p 2 ankan là đ ng đ ng liên ti p có kh i lư ng là 24,8g. Th tích tương ng c a h n h p là 11,2 lít (đktc). Công th c phân t ankan là: A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 P B. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 6 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 7. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Suy lu n: 24,8 M hh = = 49,6 ; 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,5 2 hidrocacbon là C3H8 và C4H10. Ví d 2: Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon m ch h , liên ti p trong dãy đ ng đ ng thu đư c 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O. Công th c phân t 2 hidrocacbon là: A. CH4, C2H6 PB. C2H6, C3H8 C. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Ví d 3: Cho 14g h n h p 2 anken là đ ng đ ng liên ti p đi qua dung d ch nư c Br2 th y làm m t màu v a đ dd ch a 64g Br2. 1. Công th c phân t c a các anken là: PA. C2H4, C3H6 B. C3H8, C4H10 C. C4H10, C5H12 D. C5H10, C6H12 2. T l s mol 2 anken trong h n h p là: A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 PD. 1:1 Suy lu n: 8,81 64 1. = 0,2mol nanken = nBr2 = = 0, 4mol 44 160 14 M anken = = 35 ; 14n = 35 → n = 2,5. 0,4 Đó là : C2H4 và C3H6 Thí d 4: Cho 10,2g h n h p khí A g m CH4 và anken đ ng đ ng liên ti p đi qua dd nư c brom dư, th y kh i lư ng bình tăng 7g, đ ng th i th tích h n h p gi m đi m t n a. 1. Công th c phân t các anken là: PA. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H10 C. C4H8, C5H10 D. C5H10, C6H12 2. Ph n trăm th tích các anken là: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 7 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 8. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ A. 15%, 35% B. 20%, 30% PC. 25%, 25% D. 40%. 10% Suy lu n: 1. VCH 4 = V2 anken → nCH 4 = n2 anken 10, 2 − 7 7 m2 anken = 7 g ; nCH4 = = 0,2 ; 14n = → n = 2,5 . Hai 16 0,2 anken là C2H4 và C3H6. 2+3 2. Vì n = 2,5 = = trung bình c ng nên s mol 2 anken b ng nhau. Vì 2 cùng đi u ki n %n = %V. → %V = 25%. Thí d 5: Đ t cháy 2 hidrocacbon th khí k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng thu đư c 48,4g CO2 và 28,8g H2O. Ph n trăm th tích m i hidrocacbon là: A. 90%, 10% B. 85%. 15% PC. 80%, 20% D. 75%. 25% Thí d 6: A, B là 2 rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng. Cho h n h p g m 1,6g A và 2,3g B tác d ng h t v i Na thu đư c 1,12 lít H2 (đktc). Công th c phân t 2 rư u là: PA. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C5H11OH 10. D a trên ph n ng tách nư c c a rư u no đơn ch c thành anken → nanken = nrư u và sô nguyên t C không thay đ i. Vì v y đ t rư u và đ t anken tương ng cho s mol CO2 như nhau. Thí d : Chia a gam ancol etylic thành 2 ph n đ u nhau. Ph n 1: mang đ t cháy hoàn toàn → 2,24 lít CO2 (đktc) Ph n 2: mang tách nư c hoàn toàn thành etylen, Đ t cháy hoàn toàn lư ng etylen → m gam H2O. m có giá tr là: A. 1,6g PB. 1,8g C. 1,4g D. 1,5g Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 8 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 9. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Suy lu n: Đ t cháy đư c 0,1 mol CO2 thì đ t cháy tương ng cũng đư c 0,1 mol CO2. Nhưng đ t anken cho mol CO2 b ng mol H2O. V y m = 0,1.18 = 1,8. 11. Đ t 2 ch t h u cơ, phân t có cùng s nguyên t C, đư c cùng s mol CO2 thì 2 ch t h u cơ mang đ t cháy cùng s mol. Thí d : Đ t cháy a gam C2H5OH đư c 0,2 mol CO2. Đ t cháy 6g C2H5COOH đư c 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác d ng v i 6g CH3COOH (có H2SO4đ xt, t0 Gi s H = 100%) đư c c gam este. C có giá tr là: A. 4,4g PB. 8,8g 13,2g D. 17,6g Suy lu n: 1 nC2 H5OH = nCH3COOH = = nCO2 = 0,1 mol. 2 nCH3COOC2 H5 = 0,1mol → meste = c = 0,1.88 = 8,8 g 12. D a trên ph n ng đ t cháy anđehit no, đơn ch c cho s mol CO2 = s mol H2O. Anđehit  rư u  cũng cho s mol CO2 b ng s mol CO2 → → 0 + H 2 , xt + O2 ,t khi đ t anđehit còn s mol H2O c a rư u thì nhi u hơn. S mol H2O tr i hơn b ng s mol H2 đã c ng vào anddeehit. Thí d : Đ t cháy h n h p 2 anđehit no, đơn ch c thu đư c 0,4 mol CO2. Hidro hóa hoàn toàn 2 anđehit này c n 0,2 mol H2 thu đư c h n h p 2 rư u no, dơn ch c. Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 rư u thì s mol H2O thu đư c là: A. 0,4 mol PB. 0,6mol C. 0,8 mol D. 0,3 mol Suy lu n: Đ t cháy h n h p 2 anđehit đư c 0,4 mol CO2 thì cũng đư c 0,4 mol H2O. Hidro hóa anđehit đã nh n thêm 0,2 mol H2 thì s mol c a rư u tr i hơn c a anđehit là 0,2 mol. V y s mol H2O t o ra khi đ t cháy rư u là 0,4 + 0,2 = 0,6 mol. 13. D a và ph n ng tráng gương: cho t l nHCHO : nAg = 1 : 4 nR-CHO : nAg = 1 : 2. Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 9 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 10. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Thí d : Cho h n h p HCHO và H2 đi qua ng đ ng b t nung nóng. D n toàn b h n h p thu đư u sau ph n ng vào bình nư c l nh đ ngưng t hơi ch t l ng và hoa tan các ch t có th tan đư c , th y kh i lư ng bình tăng 11,8g. L y dd trong bình cho tác d ng v i dd AgNO3/NH3 thu đư c 21,6g Ag. Kh i lư ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p H2 c a HCHO là: A. 8,3g B. 9,3g PC. 10,3g D. 1,03g Suy lu n: H-CHO + H2  CH3OH Ni t0 → ( mCH 3OH + mHCHO ) chưa ph n ng là 11,8g. HCHO + 2Ag2O → CO2 + H2O + 4 Ag ↓  NH 3 1 1 21,6 nHCHO = nAg = ⋅ = 0,05mol . 4 4 108 MHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH 3OH = 11,8 − 1,5 = 10,3 g Thí d 2: Cho h n h p g m 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác d ng h t v i dd AgNO3/NH3 thì kh i lư ng Ag thu đư c là: PA. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6g Suy lu n: 0,1 mol HCOOH → 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO → 0,8 mol Ag → Đáp án A. Thí d 3: Ch t h u cơ X thành ph n g m C, H, O trong đó %O: 53,3 kh i lư ng. Khi th c hi n ph n ng trang gương, t 1 mol X → 4 mol Ag. CTPT X là: PA. HCHO B. (CHO)2 C. CH2(CHO)2 D. C2H4(CHO)2 11. D a vào công th c tính s ete tao ra t h n h p rư u ho c d a vào ĐLBTKL. Thí d 1: Đun h n h p 5 rư u no đơn ch c v i H2SO4đ , 1400C thì s ete thu đư c là: A. 10 B. 12 PC. 15 D. 17 Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 10 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 11. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ x( x + 1) Suy lu n: Áp d ng công th c : ete → thu đư c 15 ete. 2 Thí d 2: Đun 132,8 h n h p g m 3 rư u đơn ch c v i H2SO4 đ c, 1400C → h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2g. S mol ete là: A. 0,1 mol PB. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Suy lu n: Đun h n h p 3 rư u t o ra 6 ete. Theo ĐLBTKL: mrư u = mete + mH 2O → mH 2O = 132,8 – 111,2 = 21,6g 21,6 1, 2 Do ∑n ete = ∑ nH 2O = 18 = 1,2mol ⇒ nm i ete = 6 = 0,2mol . 12. D a vào phương pháp tăng gi m kh i lư ng: Nguyên t c: D a vào s tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác đ xác đ nh kh i lư ng 1 h n h p hay 1 ch t. C th : D a vào pt tìm s thay đ i v kh i lư ng c a 1 mol A → 1mol B ho c chuy n t x mol A → y mol B (v i x, y là t l cân b ng ph n ng). Tìm s thay đ i kh i lư ng (A→B) theo bài z mol các ch t tham gia ph n ng chuy n thành s n ph m. T đó tính đư c s mol các ch t tham gia ph n ng và ngư c l i. P Đ i v i rư u: Xét ph n ng c a rư u v i K: x R (OH ) x + xK → R(OK ) x + H2 2 1 Ho c ROH + K → ROK + H2 2 Theo pt ta th y: c 1 mol rư u tác d ng v i K t o ra 1 mol mu i ancolat thì kh i lư ng tăng: 39 – 1 = 38g. V y n u đ cho kh i lư ng c a rư u và kh i lư ng c a mu i ancolat thì ta có th tính đư c s mol c a rư u, H2 và t đó xác đ nh CTPT rươ . P Đ i v i anđehit: xét ph n ng tráng gương c a anđehit Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 11 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 12. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ R – CHO + Ag2O  R – COOH + 2Ag → 0 NH3 ,t Theo pt ta th y: c 1mol anđehit đem tráng gương → 1 mol axit ⇒ ∆ m = 45 – 29 = 16g. V y n u đ cho manđehit, maxit → nanđehit, nAg → CTPT anđehit. P Đ i v i axit: Xét ph n ng v i ki m R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O Ho c RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 22g P Đ i v i este: xét ph n ng xà phòng hóa RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 23 – MR’ P Đ i v i aminoaxit: xét ph n ng v i HCl HOOC-R-NH2 + HCl → HOOC-R-NH3Cl 1 mol → 1mol → ∆ m ↑ = 36,5g Thí d 1: Cho 20,15g h n h p 2 axit no đơn ch c tác d ng v a đ v i dd Na2CO3 thì thu đư c V lít CO2 (đktc) và dd mu i.Cô c n dd thì thu đư c 28,96g mu i. Giá tr c a V là: A. 4,84 lít PB. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 2,42 lít E. K t qu khác. Suy lu n: G i công th c trung bình c a 2 axit là: R − COOH Ptpu: 2 R − COOH + Na2CO3 → 2 R − COONa + CO2 ↑ + H2O Theo pt: 2 mol → 2 mol 1 mol ⇒ ∆ m = 2.(23 - 11) = 44g Theo đ bài: Kh i lư ng tăng 28,96 – 20,15 = 8,81g. 8,81 → S mol CO2 = = 0,2mol → Th tích CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lít 44 Thí d 2: Cho 10g h n h p 2 rư u no đơn ch c k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng tác d ng v a đ v i Na kim lo i t o ra 14,4g ch t r n và V lít khí H2 (đktc). V có giá tr là: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 12 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 13. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ A. 1,12 lít PB. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Suy lu n: Theo ptpu: 1 mol rư u ph n ng → 1mol ancolat + 0,5 mol H2 thì kh i C6 H 6− n ( NO2 ) n n = 1, 4 lư ng tăng: n N ∆m = 23 -1 = 22g 2 2 14,1 78 + 45n V y theo đ u bài: 1 mol mu i ancolat và 0,5mol H2 bay ra thì tăng 4, 4.0,5 14,4 – 10 = 4,4g. → S mol H2 = = 0,1mol 22 → Th tích H2: V = 0,1.22,4= 2,24 lít. Thí d 3: Khi th y phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit đơn ch c v i 1 rư u đơn ch c tiêu t n h t 5,6g KOH. M t khác, khi th y phân 5,475g este đó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu đư c 6,225g mu i. V y CTCT este là: PA. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOCH2CH2CH3)2 D. K t qu khác Suy lu n: Vì nKOH = 2neste → este 2 ch c t o ra t axit 2 ch c và rư u đơn ch c. Đ t công th c t ng quát c a este là R(COOR’)2 : R(COOR’)2 + 2KOH → R(COOK)2 + 2R’OH 1 mol 2 mol → 1 mol thì m = (39,2 – 2R’)g ⇒ 0,0375 mol 0.075 mol → 0,0375 mol thì m = 6,225 – 5,475 = 0,75g. → 0,0375(78 – 2R’) = 0,75 → R’ = 29 → R’ = C2H5- 5,475 Meste = = 146 → MR + (44 + 29)2 = 146 → MR = 0 0,0375 V y công th c đúng c a este là: (COOC2H5)2 13. D a vào ĐLBTNT và ĐLBTKL: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 13 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 14. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ - Trong các ph n ng hóa h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a các s n ph m t o thành. A + B →C + D Thì mA + mB = mC + m D - G i mT là t ng kh i lư ng các ch t trư c ph n ng MS là t ng kh i lư ng các ch t sau ph n ng Dù ph n ng v a đ hay còn ch t dư ta v n có: mT = mS - S d ng b o toàn nguyên t trong ph n ng cháy: Khi đ t cháy 1 h p ch t A (C, H) thì nO ( CO2 ) + nO ( H 2O ) = nO ( O2 pu ) → mO ( CO2 ) + mO ( H 2O ) = mO ( O2 pu ) Gi s khi đ t cháy h p ch t h u cơ A (C, H, O) A + O2 → CO2 + H2O Ta có: mA + mO2 = mCO2 + mH 2O V i mA = mC + mH + mO Thí d 1: Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu đư c 12,98g CO2 và 5,76g H2O. Tính giá tr m? (Đáp s : 4,18g) Thí d 2: cho 2,83g h n h p 2 rư u đơn ch c tác d ng v a đ v i Na thì thoát ra 0,896 lít H2 (đktc) và m gam mu i khan. Giá tr c a m là: A. 5,49g B. 4,95g C. 5,94g PD. 4,59g Thí d 3: Cho 4,2g h n h p g m rư u etylic, phenol, axit fomic tác d ng v a đ v i Na th y thoát ra 0,672 lít H2 (đktc) và 1dd. Cô c n dd thu đư c h n h p r n X. Kh i lư ng c a X là: A. 2,55g PB. 5,52g C. 5,25g D. 5,05g Suy lu n: C 3 h p ch t trên đ u có 1 nguyên t H linh đ ng → S mol Na = 2nH2 = 2.0,03 = 0.06 mol Áp d ng ĐLBTKL: → mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g. Ω Thí d 4: Chia h n h p 2 anđehit no đơn ch c làm 2 ph n b ng nhau: P1: Đem đ t cháy hoàn toàn thu đư c 1,08g H2O Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 14 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 15. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ P2: tác d ng v i H2 dư (Ni, t0) thì thu h n h p A. Đem A đ t cháy hoàn toàn thì th tích CO2 (đktc) thu đư c là: A. 1,434 lít B. 1,443 lít PC. 1,344 lít D. 1,444 lít Suy lu n: Vì anđehit no đơn ch c nên s mol CO2 = sô mol H2O = 0,06 mol → nCO2 ( P 2) = nC ( P 2) = 0,06mol Theo BTNT và BTKL ta có: nC ( P 2) = nC ( A ) = 0,06mol → nCO2 ( A ) = 0,06mol → VCO2 = 22, 4.0,06 = 1,344 lít Thí d 4: Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m 2 rư u A, B ta đư c h n h p X g m các olefin. N u đ t cháy hoàn toàn Y thì thu đư c 0,66g CO2. V y khi đ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O là: A. 0,903g B. 0,39g C. 0,94g PD. 0,93g 14. Phương pháp nhóm nguyên t trung bình: Nhóm đây có th là s nhóm -OH, -NH2, NO2 Thí d 1: Nitro hóa benzen thu đư c 14,1g h n h p g m 2 ch t nitro có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 45 đvc. Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 ch t nitro này đư c 0,07mol N2. Hai ch t nitro đó là: A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B. C6H4(NO2)2 và C6H3(OH)3 C. C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4 D. C6H2(NO2)4 vàC6H(NO2)5 Suy lu n: G i n là s nhóm NO2 trung bình trong 2 h p ch t nitro. Ta có CTPT tương đương c a 2 h p ch t nitro: C6 H 6− n ( NO2 ) n (n < n < n’ = n +1) n C6 H 6− n ( NO2 ) n → N2 2 n 1 mol → mol 2 Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 15 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 16. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ 14,1 → 0,07 mol 78 + 45n → n = 1,4 , n = 1, n = 2 → Đáp án A. Ví d 2: H n h p X g m 2 rư u no có s nguyên t b ng nhau. Đ t cháy hoàn toàn 0,25 mol X thu đư c 11,2 lít CO2 (đktc). M t khác 0,25 mol X đem tác d ng v i Na dư th y thoát ra 3,92 lít H2 (đktc). Các rư u c a X là: A. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. C4H9OH và C4H8(OH)2 C. C2H5OH và C2H4(OH)2 D. C3H7OH và C3H5(OH)3 Đáp án: C Còn n a… Chúc các b n sĩ t m t mùa thi thành công! Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ĐHSPHN 2 16 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản