intTypePromotion=1

Đại cương hóa hữu cơ

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.350
lượt xem
344
download

Đại cương hóa hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập hóa chuyên đề Đại cương hóa hữu cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương hóa hữu cơ

  1. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ 1.Trong các hợp chất : CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; HCOONa; C12H22O11; Al4C3; CCl4. Số chất hữu cơ là : A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 2. Từ thời Thượng cổ con người đã biết gãi lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi vải. Cách làm đó thuộc phương pháp tách biệt và tinh chế nào ? .A. chiết B. chưng cất C. kết tinh D. Lọc tách 3. Việc nấu rượu uống thuộc vào phương pháp : A. chưng cất B. chiết C. Lọc D. kết tinh 4. Đun nóng chất hữu cơ A với axit H2SO4 đặc thì tạo ra sản phẩm , mà khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho khí có mùi khai. Đốt cháy A, rồi cho sản phẩm hấp thụ vào dung dịch AgNO3 thì xuất hiện kết tủa trắng. Chất A chắc chắn chứa nguyên tố : A. N; Cl B. C, H, N, Cl C. C, N, Cl D. C, H, O, N, Cl 5. Đốt cháy hoàn toàn 4,65 gam một chất hữu cơ X bằng O2 thu được 13,2 gam CO2 và 3,15 gam H2O. Nếu nung 5,58 gam X với CuO thì thu được 672 ml N2 (đktc). Công thức đơn giản nhất của X là : A. C6H7N B. C3H3N C. C2H7N D. C2H3NO 6. Công thức phân tử chất hữu cơ nào dưới đây có tồn tại A. C3H10O B. C4H9O C. C3H9N D. C5H12N 7. Công thức phân tử chất hữu cơ nào dưới đây có tồn tại ? A. C2H8O B. C3H10O2 C. C4H10O3 D. C3H8O2N 8. Chất X chứa : 54,55 % C ; 9,09 % H; 36,36 % O. Mx = 88. Công thức phân tử của X là A. C4H8O2 B. C3H4O3 C. C4H10O D. C5H12O 9. Chất Y có PTK bằng 60. Trong m gam Y chứa : mc = 2,88 gam; mH = 0,48 gam; mO = 3,84 gam. Công thức phân tử của Y là A. CH2O B. C3H8O C.C2H4O2 D. C2H6O2 10. Khí đốt cháy 1,50 gam của mỗi chất A hoặc B hoặc D đều thu được 0,90 gam nước và 2,2 gam khí CO2. A, B, D : A. Là đồng dẳng cảu nhau B. Là đông phân cảu nhau C. Có cùng công thức đơn giản nhất D. Có cùng phân tử khối 11. Chất hữu cơ A chứa 7,86 % H; 15,73 % N về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 2,225 gam A thu được 1,68 lít CO2 (đktc); ngoài ra còn có cả hơi nước và khí nito. A coa PTK < 100. Công thức phân tử của A là A. C3H7O2N B. C2H7O2N C. C3H7ON D. C5H14O2N 12. Đốt cháy hoàn toàn 200 ml hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) bằng 1200 ml O2 ( lấy dư). Sau phản ứng thể tích khí còn lại 1700 ml sau khi qua dung dịch H2SO4 đặc còn 900 ml và sau Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt -1-
  2. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà khi qua dung dịch KOH còn 100 ml. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. công thức phân tử X là A. C4H8O2 B. C3H8O C. C3H6O2 D. C4H8O 13. Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam chất hữu cơ X rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy xuất hiện 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch ban đầu giảm đi 3,8 gam. Ở cùng điều kiện, thể tích hơi của 1,5 gam X bằng thể tích của 0,8 gam khí O2. Công thức phân tử của X là A. C2H6O2 B. C2H4O2 C. C2H6O D. C3H6O2 14. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử cảu X là : A. C2H6O2 B. C2H4O2 C. C2H6O D. C3H6O2 15. Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng ? A. propen ( C3H6) và xyclobutan (C4H8) B. Butan-1,3- dien (C4H6) và propin (C3H4) C. n- butan (C4H10) và isobutan (C4H10) D. benzene (C6H6) và metyl benzene (C7H8) 16. . Cặp chất nào dưới đây không phải là đồng đẳng ? A. propen (C3H6) và CH2=CH-CH2-CH3 B. xiclopropan (C3H6)và xyclobutan (C4H8) C. Butan-1,3-dien (C4H6) và isoprene (C5H8) D. CH=CH và CH2=C=CH2 17. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng cộng ? A. nCH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH- B. C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr CH2-)n C. CH3-CH2-OHCH2=CH2 + H2O D.CH2=CH-CH2-OH+H2CH3-CH2-CH2-OH 18. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế ? A. (CH3)3COH+HCl(CH3)3C-Cl + H2O B. CH2=CH-COOH+H2 CH3-CH2-COOH C. n CH2=CH2( -CH2-CH2-)n D. 3CH4  C2H2 + 3 H2 19. Cấu tạo nào dưới đây có đồng phân hình học ? A. CH3-CH=CH-CH3 B. CH2=CH2 C. CHCl=C(CH3)2 D. CH2=CH-CH=CH2 20. Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức đơn giản nhất cảu X là : A. C3H5O2 B. C6H10O4 C. C3H10O2 D. C12H20O8 21. Số liên kết xichma ( ) có trong phân tử CH3-CH=CH-CH=CH-CH2Cl là : A. 12 B. 13 C. 15 D. 17 22. Số cấu tạo hóa học có cùng CTPT C5H12 là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 23. Số cấu tạo hóa học có cùng CTPT C5H10 là : A. 6 B. 10 C. 8 D. 7 Giáo viên: Nguyễn Bích Hà Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt -2-
  3. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt -3-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2