Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
647
lượt xem
298
download

Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học

  1. Ph¹m Ngäc S¬n – www.hoahoc.blogtiengviet.net Chuyªn ®Ò 1 : hi®rocacbon m¹ch hë Bµi 1: Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C2H5. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ: A. C4H10 B. C6H14 C. C8H18 D. C4H8 Bµi 2: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®−îc 11,2 lÝt CO2 (®ktc) vµ 9g H2O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng: A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Bµi 3: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®−îc VH2O = 2VCO2 . VËy CTPT cña X lµ: A. CnH2n+2 (n ≥ 1) B. CnH2n+4 (n ≥ 1) C. CnH4n+2 (n ≥1) D. CH4 Bµi 4: Khi ®cht mét hi®rocacbon A ®−îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ n CO2 : n H2O = 2:1 CTPT cña A lµ: A. C4H6 B. C6H6 C. C2H4 D. C4H10 Bµi 5: §cht m (g) hh X gåm CH4, C3H6 vµ C4H10 thu ®−îc 17,6g CO2 vµ 10,8g H2O. m cã gi¸ trÞ lµ: A. 2g B. 4g C. 6g D. 8g Bµi 6: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH14, C4H10 vµ C2H4 thu ®−îc 0,14 mol CO2 vµ 0,23 mol H2O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lµ: A. 0,03 mol B. 0,06 mol C. 0,045 mol D. 0,09 mol Bµi 7: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l−ît ®i qua b×nh ®ùng P2O5 vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n d− sau ph¶n øng thÊy b×nh 1 t¨ng 4,14g, b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ: A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol D. 0,09mol Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15mol hçn hîp hai ankan thu ®−îc 9,45g H2O. Cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d− th× khèi l−îng kÕt tña thu ®−îc lµ: A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g Bµi 9: Mçi hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol. LÊy m(g) hçn hîp nµy cho t¸c dông víi dung dÞch Brom th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch brom 20% . §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp ®ã thu ®−îc 0,6mol CO2 CTPT cña ankan vµ anken lµ: A. C2H6, C2H4 B. C3H8, C3H6 C. C4H10 C4H8 D. C5H12, C5H10 Bµi 10: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 3 ankin A, B, C ta thu ®−îc 3,36lÝt CO2 (®ktc) vµ 1,8 g H2O. VËy sè mol hçn hîp ankin bÞ ®èt ch¸y lµ: A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,08mol D. 0,05mol Bµi 11: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®−îc 7,2gH2O. Cho toµn bé khÝ CO2 võa thu ®−îc vµo dung dÞch Ca(OH)2 d− th× thu ®−îc m(g) kÕt tña. m cã gi¸ trÞ lµ:
  2. Ph¹m Ngäc S¬n – www.hoahoc.blogtiengviet.net A. 40g B. 20g C. 100g D. 200g Bµi 13: §èt ch¸y hoµn toµn VlÝt( ë ®ktc) mét ankin thu ®−îc 10,8g H2O. NÕu cho tÊt c¶ s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng n−íc v«i trong th× khèi l−îng b×nh t¨ng 50,4g. 1. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 3,36lÝt B. 2,24lÝt C. 6,72lÝt D. 4,48 lÝt 2. Ankin ®ã lµ: A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8 Bµi 14: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol. NÕu ®em m(g) hçn hîp nµy cho qua dung dÞch brom d− th× thÊy cã 16g Br2 ph¶n øng. NÕu ®em ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp nµy thu ®−îc 0,6 mol CO2 vµ a(g) H2O. 1. C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ: A. C2H6, C2H4 B. C3H8, C3H6 C. C4H10, C4H8 D. C5H12, C5H10 2. Gi¸ trÞ cña a lµ: A. 10,8g B. 1,08g C.12,6g D.1,26g Bµi 15: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol ankin ®−îc 0,2 mol H2O. NÕu hi®r« ho¸ hoµn toµn 0,1 mol ankin nµy råi ®èt ch¸y th× sè mol H2O thu ®−îc lµ: A. 0,3 mol B.0,4 mol C. 0,5 mol D.0,6 mol Bµi 16. §èt ch¸y hoµn toµn a gam hçn hîp 4 hi®rocacbon thu ®−îc 33g CO2 vµ 27g H2O. Gi¸ trÞ cña a lµ : A. 11g B. 12g C. 13g D. 14g Bµi 17. §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét hi®rocacbon thu ®−îc 44g CO2 vµ 18g H2O. Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 11g B.12g C. 13g D. 14g Bµi 18. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp 2 hi®rocacbon ®−îc 17,6 g CO2 vµ 14,4 g H2O. m cã gi¸ trÞ lµ : A. 32g B. 6,4g C. 12,8g D. 16g Bµi 19. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp 2 hi®rocacbon, s¶n phÈm ch¸y cho lÇn l−ît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n thÊy khèi l−îng b×nh 1 t¨ng 14,4g vµ b×nh 2 t¨ng 22g. m cã gi¸ trÞ lµ : A. 7,0g B. 7,6g C. 7,5g D. 8,0g Bµi 20. §èt ch¸y hoµn toµn hi®rocabon X thu ®−îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t−¬ng øng lµ 1: 2. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ : A. C2H6 B. CH4 C. C2H4 D. C3H6 Bµi 21. §èt ch¸y m gam hi®rocabon A thu ®−îc 2,688 lÝt CO2 ( ®ktc) vµ 4,32g H2O. 1) Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 1,92g B. 19,2g C. 9,6g D. 1,68g 2) C«ng thøc ph©n tö cña A lµ : A. C2H6 B. C2H4 C. C2H2 D. CH4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản