intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp xử lý các điều kiện biên cứng và biên mở trong các mô hình sóng tuyến tính không dừng - Vũ Thanh Ca

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

61
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương trình cơ bản cho điều kiện biên phản xạ sóng, các phương trình cơ bản cho điều kiện biên sóng truyền qua,phương pháp tính sóng vượt đê, điều kiện biên tại các biên hở và biên sông tơi,... là những nội dung chính trong bài viết "Phương pháp xử lý các điều kiện biên cứng và biên mở trong các mô hình sóng tuyến tính không dừng". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp xử lý các điều kiện biên cứng và biên mở trong các mô hình sóng tuyến tính không dừng - Vũ Thanh Ca

Ph­¬ng ph¸p xö lý c¸c ®iÒu kiÖn biªn cøng vµ biªn më trong c¸c m« h×nh sãng tuyÕn tÝnh<br /> kh«ng dõng.<br /> <br /> <br /> Vò Thanh Ca<br /> Trung t©m KhÝ t­îng Thuû v¨n BiÓn, Trung T©m KhÝ t­îng Thuû v¨n Quèc gia<br /> <br /> 1. Giíi thiÖu chung<br /> <br /> <br /> C¸c m« h×nh truyÒn sãng tuyÕn tÝnh cã nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt lµ chóng cho nghiÖm æn ®Þnh víi<br /> mét thêi gian tÝnh to¸n ng¾n vµ ®é chÝnh x¸c chÊp nhËn ®­îc ®Ó phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng<br /> tr×nh ven bê còng nh­ dù b¸o sù biÕn ®æi ®Þa h×nh vïng bê. Ngoµi hai ­u ®iÓm trªn, lo¹i m« h×nh nµy<br /> cßn cã mét ­u ®iÓm rÊt lín lµ chóng cã thÓ ®­îc ¸p dông ®Ó tÝnh sãng víi ®é chÝnh x¸c cao cho vïng<br /> n­íc rÊt s©u. Trong khi ®ã, ngoµi c¸c nh­îc ®iÓm lµ yªu cÇu thêi gian tÝnh to¸n dµi vµ bé nhí m¸y<br /> tÝnh lín, c¸c m« h×nh truyÒn sãng phi tuyÕn yÕu (nh­ m« h×nh n­íc n«ng hoÆc m« h×nh xÊp xØ<br /> Boussinesq) cßn cã mét nh­îc ®iÓm rÊt quan träng lµ chóng chØ cã thÓ ®­îc ¸p dông ®Ó tÝnh sãng cho<br /> mét d¶i rÊt hÑp ven bê víi ®é s©u kh¸ nhá. C¸c m« h×nh truyÒn sãng phi tuyÕn (nh­ lo¹i m« h×nh gi¶i<br /> trùc tiÕp ph­¬ng tr×nh Navier-Stokes nhê ph­¬ng ph¸p VOF hay MAC) tuy r»ng cã ®é chÝnh x¸c cao<br /> nh­ng yªu cÇu bé nhí m¸y tÝnh rÊt lín vµ thêi gian tÝnh to¸n ®Æc biÖt dµi. Víi nh÷ng lý do trªn, ngay<br /> t¹i c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, c¸c m« h×nh truyÒn sãng tuyÕn tÝnh ®ang ®­îc ¸p dông rÊt réng r·i<br /> ®Ó tÝnh to¸n sãng ngoµi kh¬i vµ ven bê. §Æc biÖt, trong tr­êng hîp miÒn tÝnh to¸n réng víi ®é s©u t¹i<br /> biªn sãng tíi phÝa ngoµi biÓn t­¬ng ®èi lín , viÖc sö dông c¸c m« h×nh truyÒn sãng tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh<br /> sãng vÉn lµ gi¶i ph¸p duy nhÊt. Tuy vËy, c¸c m« h×nh lo¹i nµy cã mét nh­îc ®iÓm quan träng lµ c¸c<br /> ph­¬ng tr×nh c¬ së cña m« h×nh kh«ng tù ®éng xö lý ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn biªn cøng, nhÊt lµ t¹i c¸c<br /> biªn cã c¸c hÖ sè ph¶n x¹ sãng vµ hÖ sè truyÒn sãng bÊt kú. §iÒu nµy giíi h¹n rÊt nhiÒu viÖc ¸p dông<br /> c¸c m« h×nh nµy ®Ó tÝnh to¸n tr­êng sãng phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ v× r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh biÓn<br /> ®Òu cã mét hÖ sè ph¶n x¹ sãng nµo ®ã. ThÝ dô nh­ c¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c nhµ<br /> khoa häc NhËt b¶n th× hÖ sè ph¶n x¹ sãng t¹i bÒ mÆt c¸c ®ª biÓn ®­îc liÖt kª trªn B¶ng 1.<br /> <br /> <br /> B¶ng 1 HÖ sè ph¶n x¹ sãng cña mét sè c«ng tr×nh ven bê<br /> <br /> Lo¹i c«ng tr×nh HÖ sè Ghi chó<br /> ph¶n x¹<br /> T­êng th¼ng ®øng 0.7–1.0 0.7 cho tr­êng hîp t­êng thÊp víi<br /> l­îng sãng v­ît qua lín<br /> §ª ph¸ sãng ngÇm cã t­êng th¼ng 0.5 – 0.7<br /> ®øng<br /> §ª ®¸ héc 0.3 – 0.6<br /> §ª ph¸ sãng víi c¸c khèi bª t«ng tiªu 0.3 – 0.5<br /> huû n¨ng l­îng sãng<br /> §ª ph¸ sãng th¼ng ®øng cã mÆt gå 0.3 – 0.6<br /> ghÒ hÊp thô sãng<br /> B·i biÓn tù nhiªn 0.05-0.2<br /> H¬n n÷a, trong mét sè tr­êng hîp, cÇn ph¶i tÝnh ®Õn sù truyÒn sãng qua c¸c ®ª kÌ rçng v× rÊt<br /> nhiÒu ®ª ph¸ sãng ®­îc thiÕt kÕ lµ ®ª ®¸ héc hoÆc c¸c khèi bª t«ng nh­ khèi bª t«ng lËp ph­¬ng,<br /> triport, tetraport, corelock v.v. §«i khi, ®Ó ®¶m b¶o c¶nh quan cña khu vùc, ®ª ph¸ sãng ®­îc thiÕt kÕ<br /> lµ ®ª ph¸ sãng ngÇm víi mét hÖ sè truyÒn sãng qua vµ hÖ sè ph¶n x¹ sãng thÝch hîp. Trong c¸c<br /> tr­êng hîp nµy, ®Ó cã thÓ m« pháng ®­îc chÝnh x¸c tr­êng sãng ven bê, ta cÇn xö lý ®­îc ®iÒu kiÖn<br /> biªn ph¶n x¹ vµ truyÒn sãng qua ®ª.<br /> B¸o c¸o nµy tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p xö lý ®iÒu kiÖn biªn më vµ biªn cøng trong c¸c m« h×nh<br /> sãng tuyÕn tÝnh kh«ng dõng. §Æc biÖt, c¸c biªn cøng ph¶n x¹ sãng víi mét hÖ sè ph¶n x¹ thÝch hîp<br /> ch­a ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó trªn thÕ giíi ®· ®­îc t¸c gi¶ cña b¸o c¸o gi¶i quyÕt. H¬n n÷a, biªn cøng<br /> víi mét hÖ sè truyÒn sãng thÝch hîp (nh­ c¸c ®ª ph¸ sãng b»ng ®¸ héc hoÆc c¸c khèi triport, tetraport<br /> v.v… cã mét ®é rçng nµo ®ã cho phÐp sãng truyÒn qua hoÆc lµ tr­êng hîp sãng v­ît qua ®ª) còng<br /> ®­îc xö lý. C¸c ph­¬ng tr×nh thÝch hîp cho c¸c biªn ®· ®­îc rót ra tõ lý thuyÕt vµ mét s¬ ®å sai ph©n<br /> thÝch hîp víi ®é chÝnh x¸c cao ®· ®­îc ®Ò xuÊt. ViÖc ¸p dông c¸c ®iÒu kiÖn biªn nµy cho mét m«<br /> h×nh sãng tuyÕn tÝnh kh«ng dõng ®· ®­îc kiÓm chøng b»ng c¸ch so s¸nh c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n sè trÞ<br /> víi nghiÖm gi¶i tÝch trong c¸c tr­êng hîp ®¬n gi¶n (nh­ sù t¹o thµnh cña hÖ sãng ®øng khi c¸c sãng<br /> ®¬n truyÒn vµo mét vïng n­íc cã ®é s©u kh«ng ®æi bÞ giíi h¹n bëi mét bøc t­êng víi mét hÖ sè ph¶n<br /> x¹ sãng thÝch hîp) vµ c¸c sè liÖu ®o ®¹c b»ng m« h×nh vËt lý cña c¸c nhµ khoa häc NhËt b¶n trong<br /> nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt phøc t¹p (nh­ sù truyÒn cña c¸c sãng ®¬n hay sãng ngÉu nhiªn ®a h­íng tõ bªn<br /> ngoµi vµo trong mét bÓ c¶ng víi c¸c ®ª ch¾n sãng cã c¸c hÖ sè ph¶n x¹ thÝch hîp). C¸c kÕt qu¶ kiÓm<br /> chøng cho thÊy m« h×nh cã thÓ cho nghiÖm trïng lÆp víi nghiÖm gi¶i tÝch trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n<br /> vµ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n phï hîp víi c¸c sè liÖu thùc nghiÖm trong c¸c ®iÒu kiÖn phøc t¹p nh­ tr­êng<br /> sãng trong bÓ c¶ng. ViÖc ¸p dông c¸c ®iÒu kiÖn biªn mµ t¸c gi¶ ®Ò nghÞ cho phÐp ta tÝnh to¸n ®­îc<br /> tr­êng sãng gÇn c¸c c«ng tr×nh biÓn vµ trong c¸c vïng n­íc víi ®Þa h×nh ®¸y rÊt phøc t¹p víi ®é<br /> chÝnh x¸c cao víi thêi gian tÝnh to¸n ng¾n, ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña viÖc tÝnh to¸n tr­êng sãng<br /> phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh biÓn còng nh­ vµ qu¶n lý biÓn vµ ven bê.<br /> <br /> 2. Rót ra c¸c ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cho ®iÒu kiÖn biªn ph¶n x¹ sãng<br /> Th«ng th­êng, ®èi víi nh÷ng m« h×nh phi tuyÕn m« pháng trùc tiÕp c¸c qu¸ tr×nh vËt lý x¶y ra<br /> trong chuyÓn ®éng sãng nh­ m« h×nh truyÒn sãng n­íc n«ng hoÆc m« h×nh xÊp xØ Boussinesq, ®iÒu<br /> kiÖn biªn ph¶n x¹ vµ truyÒn qua cña sãng ®­îc m« pháng b»ng c¸ch cho mét hÖ sè rçng vµ mét hÖ sè<br /> tiªu t¸n n¨ng l­îng sãng thÝch hîp. Tøc lµ trong c¸c m« h×nh nµy, b¶n chÊt vËt lý cña c¸c qu¸ tr×nh<br /> sãng ph¶n x¹ vµ sãng truyÒn qua ®­îc m« pháng trùc tiÕp vµ c¸c ®iÒu kiÖn biªn ®­îc ®­a vµo ngay<br /> trong b¶n th©n c¸c ph­¬ng tr×nh truyÒn sãng. Tuy nhiªn, víi c¸c m« h×nh sãng tuyÕn tÝnh m« pháng<br /> c¸c qu¸ tr×nh sãng b»ng c¸ch sö dông hµm thÕ vËn tèc th× kh«ng thÓ lµm ®­îc ®iÒu nµy mµ ph¶i sö<br /> dông c¸c ph­¬ng tr×nh to¸n häc riªng biÖt ®Ó m« t¶ c¸c ®iÒu kiÖn biªn (Dingemans, 1997).<br /> Gi¶ thiÕt cã mét sãng ®iÒu hßa víi biªn ®é a, tÇn sè gãc  vµ sè sãng k tíi theo h­íng vu«ng<br /> gãc víi mét biªn víi hÖ sè ph¶n x¹ K r nh­ vÏ trªn h×nh 1. Khi ®ã dao ®éng mùc n­íc t¹i phÝa tr­íc<br /> cña biªn ph¶n x¹ do t¸c ®éng tæng hîp cña sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ ®­îc biÓu diÔn nh­ sau:<br />   a cosks  t   aK r cosks  t    (1)<br /> Trong ®ã, s lµ täa ®é theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi biªn ph¶n x¹,  lµ ®é chªnh lÖch pha gi÷a<br /> sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹. Tõ ph­¬ng tr×nh (1) ta cã thÓ rót ra c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y<br /> <br />  a sin ks  t   aK r sin ks  t  (2)<br /> t<br /> <br /> 1  K r    1  K r  k <br />  2akK r sin ks cos t (3)<br /> s  t<br /> KÕt hîp hai ph­¬ng tr×nh (2) vµ (3), ta cã ph­¬ng tr×nh sau<br /> <br /> 1  K r    1  K r  k <br />  2akK r sin ks cos t (4)<br /> s  t<br /> V× khi rót ra c¸c ph­¬ng tr×nh tõ (2) tíi (4), ta kh«ng nãi râ hÖ täa ®é ®­îc ®Æt ë ®©u. §iÒu ®ã<br /> cã nghÜa lµ ta cã thÓ tuú ý chän hÖ täa ®é. NÕu nh­ ta ®Æt ®iÓm gèc cña hÖ täa ®é ngay t¹i biªn ph¶n<br /> x¹ th× t¹i c¸c ®iÓm gÇn biªn nµy, kho¶ng c¸ch s rÊt nhá. Nh­ vËy sin ks  0 vµ cã thÓ bá qua. Víi<br /> ®iÒu kiÖn nµy, ph­¬ng tr×nh (4) trë thµnh<br />  1  K r k <br />  (5)<br /> s 1  K r  t<br /> Ph­¬ng tr×nh (5) cho phÐp tÝnh to¸n dao ®éng mùc n­íc ngay t¹i bÒ mÆt cña biªn ph¶n x¹ cho<br /> c¸c sãng tíi theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi biªn. Mét khi dao ®éng mùc n­íc t¹i ®©y ®· ®­îc x¸c ®Þnh,<br /> gi¸ trÞ cña hµm thÕ vËn tèc sÏ ®­îc tÝnh to¸n, thÝ dô nh­ theo ph­¬ng tr×nh (7) trong bµi b¸o cña c¸c<br /> t¸c gi¶ Vò Thanh Ca vµ Phïng §¨ng HiÕu.<br /> <br /> C T­êng ph¶n x¹ sãng<br /> <br /> s<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1. Sãng tíi theo h­íng vu«ng gãc víi biªn ph¶n x¹ sãng<br /> Trong tr­êng hîp sãng tíi kh«ng theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi biªn mµ t¹o víi h­íng ph¸p<br /> tuyÕn víi biªn mét gãc  nh­ vÏ trªn h×nh 2, vµ nÕu lÊy gèc cña hÖ täa ®é ngay trªn biªn ph¶n x¹ víi<br /> trôc x vu«ng gãc víi biªn, trôc y song song víi biªn, dao ®éng mùc n­íc ngay t¹i biªn ph¶n x¹ sÏ<br /> ®­îc biÓu diÔn nh­ sau<br /> <br />   a cosk x x  k y y  t   aK r cosk x x  k y y  t    (6)<br /> <br /> <br /> Trong ®ã, sè sãng k x vµ k y theo h­íng c¸c trôc x vµ y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau<br /> <br /> k k<br /> kx  , ky <br /> cos sin <br /> Tõ ph­¬ng tr×nh (6), ta cã thÓ rót ra ph­¬ng tr×nh sau<br /> <br /> 1  K r    1  K r  k x <br />  2ak x K r sin k x x cosk y y  t  (7)<br /> x  t<br /> T­¬ng tù nh­ ®· nãi ë trªn, täa ®é x cña mét ®iÓm gÇn biªn sÏ lµ rÊt nhá nÕu nh­ gèc cña hÖ täa<br /> ®é ®­îc ®Æt ngay t¹i biªn. Nh­ vËy, ph­¬ng tr×nh (7) ®­îc xÊp xØ lµ<br />  1  K r k x <br />  (8)<br /> x 1  K r  t<br /> Nh­ vËy, ta thÊy r»ng ®¹o hµm bËc nhÊt theo kh«ng gian trong ph­¬ng tr×nh (8) cho phÐp ta<br /> tÝnh to¸n mùc n­íc trong sãng t¹i mét ®iÓmtrªn biªn ph¶n x¹ dùa vµo mùc n­íc t¹i mét ®iÓm phÝa<br /> ngoµi ®iÓm biªn theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn. Th«ng th­êng th× kh«ng cã ®iÓm tÝnh sãng n»m ngay phÝa<br /> ngoµi cña ®iÓm biªn. V× vËy, ph¶i néi suy gi¸ trÞ mùc n­íc t¹i ®iÓm nµy tõ gi¸ trÞ dao ®éng mùc n­íc<br /> t¹i hai ®iÓm tÝnh sãng gÇn nhÊt ë hai bªn. Trong tr­êng hîp sãng ph¶n x¹ vµ nhiÔu x¹ víi mét tr­êng<br /> sãng phøc t¹p, rÊt khã x¸c ®Þnh ®­îc h­íng truyÒn sãng tøc thêi. Khi ®ã, dùa theo lý thuyÕt sãng<br /> tuyÕn tÝnh, ta cã thÓ chøng minh r»ng h­íng truyÒn sãng trung b×nh theo thêi gian t¹i mét ®iÓm bÊt<br /> kú  ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y<br /> t Ta / 2<br /> <br /> vdt<br /> t Ta / 2<br /> tan    t Ta / 2<br /> (9)<br /> udt<br /> t Ta / 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> x <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> y<br /> <br /> H×nh 2. Sãng tíi theo h­íng xiªn víi biªn ph¶n x¹ sãng<br /> Trong thùc tÕ, hÖ sè ph¶n x¹ sãng phô thuéc vµo chu kú sãng, vµ nh­ vËy c¸c ph­¬ng tr×nh (5)<br /> vµ (8) chØ ®óng cho mét sãng ®¬n. Tuy nhiªn, ®èi víi sãng ngÉu nhiªn, viÖc ¸p dông c¸c hÖ sè ph¶n<br /> x¹ kh¸c nhau cho c¸c sãng thµnh phÇn kh¸c nhau cña phæ sãng lµ kh«ng thùc tÕ v× ta ph¶i gi¶i c¸c<br /> ph­¬ng tr×nh (5) vµ (8) riªng rÏ cho mçi sãng thµnh phÇn. ViÖc nµy ®ßi hái mét thêi gian tÝnh to¸n rÊt<br /> dµi vµ mét bé nhí m¸y tÝnh rÊt lín, nh­ng l¹i kh«ng t¨ng ®­îc ®é chÝnh x¸c ®¸ng kÓ do viÖc x¸c ®Þnh<br /> c¸c hÖ sè ph¶n x¹ sãng t¹i bÒ mÆt c¸c c«ng tr×nh biÓn th­êng kÌm theo c¸c sai sè kh¸ lín. V× vËy,<br /> trong thùc tÕ ng­êi ta chØ ¸p dông mét gi¸ trÞ cña hÖ sè ph¶n x¹ sãng t¹i bÒ mÆt cña c«ng tr×nh cho<br /> toµn bé phæ cña sãng ngÉu nhiªn. Ta cã thÓ hiÓu r»ng hÖ sè ph¶n x¹ sãng nµy lµ hÖ sè ph¶n x¹ trung<br /> b×nh cho toµn bé phæ sãng.<br /> 3. Rót ra c¸c ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cho ®iÒu kiÖn biªn sãng truyÒn qua<br /> T¹i c¸c biªn sãng truyÒn qua, dao ®éng mùc n­íc  lµ tæng hîp cña sãng tíi  I , sãng ph¶n x¹<br />  r vµ sãng truyÒn qua t vµ ®­îc biÓu thÞ trong mét m« h×nh truyÒn sãng tuyÕn tÝnh nh­ sau<br />    I   r  t (10)<br /> T­¬ng tù nh­ ®èi víi ®iÒu kiÖn biªn ph¶n x¹ sãng, dao ®éng mùc n­íc tæng céng d­íi ¶nh<br /> h­ëng cña sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ ®­îc biÓu thÞ nh­ sau<br />  I   r  1  K r k x   I   r <br />  (11)<br /> x 1 Kr  t<br /> §èi víi mét sãng ®¬n, sãng truyÒn qua cã vËn tèc pha b»ng víi sãng tíi vµ nh­ vËy dao ®éng<br /> mùc n­íc do sãng nµy g©y ra tháa m·n ph­¬ng tr×nh truyÒn sãng sau<br />  t <br />  Cx t  0 (12)<br /> t x<br /> Trong ®ã Cx lµ vËn tèc truyÒn sãng theo ph­¬ng trôc x, lÊy vu«ng gãc víi bÒ mÆt biªn.<br /> Tõ c¸c ph­¬ng tr×nh (10), (11) vµ (12), cã thÓ rót ra ph­¬ng tr×nh sau ®èi víi sãng tæng hîp<br />  I   r   t  1  K r   I   r   t  2C x  t<br />  Cx  (13)<br /> t 1 Kr x 1  K r x<br />  Cx    t <br /> Hay <br /> t 1  K r 1  K r  x  2 x  (14)<br />  <br /> <br /> <br /> NÕu nh­ biÓu diÔn dao ®éng mùc n­íc do sãng truyÒn qua g©y ra b»ng dao ®éng mùc n­íc t¹i<br /> ®iÓm P n»m trªn mÆt ®èi diÖn cña biªn truyÒn qua  p vµ hÖ sè sãng truyÒn qua K t nh­ vÏ trªn h×nh<br /> (3), ta cã ph­¬ng tr×nh sau<br /> <br />  Cx    tp <br />  1  K r   2K t  (15)<br /> t 1  K r  x x <br /> <br /> Trong ®ã  lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó sãng tõ bÒ mÆt ®èi diÖn cña biªn truyÒn sãng truyÒn tíi<br /> ®iÓm tÝnh sãng.<br /> Trong thùc tÕ, còng t­¬ng tù nh­ hiÖn t­îng khóc x¹ sãng khi sãng truyÒn vµo vïng n­íc cã ®é<br /> s©u thay ®æi, sãng sÏ bÞ ®æi h­íng khi truyÒn qua biªn truyÒn sãng víi hÖ sè truyÒn sãng nhá h¬n 1.<br /> §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®iÓm P t¹i bÒ mÆt ®èi diÖn cña biªn truyÒn sãng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dao ®éng<br /> mùc n­íc  p thay ®æi tuú thuéc vµo h­íng sãng tíi, ®é s©u t¹i biªn truyÒn sãng vµ hÖ sè truyÒn qua.<br /> ViÖc x¸c ®Þnh ®iÓm nµy rÊt khã kh¨n nªn chóng t«i gi¶ thiÕt lµ ®iÓm P ®­îc xem lµ ®iÓm n»m trªn<br /> ®­êng ph¸p tuyÕn víi biªn truyÒn sãng ë phÝa mÆt sãng tíi cña biªn nh­ diÔn gi¶i trªn h×nh 3. §iÒu<br /> nµy cã nghÜa lµ ta ®· gi¶ thiÕt r»ng biªn truyÒn qua rÊt máng vµ sãng truyÒn qua thay ®æi h­íng tøc<br /> thêi ë trªn biªn nµy.<br /> CÇn chó ý thªm r»ng hÖ sè truyÒn qua còng nh­ hÖ sè khóc x¹ sãng khi truyÒn qua cïng mét<br /> biªn truyÒn sãng phô thuéc vµo chu kú (hay b­íc sãng). V× vËy, ®Ó m« pháng chÝnh x¸c sù truyÒn<br /> qua cña sãng ngÉu nhiªn, cÇn ph¶i tÝnh to¸n sù truyÒn qua cña mçi sãng thµnh phÇn. Tuy nhiªn,<br /> t­¬ng tù nh­ hiÖn t­îng ph¶n x¹ sãng, rÊt khã x¸c ®Þnh ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c hÖ sè truyÒn qua<br /> cña mçi sãng thµnh phÇn trong phæ sãng. V× vËy, ®èi víi sãng ngÉu nhiªn, chØ mét gi¸ trÞ hÖ sè<br /> truyÒn qua ®¹i diÖn cho toµn bé phæ sãng ®­îc sö dông.<br /> <br /> Tia sãng tíi<br /> <br /> Biªn truyÒn sãng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> Tia sãng truyÒn qua<br /> <br /> H×nh 3. Ph¸c th¶o biªn truyÒn sãng<br /> <br /> 4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n sãng v­ît ®ª<br /> HiÖn t­îng sãng v­ît ®ª lµ mét hiÖn t­îng ®éng lùc sãng gÇn c«ng tr×nh biÓn phæ biÕn vµ rÊt<br /> quan träng. Trong ®iÒu kiÖn sãng m¹nh, c¸c sãng lín ®Ëp vµo ®ª vµ tung n­íc v­ît qua ®ª. Th«ng<br /> th­êng, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ c«ng tr×nh, c¸c c¶ng biÓn th­êng ®­îc thiÕt kÕ víi mét hÖ sè sãng v­ît<br /> ®ª cho phÐp trong ®iÒu kiÖn sãng to giã lín nh­ b·o. Tuy nhiªn, tr¸i víi nh÷ng yªu cÇu quan träng,<br /> cho tíi nay vÉn ch­a cã mét ph­¬ng ph¸p tháa ®¸ng ®Ó tÝnh sãng v­ît ®ª. §iÒu nµy lµ do sau khi<br /> sãng v­ît qua ®ª, phæ n¨ng l­îng cña sãng ®· thay ®æi hoµn toµn nh­ng ch­a cã mét ph­¬ng ph¸p<br /> nµo ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch tho¶ ®¸ng sù biÕn ®æi nµy cña phæ n¨ng l­îng cña sãng. Víi nh÷ng thùc<br /> tr¹ng nghiªn cøu nh­ thÕ, trong nghiªn cøu nµy chóng t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét ph­¬ng ph¸p tÝnh<br /> sãng v­ît ®ª b»ng c¸ch gi¶ thiÕt r»ng sãng v­ît ®ª còng cã thÓ xö lý gièng nh­ sãng truyÒn qua. Nh­<br /> vËy, thay v× dïng mét hÖ sè sãng v­ît ®ª, chóng t«i céng hÖ sè nµy vµo hÖ sè sãng truyÒn qua víi gi¶<br /> thiÕt r»ng c¸c sãng nµy t­¬ng t¸c tuyÕn tÝnh víi nhau.<br /> <br /> 5. §iÒu kiÖn biªn t¹i c¸c biªn hë vµ biªn sãng tíi<br /> T¹i c¸c biªn hë vµ biªn sãng tíi, còng t­¬ng tù nh­ trong tù nhiªn, sãng ph¶n x¹ tõ miÒn tÝnh<br /> ph¶i ®­îc tù do ra khái miÒn tÝnh. NÕu ta coi s lµ mét trôc täa ®é vu«ng gãc víi mét biªn hë vµ h­íng<br /> tõ ngoµi vµo trong miÒn tÝnh th× dao ®éng mùc n­íc  r g©y ra do sãng ph¶n x¹ sÏ tho¶ m·n ph­¬ng<br /> tr×nh truyÒn sãng (®iÒu kiÖn Summerfeld)<br />  r <br /> C r  0 (16)<br /> t s<br /> Liªn hÖ gi÷a dao ®éng mùc n­íc tæng céng  , mùc n­íc g©y ra do sãng tíi  i vµ sãng ph¶n x¹<br />  r ®­îc thÓ hiÖn b»ng ph­¬ng tr×nh sau<br />   i   r (17)<br /> Tõ c¸c ph­¬ng tr×nh (16) vµ (17) ta cã thÓ rót ra ph­¬ng tr×nh sau<br />    i <br /> C  C i (18)<br /> t s t s<br /> Nh­ vËy, ph­¬ng tr×nh (18) cho ta mèi liªn hÖ gi÷a dao ®éng mùc n­íc do sãng tíi g©y ra vµ<br /> dao ®éng mùc n­íc thùc. B»ng c¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh nµy, ta cã thÓ t×m ra dao ®éng mùc n­íc thùc<br /> t¹i biªn nÕu biÕt dao ®éng mùc n­íc do sãng tíi g©y ra.<br /> T¹i c¸c biªn kh«ng cã sãng tíi th× vÕ ph¶i cña ph­¬ng tr×nh (18) b»ng 0, vµ ph­¬ng tr×nh nµy sÏ<br /> trïng hîp víi ®iÒu kiÖn bøc x¹ sãng Summerfeld.<br /> Ph­¬ng tr×nh (18) cho ta ®iÒu kiÖn biªn Neumann nªn trong mét sè tr­êng hîp cÇn mét sè b­íc<br /> lÆp rÊt lín ®Ó cã ®­îc nghiÖm héi tô. Trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c qu¸ cao, ta cã<br /> thÓ dïng ®iÒu kiÖn biªn Dirichlet nh­ biÓu thÞ bëi ph­¬ng tr×nh (25) trong bµi b¸o cña c¸c t¸c gi¶ Vò<br /> Thanh Ca vµ Phïng §¨ng HiÕu.<br /> <br /> 6. S¬ ®å sai ph©n h÷u h¹n vµ lêi gi¶i sè trÞ<br /> C¸c ph­¬ng tr×nh t¹i c¸c biªn ph¶n x¹ sãng, biªn truyÒn sãng còng nh­ c¸c biªn më vµ biªn<br /> sãng tíi nh­ c¸c ph­¬ng tr×nh (5), (8), (15) vµ (18) lµ nh÷ng ph­¬ng tr×nh kh¸ ®¬n gi¶n vµ rÊt dÔ ¸p<br /> dông. §Ó cã thÓ ¸p dông ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh nµy, tr­íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®iÓm n»m<br /> trªn biªn tÝnh sãng ph¶n x¹ vµ sãng truyÒn qua. Nh­ ®· tr×nh bµy trong môc 2, ®èi víi biªn ph¶n x¹<br /> sãng th× sau ®ã t×m dao ®éng mùc n­íc t¹i mét ®iÓm ngay phÝa ngoµi cña ®iÓm tÝnh sãng vµ sai ph©n<br /> kh«ng gian sÏ ®­îc thùc hiÖn gi÷a ®iÓm nµy vµ ®iÓm tÝnh sãng trªn biªn. §èi víi biªn sãng truyÒn<br /> qua th× ngoµi dao ®éng mùc n­íc ngay t¹i ®iÓm tÝnh sãng trªn biªn, dao ®éng mùc n­íc t¹i mét ®iÓm<br /> n»m ë phÝa ®èi diÖn cña biªn còng ®­îc dïng tíi. T¹i c¸c biªn hë, ®iÓm tÝnh sãng ®Çu tiªn phÝa trong<br /> miÒn tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi biªn sÏ ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c sai ph©n kh«ng gian. Cã<br /> thÓ dïng c¸c s¬ ®å sai ph©n kh¸c nhau nh­ s¬ ®å Èn, s¬ ®å hiÖn hay s¬ ®å Crank-Nicholson ®Ó thùc<br /> hiÖn sai ph©n thêi gian. §Ó n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña tÝnh to¸n, trong m« h×nh nµy chóng t«i dïng s¬<br /> ®å Crank-Nicholson. Sau khi ®· sai ph©n, c¸c ph­¬ng tr×nh t¹i c¸c ®iÓm trªn c¸c biªn sÏ ®­îc kÕt hîp<br /> víi c¸c ph­¬ng tr×nh tÝnh sãng trong toµn bé miÒn tÝnh. Víi s¬ ®å Crank-Nicholson, chóng t«i ®·<br /> dïng ph­¬ng ph¸p lÆp ®Ó tÝnh sãng cho toµn bé miÒn tÝnh.<br /> <br /> 7. KÕt qu¶ tÝnh to¸n kiÓm chøng m« h×nh<br /> 7.1 KÕt qu¶ tÝnh to¸n kiÓm chøng m« h×nh tÝnh sãng ph¶n x¹<br /> §Ó kiÓm chøng m« h×nh tÝnh sãng ph¶n x¹, chóng t«i ®· tiÕn hµnh tÝnh sãng ph¶n x¹ trong ®iÒu<br /> kiÖn rÊt ®¬n gi¶n vµ so s¸nh c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n sè trÞ víi c¸c kÕt qu¶ lý thuyÕt. Tr­íc hÕt, chóng t«i<br /> gi¶ thiÕt lµ sãng ®¬n víi chu kú 2s vµ ®é cao 5,3cm truyÒn vµo mét vïng n­íc víi ®é s©u kh«ng ®æi<br /> lµ 40cm vµ bÞ giíi h¹n ë bªn ph¶i cña miÒn tÝnh b»ng mét biªn hoµn toµn kh«ng ph¶n x¹ sãng. §iÒu<br /> nµy cã nghÜa lµ sãng tíi tõ phÝa bªn tr¸i cña miÒn tÝnh sÏ tù do ra khái miÒn tÝnh tõ biªn bªn ph¶i.<br /> Nh­ vËy, hoµn toµn kh«ng cã sù ph¶n x¹ sãng vµ ®é cao sãng ph¶i kh«ng thay ®æi trªn toµn miÒn<br /> tÝnh.<br /> H×nh 4 cho ta kÕt qu¶ tÝnh to¸n trong tr­êng hîp nµy. Nh­ thÊy trªn h×nh vÏ ®· chØ ra, c¸c kÕt<br /> qu¶ tÝnh to¸n trong tr­êng hîp nµy cho thÊy r»ng ®é cao sãng tÝnh to¸n sãng kh«ng thay ®æi trong<br /> toµn bé miÒn tÝnh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ biªn ph¶n x¹ sãng víi hÖ sè ph¶n x¹ b»ng 0 ®· cho phÐp sãng<br /> tù do truyÒn ra khái miÒn tÝnh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> §é cao sãng (m)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kho¶ng c¸ch n»m ngang (m)<br /> <br /> H×nh 4. Ph©n bè ®é cao sãng phÝa tr­íc t­êng th¼ng ®øng víi hÖ sè ph¶n x¹ sãng b»ng 0.<br /> §é cao sãng (m)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kho¶ng c¸ch n»m ngang (m)<br /> H×nh 5. Ph©n bè ®é cao sãng phÝa tr­íc t­êng th¼ng ®øng víi hÖ sè ph¶n x¹ sãng b»ng 1.<br /> <br /> KÕt qu¶ tÝnh to¸n trong tr­êng hîp hÖ sè ph¶n x¹ sãng t¹i t­êng b»ng 1 ®­îc thÓ hiÖn trªn H×nh<br /> 5. Nh­ ta thÊy trªn h×nh, trong tr­êng hîp nµy sãng tíi t­¬ng t¸c víi sãng ph¶n x¹ t¹o thµnh mét hÖ<br /> sãng ®øng víi ®é cao sãng t¹i ®iÓm bông b»ng hai lÇn ®é cao sãng tíi vµ ®é cao sãng t¹i ®iÓm nót<br /> b»ng kh«ng. §iÒu nµy còng phï hîp hoµn toµn víi kÕt qu¶ lý thuyÕt.<br /> 7.2 KÕt qu¶ kiÓm chøng m« h×nh tÝnh sãng t¹i biªn truyÒn qua<br /> §Ó kiÓm chøng m« h×nh tÝnh sãng t¹i biªn truyÒn qua, chóng t«i gi¶ thiÕt lµ sãng ®¬n víi ®é<br /> cao vµ chu kú t­¬ng øng lµ 1m vµ 6s truyÒn vµo mét miÒn tÝnh cã ®é s©u kh«ng ®æi lµ 10m. T¹i trung<br /> t©m cña miÒn tÝnh cã mét ®ª ch¾n sãng víi mét hÖ sè truyÒn qua cho tr­íc vµ hÖ sè ph¶n x¹ sãng<br /> b»ng 0. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy r»ng ®é cao sãng tÝnh to¸n kh«ng ®æi trªn toµn bé miÒn tÝnh. §iÒu<br /> nµy chøng tá r»ng m« h×nh ®· m« pháng chÝnh x¸c ®iÒu kiÖn biªn sãng truyÒn qua.<br /> <br /> 7.3 KÕt qu¶ tÝnh to¸n sãng gÇn c«ng tr×nh<br /> M« h×nh sè trÞ ®· ®­îc ¸p dông ®Ó kiÓm chøng kh¶ n¨ng cña m« h×nh sè trÞ trong viÖc tÝnh to¸n<br /> sãng gÇn c«ng tr×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph©n bè kh¸c nhau cña c«ng tr×nh. ThÝ dô ®Çu tiªn lµ viÖc<br /> ¸p dông m« h×nh sè trÞ ®Ó tÝnh to¸n sù ph©n bè cña tr­êng sãng gÇn mét ®ª ph¸ sãng ngoµi kh¬i.<br /> MiÒn tÝnh to¸n sãng nh­ ®­îc vÏ trªn h×nh 6 lµ mét h×nh vu«ng cã kÝch th­íc 200mX200m vµ cã ®é<br /> s©u ®ång nhÊt lµ 10m. T¹i trung t©m cña miÒn tÝnh cã mét ®ª ph¸ sãng víi chiÒu dµi 40m. Sãng cã ®é<br /> cao 1m vµ chu kú 6s tíi tõ biªn bªn phÝa tr­íc cña miÒn tÝnh. L­íi tÝnh dïng trong m« h×nh lµ 2m.<br /> <br /> <br /> 0.8<br /> 0.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> 1 .2<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> 0.<br /> 1 .4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> <br /> <br /> 0.601.8<br /> 0.<br /> 8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.4<br /> 0.6 0.41.<br /> H­íng sãng tíi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 0.40.8<br /> 1.2.8<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> 00.6<br /> 0.4 11.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.4<br /> 1.2<br /> 0.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.2 0.4<br /> 1.41.8<br /> 6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.60.8<br /> <br /> <br /> <br /> 0.8<br /> <br /> 11.6<br /> <br /> 1<br /> 0.<br /> <br /> <br /> <br /> 0 .2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> .41 2<br /> 1. 8<br /> 1.4<br /> 0.6<br /> 1.2<br /> 1.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> 0.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.6<br /> 1.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> 1.4 1.61.4<br /> 0 .4 0 .4 1 . 8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 68<br /> .8<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 .2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 0.60.4<br /> 1.6<br /> 1<br /> <br /> 0.0.<br /> <br /> <br /> 0.6<br /> 0.8<br /> 0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> 1.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.<br /> 0 .6<br /> 1<br /> 0 .8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.18<br /> 1 .21<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 0.6<br /> 1.2<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> 0.8<br /> 1.4<br /> 0.60.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 .8<br /> 1<br /> 0.8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 1<br /> 1.2<br /> 8<br /> 0.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 100m<br /> 1 .2<br /> 1.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 .2<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 6. Ph©n bè ®é cao sãng ®iÒu hßa xung quanh ®ª ph¸ sãng ngoµi kh¬i víi hÖ<br /> sè ph¶n x¹ b»ng 1, h­íng sãng tíi b»ng 0o<br /> <br /> 0 . 6 0 .8 1<br /> 0.2<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. 1<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 0 .8<br /> 1 .2<br /> 1.4 1<br /> 1<br /> 0.2 0.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 .8<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 1. 1.2<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.8<br /> 0.8<br /> 1 .2 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.21<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 0 .8<br /> 0.20.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.8 0 .6 H­íng sãng tíi<br /> 00.4.8<br /> 1<br /> <br /> 1.2<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2<br /> 0.8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.6 0.2<br /> 0.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1.4<br /> 8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 .4 . 8<br /> 4<br /> 0.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> 1.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> 0.<br /> 0.8<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 .2<br /> 1.2<br /> 0.6<br /> 0.2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1 .2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1.2<br /> 0.6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0 100m<br /> 1.4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 .2 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 7. Ph©n bè ®é cao sãng ®iÒu hoµ xung quanh ®ª ph¸ sãng ngoµi kh¬i víi hÖ sè ph¶n<br /> x¹ b»ng 0,5 , h­íng sãng tíi b»ng 30o<br /> <br /> <br /> H×nh 6 tr×nh bµy ph©n bè ®é cao sãng xung quanh ®ª trong tr­êng hîp hÖ sè ph¶n x¹ sãng t¹i<br /> ®ª b»ng 1.0. Nh­ ta thÊy trªn h×nh 9, do t­¬ng t¸c cña c¸c sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹, mét hÖ sãng<br /> ®øng ®­îc t¹o thµnh t¹i phÝa tr­íc cña ®ª. §é cao sãng ngay t¹i ch©n ®ª ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i xÊp xØ 2m.<br /> Cµng xa ®ª, hÖ sãng ®øng cµng kÐo dµi ra nh­ng víi ®é cao sãng t¹i c¸c ®iÓm bông cµng gi¶m ®i vµ<br /> ®é cao sãng t¹i c¸c ®iÓm nót cµng t¨ng lªn. Do ¶nh h­ëng cña hÖ sãng ®øng phÝa ngoµi ®ª, sãng t¹i<br /> hai bªn cña miÒn khuÊt sãng phÝa sau ®ª cã ®é cao cùc ®¹i ®¹t tíi h¬n 1,4m. MiÒn khuÊt sãng phÝa<br /> sau ®ª cã chiÒu cao sãng ngay s¸t ®ª t¹i phÇn trung t©m nhá h¬n 0,2m. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tr×nh<br /> bµy trong h×nh 6 phï hîp víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ nh­ Watanabe vµ Maruyama (1984).<br /> H×nh 7 tr×nh bµy ph©n bè ®é cao sãng xung quanh ®ª trong tr­êng hîp sãng tíi tõ gãc bªn<br /> ph¶i t¹o thµnh víi ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi mÆt ®ª mét gãc 30o. Ta cã thÓ thÊy r»ng trong tr­êng hîp<br /> nµy sãng ph¶n x¹ tõ mÆt ®ª t­¬ng t¸c víi c¸c sãng tíi, t¹o thµnh mét hÖ sãng ®øng xiªn mét gãc 30o<br /> vÒ phÝa bªn tr¸i. MiÒn khuÊt sãng phÝa sau c«ng tr×nh còng bÞ lÖch vÒ phÝa bªn tr¸i miÒn tÝnh. §iÒu<br /> nµy rÊt phï hîp víi nh÷ng suy diÔn lý thuyÕt.<br /> C¸c kÕt qu¶ kiÓm chøng b»ng m« h×nh víi c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm cña Saito et al (1993),<br /> Shimizu et al (1992) còng cho thÊy m« h×nh cã thÓ tÝnh to¸n tr­êng sãng gÇn c«ng tr×nh víi ®é chÝnh<br /> x¸c cao.<br /> <br /> 8 KÕt luËn<br /> Tõ nh÷ng kÕt qu¶ so s¸nh gi÷a c¸c sè liÖu ®o ®¹c b»ng m« h×nh vËt lý còng nh­ c¸c nghiÖm gi¶i<br /> tÝch víi c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, ta cã thÓ thÊy r»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p xö lý c¸c ®iÒu kiÖn biªn mµ<br /> chóng t«i ®Ò nghÞ khi ¸p dông vµo mét m« h×nh truyÒn sãng tuyÕn tÝnh cho phÐp tÝnh to¸n tr­êng<br /> sãng gÇn c¸c c«ng tr×nh biÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh phøc t¹p víi sù bè trÝ rÊt phøc t¹p cña<br /> c¸c c«ng tr×nh víi ®é chÝnh x¸c cao . H¬n n÷a, c¸c ®iÒu kiÖn biªn nµy l¹i ®¬n gi¶n vµ rÊt dÔ dµng ¸p<br /> dông. HiÖn t¹i, c¸c ®iÒu kiÖn biªn nµy ¸p dông trong m« h×nh truyÒn sãng trong vïng biÓn víi ®¸y<br /> tho¶i ®ang ®­îc sö dông ë NhËt b¶n ®Ó tÝnh to¸n sãng phôc vô cho thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh biÓn vµ tÝnh<br /> to¸n dù b¸o sù biÕn ®æi cña bê biÓn. Chóng t«i hy väng r»ng m« h×nh sè trÞ tÝnh to¸n sù truyÒn sãng<br /> ven bê víi nh÷ng ®iÒu kiÖn biªn do chóng t«i ®Ò nghÞ trong t­¬ng lai sÏ ®­îc ¸p dông réng r·i ë ViÖt<br /> nam.<br /> Lêi c¶m ¬n T¸c gi¶ ch©n thµnh c¶m ¬n kü s­ NguyÔn ThÞ BÝch Liªn thuéc ViÖn C¬ häc ®· gãp<br /> ý gióp t¸c gi¶ söa ch÷a nh÷ng sai sãt trong b¶n th¶o tr­íc cña b¸o c¸o nµy.<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> Dingemans M.W. (1997) Water wave propagation over uneven bottoms. Part 1 - Linear wave propagation.<br /> World Scientific, 471 pp.<br /> Saito, E., Oki, M., Shimizu T. and Isobe M. (1993) A study on the wave transformation with a model harbour.<br /> Proc. Coast. Engng., JSCE, Vol. 40, 56-60.<br /> Shimizu T., Hara K., Isobe M. (1992) Applicability of the numerical method for the analysis of<br /> multi-directional random waves for practical situations. Proc. Coast. Engng., JSCE, Vol. 39, 181-185.<br /> Vò Thanh Ca, Phïng §¨ng HiÕu (2003) M« h×nh sè trÞ tÝnh to¸n tr­êng sãng cho vïnh n­íc ven bê biÓn cã<br /> ®¸y tho¶i. B¸o c¸o göi tíi Héi nghÞ khoa häc n¨m 2003 cña Héi C¬ häc Thuû khÝ.<br /> Watanabe A., K. Maruyama (1984) Numerical analysis of wave field accounting for the wave refraction,<br /> diffraction and breaking. Proc. Coast. Engng., JSCE, Vol. 31, 103-107.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2