intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phương tiện và công trình thu nước

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

265
lượt xem
117
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước mưa là nguồn nước tự nhiên quí báu, được nhiều nơi trên thế giới sử dụng như một nguồn cấp nước sinh hoạt quan trọng và đặc biệt là tại các vùng nông thôn các nước đang phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương tiện và công trình thu nước

 1.  CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 4.1. NGUÄÖN NÆÅÏC MÆA Næåïc mæa laì mäüt nguäön næåïc tæû nhiãn quê baïu, âæåüc nhiãöu nåi trãn thãú giåïi sæí duûng nhæ mäüt nguäön cáúp næåïc sinh hoaût quan troüng, âàûc biãût laì taûi caïc vuìng näng thän caïc næåïc âang phaït triãøn. Nhiãöu di têch khaío cäø âaî chæïng minh ràòng con ngæåìi âaî xáy dæûng nhiãöu hãû thäúng thu tháûp vaì læu træî næåïc mæa åí caïc bãø chæïa trãn 4.000 nàm nay. Næåïc mæa âæåüc thu tæì maïi nhaì, trãn caïc triãön däúc tæû nhiãn vaì trãn mäüt säú âæåìng phäú. Næåïc mæa coï âàûc âiãøm laì reí tiãön, däöi daìo, nháút laì trong muìa mæa, cháút læåüng næåïc tæång âäúi trong saûch. Nhæåüc âiãøm cuía viãûc khai thaïc næåïc mæa laì læåüng mæa thæåìng phán bäú khäng âãöu, mæa táûp trung chuí yãúu vaìo muìa mæa. Viãûc thu hæïng næåïc mæa táûp trung åí mäüt diãûn têch räüng cuîng ráút khoï. Næåïc mæa âæåüc xem nhæ mäüt nguäön cung cáúp næåïc sinh hoaût àn uäúng chênh åí caïc vuìng näng thän, hoang maûc, ræìng nuïi, haíi âaío. Tuy nhiãn, khi coï hãû thäúng næåïc âæåìng äúng thç nguäön næåïc mæa chè âæåüc xem nhæ mäüt nguäön cung cáúp phuû. 4.1.1. Thu hæïng næåïc mæa tæì maïi nhaì Næåïc mæa thæåìng âæåüc thu hæïng tæì maïi nhaì, âàûc biãût laì caïc maïi låüp bàòng tole traïng keîm, tole nhæûa daûng læåün soïng, maïi bàòng bã-täng, maïi ngoïi bàòng âáút nung hoàûc bàòng fibro xi-màng hoàûc maïi laï, maïi låüp giáúy dáöu. Täút nháút laì caïc maïi nhaì bàòng kim loaûi, maïi ngoïi. Maïi låüp bàòng laï tranh, laì dæìa næåïc, råm raû coï thãø bë nhiãùm khuáøn, rãu mäúc, chuäüt boü. Khäng nãn:  duìng sån chäúng tháúm, chäúng rè trãn maïi tole kim loaûi vç noï coï thãø gáy âäüc cho næåïc (nhiãùm âäüc chç trong sån, næåïc coï muìi laû).  sæí duûng maïi xi-màng amiàng âãø hæïng næåïc mæa vç såüi amiàng bë baìo moìn (næåïc mæa coï tênh acid) coï thãø gáy âäüc cho phäøi.  hæïng næåïc mæa vaìo âáöu muìa vç trãn maïi nhaì coï nhiãöu buûi, phán chim, laï khä, raïc, ... têch tuû. Caïc tráûn mæa âáöu muìa chè duìng âãø ræía maïi nhaì. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 47
 2. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maïi nhaì Mæa Maïng xäúi Chi tiãút A Båm tay Van Nàõp bãø Voìi traìn ÄÚng huït Bãø træî næåïc mæa Hçnh 4.1a: Mäüt kiãøu láúy næåïc mæa qua maïng xäúi vaì bãø træî ÄÚng næåïc tæì maïng xäúi xuäúng Co chæî T ÄÚng xaí boí næåïc mæa âáöu Van khoïa äúng (khi muäún xaí boí næåïc mæa) hoàûc co chæî T näúi våïi äúng mãöm (âãø xaí boí næåïc mæa ra ngoaìi) Læåïi chàõn raïc ÄÚng dáøn næåïc xuäúng bãø chæïa Hçnh 4.1b : Chi tiãút A - äúng hæåïng doìng xaí boí næåïc mæa báøn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 48
 3. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2. Thu hæïng næåïc mæa tæì màût âáút Ta coï thãø låüi duûng sæû chaíy traìn trãn triãön däúc màût âáút âãø thu hæïng næåïc mæa. Âáy laì phæång phaïp aïp duûng cho caïc vuìng khä haûn åí hoang maûc, haíi âaío, âäöi nuïi. Næåïc mæa khi råi xuäúng âáút seî nhanh choïng laìm áøm âáút, têch tuû vaìo caïc häú truîng räöi chaíy traìn theo hæåïng däúc cuía màût âáút. Âãø giaím thiãøu sæû máút næåïc xuäúng âáút (caïc vuìng khä haûn thæåìng coï læåüng mæa ráút êt vaì thåìi gian mæa ngàõn), ngæåìi ta duìng caïc táúm phàóng bàòng cháút deío, bã-täng hoàûc nhæûa âæåìng phuí trãn màût âãø láúy næåïc. Nãúu bao phuí täút, coï thãø thu âæåüc gáön 90% læåüng næåïc mæa råi trãn màût phuí. Nãúu khäng coï kinh phê nhiãöu coï thãø duìng biãûn phaïp dáöm chàût âáút âãø giaím thiãøu læåüng tháúm. Âáút coï âäü däúc cao seî taûo täúc âäü chaíy traìn låïn vaì giaím âæåüc læåüng bäúc håi vaì tháúm. Læu væûc thu næåïc Däúc Däúc Däúc Däúc Raînh thu næåïc Bãø træî (läü thiãn hoàûc ngáöm) Hçnh 4.2: Thu hæïng næåïc theo hæåïng däúc cuía màût âáút (phäúi caính tæì trãn cao) Bãø træî næåïc coï thãø thiãút kãú läü thiãn hoàûc ngáöm kên dæåïi màût âáút, trãn màût bãø phaíi coï caïc táúm âáûy kên âãø giæî vãû sinh næåïc trong bãø, haûn chãú viãûc rong rãu âoïng vaì ngàn caín treí con hoàûc gia suïc loüt xuäúng bãø. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 49
 4. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2. NGUÄÖN NÆÅÏC SÄNG SUÄÚI, AO HÄÖ 4.2.1. Âàûc âiãøm chênh Säng suäúi, ao häö vaì caí âáöm láöy laì mäüt trong nhæîng nguäön næåïc maì con ngæåìi âaî chuï yï tæì âáöu tiãn âãún âënh cæ, láûp nghiãûp åí caïc vuìng âáút måïi. Háöu hãút, caïc thaình phäú, khu dán cæ, khu saín xuáút, caïc trung tám thæång maûi, khu cäng nghiãûp låïn âãöu âàût taûi vë trê caûnh caïc vuìng coï säng suäúi, ao häö låïn. Säng suäúi, ao häö laì nhæîng nguäön væìa mang caí chæïc nàng cáúp næåïc vaì væìa mang chæïc nàng thoaït næåïc, ngoaìi viãûc tæåïi tiãu, giao thäng thuíy, caính quan, .... Âàûc âiãøm chênh cuía doìng chaíy säng suäúi laì læu læåüng cuía chuïng biãún âäüng ráút låïn theo muìa. Muìa mæa læu læåüng doìng chaíy låïn, âäü âuûc cao, âáöu muìa mæa næåïc säng thæåìng bë ä nhiãùm do næåïc mæa chaíy traìn cuäún träi nhiãöu raïc coí, caïc taûp cháút hæîu cå, xoïi moìn maûnh. Gáön cuäúi muìa mæa, næåïc åí cæía säng chaíy maûnh do luî. Muìa khä, haìm læåüng caïc cháút khoaïng hoìa tan coï thãø giaím. Næåïc trong caïc ao häö coï cháút læåüng khäng giäúng nhau, hoaìn toaìn phuû thuäüc vaìo cæ dán sinh hoaût vaì saín xuáút chung quanh chuïng. Moüi cå såí láúy næåïc säng suäúi, ao häö âãöu phaíi kiãøm tra cháút læåüng næåïc kyî læåîng vaì thæåìng phaíi coï cäng trçnh xæí lyï næåïc. 4.2.2. Caïc kãút cáúu cæía láúy næåïc säng suäúi Cæía láúy næåïc trãn säng suäúi phaíi bäú trê åí khu væûc båì äøn âënh, âàûc biãût laì trong caïc thåìi kyì coï luî låïn. Læu yï traïnh âàût åí khu væûc coï xoïi låí hoàûc bäöi làõng. Âaïy äúng láúy næåïc phaíi cao hån âaïy säng täúi thiãøu laì 1 meït âãø traïnh buìn caït, soíi cuäüi vaìo äúng. Täúc âäü dáùn næåïc qua cæía nãn khäúng chãú nhoí hån 0,1 m/s. Khi dao âäüng mæûc næåïc trong säng trãn 4 meït, nãn sæí duûng maïy båm. Cäng trçnh láúy næåïc coï thãø thu næåïc tæì saït båì hoàûc giæîa loìng säng. Nãúu saït båì säng laì vuìng næåïc sáu, båì âáút täút, äøn âënh thç coï thãø bäú trê cäng trçnh saït båì, cäng trçnh thæåìng coï hai ngàn: ngàn láúy næåïc vaì ngàn âàût maïy båm (hçnh 4.3). Træåìng håüp nãúu saït båì säng næåïc quaï caûn, båì däúc thoaíi, mæûc næåïc dao âäüng låïn thç bäú trê cæía láúy næåïc xa båì. Cæía láúy næåïc xa båì thç coï thãø coï cäng trçnh baío vãû hoàûc khäng coï (hçnh 4.4). Trong træåìng håüp næåïc säng coï haìm læåüng phuì sa låïn maì laûi cáön thu næåïc nhiãöu, ta coï thãø xáy dæûng cäng trçnh láúy næåïc theo kiãøu vënh, cao trçnh âaïy vënh cao hån cao trçnh âaïy säng nhàòm haûn chãú caïc cháút di âaïy. Coï nhiãöu hçnh thæïc vënh thu næåïc tuìy theo âëa hçnh doìng säng vaì loìng säng (hçnh 4.5). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 50
 5. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maïi che Cæía thu næåïc Mæûc næåïc Max. Mæûc næåïc Min. Buäöng båm Thang cäng taïc Læåïi chàõn Buäöng thu næåïc Hçnh 4.3 : Cäng trçnh thu næåïc âàût saït båì säng Van khoïa Mæûc næåïc Max. Mæûc næåïc Min. Thang Keì âaï baío vãû cäng taïc Læåïi chàõn >1m Cæía láúy næåïc Hçnh 4.4: Cæía láúy næåïc säng xa båì - khäng coï cäng trçnh baío vãû Häú thu næåïc Phao Hmax ÄÚng cæïng Keì âaï ÄÚng loüc Hmin ÄÚng mãöm Khåïp mãöm Hçnh 4.5: Caïc kiãøu phao näøi dáùn næåïc vaìo häú thu næåïc bãn säng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 51
 6. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cæía láúy næåïc Säng I I ÄÚng láúy næåïc Táúm chàõn Keì baío vãû Båì säng I-I Hçnh 4.6: Kãút cáúu cæía láúy næåïc säng xa båì - coï cäng trçnh baío vãû Âã säng Traûm båm Âã säng Säng Doìng chaíy trãn màût Doìng chaíy dæåïi âaïy Hçnh 4.7: Mäüt hçnh thæïc cäng trçnh thu næåïc kiãøu vënh trãn säng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 52
 7. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Âäúi våïi caïc suäúi, ta coï thãø xáy dæûng caïc âáûp dáng næåïc nhæ laì mäüt cäng trçnh âáöu mäúi âãø taûo thaình caïc bäön næåïc läü thiãn âãø láúy næåïc. Muûc âêch laì taûo ra mäüt cäüt næåïc âuí sáu åí phêa trãn äúng huït vaì âäöng thåìi cuîng laìm cho caïc cháút di âaïy coï thãø làõng âoüng. Âáûp coï thãø laì âáûp bã-täng cäút theïp, âáûp âaï xáy, âáûp âaï âäø, âáûp gäù, âáûp bàòng bao caït, ... tuìy theo qui mä vaì khaí nàng kinh tãú trong viãûc thu gom næåïc. Tuy nhiãn, âáûp phaíi âuí vuîng chàõc âãø coï thãø êt nháút chëu âæûng âæåüc caïc con luî trung bçnh hàòng nàm. Tuìy theo âëa hçnh, coï thãø laìm liãn hoaìn nhiãöu báûc láúy næåïc khaïc nhau vaì âáùn vaìo mäüt bãø chæïa chung. Suäúi Suäúi Âáûp dáng ÄÚng dáùn næåïc Suäúi Âáûp dáng ÄÚng dáùn næåïc Bãø têch næåïc Âáûp dáng ÄÚng dáùn næåïc Thaình loüc Båm dáùn næåïc Hçnh 4.8: Hãû thäúng thu næåïc suäúi tæì nhiãöu nguäön âãø bãø têch næåïc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 53
 8. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suäúi Suäúi Båm Âáûp Âáûp Båm Hçnh 4.9: Mäüt säú kiãøu láúy næåïc åí suäúi bàòng âáûp dáng næåïc Traìn xaí luî Tæåìng caïnh Van láúy næåïc Cæía xaí næåïc MÀÛT ÂÆÏNG (coï caïc táúm gäù chàõn) Läù thäng næåïc (coï læåïi chàõn raïc) HÆÅÏNG DOÌNG CHAÍY Cæía xaí næåïc Häú láúy næåïc Âènh âáûp Båm Tæåìng caïnh MÀÛT BÀÒNG Âaï häüc xáy (sán tiãu nàng) Hçnh 4.10: Âáûp dáng láúy næåïc tæì suäúi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 54
 9. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Táúm chàûn nylon Mæûc næåïc Max. ÄÚng traìn xaí luî Mæûc næåïc khäúng chãú ÄÚng dáùn næåïc ra ÄÚng xaí âaïy Bao âáút, caït (coï van khoïa) Hçnh 4.11: Âáûp dáng næåïc bàòng bao caït 4.3. NGUÄÖN NÆÅÏC NGÁÖM Næåïc ngáöm âæåüc âàûc biãût chuï yï khai thaïc räüng raîi nhæ mäüt nguäön bäø cáûp quan troüng bãn caûnh nguäön næåïc mæa vaì næåïc màût. Næåïc ngáöm thæåìng êt bë ä nhiãùm, diãûn phán bäú räüng, êt dao âäüng. Tuy nhiãn, chi phê khaío saït, thàm doì, khai thaïc vaì xæí lyï næåïc ngáöm thæåìng laì cao. Coï caïc hçnh thæïc thu næåïc ngáöm phäø biãún nhæ sau:  Âæåìng háöm ngang thu næåïc  Giãúng khåi  Giãúng khoan  Häö thu næåïc maûch 4.3.1. Âæåìng háöm thu næåïc AÏp duûng cho nhæîng vuìng coï træî læåüng næåïc ngáöm táöng näng däöi daìo, hoàûc nhæîng nhæîng nåi maì næåïc ngáöm táöng sáu bë nhiãùm màûn, sàõt, pheìn quaï cao. Dæûa vaìo âëa hçnh, ta bäú trê caïc giãúng tháúm theo âäü däúc, näúi caïc âaïy giãúng táûp trung bàòng caïc äúng thu næåïc vaì dáùn vãö mäüt giãúng táûp trung. Næåïc seî âæåüc huït lãn tæì giãúng táûp trung naìy (Hçnh 4.12). ÄÚng thu næåïc thæåìng laì caïc äúng bã-täng, saình sæï hoàûc äúng nhæûa PVC coï khoan läù våïi 8 mm hoàûc caïc raînh cæa cheïo våïi kêch thæåïc 10 - 100 mm. Bao quanh äúng laì caïc låïp loüc ngæåüc gäöm âaï âàm, soíi cuäüi vaì caït. Nãúu coï äúng laìm bàòng sæï xäúp thç coï thãø khoíi cáön låïp loüc bãn ngoaìi. Coï thãø duìng caïch xãúp âaï soíi, âaï häüc thaình haình lang dáùn næåïc vaì giãúng táûp trung (Hçnh 4.13). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 55
 10. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400 350 Giãúng tháúm 450 300 Hæåïng däúc Hæåïng däúc ÄÚng thu næåïc 250 Giãúng tháúm 200 Giãúng táûp trung Båm Båm Giãúng tháúm Giãúng tháúm ÄÚng thu næåïc Giãúng táûp trung Hçnh 4.12: Så âäö bäú trê âæåìng háöm thu næåïc ngang Soíi cuäüi ÄÚng âuûc läù Âaï taíng xãúp Caït thä Caït thä Caït mën Caït mën Caït mën Hçnh 4.13: Caïc hçnh thæïc dáùn næåïc tæì giãúng tháúm âãún giãúng táûp trung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 56
 11. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2. Giãúng khåi Thæåìng duìng åí caïc vuìng baïn sån âëa, vuìng âäöng bàòng dæåïi chán nuïi, ven biãøn, vuìng cuì lao, haíi âaío, nåi coï nguäön næåïc ngáöm táöng näng täút vaì däöi daìo. Caïc loaûi giãúng naìy thêch håüp cho qui mä gia âçnh hoàûc nhoïm gia âçnh. Giãúng thæåìng coï daûng hçnh troìn laìm bàòng caïc äúng bã-täng cäút theïp âuïc sàôn coï âæåìng kênh äúng 1,20 - 1,60 m, cao tæì 0,5 - 1,0 m âàût xãúp chäöng lãn nhau thaình mäüt äúng âæïng sáu tæì 5 - 30 m tuìy theo chiãöu sáu láúy næåïc vaì mæïc âäü dao âäüng cuía táöng næåïc ngáöm táöng näng. Thaình giãúng nãn laìm cao khoíi màût âáút tæì 1,0 - 1,4 m âãø phoìng ngæìa treí con råi xuäúng. Chung quanh giãúng nãn traïng xi-màng âãø ngàn ngæìa næåïc báøn tháúm xuäúng giãúng, âäü däúc 2 - 5%. Næåïc âæåüc láúy lãn bàòng gaìu, truûc cuäún hoàûc båm âiãûn. Khi khäng sæí duûng, nãn âáûy miãûng giãúng bàòng mäüt caïi nàõp. Giãúng phaíi âàût xa vaì phêa trãn nhaì vãû sinh, chuäöng gia suïc. Truûc cuäún quay tay Giãúng bàòng äúng bã-täng Låïp seït Næåïc ngáöm Låïp caït mën táöng näng Låïp caït thä Soíi cuäüi , âaï dàm Hçnh 4.14: Màût càõt ngang mäüt giãúng khåi Nàõp âáûy giãúng Hçnh 4.15: Giãúng næåïc cáön phaíi coï vaình âai baío vãû ngàn ngæìa næåïc báøn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 57
 12. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.3. Giãúng khoan Caïc nguäön næåïc ngáöm táöng näng thæåìng dãù bë ä nhiãùm do caïc taûp cháút hæîu cå vaì vä cå khaïc nhau theo doìng tháúm tæì màût âáút âi xuäúng. Ngoaìi ra, nguäön næåïc táöng näng thæåìng bë khä haûn trong muìa nàõng. Giaíi phaïp thu næåïc ngáöm táöng sáu bàòng caïc giãúng khoan âæåüc chuï yï khi cáön cung cáúp mäüt læåüng låïn cho khu dán cæ, cuûm saín xuáút. Våïi giãúng khoan coï âæåìng kênh  150 - 300 mm, âäü sáu láúy næåïc tæì 80 - 160 meït tråí lãn, coï khaí nàng cung cáúp næåïc våïi læu læåüng khai thaïc vaìo khoaíng 5 - 500 l/s (18 - 1800 m3/h). Coï nhiãöu daûng giãúng khoan: giãúng khoan coï aïp, baïn aïp vaì khäng aïp, tuìy theo vë trê nåi láúy næåïc. Trong mäüt khu væûc, nãúu máût âäü giãúng khoan quaï nhiãöu vaì khai thaïc liãn tuûc, coï thãø dáùn âãún tçnh traûng haû tháúp nhanh mæûc næåïc ngáöm, cäng suáút khai thaïc giaím vaì gáy hiãûn tæåüng luïn suût cäng trçnh phêa bãn trãn. Båm tay ÄÚng loüc Læåïi boüc bãn Táöng ngoaìi seït 3-5m Cuäün ÄÚng dáùn âäöng ngàn Táöng 0,7 caït ÄÚng coï ngáûm khoan läù næåïc ÄÚng làõng 0,1 Âáöu loüc (a) næåïc (b) Hçnh 4.16a: Giãúng khoan - sæí duûng khoan tay Hçnh 4.16b: Chi tiãút âáöu loüc næåïc - loaûi læåïi âan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 58
 13. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Âáöu loüc næåïc, nàòm åí âaïy giãúng khoan trong låïp caït ngáûm næåïc, coï nhiãûm vuû læåüt næåïc, ngàn caït khäng traìn vaìo äúng giãúng. Thæûc tãú coï nhiãöu kiãøu âáöu loüc. Thäng duûng nháút laì loaûi äúng bàòng kim loaûi hoàûc äúng nhæûa PVC coï khoan läù våïi âæåìng kênh  5 - 15 mm, khoaíng caïch läù 10 - 50 mm, hoàûc caïc raînh cæa cheïo coï chiãöu räüng 10 - 25 mm, daìi 100 - 250 mm. Bãn ngoaìi äúng âæåüc quáún dáy âäöng coï  2 - 6 mm, bæåïc xoàõn khoaíng 10 - 15 mm. Ngoaìi cuìng laì låïp læåïi âan bàòng læåïi theïp mën. Cuäúi âáöu loüc laì äúng làõng daìi khoaíng 100 cm âãø làõng caït (Hçnh 3.12b). Âãø láúy næåïc ra ta coï thãø duìng båm tay hoàûc båm âiãûn, hoàûc phäúi håüp caí hai loaûi båm, âäi khi phaíi duy trç båm tay âãø mäöi næåïc cho båm âiãûn. Båm tay Båm âiãûn Van 1 chiãöu Giãúng khoan Hçnh 4.17: Láúy næåïc tæì giãúúng khoan bàòng båm tay vaì båm âiãûn 4.3.4. Häö thu næåïc maûch Næåïc maûch trong caïc sæåìn nuïi, thæåìng laì loaûi næåïc ngáöm coï aïp hoàûc baïn aïp chaíy theo âäü däúc do taïc duûng cuía troüng læûc, gàûp khe næït trãn màût âáút seî phun traìo thaình caïc doìng suäúi to nhoí khaïc nhau. Ta coï thãø låüi duûng hiãûn tæåüng naìy âãø xáy dæûng caïc häö thu næåïc maûch, thæûc cháút laì caïc giãúng khåi läü thiãn coï diãûn têch màût næåïc låïn so våïi chiãöu sáu. Coï ráút nhiãöu daûng häö thu næåïc maûch, tuìy theo âëa hçnh, låïp âáút, vaì váût liãûu xáy dæûng. Âãø loüc caït khi láúy næåïc ngæåìi ta phaíi laìm mäüt häüc loüc ngæåüc, thæåìng laì hçnh häüp bã-täng, coï nàõp âáûy bàòng dale bã-täng, kêch thæåïc låïn nhoí tuìy theo qui mä cäng trçnh, coï thãø láúy vaìo xã xêch khoaíng (0,8 x 1 x 2) m3. Trong häüc boí caïc bao læåïi âæüng caït thä (daìy 0,4 m), saûn soíi (daìy 0,3 m) vaì âaï 4 x 6 (daìy 0,2 m) träün láùn våïi than hoaût tênh (âãø loüc vaì khæí muìi trong næåïc). Næåïc tháúm qua låïp loüc vaì âi vaìo äúng láúy næåïc (Hçnh 4.18) räöi âæa âãún hãû thäúng xæí lyï (nãúu coï) vaì äúng phán phäúi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 59
 14. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Âäöi, nuïi Låïp tháúm næåïc Låïp ngáûm næåïc Häö thu Häüc loüc - láúy næåïc næåïc Låïp khäng tháúm Âáûp chàõn Hçnh 4.18: Så âäö nguyãn tàõc häö thu næåïc maûch läü thiãn Nàõp âáûy bàòng dale bã-täng Van Läù láúy næåïc c ÄÚng láúy næåïc Âáöu thu næåïc Caït thä Saûn Âaï, Læåïi chàõn soíi than Hçnh 4.19: Chi tiãút häüc loüc - láúy næåïc Âáút âàõp ÄÚng traìn næåïc Âaï, soíi Låïp chæïa næåïc ÄÚng xaí âaïy Âáút khäng tháúm ÄÚng dáùn næåïc Hçnh 4.20: Bãø thu næåïc maûch ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC 60
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2