PR: Trong nhà và ngoài ngõ

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

PR: Trong nhà và ngoài ngõ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đánh giá công việc thuộc hai loại hình này, sẽ không thú vị khi nói về khó khăn hay thuận lợi, bởi vị trí nào cũng có những khó khăn và thuận lợi song hành. Thay vào đó, có thể tìm hiểu những điểm khác biệt giữa hai hình thức này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PR: Trong nhà và ngoài ngõ

  1. PR: Trong nhà và ngoài ngõ Xây d ng b ph n quan h công chúng (PR) t i doanh nghi p (DN) (in-house) hay ch n s d ng d ch v c a công ty d ch v tư v n PR (consultancy) là m t v n quan tr ng c a các DN. ánh giá công vi c thu c hai lo i hình này, s không thú v khi nói v khó khăn hay thu n l i, b i v trí nào cũng có nh ng khó khăn và thu n l i song hành. Thay vào ó, có th tìm hi u nh ng i m khác bi t gi a hai hình th c này. Kinh nghi m: M t công ty tư v n PR s cho nhi u kinh nghi m n n trong vi c th c hi n các lý thuy t truy n thông ng d ng vào th c ti n. B i vì, cùng m t lúc, công ty tư v n s th c hi n d ch v PR cho nhi u khách hàng các lĩnh v c khác nhau, t tiêu dùng nhanh cho n ngành công nghi p n ng, t y t dư c ph m cho n công ngh thông tin... Trong khi ó, làm vi c cho in-house PR ch t p trung vào ngành ngh mà công ty ang ho t ng. Vì th , ngư i làm PR t i DN có ki n th c chuyên sâu n m c có th g n như là chuyên gia trong lĩnh v c ó. T c (x lý công vi c): X lý yêu c u d ch v c a nhi u khách hàng khác nhau cũng như truy n thông n r t nhi u i tư ng m c tiêu (bao g m các phương ti n truy n thông, báo chí) cùng m t lúc òi h i ngư i làm tư v n ph i có k năng phân tích, suy nghĩ r t nhanh và luôn trong tr ng thái s n sàng cho t t c m i vi c. ng th i, b n cũng ph i luôn chú tr ng vi c i m i k ho ch chi n lư c và t ch c th c hi n nó b t kỳ lúc nào cho thương hi u/nhãn hi u mà mình ang qu n lý.
  2. Trách nhi m: T i công ty tư v n PR, trách nhi m ư c xác nh rõ ràng hơn thông qua các công c ánh giá c th và ư c th c hi n t giai o n trư c, trong (c p nh t liên t c) và sau khi th c hi n chi n d ch truy n thông. Trong khi ó, hi n nay có r t ít in- house PR th c hi n h th ng, phương pháp và công c ánh giá chi ti t m t cách khoa h c và h u như ch báo cáo d a trên s lư ng tin, bài ư c ăng t i. Tinh th n ng i: Thành công c a m t PR consultancy ph thu c r t nhi u vào tinh th n ng i c a nhân viên - nh ng ngư i thư ng có n n t ng ki n th c, kinh nghi m r t khác nhau, ng th i m t nhân viên PR có th qu n lý t 3 - 5 khách hàng cùng m t lúc. Vì v y, khi ph c v r t nhi u khách hàng khác nhau, h c n ph i bi t v n d ng th m nh c a mình b tr cho nhau khi c n thi t. a d ng và bao quát: M t ngày làm vi c i n hình c a ngư i làm PR tư v n có th b t u b ng m t cu c h p v i khách hàng vào bu i sáng, cu c h n ăn trưa v i phóng viên, i th c hi n b nh ch p s n ph m c a khách hàng sau ó, và ti p theo là vi t thông cáo báo chí cho vi c tung ra m t s n ph m m i.
  3. Th m chí, n chi u t i còn ti p t c x lý kh ng ho ng. B n cũng thư ng xuyên ph i làm vi c, thương th o v i các i tác th ba như tòa so n báo, chuyên viên thi t k , nhà cung c p d ch v ti p th tr c ti p, ti p th qua di ng hay tr c tuy n... Tinh th n “doanh nghi p”: i v i công ty tư v n PR, tinh th n “doanh nghi p” ư c th hi n hai hình th c. M t là ph i tr c ti p ch u trách nhi m v doanh s t d ch v mình cung c p cho khách hàng. Hai là nhi u ngư i (ho c nhóm ngư i) làm PR sau m t th i gian thư ng s “ra riêng” t m công ty, ho c các công ty truy n thông s m i h v thi t l p b ph n PR chuyên bi t ho c công ty PR con. Vì v y, cơ h i làm ch DN c a các chuyên gia PR r t r ng m i v i ngành công nghi p hãy còn m i m này. M c hòa nh p xã h i: Cũng do tính ch t công vi c mà ngư i tư v n PR thư ng thích (và m t ph n cũng là trách nhi m) vi c m r ng k t n i, giao lưu v i nhi u cá nhân, t ch c, c ng ng. B n c n ph i có hi u bi t sâu r ng v con ngư i, xã h i và nh ng chuy n bi n năng ng h ng ngày c a nó. Các công ty PR cũng thư ng có tinh th n “làm t i b n - chơi t i cùng”. Vì th , thư ng thu hút nh ng ngư i có tính cách năng ng, nhi t huy t, bi t hòa mình và t n hư ng cu c s ng m t cách thú v .
Đồng bộ tài khoản