intTypePromotion=3

quá trình hình thành giáo trình mô phỏng thiết kế thiết bị cảnh báo bằng vi xử lý điện p8

Chia sẻ: Asfdg AgaG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
45
lượt xem
3
download

quá trình hình thành giáo trình mô phỏng thiết kế thiết bị cảnh báo bằng vi xử lý điện p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình mô phỏng thiết kế thiết bị cảnh báo bằng vi xử lý điện p8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành giáo trình mô phỏng thiết kế thiết bị cảnh báo bằng vi xử lý điện p8

 1. ÖÙng duïng : Thieát laäp giaù trò cho caùc thanh ghi laøm bieán soá tröôùc khi chaïy moät  chöông trình naøo ñoù. Chuù yù : khoâng naïp giaù trò cho caëp thanh ghi HL trong tröôøng hôïp naøy (chöông trình phím PC laøm thay ñoåi HL). Thieát laäp, xoùa caùc côø tröôùc khi chaïy chöông trình  Löu tröõ keát quaû cuûa chöông trình vaøo caùc thanh ghi, ñeå kieåm tra sau khi  chaïy xong chöông trình Kieåm tra caùc côø sau khi thöïc hieän caùc leänh soá hoïc vaø logic  Vôùi chöông trình Monitor söû duïng phím REG ñeå kieåm tra keát quaû cuûa  moät leänh trong thanh ghi, khi duøng phím STEP. Caùch söû duïng :  Nhaán phím REG : Treân maøn hình hieån thò thanh ghi A vaø noäi dung trong thanh ghi A VD :  Nhaán phím UP, DOWN ñeå xem noäi dung cuûa caùc thanh ghi khaùc..  Khi muoán naïp noäi dung môùi vaøo thanh ghi. VD : naïp vaøo C noäi dung laø A D Ta thöïc hieän caùc böôùc sau : + Nhaán UP, DOWN ñeå treân maøn hình hieån thò thanh ghi vaø noäi dung thanh ghi caàn naïp. + Nhaán phím A, D ( phím soá ), treân maøn hình hieån thò A D + Nhaán phím UP : töùc thì noäi dung môùi ñöôïc naïp.  Muoán thoaùt chöông trình REG ta nhaán phím REG moät laàn nöõa. 6.5 PHÍM COPY Khi muoán cheùp moät ñoaïn döõ lieäu töø vuøng naøy qua vuøng khaùc ta nhaán phím COPY. Treân maøn hình hieån thò thoâng baùo naïp ñòa chæ baét ñaàu vuøng goác.  Duøng phím soá ñeå naïp ñòa chæ ñoù.  Nhaán phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ ñoù, treân maøn hình xuaát hieän thoâng baùo naïp ñòa chæ cuoái vuøng goác.  Duøng phím soá ñeå naïp ñòa chæ ñoù.  Nhaán phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ ñoù, treân maøn hình xuaát hieän thoâng baùo naïp ñòa chæ ñaàu cuûa vuøng ñích. Trang 73 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 2.  Duøng phím soá ñeå naïp ñòa chæ ñoù.  Nhaán phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ nôùi naïp, chöông trìn h thöïc hieän vieäc COPY. Neáu moät trong caùc ñòa chæ treân khoâng ñöôïc naïp maø ta nhaán phím ADD thì töï ñoäng thoaùt khoûi chöông trình COPY. 6.6 PHÍM DEL Khi muoán xoùa ( cheùp 00H ) moät ñoaïn döõ lieäu ta nhaán phím DEL. Maøn hình thoâng baùo naïp ñòa chæ ñaàu vuøng caàn xoùa.  Duøng phím soá naïp ñòa chæ ñoù.  Nhaán phím ADD xaùc ñònh. Maøn hình xuaát hieän thoâng baùo naïp ñòa chæ keát thuùc.  Duøng phím soá naïp ñòa chæ ñoù.  Nhaán phím ADD xaùc ñònh. Chöông trình thöïc hieän chöùc naêng DEL roài thoaùt khoûi chöông trình phím DEL. Neáu moät trong caùc ñòa chæ treân khoâng ñöôïc naïp maø nhaán ADD thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng DEL. 6.7 PHÍM SRCH Khi muoán tìm kieám moät byte döõ lieäu naøo ñoù ta nhaán phím SRCH. Maøn hình hieån thò :  Duøng phím soá naïp giaù trò byte caàn tìm.  Nhaán phím UP chöông trình seõ tìm kieám töø ñòa chæ hieän haønh tôùi khi naøo tìm thaáy byte coù giaù trò ñaõ naïp döøng vaø hieån thò. Neáu muoán tìm tieáp ta nhaán phím SRCH thì chöông trình seõ tìm tieáp (khoâng caàn naïp giaù trò môùi). Trang 74 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 3. 6.8 PHÍM STEP  Phím STEP coù chöùc naêng gôõ roái chöông trình khi thöïc hieän coù keát quaû sai maø chöa bieát ñöôïc leänh sai.  Söû duïng STEP coù theå thöïc hieän vaø kieåm tra keát quaû töøng leänh trong 1 chöông trình. Caùch söû duïng : Ñaàu tieân, ta phaûi dôøi con troû tôùi ñòa chæ caàn thöïc hieän. Sau ñoù aán phím STEP chöông trình taïi ñoù seõ thöïc hieän töøng leänh. 6.9 PHÍM INS Phím INS söû duïng ñeå cheøn theâm moät byte hoaëc moät soá byte, coù theå söûa ñòa chæ. Caùch söû duïng :  Di chuyeån con troû tôùi ñòa chæ caàn cheøn.  Aán phím Ins. Maøn hình hieån thò thoâng baùo naïp ñòa chæ cuoái vuøng INS. Duøng phím soá naïp ñòa chæ cuoái.  Aán phím ADD xaùc ñònh ñòa chæ ñoù  Söû duïng phím soá, phím UP ñeå cheøn döõ lieäu môùi.  Phím DOWN chæ cho pheùp giaûm ñòa chæ xuoáng 1 vaø khoâng luøi lieân tieáp.  Noù coù chöùc naêng chænh laïi döõ lieäu vöøa cheøn vaøo.  Neáu muoán söûa ñòa chæ, aán phím ADD. Maøn hình thoâng baùo naïp ñòa chæ ñaàu.  AÁn phím ADD moät laàn nöõa chöùc naêng söûa ñòa chæ ñöôïc thöïc hieän vaø thoaùt chöông trình.  Neáu muoán thoaùt chöông trình khoâng qua chöùc naêng söûa ñòa chæ, aán phím INS moät laàn nöõa. Trang 75 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 4. Chöông 7 : TOÙM TAÉT KEÁT LUAÄN ÑEÀ NGHÒ Trang 76 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 5. CHÖÔNG 7 : TOÙM TAÉT – KEÁT LUAÄN – ÑEÀ NGHÒ 7.1 TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Ñeà taøi ñöôïc trình baøy thaønh 7 chöông nhöng quan troïng nhaát laø chöông 4, noù trình baøy töø toång quaùt ñeán cuï theå chöông trình Monitor vaø caùc chöông trinh con phuïc vuï chöông trình Monitor. Chöông trình Monitor quaûn lí toaøn boä heä thoáng vaø cho pheùp ngöôøi söû duïng soaïn thaûo vaø thöû nghieäm caùc chöông trình moät caùch tieän nghi nhaát. Chöông 5 trình baøy nhöõng thoâng tin vaø phöông phaùp thi coâng hoaøn chænh moät phaàn meàm. Chöông 6 laø phaàn höôùng daãn söû duïng thieát bò vöøa thieát keá. Ñaây laø, phaàn quan troïng nhaèm giuùp ngöôøi söû duïng coù theå khai thaùc heát nhöõng chöùc naêng, öu ñieåm cuûa heä thoáng. 7.2 KEÁT LUAÄN Qua 7 tuaàn laøm vieäc khoâng meät moûi, khoâng nhöõng bieát toång hôïp vaø öùng duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá maø coøn ruùt ra döôïc nhöõng keát luaän sau:  Coù theå duøng vi xöû lí 8085 ñeå thieát keá thieát bò thöïc taäp vi xöû lí, khaû naêng laøm vieäc cuûa thieát bò phuï thuoäc chuû yeáu vaøo phaàn meàm.  Phaàn meàm vaø phaàn cöùng coù moái lieân quan chaët cheõ, chuùng coù theå thay theá cho nhau ôû moät soá chöùc naêng naøo ñoù .  Ñoái vôùi chöùc naêng COPY chöông trình phaûi nhaän bieát ñöôïc hai vuøng goác vaø ñích coù truøng nhau khoâng vaø truøng nhau nhö theá naøo ñeå khi thöïc hieän COPY khoâng bò maát döõ lieäu .  Ñeå tieän cho vieäc chaïy thöû chöông trình vaø kieåm tra keát quaû sau khi chaïy thöû chöông trình thì chöùc naêng REG phaûi naïp vaø xem ñöôïc noäi dung thanh ghi.  Neáu chöông trình phím PC söû duïng leänh naïp ñiaï chæ trong caëp thanh ghi HL vaøo caëp thanh ghi PC thì thoâng soá trong caëp thanh ghi HL ñaõ naïp tröôùc ñoù ôû chöùc naêng REG seõ voâ nghóa.  Chöùc naêng STEP, chöông trình ngöôøi söû duïng vaø chöông trình Monitor chaïy chung vôùi nhau, phaûi thieát keá sao cho chöông trinh phím STEP khoâng söû duïng stackpoiter, ñeå ghaønh stackpoiter cho chöông trình ngöôøi söû duïng. Phaûi baûo toaøn caùc thoâng soá cuûa chöông trình ngöôøi sau moãi böôùc ñeå thöïc hieän böôùc keá tieáp, nhaát laø ñoái vôùi caùc leänh nhaûy, goïi, trôû veà coù ñieàu kieän. Ñoái vôùi caùc leänh go ïi vaø trôû veà ta phaûi taïo ra moät con troû MNT- STACKPOITER, laø vuøng nhôù theo kieåu LIFO, gioáng stackpoiter, ñeå löu giöõ ñiaï chæ khi gaëp leänh nhaûy vaø laáy laïi ñiaï chæ ñoù khi gaëp leänh trôû veà, ñaëc bieät khi caùc chöông trình con loàng vaøo nhau. Ñoái vôùi caùc leänh nhaûy, leänh goïi, leänh trôû veà ta phaûi khoáng cheá sao cho chöông trình chay töøng böôùc. Trang 77 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 6.  Chöùc naêng INS raát caàn thieát khi chænh söûa chöông trình nhö cheøn theâm caùc leänh thieáu, phaûi söûa ñöôïc diaï chæ cuûa caùc leänh nhaûy, leänh goïi, leänh löu tröõ neáu ñiaï chæ cuûa chuùng chæ ñeán vuøng INS taùc ñoäng. 7.3 ÑEÀ NGHÒ Maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc mình, yeáu toá thôøi gian ñaõ baét buoäc ngöôøi thöïc hieän phaûi döøng coâng vieäc nghieân cöùu. Thöïc söï, ngöôøi thöïc hieän chöa haøi loøng laém vôùi nhöõng gì giaûi quyeát ñöôïc, hy voïng sau naøy coù thôøi gian nghieân cöùu theâm vaø nhöõng khoaù sau seõ coá gaéng hoaøn thieän ñeà taøi, ñeå noù trôû thaønh moät saûn phaåm hoaøn chænh. Sau ñaây laø moät vaøi ñeà nghò tham khaûo daønh cho nhöõng ai coù yù ñònh phaùt trieån ñeà taøi:  Xaây döïng theâm chöùc naêng chaïy töøng ñoaïn. Caùc ñoaïn ñoù ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc ñieåm döøng ñöôïc ngöôøi söû duïng ñaët.  Xaây döïng theâm chöùc naêng söûa ñiaï chæ ñeå söû duïng sau khi thöïc hieän chöùc naêng COPY.  Xaây chöông trình cho pheùp ñoå döõ lieäu töø maùy tính vaøo thieát bò ñeå chaïy thöû.  Xaây döïng caùc baøi thöïc haønh treân thieát bò vöøa thieát keá.  Xaây döïng nhöõng chöông trình tieän ích, thieát keá caùc modul phaàn cöùng ñeå gheùp noái vôùi thieát bò phuïc vuï cho caùc baøi thöïc haønh. Trang 78 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 7. PHAÀN C TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Trang 79 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 8. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. --- --- 1. CHAÂU KIM LANG “Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc” Ban Sö Phaïm Kó Thuaät tröôøng Ñaïi hoïc Sö Phaïm Kó Thuaät Tp. HCM, 1989. 2. TRAÀN VAÊN TROÏNG “Kó thuaät vi xöû lí 8085A” Ñaïi hoïc Sö Phaïm Kó Thuaät Tp. HCM, 1995. 3. PAUL BATES, PENG “Truyeàn döõ lieäu söû duïng vi maïch LSI” TOÁNG VAÊN ON ( dòch ). Ñaïi hoïc Baùch Khoa Tp. HCM, 1994. Trang 42 – 76. 4. RONALD J. TOCCI “Digital Systems : Principles and Application” 4/e Prentice Hall International Inc, 1998 Trang 80 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 9. PHUÏ LUÏC Phaàn naøy trình baøy nhöõng chöông trình con ñôn giaûn, khoâng trình baøy giaûi thuaät. Caùc chöông trình naøy ñöôïc vieát töø ban ñaàu khi coøn chöa coù kinh nghieäm, vì theá chuùng coøn mang tính “thuû coâng’. Caùc chöông trình ñöôïc saép xeáp theo maãu töï A, B, C… ñeå tieän vieäc tra cöùu. DAUCHAM DAUCHAM : Ñaây laø chöông trình con coù nhieäm vuï xuaát caùc ñieåm saùng lan daàn. Input : Khoâng Output : Hieån thò Coù goïi Delay 0.1  Chöông trình khoâng thay ñoåi noäi dung thanh ghi  DAUCHAM PUSH PSW MVI A, 86H MVI A, 84H STA AddCT79 STA AddCT79 MVI A, 80H MVI A, 80H STA AddDT79 STA AddDT79 MVI A, 02H MVI A, 02H CALL DELAY 0.1 CALL DELAY 0.1 MVI A, 87H MVI A, 85H STA AddCT79 STA AddCT79 MVI A, 80H MVI A, 80H STA AddDT79 STA AddDT79 POP PSW MVI A, 02H RET CALL DELAY 0.1 DELAY 0.1 DELAY 0.1 : Ñaây laø chöông trình con coù taùc vuï trì hoaõn; 0.1 giaây ( 0….25,5 giaây ). Input : Naïp thôøi gian caàn trì hoaõn vaøo thanh ghi A. Output : Trì hoaõn chöông trình trong thôøi gian ñaõ ñònh. Trang 81 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 10. DELAY 0.1 PUSH D SUB A LXI D, 0001H ORA D PUSH PSW ORA E INR A MOV A, B JMP *4 JNZ 3* *1: PUSH D POP B PUSH B POP D *3 : DCX D *4 : DCR A LXI B, 5433H JNZ *1 *2 : DCR C POP PSW JNZ *2 POP D DCR B RET JNZ *2 MOV B, A DELAY 0.1 PUSH D DE ( 0001H ) PUSH PSW A ( A) + 1 A ( A) – 1 A=0 POP PSW PUSH D POP D PUSH B DE ( DE ) –1 RET BC ( 5433H ) C ( C) – 1 a b c 1 Trang 82 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
 11. 1 a b c S C=0 Ñ B ( B ) –1 S B=0 Ñ B ( A) A ( A ) – ( A) A ( A) OR ( D) A ( A) OR ( E ) A B A=0 POP B POP D Trang 83 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản