intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7

Chia sẻ: Asfdg AgaG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
3
download

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7

  1. Luaän vaên toát nghieäp Trang 25 8. Chöông trình Blank: xoùa soá 0 khoâng coù nghóa Chöông trình naøy coù yù nghóa nhö sau: khi soá saûn phaåm hay soá hoäp chæ tôùi haøng ñôn vò, chuïc, traêm thì nhöõng soá 0 ñöùng tröôùc noù khoâng coù nghóa bò loaïi boû (khoâng saùng ) vaø caùc oâ nhôù coù nghóa ñöôïc löu (laàn löôït töø haøng ñôn vò  haøng ngaøn) vaøo caùc oâ nhôù töø 70H 77H. Loaïi boû baèng caùch so saùnh giaù trò lôùn nhaát haøng ngaøn vôùi soá 0 neáu ñuùng laø 0 thì xoùa led hieån thò haøng ngaøn, tieáp tuïc so saùnh xem oâ nhôù haøng traêm vôùi soá 0 neáu ñuùng laø 0 thì xoùa led hieån thò haøng traêm, töông töï cho haøng chuïc, coøn oâ nhôù haøng ñôn vò giaù trò baèng bao nhieâu thì led haøng ñôn vò cuõng hieån thò. Baté ñaàu A  DEMHOP H LED 70  NGAN LED 71  TRAM A  DEMHOP L LED 72  CHUC LED 73  DONVI A  DEM_SP H LED 75  TRAM A  DEM_ SPL LED 76  CHUC LED 77  DONVI A  LED 70 (1) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  2. Luaän vaên toát nghieäp Trang 26 ( 1) S A =0 Xoùa LED 70 A  LED 71 S A =0 Ñ Xoùa LED 71 A  LED 72 A= Ñ Xoùa LED 72 A  LED 75 S A= Ñ Xoùa LED 75 A  LED 76 A Ñ Xoùa LED 76 RET Chöông trình blank GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  3. Luaän vaên toát nghieäp Trang 27 9. Chöông trình nhaäp hoäp: Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 9999. Neáu soá ñöôïc nhaán töø A ñeán F thì yeâu caàu nhaäp laïi. Khi soá ñöôïc nhaán löu vaøo thanh ghi A töø 1 ñeán 9: neáu chaáp nhaän soá thì caùc bit 7D, 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi hoäp, bit 7E = 1, thì thoaùt khoûi chöông trình. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUHOPL:löu hoäp byte thaáp), 7D (LÖUHOPH: löu hoäp byte cao). Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp) (1) Baét ñaàu HIEÅN THÒ “nhaäp 0” LÖU HOP L  # 00H LÖU HOP H  # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát A=0 BIT 7D = 1 A  ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 2 BIT 7E = 1 RET BIT 7D = 1 Ñ S (2) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  4. Luaän vaên toát nghieäp Trang 28 (2) ÑÔN VÒ  CHUÏC A  ÑÔN VÒ CHUÏC + ÑÔN VÒ  LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 3 BIT 7E = 1 Ñ S B IT 7D = 1 Ñ (1) S CHUÏC  TRAÊM ÑÔN VÒ  CHUÏC A  ÑÔN VÒ CHUÏC + ÑÔN VÒ  LÖU HOP L LÖU HOPH TRAÊM Goïi nhaán soá thöù 4 BIT 7E = 1 S Ñ BIT 7D = 1 Ñ (1) S TRAÊM  NGAØN CHUÏC  TRAÊM ÑÔN VÒ  CHUÏC A  ÑÔN VÒ CHUÏC, ÑÔN VÒ  LÖU HOP L NGAØN,TRAÊM  LÖU HOPH Goïi chöông trình S Ñ A = # 0BH A = # 0AH S RET Löu ñoà chöông trình nhaäp hoäp GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  5. Luaän vaên toát nghieäp Trang 29 10. Chöông trình nhaäp saûn phaåm: Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 999. Soá chæ ñöôïc nhaäp khi caùc bit 7D, 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUSPL: löu saûn phaåm byte thaáp), 7D (LÖUSPH: löu saûn hpaåm byte cao). Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp)  Baét ñaàu Hieån thò “Nhaäp O 0” LÖU – SPL  # 00H LÖU – SPH  # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát Ñ A=0 S BIT 7D = 1 Ñ S ÑÔN VÒ  A LÖU – SPL  ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 2 BIT 7E = 1 Ñ S (3) B IT 7D = 1 Ñ S CHUÏC  ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ  A LÖU – SPL  CHUÏC,ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 3 (2) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  6. Luaän vaên toát nghieäp Trang 30 (2) B IT 7E = 1 Ñ (1) S BIT 7D = 1 TRAÊM  CHUÏC CHUÏC  ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ  A LÖU – SPL  CHUÏC,ÑÔNVÒ LÖU – SPH  TRAÊM Goïi chöông trình doø phím (3) S S A = # 0CH A = # 0BH Ñ Ñ RET Chöông trình con nhaäp saûn phaåm GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  7. Luaän vaên toát nghieäp Trang 31 11. Chöông trình delay: Ñeå khoáng cheá thôøi gian delay naïp giaù trò ban ñaàu cho timer. Set cho timer chaïy. Khi timer ñeám baèng thôøi gian naïp thì côø baùo traøn ñöôïc set leân [1]. Muoán thôøi gian delay lôùn naïp giaù trò cho R4, giaûm R4 sau moãi laàn traøn timer. Nhö theá thôøi gian delay seõ laø: t = (R4) x count0. Khi R4 = 0 laø heát thôøi gian delay. Baét ñaàu TH0  # HIGHT COUNT0 TL0  # LOW COUNT0 TR0 = 1 Chaïy timer COUNT 0 (FFFF  0000) S Ñ Xoùa côø traøn R4 - 1 R4 = 0 S Ñ Ret GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  8. Luaän vaên toát nghieäp Trang 32 12. Chöông trình con löu soá saûn phaåm soá hoäp trong moãi ca saûn xuaát: Chöông trình naøy löu keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát. Soá hoäp, soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H  53H. Xeùt noäi dung oâ nhôù 2EH, neáu noäi dung oâ nhôù 2EH = 1 vaø sau khi ñeám xong vaø baêng chuyeàn baùo hieäu ngöng ñeám thì noäi dung oâ nhôù 2EH trao cho thanh ghi A vaø löu keát quaû vaøo ca 1. Neáu ca sau cho pheùp hoaït ñoäng thì noäi dung oâ nhôù 2EH taêng leân 1 vaø töông töï ñöôc löu vaøo ca töông öùng ( ca = ca tröôùc + 1). 13. Chöông trình con cho pheùp xem soá lieäu cuûa ca saûn xuaát: Chöông trình naøy xem keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát, cuï theå laø xem noäi dung soá hoäp soá saûn phaåm trong moãi ca saûn xuaát. ÔÛ ñeà taøi naøy chuùng em chæ vieát chöông trình xem toái ña laø 9 ca. Töùc laø khi muoán kieåm tra ca naøo thì nhaäp cuï theå ca ñoù laø ca thöù maáy thoâng qua baøn phím baèng caùch nhaán moät soá. Tröôùc ñoù soá hoäp, soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H  53H. Khi ro-le baêng chuyeàn ñaõ ngöng hoaït ñoäng sau moät ca naøo ñoù neáu tieáp tuïc muoán nhaäp soá lieäu vaøo ñeå ñeám cho ca tieáp theo thì nhaán moät phím baát kyø khaùc phím E . Coøn neáu nhaán phím E töùc laø cho pheùp xem soá lieäu cuûa caùc ca, chæ caàn nhaán phím coù loaïi tröø phím chöùc naêng thì maõ phím nhaán ñoù ñöôïc löu vaøo thanh ghi A. Neáu A baèng maáy thì seõ ñöa noäi dung oâ nhôù löu soá lieäu ca ñoù ra boä phaän hieån thò. Vaø neáu muoán xem tieáp ca naøo nöõa thì cöù nhaán phím cho pheùp xem E roài nh aäp soá lieäu vaøo. Coøn khi muoán löu soá ca nhieàu hôn nöõa nhö toái ña laø töø 0 99 hay töø 0  999 hay töø 0  999 thì töông töï nhö treân chæ khaùc laø khi nhaäp soá lieäu vaøo thì goïi nhaán toái ña 2 soá , 3soá, hay 4 soá thì chöông trình nhaäp soá laïi gioáng nhö trong chöông trình con nhaäp soá saûn phaåm vaø soá hoäp, vaø nhieàu ca ñöôïc löu thì soá oâ nhôù cuõng phaûi ñöôïc taêng theo. Soá saûn phaåm, hoäp cuûa caùc ca ñöôïc löu vaøo oâ nhôù Ñöa soá lieäu cuûa caùc ca trong oâ nhôù ra hieån thò GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  9. Luaän vaên toát nghieäp Trang 33 A  2EH 30H  LUUHOPL 31H  LUUHOPH Ñ LÖU: A =#01H 32H  LUU_SPL 33H  LUU_SPH S 34H  LUUHOPL Ñ 35H  LUUHOPH A =#02H 36H  LUU_SPL 37H  LUU_SPH S 38H  LUUHOPL 39H  LUUHOPH Ñ A =#03H 3AH  LUU_SPL 3BH  LUU_SPH S 3CH  LUUHOPL 3DH  LUUHOPH Ñ A =#04H 3EH  LUU_SPL 3FH  LUU_SPH S 40H  LUUHOPL 41H  LUUHOPH Ñ A =#05H 42H  LUU_SPL 43H  LUU_SPH S (1) (2) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản