intTypePromotion=3

quá trình hình thành giáo trình mô phỏng tương tác điều khiển mã nguồn bằng hệ thống p5

Chia sẻ: Asfdg AgaG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
5
download

quá trình hình thành giáo trình mô phỏng tương tác điều khiển mã nguồn bằng hệ thống p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình mô phỏng tương tác điều khiển mã nguồn bằng hệ thống p5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành giáo trình mô phỏng tương tác điều khiển mã nguồn bằng hệ thống p5

  1. Luaän vaên toát nghieäp 51 x1 + y1 1 T KÑCS S ÑOÁI - FUZZY TÖÔÏNG x2 + y2 1 T KÑCS S - K1 T = 1s K2 T = 1s Choïn thôøi gian laáy maãu T = 1s, caùc heä soá khueách ñaïi K1, K2 baèng 1. Bieåu dieãn moâ hình vôùi caùc bieán döôùi daïng vector. Ñaët X = (x1, x2), Y = (y1, y2) Moâ hình trôû thaønh: + X Y 1 g(u) f(u) FUZZY S - Vôùi g(u) laø quan heä vaøo ra cuûa khaâu KÑCS. f(u) laø quan heä vaøo ra cuûa khaâu ñoái töôïng. III. Moâ phoûng treân MatLab: 1. Caùc coâng cuï veà Fuzzy trong MatLab: FIS Editor laø moät chöông trình taïo laäp boä ñieàu khieån môø cô baûn, trong ñoù coù caû chöông trình taïo laäp haøm lieân thuoäc, chöông trình soaïn thaûo haøm lieân thuoäc, … a. FIS Editor: FIS Editor cho pheùp xaùc ñònh soá ñaàu vaøo, soá ñaàu ra, ñaët teân caùc bieán vaøo, caùc bieán ra. FIS Editor ñöôïc goïi khi ñaùnh doøng leänh “Fuzzy” töø daáu nhaéc cuûa MatLab. Maøn hình sau seõ ñöôïc hieån thò: Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  2. Luaän vaên toát nghieäp 52 b. Thieát keá khaâu Fuzzy: Theo yeâu caàu cuûa moâ hình, ta thieát keá boä ñieàu khieån môø coù hai ngoõ vaøo vaø hai ngoõ ra. Caùc bieán ngoõ vaøo laø Flow vaø Temp, caùc bieán ngoõ ra laø Cold vaø Hot. Töø menu Edit, choïn Add Input roài choïn Add Output. Nhaép vaøo hình input1, input2, output1, output2 ñeå söûa teân trong oâ Name töông öùng. Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  3. Luaän vaên toát nghieäp 53 Nhaép keùp vaøo hình temp ñeå taïo laäp caùc haøm lieân thuoäc cho bieán vaøo temp. Trong oâ Range nhaäp vaøo mieàn xaùc ñònh cuûa bieán. Vaøo menu Edit ñeå theâm caùc haøm lieân thuoäc. Coù caùc loaïi haøm lieân thuoäc nhö sau: Trong oâ Type, choïn haøm lieân thuoäc hình thang (trapmf) cho haøm cold vaø hot, vaø choïn haøm lieân thuoäc hình tam giaùc caân (trimf) cho haøm good. Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  4. Luaän vaên toát nghieäp 54 OÂ Param duøng ñeå nhaäp thoâng soá cho töøng haøm khi nhaép vaøo haøm. OÂ Name duøng ñeå ñaët teân cho haøm. Laøm töông töï nhö vaäy ñoái vôùi bieán flow. Ñoái vôùi hai bieán ra laø cold vaø hot, choïn caùc haøm lieân thuoäc laø hình tam giaùc. Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  5. Luaän vaên toát nghieäp 55 Trôû laïi trong FIS Editor, trong phaàn Defuzzification choïn phöông phaùp giaûi môø. Coù caùc phöông phaùp giaûi môø nhö: Söû duïng Rule Editor ñeå taïo baûng luaät ñieàu khieån cho boä ñieàu khieån môø. Töø menu View, choïn Edit Rules ñeå kích hoaït Rule Editor. Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  6. Luaän vaên toát nghieäp 56 Ñeå kieåm tra laïi hoaït ñoäng cuûa boä ñieàu khieån môø, ta vaøo menu View, choïn View Rules. Taïi oâ Input, ta coù theå nhaäp caùc giaù trò cuûa bieán ngaõ vaøo ñeå quan saùt caùc giaù trò cuûa bieán ngaõ ra. Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  7. Luaän vaên toát nghieäp 57 Ñeå xem luaät ñieàu khieån trong khoâng gian, choïn View Surface trong menu View. Taïi Listbox Z(output) coù theå choïn cold hay hot ñeå quan saùt. Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  8. Luaän vaên toát nghieäp 58 2. Moâ phoûng trong Simulink: Taïi daáu nhaéc cuûa MatLab, goõ ‘simulink’ ñeå kích hoaït maøn hình laøm vieäc cuûa Simulink. Döïa vaøo moâ hình toaùn hoïc ta vaøo thö vieän laáy caùc khoái tích phaân, khueách ñaïi coâng suaát, maùy phaùt tín hieäu thöû, scope ñeå hieån thò keát quaû. Thö vieän simulink Trong thö vieän simulink môû thö vieän Blocksets & Toolboxes. Thö vieän Blockset vaø Toolbox Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  9. Luaän vaên toát nghieäp 59 Môû SIMULINK Fuzzy ta coù caùc thaønh phaàn sau: Thö vieän SIMULINK Fuzzy Trong SIMULINK Fuzzy, ta laáy Fuzzy Logic Controller. Trôû laïi thö vieän simulink, laàn löôït môû caùc thö vieän Sources, Sink vaø Linear ñeå laáy caùc thaønh phaàn nhö: Constant, Signal Generator, Scope, Sum, … Thö vieän Sinks Thö vieän Linear Thö vieän Sources Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab
  10. Luaän vaên toát nghieäp 60 Sô ñoà heä thoáng ñieàu khieån  Thieát keá van nöôùc laïnh: Van nöôùc goàm moät bieán ngaõ vaøo laø toác ñoä ñoùng/môû van, hai bieán ngaõ ra laø nhieät ñoä vaø toác ñoä cuûa doøng nöôùc. Nhieät ñoä cuûa doøng nöôùc laïnh laø 10 oC. Ngoõ vaøo toác ñoä ñoùng/môû van sau khi qua khaâu tích phaân roài ñöôïc qua khaâu khueách ñaïi baõo hoaø. Haøm f(u) cuûa khaâu baõo hoaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: k.u(1).(k.u(1)u(2)) + u(2).(k.u(1)>u(2)) Vôùi k.u(1) laø tín hieäu ra sau khaâu tích phaân, u(2) toác ñoä cöïc ñaïi cuûa van. + Khi k.u(1)  u(2) thì ngaõ ra laø k.u(1), + Khi k.u(1) > u(2) thì ngaõ ra laø u(2). Nghieân cöùu ñieàu khieån môø – Moâ phoûng heä thoáng ñieàu khieån môø baèng MatLab

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản