intTypePromotion=1

quá trình hình thành viêm dạ dày part1

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

quá trình hình thành viêm dạ dày part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại được các bệnh viêm dạ day theo tính chất mô học, vị trí va cơ chế bệnh sinh. 2. Mô tả được các đặc điểm mô học của viêm dạ day mạn. 3. Liệt kê được các phương pháp điều trị thích ứng với các loại viêm dạ dày cấp cũng như mạn. 4. Phân tích được mục đích điều trị của bai thuốc Hoang kỳ kiến trung thang trên các thể viêm dạ day mạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành viêm dạ dày part1

  1. Bài 7 VIÊM DẠ DÀY MỤC TIÊU 1. Ph©n lo¹i ®ưîc c¸c bÖnh viªm d¹ day theo tÝnh chÊt m« häc, vÞ trÝ va c¬ chÕ bÖnh sinh. 2. M« t¶ ®ưîc c¸c ®Æc ®iÓm m« häc cña viªm d¹ day m¹n. 3. LiÖt kª ®ưîc c¸c phư¬ng ph¸p ®iÒu trÞ thÝch øng víi c¸c lo¹i viªm d¹ dày cÊp còng như m¹n. 4. Ph©n tÝch ®ưîc môc ®Ých ®iÒu trÞ cña bai thuèc Hoang kú kiÕn trung thang trªn c¸c thÓ viªm d¹ day m¹n. 5. NhËn thøc ®ưîc viªm d¹ day m¹n typ B Èn chøa mét nguy c¬ ung thư ho¸. 1. ĐẠI CƯƠNG
  2. Viªm d¹ dày hay viªm niªm m¹c d¹ day la mét nhãm bÖnh mang tÝnh chÊt viªm cña niªm m¹c d¹ day bao gåm nh÷ng kh¸c nhau vÒ h×nh ¶nh l©m sang, ®Æc ®iÓm m« häc va c¬ chÕ g©y bÖnh. Th«ng thưêng nh÷ng ph©n lo¹i vÒ viªm d¹ day ®Òu ®Æt nÒn mãng trªn: TÝnh chÊt cÊp hay m¹n cña l©m sang H×nh ¶nh m« häc Sù ph©n bè theo vÞ trÝ C¬ chÕ bÖnh sinh 2. BÖNH HäC 2.1. Theo y häc hiÖn ®¹i 2.1.1. Viªm d¹ day cÊp a. Phèi hîp víi Helicobacter Pylori (HP) Khëi ®Çu cña sù nhiÔm HP la sù t¨ng acid dÞch vÞ t¹m thêi va sau ®ã
  3. kho¶ng 1 n¨m sÏ la t×nh tr¹ng gi¶m acid. 120 Copyright@Ministry Of Health BÖnh nh©n thưêng cã nh÷ng khã chÞu ë vïng thưîng vÞ nhưng phÇn lín la kh«ng triÖu chøng. Nªn nhí r»ng kh«ng ph¶i lóc nao néi soi va sinh thiÕt còng t×m thÊy ®ưîc HP. b. Do nhiÔm c¸c vi sinh vËt kh¸c Viªm tÊy d¹ day (phlegmonous gastritis) víi sù tÈm nhuém, tÕ bao viªm lan to¶ kh¾p v¸ch d¹ day, sù ho¹i tö m« va h×nh ¶nh nhiÔm trïng toan th©n ma vi sinh vËt g©y bÖnh cã thÓ la Streptococcus, Staphylococcus, Proteus, Hemophilus hoÆc E. coli; ®èi tưîng dÔ bÞ nguy c¬ thưêng la nh÷ng bÖnh nh©n
  4. bÞ suy gi¶m miÔn dÞch. ViÖc ®iÒu trÞ ph¶i chó träng ®Õn båi hoan nưíc ®iÖn gi¶i, tiªm truyÒn kh¸ng sinh va nÕu kh«ng hiÖu qu¶ ph¶i c¾t bá toan bé d¹ day. Ngoai ra siªu vi Herpes simplex va Cytomegalovirus còng cã thÓ g©y viªm chît d¹ day (erosive gastritis) trªn nh÷ng ngưêi bÞ suy gi¶m miÔm dÞch. 2.1.2. Viªm d¹ day m¹n Víi h×nh ¶nh m« häc la sù tÈm nhuém tÕ bao l©m ba va tư¬ng bao, sù ph©n bè vÞ trÝ viªm cã tÝnh chÊt r¶i r¸c kh«ng ®Òu. VÒ diÔn tiÕn, khëi ®Çu hiÖn tưîng viªm chØ x¶y ë vïng n«ng va s©u cña niªm m¹c d¹ day, sau ®ã sÏ tiÕn tíi hñy ho¹i c¸c tuyÕn cña d¹ day va cuèi cïng sÏ cã h×nh ¶nh biÕn dÞ c¸c tuyÕn va teo ®i. a. Dùa vao h×nh ¶nh m« häc ta cã
  5. ư Lo¹i viªm n«ng: la giai ®o¹n khëi ®Çu, hiÖn tưîng viªm chØ giíi h¹n ë líp lamina propia víi sù tÈm nhuém cña tÕ bao viªm va phï nÒ c¸c tuyÕn d¹ day. ư Lo¹i viªm teo: la bưíc ph¸t triÓn kÕ tiÕp víi hiÖn tưîng tÈm nhuém sÏ tr¶i dai tíi líp niªm m¹c s©u va ph©n bè tõ hang vÞ lªn ®Õn th©n va ®¸y d¹ day. ë ®©y sÏ cã sù rèi lo¹n cÊu tróc va hñy ho¹i c¸c tuyÕn d¹ day. ư Teo d¹ day: la giai ®o¹n cuèi cïng ma cÊu tróc c¸c tuyÕn d¹ day sÏ biÕn mÊt, trong ®ã xen kÏ víi m« liªn kÕt la r¶i r¸c mét Ýt tÕ bao viªm. VÒ ®¹i thÓ niªm m¹c d¹ day trë nªn máng va cã thÓ thÊy ®ưîc c¸c m¹ch m¸u khi néi soi d¹ day. C¸c tuyÕn d¹ day sÏ chuyÓn d¹ng thanh c¸c tuyÕn niªm m¹c ruét non víi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2