intTypePromotion=1

Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
448
lượt xem
77
download

Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới trình bày 2 nội dung chính, một là trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam, hai là vận dụng tư tưởng đó vào quan điểm đổi mới hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới

 1. Bài thảo luận Bài Học phần : Tư tưởng HCM Nhóm: 5 Đề tài: Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới
 2. Quan điểm của HCM về con đường và I. biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam Vận dụng tư tưởng đó vào quan điểm II. đổi mới hiện nay
 3. I. Quan điểm HCM về con đường và biện I. pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam Về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam 1. Tính khách quan của thời kì quá độ 2. Nhiệm vụ của thời kì quá độ 3. Nội dung xây dựng CNXH trong thời kì quá độ ở VN
 4. 1. Tính khách quan của thời kì quá độ 1. _Theo cac nhà kinh điên cua CN Mac-Lênin, ́ ̉ ̉ có 2 con đường quá độ lên CNXH.  Trưc tiêp : đi lên CNXH từ những nước tư ban ̣ ́ ̉ phat triên ở trinh độ cao. ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́  Gian tiêp : đi lên CNXH phat triên con thâp hoăc những nước tiên tư ban. ̣ ̀ ̉
 5. _ Hồ Chí Minh đã chỉ ra Viêt Nam thuôc loai hinh ̣ ̣ ̣̀ quá độ gian tiêp . ́ ́ +) Đăc điêm HCM khăng đinh lớn nhât khi nước ta bước ̣ ̉ ̉ ̣ ́ vao quá độ là từ 1 nước nông nghiêp lac hâu tiên lên ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ CNXH không qua giai đoan phat triên TBCN → đăc điêm nay thâu tom đây đủ những mâu thuân khó khăn ̉ ̀ ́ ̀ ̃ phức tap và chi phôi tât cả những đăc điêm khac. ̣ ́́ ̣ ̉ ́ +) Mâu thuân cơ ban nhât là mâu thuân giữa những nhu ̃ ̉ ́ ̃ câu phat triên cao cua đât nước theo xu hướng tiên bộ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ́ với thực trang kinh tế xã hôi quá kem ở nước ta ̣ ̣ ́
 6. 2. Nhiệm vụ của thời kì quá độ 2. Xây dựng nền tảng vật chất kinh tế cho CNXH Xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị tư tưởng văn hóa cho CNXH Cải tạo XH cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm
 7. 3. Nội dung xây dựng XHCN trong thời kì quá độ 3.  Về chính trị: Nôi dung quan trong nhât là phai giữ vững và phat ̣ ̣ ́ ̉ ́ - huy vai trò lanh đao cua đang. Đang phai luôn tự đôỉ ̃ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ mơi, chinh đôn nâng cao năng lực lanh đao và sức chiên ́ ̉ ́ ̃ ̣ ́ đâu có hinh thức tổ chưc phù hợp để đap ứng cac yêu ́ ̀ ́ ́ câu, nhiêm vụ mới. ̀ ̣ - Mở rông và cung cố măt trân dân tôc thôn g ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ nhât,nong côt là liên minh công nhân, nông dân và tri ́ ́ ̀ ́ thức do đang công san lanh đao , cung cố và tăng ̉ ̣ ̉ ̃ ̣ ̉ cường sức manh toan bộ hệ thông chinh trị cung như ̣ ̀ ́ ́ ̃ thanh tố cua nó ̀ ̉
 8.  Về kinh tế • Người nhân manh đên phat triên năng suât lao đông trên ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ cơ sở tiên hanh công nghiêp hoa XHCN. ́ ̀ ̣ ́ • Người quan niêm hêt sưc đôc đao về cơ câu kinh tế ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ nông công nghiêp, lây nông nghiêp lam măt trân hang đâu, cung cố hệ thông thương nghiêp lam câu nôi tôt ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́́ nhât giữa cac nganh san xuât xã hôi thoa man nhu câu ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ́ ́ ̉ thiêt yêu cua nhân dân. • Phat triên đông đêu giữa kinh tế thanh thị và nông thôn. ́ ̉ ̀ ̀ ̀ • Chủ trương phat triên kinh tế nhiêu thanh phân ́ ̉ ̀ ̀ ̀
 9.  Về văn hóa _ xã hội văn • HCM nhân manh đên vân đề xây dựng con người ́ ̣ ́ ́ mơi. Đăc biêt đề cao vai trò cua văn hoa, giao ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ duc và khoa hoc kĩ thuât trong xã hôi chủ nghia ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ • Nâng cao dân tri, đaò tao và sử dung nhân tai, ́ ̣ ̣ ̀ khăng đinh vai trò to lớn cua văn hoa trong đời ̉ ̣ ̉ ́ sông xã hôi. ́ ̣
 10. Biên pháp xây dựng XHCN ở Việt Nam Biên  Phương châm Thứ nhât : quan triêt cac nguyên lý cơ ban cua chủ nghia ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̃ Mac-Lenin về xây dựng chế độ mới , đông thời tham ́ ̀ khao hoc tâp kinh nghiêm cua cac nước anh em nhưng ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ không được sao chep may moc ́ ́ ́ Thứ hai : xac đinh bước đi và biên phap xây dựng CNXH ́ ̣ ̣ ́ chủ yêu xuât phat từ điêu kiên thực tê, đăc điêm dân tôc, ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ nhu câu và khả năng thực tế cua nhân dân. ̀ ̉
 11.  Bước đi và biện pháp – Dân dân thân trong từng bước 1,từ thâp lên cao, ̀ ̀ ̣ ̣ ́ không chủ quan nong vôi và xac đinh cac bước đi ́ ̣ ́ ̣ ́ phai luôn luôn căn cứ vao cac điêu kiên khach quan ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ quy đinh. – Hồ Chí Minh nhân thức về phương châm “tiên nhanh , ̣ ́ tiên manh” , tiên vững chăc lên chủ nghia xã hôi, điêu ́ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̀ đó không có nghia là lam bừa , lam âu, đôt chay giai ̃ ̀ ̀ ̉ ́ ́ đoan, chủ quan, duy ý chí mà phai lam vững chăc ̣ ̉̀ ́ tưng bước 1 phù hợp với điêu kiên thực tiên. ̀ ̀ ̣ ̃
 12. Biên phap cụ thể : ̣ ́ Biên • Thưc hiên cai tao xã hôi cũ , xây dựng xã hôi mới, kêt hợp ̣ ̣ ̣̉ ̣ ̣ ́ cai tao với xây dựng lam chinh. ̣̉ ̀ ́ • Kêt hợp xây dựng và bao vê, đông thời tiên hanh nhiêm vụ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ chiên lược ở 2 miên Nam-Băc khac nhau trong pham vi 1 ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ quôc gia. • Xây dưng CNXH phai có kế hoach, biên phap, quyêt tâm ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ để thực hiên thăng lợi. Để xây dựng CNXH thanh công thì ̣ ́ ̀ ta phai có 1 kế hoach cụ thể và phai quyêt tâm, kiên tri ̀ theo ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ đuôi muc tiêu đên cung. • Trong điêu kiên nước ta biên phap cơ ban, quyêt đinh lâu ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣́ dai trong xây dựng CNXH là đem cua dân, tai dân, sức dân ̀ ̉ ̀ lam lợi cho dân dưới sự lanh đao cua đang Viêt Nam. ̀ ̃ ̣ ̉ ̉ ̣
 13. Vận dụng tư tưởng HCM về XHCN và II. II. con đường lên XHCN ở VN trong công cuộc đổi mới hiện nay Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 1. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,khơi dậy mạnh 2. mẽ tất cả các nguồn lực,trước hết là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 3. Chăm lo xây dựng đảng vững mạnh,làm trong sạch 4. bộ máy nhà nước,đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu,tham nhũng lãng phí,thực hiện cần,kiệm,liêm,chính,trí công,vô tư để xây dựng CNXH
 14. 1. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc Kiên Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, và được xây dựng có hiệu quả hơn. Công cuộc đổi mới qua 20 năm, càng khẳng định bản lĩnh chính trị đúng đắn, vững vàng của Đảng ta về kiên định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay.
 15. Độc lập dân tộc lúc này, đối với chúng ta, chính là sự vươn lên để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, khẳng định vị thế của Việt Nam bình đẳng với tất cả các quốc gia dân tộc khác trên thế giới, ở mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học... Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là điều kiện cơ bản để bảo vệ nền độc lập dân tộc một cách thực tế, vững chắc trong hội nhập kinh tế quốc tế rất phức tạp và đầy rẫy nguy cơ mất còn hiện nay.
 16.  Càng đổi mới, chúng ta càng nhận thức Càng đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Về phát triển kinh tế, chuyển mạnh từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Về bản chất, đây là sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
 17. Về văn hóa,xã hội,con người, một lần nữa, Đại hội X làm rõ và vận dụng đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với năm quan điểm chỉ đạo cơ bản mang tính chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà trong thời kỳ quá độ. Đồng thời Đại hội X cũng xác định, phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội là một trong những nhiệm vụ lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
 18.  Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Ch Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Đại hội X khẳng định: Đảng ta "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng", với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa:
 19.  Kiên trì đường lối đổi mới: Kiên Đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và sáng tạo; trong quá trình đổi mới, phải luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên, đa đảng.Đây chính là bản lĩnh chính trị của Đảng trung thành với quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo cách mạng thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 20. 2) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,khơi d ậy 2) mạnh mẽ tất cả các nguồn lực,trước hết là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. •
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản