intTypePromotion=3

Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: Lê Thành Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.093
lượt xem
168
download

Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hcm tiếp cận cnxh từ lập trường yêu nc và khát vọng giải phóng dân tộc, từ phương tiện đạo đức, từ truyền thông lịch sử, văn hóa và con ng vn bởi vậy n cách tiếp cận, định nghĩa của con ng về xhcn trình bày một cách dung dị mộc mạc, dễ hiểu và mang tính phổ thông đại chúng. Quan điểm hcm về đặc trưng và bản chất của xhcn bao gồm: -cnxh là một chế độ do nhân dân làm chủ, nhà nc phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động đc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội

  1. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội Hcm tiếp cận cnxh từ lập trường yêu nc và khát vọng giải phóng dân tộc, từ phương tiện đạo đức, từ truyền thông lịch sử, văn hóa và con ng vn bởi vậy n cách tiếp cận, định nghĩa của con ng về xhcn trình bày một cách dung dị mộc mạc, dễ hiểu và mang tính phổ thông đại chúng. Quan điểm hcm về đặc trưng và bản chất của xhcn bao gồm: -cnxh là một chế độ do nhân dân làm chủ, nhà nc phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động đc tính tích cực và sang tạo của nhân dân vào sự nghiệp xd cnxh -cnxh có nền kinh tế fat triển cao, dựa trên lực lượng sx hiện đại và chế độ công hữu nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân lao động -cnxh là một xh phát triển cao về văn hóa, đạo đức, trong đó con người với ng là bạn bè, con ng đc giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, có cuộc sống vật chất tinh thần phong phú -cnxh là một xh công bằng và hợp lý: làm nhiều hưởng n, làm ít hưởng ít... các dân tộc bình đẳng ko còn áp bức bóc lột -cnxh là công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân xây dựng dưới sự lánh đạo của Đảng Theo hcm, cnxh là một xh dân giàu nc mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, xã hội tự do và nhân đạo, phản ánh đc khát vọng thiết tha của loài ng. Các tổ chức cm kiểu cũ k thể đưa cm giải phóng dân tộc đi đến thành công vì nó thiếu một đg lối chính trị đúng đắn và một pp cm khoa học, k có cơ sở rộng rãi trong quần chúng. Vì vậy hcm khẳng định -Muốn giải phóng dân tộc phải có đảng cm -Đảng phải theo cn mac Lenin -Đảng đc xd theo nguyên tắc Đảng kiểu mới a.Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân, trên cơ sở lien minh công nông
  2. Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, ng xác định lực lượng cm bao gồm toàn dân tộc Cm GPDT là sự nghiệp của toàn dân chứ không phải việc một hai ng " cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân, phải động viên toàn dân, vũ trag toàn dân" Trong khởi nghĩa vũ trang: hcm đánh giá rất cao vai trò của nhân dân " dân khí manh thì quân lính nào, súng ống náo cũng ko chống lại nổi" Trong chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện: lực lượng toàn dân là điều kiện để đáu tranh toàn diện với kẻ thù đế quốc để, giải phóng dân tộc. trong chiến tranh toàn dân toàn diện thì lực lượng nòng cốt là lien minh công nông. Giai cấp công nhân fai đoàn kết rộng rãi với các giai cấp khác để huy động sự tham ia của mọi tầng lớp giai cấp b.Cách mạng giải phóng dân tộc cần đc tiến hành chủ động, sang tạo và có khả năng giành thắng lợi trc cm vô sản ở chính quốc ĐH VI Quốc tế cs cho rằng: chỉ có thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc đại khi giai cấp vô sản giành đc thắng lợi ở các nc tư bản tiên tiến". Theo hcm: cm giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cm vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại với nhau trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. vận dụng công thức của các mác ng đưa ra luận điểm " công cuộc giải phóng an hem chỉ có thể thực hiện đc bằng sự nỗ lực của bản thân anh em". -do nhận thức đúng vai trò, vị trí chiến lược của cm thuộc địa, dánh giá đúng sức mạnh dân tộc năm 1921 NAQ cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể thắng lợi tr cm vs ở cính quốc. -họ " có thể jup đỡ" cmvs ở chính quốc giành đc thắng lợi hoàn toàn c.CM giải phóng dân tộc fai đc thực hiện bằng co đg bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang của nhân dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản