intTypePromotion=1

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
20
download

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả doanh nghiệp cần phải thực hiện một số các giải pháp sau đây: Nhà quản lý của doanh nghiệp phải thay đổi nhận thức và cách thức quản lý chuỗi cung ứng, lựa chọn được mô hình chuỗi cung ứng phù hợp với doanh nghiệp, dự báo và lập kế hoạch chuỗi cung ứng kịp thời, chính xác, phải có sự điều chỉnh chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp, áp dụng và đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng, cần có giải pháp đào tạo nâng cao trình độ về quản lý chuỗi cung ứng cho nhà quản lý hiện tại của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đánh giá được đúng hiệu quả của chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Nciiitiieii-nMaii s<br /> Qtian ll( chuSi cmg ^ng hiiu ma<br /> |iai phap oang cao Ui the canh tianh cho Ioanh nghiep<br /> • ThS. NGd T m m/OiNG GIANG thdnh mpt trong nhdng khd trong khi vdn thod mdn nhdng<br /> Trddng DH KT& QTKD khan cua DN. yeu cdu vd mdc dp phuc vu. Hay:<br /> Dai hpc Thdi Nguydn Cd gidl phdp nao dd DN cd Qudn tri chudi cung dng Id viec<br /> thd nang cao Ipi thd canh phdi hpp hoat dpng sdn xuat, lifu<br /> tranh? De cd thd duy tri va nang kho, dia diem va van tdi gida cdc<br /> cao ddpc Ipi the canh tranh thi thdnh vien cua chudi cung dng<br /> hvfc td cho thay, hdu nhdm mang den cho thi trddng<br /> <br /> T<br /> ngoai viec cd gdng tan dung cac<br /> hdt cdc DN Viet Nam Ipi the canh tranh cdn lai d tren ma DN dang phuc vu svf ket hpp<br /> iiien nay khi dda ra Ipi thi cac DN cdn phdi dda ra dUpc tien ich vd hieu qud tdt nhat.^<br /> the cda DN minh thi ddu n h a n gidi phdp mang tinh lau dai dd Nhu vay, qudn ly chudi cung dng<br /> manh Ipi thd vd chi phi ddu vdo gidi quyet ddpc cac van dd khd hieu qud cd nghia Id DN cdi tien<br /> thdng qua viec: tan dung ngudn khdn vd chi phi vd khd nang dupe ddng thdi chat lUpng dich<br /> nguyen lieu td tdi nguyen thien thich nghi cua DN trddc svf thay vu khdch hang lan hieu qud didu<br /> nhien sdn cd cua dat nddc vdi ddi cua thi trddng. Qudn ly h a n h npl bp cua DN cung nhd<br /> gid rd, hay sd dung ngudn n h a n chudi cung dng hieu qud chinh cac DN tham gia trong chudi<br /> cdng, thiet bl gia rd, tan dung cO la gidl phdp dd DN cd thd thvfc cung dng.<br /> hpl vay vdn vdi ldi suat thap td hien ddpc dd. Qudn ly chudi cung dng hieu<br /> cdc ngudn vdn vay vfu ddi nhd "Chudi cung dng bao gdm tat qud se giup cho DN cd cdc Ipl<br /> ODA hay td cdc NHTM do svf vfu cd cdc giai doan lien quEui trvfc the canh tranh nhd ddm bdo<br /> dai cda Chinh phu dda ra... tiep hoac gian tidp den viec thod tinh lien tuc cua viec cung cap<br /> nhdng gidi phdp ndy vd trddc mdn yeu cdu cua khdch hang. hdng hda, chat lUpng sdn pham,<br /> mdt da giup cho nhidu DN Viet Chudi cung dng khdng chi bao ddp dng khd nang thich nghi<br /> Nam gidm ddpc chi phi de cd gdm nhd sdn xuat vd ngddi phan cua DN trddc svf thay ddi cda thl<br /> ddpc Ipi thd canh tranh nhvfng phdi ma cdn cd cd ngUdi van trddng, tang cUdng tinh sdng tao<br /> vd Idu ddi thi nhdng Ipi thd ndy chuydn, nha xddng, ngddi bdn Id cung nhd gidm chi phi tren todn<br /> cd thd bi mat dl theo nhd ldi vd bdn t h a n khdch hang,..."^. he thdng td khau tdn kho<br /> cdnh bdo cda phdng Thddng mai Nhd vay, chudi cung dng ddpc vi nguyen vat lieu, tdn kho trong<br /> chdu Au Viet Nam (EuroCham) nhd mach mau cua DN. Sdc sdn xudt, trong tieu thu cho den<br /> "DN Vi$t Nam ddng mong cdc Igi khde cua DN hodn todn phu van chuyen vd p h a n phdi. Ndi<br /> thi cq.nh tranh hi$n nay keo ddi thupc vdo sd tudn hodn cua each khac, qudn ly chudi cung<br /> mdt do tien Iddng tdng, nguon tdi chudi cung dng. dng hieu qud chinh Id tdi da hda<br /> nguySn cd fian, von vay du ddi Qudn ly chudi cung dng la tap gid tri tao ra cho todn he thdng.<br /> ODA se gidm hodc ktidng lien hpp nhdng phddng thdc sd dung Gid tri tao ra cua chudi cung<br /> tiic..."'. Ben c^nh dd, bdi cdnh mpt cac tich hpp vd hieu qud dng Id svf khde biet gida gid tri<br /> khdng hodng tdi chinh cda kinh nhd cung cap, ngddi sdn xuat, cua sdn ph£m cudi cdng ddi vdi<br /> td thd gidi. si; gia tdng vd ldi he thdng kho bai va cdc cda khdch hang vd nd Idc md chudi<br /> sudt vd ty 1^ lam phdt d Vi^t hdng nhdm phan phdi hang hoa cung cap dung vdo viec ddp dng<br /> Nam hl^n nay dd 1dm cho chi ddpc sdn xuat ddn dung d}a nhu cdu cua Ididch hdng. Thvfc<br /> phi cda DN tdng Iftn do dd Ipl diem, dung luc vd dung yeu cdu tien dd chdng minh ddpc didu<br /> thd c^nh tranh cda cdc DN Vi§t vd chdt Idpng. vdi, muc dich dd thdng qua svf thdnh ^ ^ ^<br /> Nam trddc kia \^i cd thd trd gidm thidu chi phi todn he thdng cdng cua tdp dodn Wal- ^ " ^<br /> <br /> I I N M I I t l 86 21/2011 I 15<br /> HNfiHItNCtl-nUWiMii<br /> <br /> Mart vd hdng mdy tinh t h a p . Do do, Dell khdng phdi hdng lam t n m g tdm, chu dpng<br /> Dell da VdOn tdi dinh cao va vat Ion vdi sd Idpng hdng tdn cung cap nhdng gid tri cua gidi<br /> vang danh khdp the gidi bdng kho ldi thdi trong mpt thl trddng p h d p v d sdn p h a m dich vu tat<br /> each dp dung chien Idpc Idnh ma cdng nghe thay ddi n h a n h nhidn d mdc chi piii thap nhat.<br /> doanh vdi diem n h a n Id dda ra chdng. Didu dd cho thay rdng, Nhvfng de thvfc hien ddpc gidi<br /> cdc mdc gid t h a p cho khdch "neu mot DN cd the thiit ki vd phdp ndy DN phdi cd ngudn<br /> hdng. De thvfc hien ddpc chien xdy ddng mdt chudi cung dng n h d n Ivfc cd ndng Ivfc vd qudn ly<br /> lupc ndy hp dd thdng qua viec ddp dng linh hoq.t nhu cdu cda chudi cvmg dng.<br /> tao ra ddpc chudi cung dng vd thi trddng thi td mot DN vd danh 3) Dif bdo vd lap Ice hoqich<br /> cung hieu qud td do tiet kiem cd thi trd thdnh mot ten tuoi chuoi cung vtng kip thdf, chinh<br /> chi phi can thiet nhd chi phi vd tieng tdm'*. xdc la n d n tdng de qudn ly<br /> Ivfu kho hang hod, chi phi dia De cd th^ qudn 1^ chudi chudi cung dng hieu qud Idii DN<br /> diem, chi phi van chuydn,... cung vtng mdt cdch hi^u qud cd khd nang dvf bao va lap ke<br /> ddng thdi cd the ddp dng mpt DN cdn phdi thtfc hi$n mpt so hoach chinh xdc thi cd the gidm<br /> cdch n h a n h n h a t nhu cdu cua cdc gidi phdp sau ddy: mdc tdn kho khdng cdn thidt,<br /> thi trddng. Td do da tao ra mpt 1) Nhd qudn ly cua DNphdi tang t^ le cac don hang thanh<br /> Ipi thd canh tranh rieng biet ma thay doi nhan thvtc vd cdch cdng va rut ngan qui trinh thu<br /> cdc Cty khde khd cd thd cd dUpc thiic qudn ly chudi cung vtng. tien. DN phdi nhdn biet nhdng<br /> vd bdt chddc. Cu the: Walmart Hien nay r a t nhidu cdc nhd dau hieu cua thi trddng vd khdp<br /> chi mua hdng trvfc tidp td nhd qudn ly DN ddu cho rdng viec vdi viec len ke hoach nhu cau<br /> sdn xuat, khdng chap n h a n qudn ly chudi cung dng la mpt tddng dng trong todn bp chudi<br /> trung gian, td chdc mua hdng phdOng phdp quan ly mdi. Vay cung dng, bdo ddm nhdng dvf<br /> theo chinh sdch se van chuyen thvfc ra day cd phdi la phddng dodn n h a t qudn vd phan bd<br /> hang td cda n h a may. Ben canh phdp qudn ly mdi khdng? Nd ngudn Ivfc tdi vfu.<br /> do, Walmart gianh thdi gian tim khdng mdi, bdi le qudn ly chudi 4) Phdi CO syC diiu chinh<br /> hidu n h a cung cap dd td dd xem cung dng thdc ra Id cdng viec chudi cung vCng phu htfp vdi<br /> xet chi phi ma nhd cung cap cd ma DN van 1dm hdng ngdy, td chien hitfc kinh doanh. Khdng<br /> the gidm tdi da cho minh. Vdi luc mua nguyen vat lieu, van cd mpt md hinh chudi cung dng<br /> he thdng phdn phdi ddpc thiet chuyen vd cd sd hay n h a may ndo phd hpp vinh vien cho mdt<br /> kd theo chien Idpc md rpng xung sdn xuat, den viec DN dda sdn DN vi thi trddng ludn thay ddi<br /> quanh nhdng trung t a m p h a n p h a m ra thi trddng trao t a n tay do dd cdc DN c a n phdi ddnh<br /> phdi da giup cho Walmart ddp khdch hang. Nhiftig td trddc gid lai md hinh kinh doanh<br /> dng 8 5 % nhu cdu hang hda so den nay nhieu DN chda qudn ly cung vdi chien Idpc cua minh<br /> vdi 50 60% cua ddi thu canh nd tdt d hai khia canh: hieu qud n e n chudi cung dng phdi ddpc<br /> tranh vd vdi khoan chi phi tang vd hieu nang. Bdi vi chudi cung didu chinh cho tdOng thich vdi<br /> t h e m khdng dang ke. Walmart dng cua DN chda hoac chda svf thay ddi cua chien Idpc kinh<br /> dd dng dung he thdng tin dd tdi tdng ddpc k e t ndi gida cac bp doanh. 3 bddc md DN cd thd<br /> vfu hda chi phi giao dich lien p h d n mpt cdch cd he thdng vd d p dung dd didu chinh chudi<br /> quan ddn quy trinh ddt hdng vd it tdn kem nhat; chda ddpc nhin cung dng tdOng thich vdi chidn<br /> thcinh todn cdc hod dOn, tdi vfu n h a n n h d mpt he thdng cung Idpc kinh doanh: 1) Thdu hieu<br /> hod boat dpng van tdi, Idu dng cho nhu cdu cda khdch yeu cdu cua khdch hdng; 2) Xdc<br /> kho,... Cdn ddi vdi hang mdy hang. Nhd vay, khi thay ddi dinh chdc ndng vd Vcii trd cda<br /> tinh Dell vdi viec thvfc hien gidm cdch n h d n thdc vd qudn ly DN minh trong todn bp chudi<br /> chi phi sdn xuat, Ivfu kho thdng chudi cung dng se giup cho nhd cung dng; 3) Phdt tridn nhdng<br /> qudn ly cd cdc phdOng phdp ndng Idc c a n thiet cua chudi<br /> qua viec trang bi r a t it nhd<br /> tiep can mdi vdi mpt loat cdc 1^ cung dng.<br /> xddng cd quy md dd sp phuc vu<br /> cho viec Idp rdp mdy tinh cd ndng mdi phd hpp hdn. 5) Sdp xep cd cdu tS chiic<br /> n h a n vd chi 1dm theo nhdng ddn 2) lAia chgn dvbfc md hinh phu. hgfp. Thiet ke cd cdu td<br /> ddt hang chd Ididng dvf trd sdn chudi cung ting phu htfp vdi DN chdc ddng vai trd quan trpng<br /> pham Idm cho ty le Ivfu kho rat nhvfng bao gid cung lay khdch trong viec thdc day hay cdn trd<br /> <br /> 1 6 1 TNUONGmfl 86 21/2011<br /> NBHtNGiri-IIMIil<br /> viec d a t tdi cdc muc u e u cua dien td tren web, hay ndm bdt 8) DN phdi ddnh gid dvtgc<br /> chuoi cung dng. Thiet ke co cau thdng tin vd nhu cdu vd bd dung hi$u qud cua chuoi cung<br /> td chdc Id mdt qud trinh ddnh sung bdng viec sd dung cdng vCng cua DN minh thdng qua he<br /> gid vd Ivfa chpn nhdng cO cau vd nghe ma vach, cdc thd n h d n thdng do Iddng ve hieu suat<br /> he thdng giao tiep ciiinh thdc, dang bdng sdng liadio cung trd hoat dpng cua chudi cung dng.<br /> mdng lao dpng, phdi hpp, kidm n e n hdu dung khi ndm bdt Chudi cung dng ludn bien ddi<br /> sodt, p h a n quyen va trdch thdng tin vd ddng chdy nguyen va khdng ngdng didu chinh<br /> nhiem de dat tdi nhdng muc tieu lieu vd sdn p h a m . Cdc nhd theo nhdng thay ddi trong cung<br /> cua todn bp chudi cung dng vd qudn ly khdng trdc tidp tham cdu sdn pham. Neu mudn chudi<br /> cua cd DN. gia chudi cung dng cung can cung dng d a t hieu qud hoat<br /> hieu vd tdm quan trpng cua viec dpng mong mudn, DN phdi ludn<br /> 6) Ap dung vd ddu tit vdo<br /> dd lieu ddpc chia sd hdu dung theo ddi vd kiem sodt ddpc cdc<br /> h$ thdng cdng ngh$ thong tin<br /> ddi vdi chudi cung dng bdi vi hp hoat dpng thddng ngdy cua<br /> (CNTT) trong qudn ly chuoi<br /> cung chinh la ngddi tham gia minh. De 1dm ddpc didu dd DN<br /> cung vtng. Sd hodn hdo cda he<br /> vdo cung cap dd lieu ay. Trong phdi do ludng dUdc hieu suat<br /> thdng CNTT se hd trp cho sd<br /> nhidu trddng hpp, n h a n sd dich vu khdch hang, hieu suat<br /> hodn hdo chudi cung dng thdng<br /> trong chudi cung dng, cdc he hoat dpng npl bp, khd nang<br /> qua viec ddm bdo ddng chdy<br /> thdng vd quy trinh ddu dda vdo phdn dng linh hoat trddc bien<br /> thdng tin thdng sudt, dieu ndy<br /> cac loai dd lieu nhd la thdng dpng cdu vd Idid nang p h a t<br /> d d n d e n cdc quyet dlnh trong<br /> tin chat lupng, thdng tin vd dOn trien sdn pham.<br /> chudi cung dng chinh xdc hOn.<br /> hdng, thdng tin diem b a n hdng<br /> Cho du cd sd dung hinh thdc Khi xu hddng todn cau hda<br /> - md ddpc thu thap vd cung cap<br /> hay p h a n mdm CNTT n a o di cdng manh me, svf canh tranh<br /> bdi cdc thdnh vien khdng trxfc<br /> nda, chudi cung dng cung n e n cdng trd n e n gay gdt. Michael<br /> tiep vdo chudi cung dng.<br /> n d m b d t vd chia sd thdng tin E.Porter "cha dd" cua chien<br /> trong todn bp phdng chdc nang 7) cdn CO gidi phdp ddo tgo Idpc canh tranh da chi rd "toi<br /> va bp p h a n td chdc trong the canh tranh kliong chi n&m d<br /> ndng cao trinh dg vi qudn ly<br /> nhdng thdi gian hdu dung. Didu l)dn thdn moi tioat ddng, md cdn<br /> chudi cung vCng cho nhd qudn<br /> nay bao gdm viec chuyen tin vd d cd mdi lien kit gida cdc ho
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2