QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MAKETTING

Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
52
lượt xem
10
download

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MAKETTING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị dữ liệu và thông tin maketting', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MAKETTING

 1. CHÆÅNG 4. QUAÍN TRË DÆÎ LIÃÛU & THÄNG TIN MARKETING Tçnh baïo & caïc cäng cuû häù tråü Marketing 4.1 4.1 Muûc tiãu chæång 4 • Phán têch thäng tin mäi træåìng Marketing • Xem xeït tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing, vaì caïc phæång phaïp thu tháûp dæî liãûu • Tiãúp cáûn mä hçnh hãû thäúng thäng tin Marketing • Giaíi thêch caïc æïng duûng cuía hãû thäúng häù tråü quyãút âënh cho caïc hãû thäúng thäng tin quaín lyï * 4.2 4.2 1
 2. PHÁN TÊCH PHÁN TÊCH MÄI TRÆÅÌNG MARKETING MÄI TRÆÅÌNG MARKETING 4.3 4.3 1 Thë træåìng muûc tiãu Mäüt nhoïm xaïc âënh háöu nhæ mua saín pháøm cuía cäng ty. 4.4 4.4 2
 3. Mäi træåìng Marketing 1 bãn ngoaìi Mäi træåìng bãn ngoaìi laì Thë træåìng Thay âäøiixaî häüii khäng thãø kiãøm soaït âæåüc Thay âäø xaî häü luän thay âäøi Nhán kháøu hoüc Nhán kháøu hoüc Âiãöu kiãûn kinh tãú Saín pháøm Âiãöu kiãûn kinh tãú Saín pháøm Phán phäúii Phán phäú Cäø âäüng Cäø âäüng Giaï caí Giaï caí Caûnh tranh Caûnh tranh Thë træåìng muûc tiãu Yãúu täú chênh trë Yãúu täú chênh trë & phaïttluáûtt & phaï luáû Cäng nghãû Cäng nghãû Xem xeït mäi træåìng 4.5 4.5 2 Caïc yãúu täú xaî häüi Caïc yãúu täú xaî häüii Caïc yãúu täú xaî häü Giaï trë Phong caïch säúng Giaï trë Phong caïch säúng Thaïii âäü Thaï âäü 4.6 4.6 3
 4. Caïc yãúu täú nhán kháøu hoüc 3 Nhán kháøu hoüc Nhán kháøu hoüc Tuäøii taïc Chuíng täüc Tuäø taïc Chuíng täüc Vë trê Vë trê 4.7 4.7 4 Caïc yãúu täú kinh tãú Yãúu täú kinh tãú Yãúu täú kinh tãú Thu nháûp ngæåìii Thu nháûp ngæåì Khuíng hoaíng Khuíng hoaíng tiãu duìng tiãu duìng Laûm phaïtt Laûm phaï 4.8 4.8 4
 5. Caïc yãúu täú chênh trë 5 vaì phaït luáût Luáût vaì caïc qui âënh Doanh nghiãûp Xaî häüi Cäng nghãû Ngæåìi tiãu måïi duìng 4.9 4.9 Caïc cå quan hæîu quan 5 Uyí ban an toaìn Baío vãû ngæåìi tiãu duìng an toaìn Uyí ban an toaìn saín pháøm saín pháøm trong vaì xung quanh nhaì tiãu duìng tiãu duìng Ngàn ngæìa caïc caûnh tranh Uyí ban thæång Uyí ban thæång khäng laình maûnh trong maûii liãn bang maû liãn bang thæång maûi Cå quan quaín lyï Ban haình caïc qui âënh an Cå quan quaín lyï thæûc pháøm & thæûc pháøm & toaìn vãö thæûc pháøm vaì thuäúc thuäúc thuäúc 4.10 4.10 5
 6. Caïc yãúu täú caûnh tranh 6 Coï bao nhiãu âäúi thuí caûnh tranh? Mæïc âäü caûnh tranh nhæ thãú naìo? Sæû tæång taïc trong ngaình? Kiãøm soaïtt Kiãøm soaï 4.11 4.11 Caûnh tranh toaìn cáöu 6 • Nhiãöu cäng ty næåïc ngoaìi gia nháûp vaìo thë træåìng • Caïc cäng ty caûnh tranh vãö cháút læåüng saín pháøm • Thë træåìng toaìn cáöu âang caûnh tranh maûnh meî 4.12 4.12 6
 7. TIÃÚN TRÇNH TIÃÚN TRÇNH NGHIÃN CÆÏU MARKETING NGHIÃN CÆÏU MARKETING 4.13 4.13 Táöm quan troüng cuía thäng tin Táöm quan troüng cuía thäng tin Mäi træåìng Marketing Taûi sao Caûnh tranh thäng tin Nhu cáöu laì cáön thiãút khaïch haìng Hoaûch âënh chiãún læåüc 4.14 4.14 7
 8. Hãû thäúng thäng tin Marketing Hãû thäúng thäng tin Marketing (MKIS) laì gç? (MKIS) laì gç? • … bao gäöm con ngæåìi, thiãút bë, thuí tuûc âãø thu tháûp, sàõp xãúp, phán têch, âaïnh giaï vaì phán phäúi thäng tin cáön thiãút, âuïng luïc, vaì chênh xaïc cho nhæîng ngæåìi ra quyãút âënh markerting • Caïc chæïc nàng: Âaïnh giaï, Phaït triãøn vaì Phán phäúi nàng: thäng tin. 4.15 4.15 Sæû phaït triãøn hãû thäúng thäng tin Marketing Tæ ì ki doanh âë phæ ång nh a âãú t n quä ú âãú t n cáö n oaì c n oaì u Tæ ì caûh t anh nr gi âãún phigi aï ãún aï â Tæ ì nhu cáö ngæ åìim ua âãú u n m ong m uä ú ngæ åìim ua n 4.16 4.16 8
 9. Mä hçnh MKIS cuía Kotler Phán têch, hoaûch âënh, thæûc hiãûn, kiãøm tra Thë træåìng muûc tiãu, kãnh phán phäúi, nhaì Hãû thäúng thäng tin Marketing cung æïng, âäúi thuí caûnh tranh, cäng Nhaì quaín trë Marketing Mäi træåìng Marketing chuïng, mäi træåìng vé mä Phaït triãøn thäng tin Âaïnh giaï nhu cáöu Thäng tin Tçnh baïo Thäng tin Tçnh baïo thäng tin bãn trong Marting bãn trong Marting Phán phäúi Häù tråü Nghiãn cæïu Häù tråü Nghiãn cæïu thäng tin quyãúttâënh Marketing quyãú âënh Marketing Quyãút âënh vaì truyãön thäng Marketing 4.17 4.17 Caïc chæïc nàng cuía MKIS: Caïc chæïc nàng cuía MKIS: Âaïnh giaï nhu cáöu thäng tin Âaïnh giaï nhu cáöu thäng tin Thæûc hiãûn phoíng váún vaì xaïc âënh thäng tin mong muäún, cáön thiãút, vaì coï khaí nàng âaût âæåüc. Caïc thäng tin vãö mäi Caïc thäng tin vãö mäi Xem xeïtt chi phê/låüii nhuáûn Xem xeï chi phê/låü nhuáûn træåìng maì nhaì quaín trë træåìng maì nhaì quaín trë cuía thäng tin mong muäún cuía thäng tin mong muäún phaíii coï phaí coï 4.18 4.18 9
 10. Caïc chæïc nàng cuía MKIS: Caïc chæïc nàng cuía MKIS: Phaïtt triãøn thäng tin Phaï triãøn thäng tin ÑNhæîng thäng tin cáön thiãútt cuía nhaì quaín trë Marketing ÑNhæîng thäng tin cáön thiãú cuía nhaì quaín trë Marketing Tæì nhæîng nguäön sau: Tæì nhæîng nguäön sau: Dæî liãûu bãn trong Dæî liãûu bãn trong Thu tháûp thäng tin tæì nhæîng nguäön dæî liãûu bãn trong cäng ty Thu tháûp thäng tin tæì nhæîng nguäön dæî liãûu bãn trong cäng ty Tæì ::Kãú toaïn, ,nhán viãn baïn haìng, Tiãúp thë, Saín xuáútt Tæì Kãú toaïn nhán viãn baïn haìng, Tiãúp thë, Saín xuáú Tçnh baïo Marketing Tçnh baïo Marketing Thu tháûp vaì phán têch thäng tin vãö Thu tháûp vaì phán têch thäng tin vãö âäúi ithuí caûnh tranh vaì mäi træåìng Marketing âäú thuí caûnh tranh vaì mäi træåìng Marketing Tæì::Nhán viãn, nhaì cung cáp, khaïch haìng, âäúi ithuí caûnh tranh, Tæì Nhán viãn, nhaì cung cáp, khaïch haìng, âäú thuí caûnh tranh, caïc cäng ty nghiãn cæïu thë træåìng caïc cäng ty nghiãn cæïu thë træåìng Nghiãn cæïu Marketing Nghiãn cæïu Marketing Thiãúttkãú, ,thu tháûp, ,Phán têch, vaì Baïo caïo dæî liãûu vãöttçnhhçnh Thiãú kãú thu tháûp Phán têch, vaì Baïo caïo dæî liãûu vãöçnh hçnh 4.19 4.19 Caïc chæïc nàng cuía MKIS: Caïc chæïc nàng cuía MKIS: Phán phäúii thäng tin Phán phäú thäng tin Thäng tin phaíi âæåüc phán phäúi âãún âuïng nhaì quaín trë vaì âuïng luïc. Phán phäúii caïc thäng tin Phán phäúii caïc thäng tin Phán phäú caïc thäng tin Phán phäú caïc thäng tin báútt thæåìng cho thäng thæåìng cho báú thæåìng cho thäng thæåìng cho caïc tçnh huäúng âàûc biãûtt caïc nhaì quaín trë Markeing caïc tçnh huäúng âàûc biãû caïc nhaì quaín trë Markeing 4.20 4.20 10
 11. Tiãún trçnh nghiãn cæïu Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Marketing Xaïc âënh váún âãö vaì muûc tiãu nghiãn cæïu Xaïc âënh váún âãö vaì muûc tiãu nghiãn cæïu Phaïtt triãøn kãú hoaûch nghiãn cæïu Phaï triãøn kãú hoaûch nghiãn cæïu Triãøn khai thæûc hiãûn kãú hoaûch nghiãn cæïu Triãøn khai thæûc hiãûn kãú hoaûch nghiãn cæïu Diãùn giaíii vaì baïo caïo kãútt quaí Diãùn giaí vaì baïo caïo kãú quaí 4.21 4.21 Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Bæåïc 1. Xaïc âënh váún âãö vaì Bæåïc 1. Xaïc âënh váún âãö vaì muûc tiãu nghiãn cæïu muûc tiãu nghiãn cæïu Nghiãn cæïu Thu tháûp caïc thäng tin så cáúp giuïp Thu tháûp caïc thäng tin så cáúp giuïp nháûn diãûûn váún âãö vaì caïc tiãön âãö. . thàm doì nháûn diãûûn váún âãö vaì caïc tiãön âãö Mä taí âäúi itæåüng nghiãn cæïu nhæ laì Mä taí âäú tæåüng nghiãn cæïu nhæ laì Nghiãn cæïu Thaïi iâäü khaïch haìng, nhán kháøu hoüc, , Thaï âäü khaïch haìng, nhán kháøu hoüc mä taí hay thë træåìng tiãöm nàng hay thë træåìng tiãöm nàng cuía saín pháøm. . cuía saín pháøm Nghiãn cæïu Kiãøm âënh caïc giaí thiãúttvãö Kiãøm âënh caïc giaí thiãú vãö nhán quaí mäúi iquan hãû nhán-quaí. . mäú quan hãû nhán-quaí 4.22 4.22 11
 12. Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Bæåïc 2. Phaïtt triãøn kãú hoaûch nghiãn cæïu Bæåïc 2. Phaï triãøn kãú hoaûch nghiãn cæïu Xaïc âënh caïc thäng tin cáön thiãútt cuû thãø Xaïc âënh caïc thäng tin cáön thiãú cuû thãø Så cáúp Thæï cáúp Thäng tin thu tháûp Thäng tin âaî âæåüc Thäng tin thu tháûp Thäng tin âaî âæåüc cho muûc âêch cuû thãø.. thu tháûp træåïc âáy. cho muûc âêch cuû thãø thu tháûp træåïc âáy. Caí hai phaíi:: Caí hai phaíi Phuì håüp Phuì håüp Chênh xaïc Chênh xaïc Këp thåìii Këp thåì Khaïch quan Khaïch quan 4.23 4.23 Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Bæåïc 1. Caïc tiãúp cáûn nghiãn cæïu Bæåïc 1. Caïc tiãúp cáûn nghiãn cæïu Nghiãn cæïu quan saïtt Nghiãn cæïu quan saï Thu tháûp dæî liãûu bàòng caïch quan saïtt Thu tháûp dæî liãûu bàòng caïch quan saï con ngæåìi, ,caïc haình âäüng vaì tçnh hçnh con ngæåìi caïc haình âäüng vaì tçnh hçnh (Thàm doì)) (Thàm doì Nghiãn cæïu âiãöu tra Nghiãn cæïu âiãöu tra Hoíi icaïc caï nhán vãö thaïi iâäü, , Hoí caïc caï nhán vãö thaï âäü såí thêch hay haình vi mua såí thêch hay haình vi mua (Mä taí)) (Mä taí Nghiãn cæïu thæûc nghiãûm Nghiãn cæïu thæûc nghiãûm Sæí duûng caïc nhoïm nghiãn cæïu âãø Sæí duûng caïc nhoïm nghiãn cæïu âãø xaïc âënh mäúi iquan hãû nhán quaí xaïc âënh mäú quan hãû nhán quaí (Nhán-quaí)) (Nhán-quaí 4.24 4.24 12
 13. Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Bæåïc 2. Caïc phæång phaïp tiãúp xuïc Bæåïc 2. Caïc phæång phaïp tiãúp xuïc Caïc phæång phaïp tiãúp xuïc T hæ tên  iãûn thoaûi Tiãúp xuïc Træûc tuyãún L inh hoaût K eïm Täút Ráút täút Täút S äú læåün g dæî liãûu Täút K haï Ráút täút Täút thu tháûp K iãøm soaït cuía R áút täút K haï Keïm Khaï ngæåìi phoín g váún K iãøm soaït m áùu K haï R áút täút Khaï Keïm T äúc âä ü d æî liã ûu thu K eïm R áút täút Täút Ráút täút tháûp T yí lãû phaín häöi K haï Täút Täút Täút C hi phê Täút K haï Keïm Ráút täút 4.25 4.25 Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Bæåïc 3. Xáy dæûng máùu âiãöu tra Bæåïc 3. Xáy dæûng máùu âiãöu tra Âäúi itæåüng âiãöu tra Âäú tæåüng âiãöu tra Máùu xaïc suáútthay Máùu xaïc suáú hay laì ai? laì ai? phi xaïc suáút? phi xaïc suáút? Máùu âaûi diãûn cho täøng thãø nghiãn cæïu Choün máùu Bao nhiãu ngæåìi i Choün máùu Bao nhiãu ngæåì bàòng caïch naìo? seî âæåüc âiãöu tra? bàòng caïch naìo? seî âæåüc âiãöu tra? 4.26 4.26 13
 14. Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Tiãún trçnh thu tháûp dæî liãûu så cáúp Bæåïc 4. Caïc cäng cuû nghiãn cæïu Bæåïc 4. Caïc cäng cuû nghiãn cæïu Caïc cäng cuû nghiãn cæïu Caïc cäng cuû nghiãn cæïu Baíng cáu hoíii Thiãútt bë häù tråü Baíng cáu hoí Thiãú bë häù tråü ••Hoíii caïii gç? Hoí caï gç? ••Maïy âãúm Maïy âãúm •• Hçnh thæïc cáu hoíii? Hçnh thæïc cáu hoí ? •• Maïy queïtt Maïy queï •• Tæì ngæî? Tæì ngæî? •• Duûng cuû âo âiãûn Duûng cuû âo âiãûn •• Thæï tæû? Thæï tæû? •• Maïy thæí trê nhåï Maïy thæí trê nhåï 4.27 4.27 Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Bæåïc 3. Triãøn khai thæûc hiãûn nghiãn cæïu Bæåïc 3. Triãøn khai thæûc hiãûn nghiãn cæïu Thu tháûp Thu tháûp dæî liãûu dæî liãûu Xæí lyï Kãú hoaûch Xæí lyï Kãú hoaûch dæî liãûu dæî liãûu nghiãn cæïu nghiãn cæïu Phán têch Phán têch dæî liãûu dæî liãûu 4.28 4.28 14
 15. Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Tiãún trçnh nghiãn cæïu Marketing Bæåïc 4. Diãùn giaíii vaì baïo caïo kãútt quaí Bæåïc 4. Diãùn giaí vaì baïo caïo kãú quaí Diãùn giaíii caïc kãútt quaí Diãùn giaí caïc kãú quaí Âæa ra caïc kãútt luáûn Âæa ra caïc kãú luáûn Láûp baïo caïo nghiãn cæïu Láûp baïo caïo nghiãn cæïu 4.29 4.29 Nhæîng thaïch thæïc âàût ra • Xaïc âënh váún âãö phuì håüp • Tuyãøn duûng vaì âaìo taûo • Sæû cáúp nháûn thãú giåïi ngáùu nhiãn • Thåìi gian nghiãn cæïu & baïo caïo • Âënh kiãún trong âiãöu tra 4.30 4.30 15
 16. HÃÛ THÄÚNG HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH 4.31 4.31 Hãû thäúng thäng tin Marketing • MKIS laì hãû thäúng dæûa trãn maïy tênh liãn quan âãún viãûc thu tháûp, phán têch, læu træî, phán phäúi, vaì truy cáûp thäng tin âãø häù tråü cho viãûc ra quyãút âënh Marketing • Mäüt hãû thäúng taûo ra caïc baïo cao vaì nghiãn cæïu khi cáön cæï • Hãû thäúng phán têch dæî liãûu bàòng caïch sæí duûng caïc mä hçnh âãø mä phoíng “thãú giåïi hiãûn thæûc” • Hãû thäúng têch håüp caïc dæî liãûu cuî vaì måïi âãø cáûp nháût thäng tin vaì nháûn diãûn caïc xu hæåïng 4.32 4.32 16
 17. H ãûhä úg t ng tn M ar i ( KI t n hä i ketng M S) MkIS Caïc yãu cáöu Caïc hãû thäúng vaì qui trçnh thäng tin vãö dæî liãûu: • Thu tháûp • Truy cáûp • Phán têch vaì Caïc baïo caïo âënh kyì • Læu træî • Phán phäúi & khäng âënh kyì NHAÌ QUAÍN TRË MARKETING 4.33 4.33 Hãû thäúng häù tråü quyãút âënh (DSS) • Mäüt pháön cuía MkIS cho pheïp caïc nhaì quaín trë tæång taïc våïi dæî liãûu • Khaí nàng tæång taïc cuía DSS cho pheïp truy xuáút dæî liãûu, xem xeït caïc mäúi quan hãû, vaì soaûn thaío baïo caïo • Hoaût âäüng cuía DSS yãu cáöu sæí duûng hãû thäúng maûng maïy tênh vaì têch håüp thäng tin bãn trong vaì bãn ngoaìi • Chi phê cao cho viãûc xáy dæûng vaì sæí duûng DSS 4.34 4.34 17
 18. HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) Âàût cáu hoíi Âæa ra phaín häöi DSS Haình âäüng hay âàût ra caïc cáu hoíi måïiMaïy tênh caï nhán våïi viãûc truy cáûp cå såí dæî liãûu Âæa ra phaín häöi vaì caïc phæång phaïp phán têch NHAÌ QUAÍN TRË MARKETING Haình âäüng hay âàût ra caïc cáu hoíi måïi Âæa ra phaín häöi 4.35 4.35 Copyright © 2000 McGraw-Hill Ryerson Limited. Thäng tin trong cå såí dæî liãûu • Dæî liãûu Marketing âæåüc cung cáúp tæì nhiãöu nguäön khaïc nhau vaì læu træî dæåïi daûng dæî liãûu maïy tênh • Dæî liãûu coï thãø thu tháûp tæì caïc nguäön caí bãn trong vaì bãn ngoaìi cäng ty, gäöm dæî liãûu mua haìng cuía khaïch haìng khaï • Dæî liãûu coï giaï trë tæì viãûc mua sàõm cuía khaïch haìng træåïc âáy âãø xem xeït loìng trung thaình cuía khaïch haìng thäng qua mäüt säú chæång trçnh æïng duûng • Caïc hãû thäúng tæû âäüng khaïc coï thãø thu tháûp caïc dæî liãûu coï giaï trë, nhæ hãû thäúng thanh toaïn tæû 4.36 âäüng 4.36 18
 19. Cå såí dæî liãûu, Kho dæî liãûu, vaì Khai thaïc dæî liãûu • Database - thu tháûp thäng tin tæì nhiãöu nguäön khaïc nhau bãn trong vaì bãn ngoaìi maì nhæîng thäng tin naìy âaî âæåüc täø chæïc, læu træî, vaì cáûp nháût trong maïy tênh. • Data Warehouse - thu tháûp dæî liãûu khäúi læåüng låïn tæì haìng triãûu khaïch haìng vaì ì nhaì va cung cáúp, v.v. • Data Mining - mäüt kyî thuáût âãø tçm kiãúm, yãu cáöu, vaì cáûp nháûp thäng tin tæì Data Warehouses 4.37 4.37 Caïc æïng duûng häù tråü quyãút âënh trong kinh doanh âiãûn tæí Quaín trë Âiãöu haình kãnh phán phäúi hoaût âäüng cäng ty Nhán viãn- Nhaì quaín ly Tçnh huäúng: Phán têch Quaín trë quan ï/Khaïch haìng Âiãöu gç-Nãúu, ngæî caính hãû khaïch haìng /Âäúi taïc Quaín trë Tri thæïc/Âäøi måïi 4.38 4.38 19
 20. Caïc quyãút âënh trong Kinh doanh âiãûn tæí Caïc âàûc tênh cuía quyãút âënh Khäng cáúu truïc (Khäng coï qui tàõc nháút Quaín trë âënh cho kãút quaí âáöu ra, chiãún læåüc Âaïnh giaï âoïng vai troì chuí yãúu. h Th ën â än Baïn cáúu truïc ãút g Quaín trë uy tin ïc q chiãún thuáût Ca Coï cáúu truïc Quaín trë (Caïc qui tàõc taïc nghiãûp nháút âënh & Kãút quaí âáöu ra coï tênh 4.39 4.39 làûp laûi. Caïc baïo caïo cuía MIS Baïo caïo âënh kyì Baïo caïo âënh kyì Baïo caïo ngoaûii lãû Baïo caïo ngoaû lãû Baïo caïo & Baïo caïo & Caïc baïo caïo phaín häöii nhu cáöu phaín häö nhu cáöu chênh trong hãû thäúng thäng tin quaín lyï Baïo caïo kháøn cáúp Baïo caïo kháøn cáúp 4.40 4.40 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản