Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 12

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
610
lượt xem
465
download

Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Quản trị tài chính quốc tế" dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 12

 1. CHÖÔNG 12: QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 1. Xaùc ñònh moái lieân heä coâng ty meï – con 2. Quaûn trò ruûi ro taøi chính (Financial Risk Management) 3. Laäp ngaân saùch voán quoác teá (International ch Capital Budgeting) 4. Cô caáu voán quoác teá 5. Quaûn lyù doøng tieàn maët toaøn caàu ng 6. Chieán löôïc taøi chính quoác teá 1
 2. 1. XAÙC ÑÒNH MOÁI LIEÂN HEÄ COÂNG TY MEÏ – CON 1.1. Giaûi phaùp nhieàu maët (Policentric solution) 1.2. Giaûi phaùp cuïc boä (Ethnocentric solution) 1.3. Giaûi phaùp trung taâm (Geocentric solution) 2
 3. 1.1. GIAÛI PHAÙP NHIEÀU MAËT Taïo cho coâng ty MNC nhö laø coâng ty meï vaø phaân quyeàn quyeát ñònh cho caùc coâng ty con. Nhöõng thoûa thuaän veà baûng keâ taøi chính ng ñöôïc chuaån bò theo nguyeân taéc keá toaùn chung cho caû coâng ty meï vaø coâng ty con. Söï thöïc hieän cuûa coâng ty con ñöôïc ñaùnhnh giaù lieân quan ñeán yeáu toá noäi ñòa vaø nöôùc ngoaøi.i. 3
 4. 1.1. GIAÛI PHAÙP NHIEÀU MAËT (tt) Öu ñieåm: m: Vieäc phaân quyeàn laøm quyeát ñònh ñöôïc laäp ngay thôøi ñieåm theo ñieàu kieän thò tröôøngng Caùc coâng ty con hoaït ñoäng linh ñoäng hôn, ng ng naêng ñoäng vaø hieäu quaû hôn. ng Nhöôïc ñieåm: m: Giaûm quyeàn löïc taäp trung ôû coâng ty meï khoâng phuø hôïp nhu caàu quaûn trò caáp cao cuûa coâng ty. Taïo caïnh tranh giöõa caùc coâng ty con treân theá nh giôùi vaø giaûm lôïi nhuaän toaøn boä coâng ty. 4
 5. 1.2. GIAÛI PHAÙP CUÏC BOÄ Laø laøm cho taát caû hoaït ñoäng kinh ng doanh nöôùc ngoaøi nhö laø môû roäng ng kinh doanh trong nöôùc. c. Moãi ñôn vò hôïp thaønh heä thoáng keá nh ng hoaïch vaø kieåm tra coâng ty meï. ch 5
 6. 1.2. GIAÛI PHAÙP CUÏC BOÄ (tt) Öu ñieåm: m: Phoái hôïp quaûn lyù toaøn boä hoaït ñoäng ng Taäp trung quaûn lyù taøi chính hieäu quaû. Nhöôïc ñieåm: m: Haïn cheá hoaït ñoäng linh ñoäng cuûa caùc coâng ng ng ty con. Caûn trôû nhöõng noã löïc môû roäng cuûa caùc ng coâng ty con vì coâng ty meï laáy heát nguoàn löïc caàn thieát. t. 6
 7. 1.3. GIAÛI PHAÙP TRUNG TAÂM Ñeå giöõ keá hoaïch taøi chính vaø kieåm soaùt ch quyeát ñònh treân toaøn caàu. u. Quyeát ñònh chòu aûnh höôûng bôûi 2 yeáu toá nh ng Baûn chaát vaø vò trí cuûa caùc coâng ty con Lôïi ích coù theå ñaït ñöôïc khi phoái hôïp hieäu quaû hoaït ñoäng caùc coâng ty con. Thöôøng coù hieäu quaû hôn khi taäp trung taát ng caû caùc quyeát ñònh kieåm tra taøi chính. 7
 8. 2. QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH 2.1. Laïm phaùt 2.2. Phaân loaïi ruûi ro taøi chính 2.3. Quaûn lyù ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi 8
 9. 2.1. LAÏM PHAÙT Moãi quoác gia coù möùc ñoä laïm phaùt haøng naêm khaùc nhau. Aûnh höôûng: ng nh ng: Laøm cho caùc khoaûn nôï taøi chính haáp daãn. Taùc ñoäng ñeán laõi suaát laøm taêng chi phí ng khoaûn vay. Taùc ñoäng ñeán giaù trò tieàn teä treân theá ng giôùi. i. 9
 10. 2.1. LAÏM PHAÙT (tt) Khi MNC kinh doanh ôû nöôùc coù möùc laïm phaùt cao, söû duïng chieán löôïc: ng c: Nhanh choùng giaûm taøi saûn coá ñònh ñeå ng thaùnh toaùn giaù trò taøi saûn nhanh nhö coù nh theå. Chaäm thanh toaùn caùc khoaûn chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn maø thanh toaùn baèng ng tieàn ñòa phöông. Nhaán maïnh hôn vieäc thu caùc khoaûn phaûi nh thu vì tieàn teä seõ maát giaù haøng thaùng. ng ng. 10
 11. 2.1. LAÏM PHAÙT (tt) Caùc chieán löôïc löïa choïn (tt): Giöõ soá tieàn ñòa phöông trong luùc chuyeån soá coøn laïi cuûa quyõ naøy vaøo nôi oån ñònh hôn. Tìm nguoàn voán khaùc vì ngöôøi cho vay ñòa phöông seõ taêng laõi suaát ñeå baûo veä khoaûn thu hoài treân ñaàu tö cuûa hoï. Naâng giaù ñeå giöõ lôïi nhuaän. n. 11
 12. 2.2. PHAÂN LOAÏI RUÛI RO TAØI CHÍNH Ruûi ro (töø ñieån) – laø khaû naêng chòu thieät n) haïi, maát maùt, nguy hieåm, khoù khaên, i, t, m, hoaëc ñieàu khoâng chaéc chaén. n. Ruûi ro (taøi chính) – laø giaù trò hoaëc keát quaû maø hieän taïi chöa bieát ñeán, töùc ruûi n, ro coù taùc ñoäng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc. ng c. 12
 13. 2.2. PHAÂN LOAÏI RUÛI RO TAØI CHÍNH (tt) Coù 3 loaïi ruûi ro taøi chính: Ruûi ro laõi suaát – laõi suaát taêng, chi phí laõi suaát vay voán taêng, lôïi nhuaän coâng ty giaûm. Ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi – tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaù caû saûn phaåm, ñeán lôïi nhuaän coâng ty. Ruûi ro giaù caû haøng hoùa – giaù caû ñaàu vaøo, naêng löôïng,... taêng laøm giaûm lôïi nhuaän coâng ty. 13
 14. 2.3. QUAÛN LYÙ RUÛI RO TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 2.3.1. Ruûi ro chuyeån ñoåi (Translation Exposure = Accounting Exposure) 2.3.2. Ruûi ro giao dòch (Transaction Exposure) 2.3.3. Ruûi ro kinh teá (Economic Exposure = Operating Exposure) 14
 15. 2.3.1. RUÛI RO CHUYEÅN ÑOÅI Chuyeån ñoåi laø quaù trình trình baøy laïi baûng ng keâ taøi chính nöôùc ngoaøi theo ñoàng tieàn ng chính quoác. c. Ruûi ro chuyeån ñoåi xuaát hieän khi coâng ty chuaån bò baûng baùo caùo taøi chính phoái hôïp ng (Consolidated Financial Statements) vôùi vieäc chuyeån ñoåi caùc ñoàng ngoaïi teä thaønh ñoàng ng nh ng chính quoác. c. Tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc söû duïng trong vieäc ng chuyeån ñoåi coù theå laø tyû giaù hoái ñoaùi hieän taïi, quaù khöù hoaëc söû duïng cuøng moät tyû giaù i, ng ng cho caùc taøi saûn coù vaø nôï. 15
 16. 2.3.1. RUÛI RO CHUYEÅN ÑOÅI (tt) Quaûn lyù ruûi ro keá toaùn (Managing Accounting Exposure) hoaëc giaûm ruûi ro baûng toång keát taøi saûn ng ng (Balance Sheet Hedge). Tröôøng hôïp ñoàng tieàn ñòa ng ng phöông bò maát giaù, coâng ty coù caùc phöông aùn sau: Baùn ñoàng tieàn ñòa phöông ôû daïng hôïp ñoàng giao coù ng ng ng kyø haïn. n. Giaûm caùc möùc tieàn maët ñòa phöông vaø caùc chöùng ng khoaùn coù khaû naêng thanh toaùn. n. Sieát chaët tín duïng (giaûm caùc khoaûn phaûi thu baèng ng ng ñoàng tieàn ñòa phöông) ng Trì hoaõn vieäc thu tieàn cuûa caùc khoaûn phaûi thu baèng ng tieàn teä maïnh. nh. 16
 17. 2.3.1. RUÛI RO CHUYEÅN ÑOÅI (tt) Caùc phöông aùn löïa choïn (tt): Taêng nhaäp khaåu haøng hoùa tính theo ñoàng ng ng tieàn maïnh. nh. Vay möôïn noäi ñòa. Trì hoaõn vieäc thanh toaùn caùc khoaûn phaûi traû. Ñaåy maïnh vieäc chuyeån coå töùc vaø phí veà coâng nh ty meï hay caùc coâng ty con khaùc.c. Ñaåy maïnh vieäc thanh toaùn caùc khoaûn phaûi nh traû giöõa caùc coâng ty con.. Laøm hoùa ñôn xuaát khaåu baèng ngoaïi teä vaø ng nhaäp khaåu baèng ñoàng tieàn ñòa phöông. ng ng 17
 18. 2.3.2. RUÛI RO GIAO DÒCH Ruûi ro giao dòch ño löôøng nhöõng gì thu ñöôïc ng hoaëc loã laõ phaùt sinh töø vieäc thanh toaùn nhöõng hoaït ñoäng taøi chính maø nhöõng khoaûn ng naøy ñöôïc bieåu thò baèng ngoaïi teä. ng Ruûi ro giao dòch naûy sinh töø: Vieäc mua/baùn haøng hoùa, dòch vuï maø giaù cuûa ng a, nhöõng thöù naøy ñöôïc tính baèng ngoaïi teä. ng Quyõ ñi möôïn hoaëc cho vay khi thanh toaùn laïi (chi traû) phaûi baèng ngoaïi teä. ng Coâng ty coù khoaûn phaûi thu hoaëc khoaûn phaûi traû tính baèng ngoaïi teä. ng 18
 19. 2.3.2. RUÛI RO GIAO DÒCH (tt) Tröôøng hôïp Lufthansa (Ñöùc) (1985): ng c) Thaùng 1/85, Lufthansa ñaõ mua 20 maùy bay ng Boeing 737 (Myõ) vôùi giaù trò 500 trieäu USD vaøo luùc haøng ñöôïc giao thaùng 1/86. ng ng Ruûi ro: tyû giaù giao ngay 1/85 khi Lufthansa kyù hôïp ñoàng laø DM3.2/$. Chi phí döï tính maø ng Lufthansa phaûi traû laø: $500.000.000 x DM3,2/$ = DM 1.600.000.000 Neáu tyû giaù 1/86 laø DM3.4/$, Lufthansa bò thieät haïi khoaûng 100 trieäu DM. ng Neáu tyû giaù 1/86 laø DM3.0/$, Lufthansa tieát kieäm ñöôïc 200 trieäu DM. 19
 20. 2.3.2. RUÛI RO GIAO DÒCH (tt) Chieán löôïc quaûn lyù cuûa Lufthansa: Kyù hôïp ñoàng daøi haïn (baùn 250 trieäu USD ôû ng thôøi haïn theo hôïp ñoàng coù kyø haïn) taïi tyû giaù ng n) giao coù kyø haïn laø 3.2 DM/$, 250 trieäu USD coøn laïi thì khoâng baûo veä gì caû. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản