Quy chế an toàn sinh học

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
187
lượt xem
77
download

Quy chế an toàn sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định việc quản lý nhà nước về an toàn sinh học trong các hoạt động : nghiên cứu khoa học , phát triển công nghệ và khảo nghiệm , sản xuất , kinh doanh và sử dụng , nhập khẩu , xuất khẩu , lưu giữ và vận chuyển , đánh giá .....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế an toàn sinh học

 1. thñ t−íng ChÝnh phñ Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam ______ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _____________________________ Sè: 212/2005/Q§-TTg Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005 QUYÕT §ÞNH VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ________ thñ t−íng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1993; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. §iÒu 2. Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng cã liªn quan h−íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy chÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. KT. thñ t−íng N¬i nhËn: - Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng; Phã thñ t−íng - Thñ t−íng, c¸c Phã Thñ t−íng ChÝnh phñ; Ph¹m Gia Khiªm - §· ký - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi; - H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; - V¨n phßng Trung −¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng; - V¨n phßng Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; - C¬ quan Trung −¬ng cña c¸c ®oµn thÓ; - Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia; - C«ng b¸o; - VPCP: BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC, B§H112, Ng−êi ph¸t ng«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ trùc thuéc; - L−u: V¨n th−, KG (5b) Hoµn 310b.
 2. 2 thñ t−íng ChÝnh phñ Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam ______ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _____________________________ QUY CHÕ Qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 212/2005/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ) Ch−¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc trong c¸c ho¹t ®éng: nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ kh¶o nghiÖm; s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sö dông; nhËp khÈu, xuÊt khÈu, l−u gi÷ vµ vËn chuyÓn; ®¸nh gi¸, qu¶n lý rñi ro vµ cÊp giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen nh»m b¶o vÖ søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng vµ ®a d¹ng sinh häc. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc vµ tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi (sau ®©y gäi lµ tæ chøc, c¸ nh©n) cã ho¹t ®éng liªn quan tíi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Trong tr−êng hîp §iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña §iÒu −íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. An toµn sinh häc lµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý an toµn trong c¸c ho¹t ®éng: nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ kh¶o nghiÖm; s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sö dông; nhËp khÈu, xuÊt khÈu, l−u gi÷ vµ vËn chuyÓn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. 2. Gen lµ ®¬n vÞ di truyÒn, mét ®o¹n cña vËt chÊt di truyÒn quy ®Þnh sù di truyÒn cña tÝnh tr¹ng ë sinh vËt. 3. ADN (axit deoxyribonucleic) lµ vËt chÊt di truyÒn cña sinh vËt, cã h×nh d¹ng mét chuçi xo¾n kÐp, bao gåm rÊt nhiÒu gen (®¬n vÞ di truyÒn). 4. C«ng nghÖ chuyÓn gen lµ viÖc chuyÓn gen cña mét sinh vËt nµy sang cho mét sinh vËt kh¸c, b¾t buéc chuçi ADN cña sinh vËt ®ã ph¶i tiÕp nhËn gen míi.
 3. 3 5. Sinh vËt biÕn ®æi gen lµ c¸c ®éng vËt, thùc vËt, vi sinh vËt cã cÊu tróc gen bÞ thay ®æi do c«ng nghÖ chuyÓn gen. 6. S¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen lµ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®−îc t¹o ra toµn bé hoÆc mét phÇn tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. 7. Phãng thÝch sinh vËt biÕn ®æi gen lµ viÖc chñ ®éng ®−a sinh vËt biÕn ®æi gen vµo m«i tr−êng. 8. §¸nh gi¸ rñi ro lµ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt nguy hiÓm tiÒm Èn vµ møc ®é thiÖt h¹i ®· hoÆc sÏ cã thÓ x¶y ra trong c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn sinh vËt biÕn ®æi gen, nhÊt lµ viÖc sö dông vµ phãng thÝch sinh vËt biÕn ®æi gen; ®Õn s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®èi víi søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng vµ ®a d¹ng sinh häc. 9. Qu¶n lý rñi ro lµ viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn ®Ó ng¨n ngõa, xö lý vµ kh¾c phôc nh÷ng rñi ro trong c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®èi víi søc kháe cña con ng−êi, m«i tr−êng vµ ®a d¹ng sinh häc . 10. Kh¶o nghiÖm lµ ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh møc ®é an toµn sinh häc cña sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam tr−íc khi ®−a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sö dông. Ch−¬ng II NGHI£N CøU khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vμ kh¶o nghiÖm §iÒu 4. Nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ 1. C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vÒ sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n chØ ®−îc phÐp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vÒ sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen khi cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ c¸n bé chuyªn m«n phï hîp víi ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®èi víi tõng lo¹i sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vÒ sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i ®¨ng ký víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vÒ sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n an toµn, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen vµ c¸c vËt liÖu cã liªn quan nguy hiÓm kh¸c ra m«i tr−êng.
 4. 4 §iÒu 5. Kh¶o nghiÖm Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm ®èi víi sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1. §iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng kh¶o nghiÖm: a) Cã ®ñ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ c¸n bé chuyªn m«n phï hîp víi ho¹t ®éng kh¶o nghiÖm ®èi víi tõng lo¹i sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t vµ xö lý rñi ro h÷u hiÖu theo quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy; b) Sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen cÇn tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm ph¶i lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ ®· ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®¸nh gi¸ nghiÖm thu; c) Cã c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ qu¶n lý rñi ro trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm; d) Khu vùc tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm ph¶i ®−îc c¸ch ly víi khu d©n c−, khu b¶o tån thiªn nhiªn theo quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy. 2. Hå s¬ ®¨ng ký gåm: a) §¬n ®¨ng ký kh¶o nghiÖm; b) ý kiÕn ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i dù kiÕn triÓn khai kh¶o nghiÖm; c) GiÊy tê chøng minh ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy; d) C¸c th«ng tin liªn quan cÇn thiÕt kh¸c theo yªu cÇu cña c¬ quan cÊp ®¨ng ký. 3. Tr×nh tù, thñ tôc: a) Göi hå s¬ ®¨ng ký kh¶o nghiÖm ®Õn Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc; b) Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ vµ ra quyÕt ®Þnh cho phÐp kh¶o nghiÖm ®èi víi c¸c tr−êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn; tr−êng hîp kh«ng cho phÐp tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm, Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. 4. Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, c¬ quan ®Çu mèi cña ChÝnh phñ biÕt khi cho phÐp tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm. Ch−¬ng III S¶N XUÊT, KINH DOANH vμ sö dông §iÒu 6. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh 1. Tæ chøc, c¸ nh©n chØ ®−îc tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®−a vµo sö dông c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
 5. 5 a) Sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen trªn ®· ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc; b) Sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen trªn n»m trong danh môc c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen, s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông do Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc quy ®Þnh. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®−a vµo sö dông c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký s¶n xuÊt, kinh doanh vÒ lÜnh vùc t−¬ng øng. §iÒu 7. Ghi nh·n hµng ho¸ Tæ chøc, c¸ nh©n cã s¶n phÈm, hµng ho¸ lµ sinh vËt biÕn ®æi gen hoÆc s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen l−u th«ng, bu«n b¸n trªn thÞ tr−êng, ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ghi nh·n hµng ho¸ cßn ph¶i ghi thªm dßng ch÷ trªn bao b×: "s¶n phÈm cã sö dông c«ng nghÖ chuyÓn gen” ®Ó ng−êi tiªu dïng xem xÐt, lùa chän. §iÒu 8. Theo dâi, gi¸m s¸t vµ b¸o c¸o Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i th−êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t møc ®é an toµn cña chóng ®èi víi søc kháe con ng−êi, m«i tr−êng, ®a d¹ng sinh häc; khi ®Ó x¶y ra rñi ro ph¶i b¸o c¸o ngay víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vµ Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy. Ch−¬ng IV NHËP KHÈU, XUÊT KHÈU, l−u gi÷ Vμ VËN CHUYÓN §iÒu 9. §iÒu kiÖn nhËp khÈu sinh vËt biÕn ®æi gen 1. Sinh vËt biÕn ®æi gen nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nh»m môc ®Ých nghiªn cøu ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) §· ®−îc n−íc xuÊt khÈu cho phÐp sö dông víi cïng môc ®Ých trªn ph¹m vi l·nh thæ cña quèc gia ®ã; b) Cã biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro h÷u hiÖu. 2. Sinh vËt biÕn ®æi gen nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nh»m môc ®Ých kh¶o nghiÖm, s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) §· ®−îc n−íc xuÊt khÈu cho phÐp sö dông víi cïng môc ®Ých trªn ph¹m vi l·nh thæ cña quèc gia ®ã; b) §· ®−îc ®¸nh gi¸ rñi ro trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña quèc gia ®ã; tr−êng hîp nhËp khÈu nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông, sinh vËt biÕn ®æi gen cßn ph¶i b¶o ®¶m ®· ®−îc ®¸nh gi¸ rñi ro trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam; c) N−íc xuÊt khÈu ®· thiÕt lËp ®−îc c¬ chÕ qu¶n lý an toµn h÷u hiÖu ®èi víi sinh vËt biÕn ®æi gen ®ã.
 6. 6 §iÒu 10. §iÒu kiÖn nhËp khÈu s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen 1. S¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nh»m môc ®Ých nghiªn cøu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 9 Quy chÕ nµy. 2. S¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nh»m môc ®Ých kh¶o nghiÖm, s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) §· ®−îc n−íc xuÊt khÈu cho phÐp sö dông víi cïng môc ®Ých trªn ph¹m vi l·nh thæ cña quèc gia ®ã; b) §· ®−îc ®¸nh gi¸ rñi ro trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña quèc gia ®ã; c) N−íc xuÊt khÈu ®· thiÕt lËp ®−îc c¬ chÕ qu¶n lý an toµn h÷u hiÖu ®èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; d) Tr−êng hîp gi÷a n−íc xuÊt khÈu vµ ViÖt Nam ®· cã v¨n b¶n c«ng nhËn lÉn nhau vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen, ®iÒu kiÖn nhËp khÈu th× ¸p dông theo v¨n b¶n ®ã. §iÒu 11. Thñ tôc nhËp khÈu ViÖc nhËp khÈu sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ nhËp khÈu, ngoµi ra cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc sau ®©y: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu göi v¨n b¶n xin nhËp khÈu kÌm theo c¸c th«ng tin cÇn thiÕt theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc I Quy chÕ nµy ®Õn Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc ®Ó ®−îc xem xÐt; 2. Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc xem xÐt hå s¬ vµ ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n vÒ vÊn ®Ò an toµn trong nhËp khÈu sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen vµ th«ng b¸o cho Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng biÕt ®Ó cïng theo dâi. §iÒu 12. XuÊt khÈu ViÖc xuÊt khÈu sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ra n−íc ngoµi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu cña ph¸p luËt ViÖt Nam, cña n−íc nhËp khÈu vµ c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ mµ n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu 13. L−u gi÷, vËn chuyÓn 1. Sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen khi l−u gi÷, vËn chuyÓn ph¶i ®−îc ®ãng gãi cÈn thËn vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn, kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè thÊt tho¸t trªn ®−êng vËn chuyÓn; ghi vµ d¸n nh·n phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ. 2. Tr−êng hîp vËn chuyÓn trong n−íc, tr−íc khi vËn chuyÓn sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen, chñ hµng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, trong ®ã nªu râ c¸c th«ng tin trªn
 7. 7 nh·n bao b×, n¬i s¶n xuÊt, kho l−u gi÷, ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, n¬i xuÊt ph¸t, n¬i ®Õn, c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ thêi h¹n vËn chuyÓn cô thÓ. 3. Tr−êng hîp vËn chuyÓn qu¸ c¶nh sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen qua l·nh thæ ViÖt Nam mµ ph¶i bèc dì xuèng c¶ng th× chñ hµng ph¶i göi v¨n b¶n víi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc I Quy chÕ nµy ®Õn Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc ®Ó ®−îc xem xÐt. Tæng côc H¶i quan chØ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cã liªn quan sau khi cã ý kiÕn vÒ an toµn sinh häc cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc ®èi víi c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ nãi trªn. 4. Tr−êng hîp vËn chuyÓn qu¸ c¶nh sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen qua l·nh thæ ViÖt Nam mµ kh«ng bèc dì xuèng c¶ng th× chñ hµng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh qu¸ c¶nh ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Tæng côc H¶i quan chØ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cã liªn quan sau khi cã ý kiÕn ®ång ý cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy. Ch−¬ng V §¸NH GI¸ rñi ro, QU¶N Lý RñI RO vμ cÊp giÊy chøng nhËn an toμn sinh häc §iÒu 14. §¸nh gi¸ rñi ro 1. Tæ chøc, c¸ nh©n tr−íc khi ®−a sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen vµo m«i tr−êng hoÆc s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ rñi ro nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro do sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen g©y ra ®èi víi søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng vµ ®a d¹ng sinh häc theo quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vÒ vÊn ®Ò nµy. 2. ViÖc ®¸nh gi¸ rñi ro ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ®óng theo c¸c ph−¬ng ph¸p khoa häc kü thuËt vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro ®· ®−îc c«ng nhËn, theo c¸c th«ng tin quy ®Þnh t¹i Phô lôc II Quy chÕ nµy vµ c¸c b»ng chøng khoa häc kh¸c cã liªn quan. 3. ViÖc ®¸nh gi¸ rñi ro ph¶i ®−îc thùc hiÖn d−íi sù gi¸m s¸t cña mét hay nhiÒu c¬ quan khoa häc chuyªn ngµnh ®· ®−îc Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc c«ng nhËn vÒ n¨ng lùc gi¸m s¸t. 4. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ rñi ro ®−îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o ®¸nh gi¸ rñi ro do tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ rñi ro lËp nªn theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc II Quy chÕ nµy. §iÒu 15. Qu¶n lý rñi ro 1. C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, kh¶o nghiÖm; s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông; nhËp khÈu, xuÊt khÈu, l−u gi÷, vËn chuyÓn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®Òu ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, xö lý vµ kh¾c phôc rñi ro . 2. Tæ chøc, c¸ nh©n nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, kh¶o nghiÖm sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ph¶i
 8. 8 cã tr¸ch nhiÖm gióp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, xö lý vµ kh¾c phôc rñi ro trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm, øng dông sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen do hä t¹o ra. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu, xuÊt khÈu, sö dông sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m phßng ngõa, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c rñi ro ®Ó xö lý vµ kh¾c phôc hËu qu¶ rñi ro; khi ®Ó x¶y ra rñi ro trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc biÕt ®Ó gi¶i quyÕt. §iÒu 16. CÊp giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc 1. Sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®· qua kh¶o nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ rñi ro, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ an toµn sinh häc theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu nµy th× ®−îc Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc xem xÐt ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc vµ ®−a vµo danh môc c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông. Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc nµo cÊp giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc cho c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen th× cã quyÒn thu håi giÊy chøng nhËn ®ã. 2. Sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®−îc c«ng nhËn an toµn sinh häc ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Kh«ng cã nguy c¬ g©y ®éc tÝnh hoÆc dÞ øng ®èi víi søc khoÎ con ng−êi; b) Kh«ng g©y t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr−êng vµ ®a d¹ng sinh häc. 3. Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, c¬ quan ®Çu mèi cña ChÝnh phñ biÕt khi cÊp giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc cho c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®ñ ®iÒu kiÖn nãi trªn. Ch−¬ng VI nhiÖm vô QU¶N Lý NHμ N¦íC vÒ an toμn sinh häc §iÒu 17. Néi dung qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen 1. X©y dùng, ban hµnh chiÕn l−îc, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 2. X©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin, c¬ së d÷ liÖu vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 3. ThÈm ®Þnh viÖc ®¨ng ký kh¶o nghiÖm, phãng thÝch, s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, l−u gi÷, vËn chuyÓn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; cÊp, thu håi giÊy chøng nhËn, giÊy phÐp cã liªn quan tíi an toµn sinh häc cña c¸c ®èi t−îng trªn;
 9. 9 4. §µo t¹o, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®Ó n©ng cao nhËn thøc cho tæ chøc, c¸ nh©n vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 5. Hîp t¸c quèc tÕ, tham gia thùc hiÖn c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 6. Thanh tra, kiÓm tra viÖc tu©n thñ vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. §iÒu 18. NhiÖm vô cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng 1. Lµ c¬ quan ®Çu mèi cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen, cã nhiÖm vô gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn thèng nhÊt viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen trªn ph¹m vi c¶ n−íc; 2. X©y dùng tr×nh ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c chiÕn l−îc, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 3. Tæ chøc vµ chØ ®¹o sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 4. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan ®Ó ®µo t¹o, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc nh»m n©ng cao nhËn thøc cho tæ chøc, c¸ nh©n vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 5. TiÕp nhËn, xö lý th«ng tin, d÷ liÖu vÒ c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen do c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan cung cÊp; x©y dùng, ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin vµ c¬ së d÷ liÖu vÒ an toµn sinh häc ®èi víi sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; lµm ®Çu mèi tham gia c¬ chÕ trao ®æi th«ng tin víi quèc tÕ vÒ vÊn ®Ò nµy; 6. KiÓm tra, thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. §iÒu 19. NhiÖm vô cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ 1. Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc vÒ nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 2. X©y dùng tr×nh ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn viÖc nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 3. H−íng dÉn cho tæ chøc, c¸ nh©n c¸c thñ tôc, ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ ®¨ng ký nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen;
 10. 10 s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. ThÈm ®Þnh, tuyÓn chän, phª duyÖt vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, ®Ò tµi, dù ¸n nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 4. X©y dùng vµ ph¸t triÓn tiÒm lùc phôc vô nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen, s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen; 5. Cung cÊp th−êng xuyªn th«ng tin, d÷ liÖu cã liªn quan tíi sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen cho Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, c¬ quan ®Çu mèi cña ChÝnh phñ vÒ vÊn ®Ò nµy. §iÒu 20. NhiÖm vô cña c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc 1. NhiÖm vô chung cña c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc a) B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh; x©y dùng vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸c c¬ quan gi¸m ®Þnh, ®¸nh gi¸ vÒ an toµn sinh häc ®èi víi sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; b) Tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; c) X©y dùng vµ ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, tiªu chuÈn ngµnh vÒ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; d) Quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc vµ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; ®) ChØ ®Þnh c¬ quan khoa häc chuyªn ngµnh thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; e) ThÈm ®Þnh viÖc ®¨ng ký kh¶o nghiÖm, phãng thÝch, s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sö dông, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, l−u gi÷, vËn chuyÓn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; g) ThÈm ®Þnh, cÊp, thu håi giÊy chøng nhËn an toµn sinh häc cho c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen vµ lËp danh môc c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; h) KiÓm tra, thanh tra viÖc tu©n thñ vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý; i) ChØ ®¹o viÖc xö lý, kh¾c phôc rñi ro, sù cè ®èi víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi do c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen g©y ra thuéc ph¹m vi Bé qu¶n lý;
 11. 11 k) Cung cÊp c¸c th«ng tin, d÷ liÖu cã liªn quan ®Õn sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen cho Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, c¬ quan ®Çu mèi cña ChÝnh phñ vÒ vÊn ®Ò nµy. 2. NhiÖm vô cña mét sè Bé cô thÓ a) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cã nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ngµnh n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp; b) Bé Thuû s¶n cã nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ngµnh thuû s¶n; c) Bé Y tÕ cã nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ngµnh y tÕ; vÒ an toµn sinh häc vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen sö dông lµm d−îc phÈm, thùc phÈm vµ mü phÈm. d) Bé C«ng nghiÖp cã nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen thuéc ngµnh c«ng nghiÖp. §iÒu 21. NhiÖm vô cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng 1. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen t¹i ®Þa ph−¬ng; 2. Phæ biÕn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®Ó n©ng cao nhËn thøc cho tæ chøc, c¸ nh©n vÒ an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen t¹i ®Þa ph−¬ng; 3. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen t¹i ®Þa ph−¬ng; 4. Quy ho¹ch c¸c vïng kh¶o nghiÖm, s¶n xuÊt c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen t¹i ®Þa ph−¬ng; 5. Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m theo thÈm quyÒn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen t¹i ®Þa ph−¬ng. Ch−¬ng VII Xö lý vi ph¹m §iÒu 22. Xö lý vi ph¹m 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi
 12. 12 gen t¹i Quy chÕ nµy th× tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr−êng hîp vi ph¹m g©y hËu qu¶ nghiªm träng, c¸ nh©n sÏ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ng−êi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n mµ cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen th× tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 23. Xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng nhËp khÈu 1. Trong hîp ®ång nhËp khÈu sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen vµo l·nh thæ ViÖt Nam, bªn nhËp khÈu ph¶i yªu cÇu bªn xuÊt khÈu cam kÕt båi th−êng khi cã thiÖt h¹i do sö dông s¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp khÈu cña hä g©y ra; cam kÕt ®ãng gãp vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó xö lý, kh¾c phôc c¸c hËu qu¶ xÊu ®èi víi søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng vµ ®a d¹ng sinh häc ë n¬i x¶y ra rñi ro. 2. Trong tr−êng hîp bªn nhËp khÈu kh«ng tho¶ thuËn ®−îc víi bªn xuÊt khÈu vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn nh− ®· quy ®Þnh vµ cam kÕt båi th−êng thiÖt h¹i khi ®Ó x¶y ra sù cè mµ vÉn cè t×nh nhËp khÈu sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen, nÕu cã rñi ro x¶y ra do sö dông s¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp khÈu nµy, g©y thiÖt h¹i vÒ søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng, ®a d¹ng sinh häc, kinh tÕ, x· héi th× bªn nhËp khÈu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i vµ chÞu mäi chi phÝ cho viÖc xö lý, kh¾c phôc hËu qu¶. Tr−êng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng, c¸ nh©n nhËp khÈu bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch−¬ng VIII §IÒU KHO¶N THI HμNH §iÒu 24. §iÒu kho¶n thi hµnh Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy chÕ nµy, nÕu cã nh÷ng néi dung cÇn ®−îc bæ sung, söa ®æi, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph−¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng ®Ó tæng hîp tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh./. KT. Thñ t−íng Phã thñ t−íng Ph¹m Gia Khiªm
 13. 13 Phô lôc I TH¤NG TIN b¾t buéc ph¶i cung cÊp theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11 vμ ®iÒu 13 (KÌm theo Quy chÕ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 212/2005/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ) 1. Tªn, ®Þa chØ liªn l¹c chi tiÕt cña tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu. 2. Tªn, ®Þa chØ chi tiÕt cña tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu, ng−êi ¸p dông. 3. Thêi gian dù ®Þnh (ngµy, th¸ng, n¨m) ®Õn c¶ng nhËp khÈu, n¬i ¸p dông. 4. Sè l−îng hoÆc khèi l−îng cña sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen nhËp khÈu, chuyÓn giao, qu¸ c¶nh. 5. Tªn, ®Æc tÝnh cña c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. Ph©n lo¹i møc an toµn sinh häc. 6. BËc ph©n lo¹i, tªn th−êng gäi (tªn ®Þa ph−¬ng, tªn khoa häc), ®Æc tÝnh cña sinh vËt biÕn ®æi gen nhËn cã liªn quan ®Õn an toµn sinh häc. 7. XuÊt xø di truyÒn cña sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. M« t¶ m«i tr−êng mµ sinh vËt biÕn ®æi gen ®ã cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn hoÆc sinh s¶n. 8. ý ®Þnh sö dông sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. 9. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ rñi ro (®èi víi c¸c môc ®Ých nghiªn cøu khoa häc) hoÆc B¸o c¸o ®¸nh gi¸ rñi ro (®èi víi c¸c môc ®Ých kh¸c). 10. §Ò xuÊt ph−¬ng ph¸p qu¶n lý an toµn (b¶o qu¶n, l−u gi÷, ®ãng gãi, d¸n nh·n, vËn chuyÓn, quy tr×nh sö dông vµ qu¶n lý an toµn, tµi liÖu cã liªn quan). 11. T×nh tr¹ng ph¸p lý cña c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen t¹i n−íc xuÊt khÈu: cã ®−îc phª duyÖt cho l−u hµnh vµ sö dông kh«ng? Cã bÞ cÊm sö dông trong quèc gia xuÊt khÈu kh«ng? NÕu bÞ cÊm th× nªu lý do. Cã bÞ cÊm sö dông t¹i mét n−íc nhËp khÈu nµo ®ã kh«ng? NÕu cã th× nªu râ lý do./. .................ngµy.......th¸ng.......n¨m....... Tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)
 14. 14 Phô lôc II B¸o c¸o §¸NH GI¸ RñI RO (KÌm theo Quy chÕ qu¶n lý an toµn sinh häc ®èi víi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 212/2005/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ) I. MôC §ÝCH 1. Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro lµ nh»m x¸c ®Þnh mèi nguy hiÓm tiÒm Èn vµ ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i ®· hoÆc sÏ cã thÓ x¶y ra trong c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®èi víi søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng, viÖc b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc. 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ rñi ro gióp cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cho phÐp nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, kh¶o nghiÖm, phãng thÝch; s¶n xuÊt, kinh doanh, sö dông; nhËp khÈu, xuÊt khÈu, l−u gi÷ vµ vËn chuyÓn c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. II. C¸C NGUY£N T¾C CHUNG 1. §¸nh gi¸ rñi ro ¸p dông ph−¬ng ph¸p phßng ngõa lµ chÝnh, x¸c ®Þnh mèi nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra hay møc ®é thiÖt h¹i cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. 2. ViÖc ®¸nh gi¸ rñi ro cÇn ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc vµ minh b¹ch. 3. §¸nh gi¸ rñi ro cÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong tõng tr−êng hîp cô thÓ, phô thuéc vµo sù liªn quan gi÷a sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen víi môc ®Ých sö dông, c¸ch sö dông vµ m«i tr−êng tiÕp nhËn. III. Néi dung B¸o c¸o ®¸nh gi¸ rñi ro ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: 1. X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen cã thÓ g©y ¶nh h−ëng bÊt lîi ®èi víi søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng, viÖc b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc. 2. X¸c ®Þnh nh÷ng lo¹i rñi ro ®· hoÆc sÏ cã thÓ x¶y ra, møc ®é vµ ph¶n øng cña m«i tr−êng tiÕp nhËn ®èi víi sinh vËt biÕn ®èi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen. 3. §¸nh gi¸ hËu qu¶, møc ®é thiÖt h¹i cña tõng lo¹i rñi ro trªn.
 15. 15 4. KhuyÕn nghÞ c¸c lo¹i rñi ro cã thÓ chÊp nhËn hay qu¶n lý ®−îc. NÕu thÊy cÇn thiÕt, ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c lo¹i rñi ro nµy vµ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m thiÓu hËu qu¶ cña chóng. 5. Tuú thuéc vµo tõng tr−êng hîp cô thÓ, viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro ph¶i tÝnh ®Õn: - Th«ng tin liªn quan ®Õn ý ®Þnh sö dông: bao gåm sö dông míi c¸c sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen hay chØ sö dông nh÷ng thay ®æi so víi sinh vËt nhËn ch−a bÞ biÕn ®æi; - M«i tr−êng tiÕp nhËn: c¸c th«ng tin vÒ ®Þa ®iÓm, ®Æc ®iÓm ®Þa lý, khÝ hËu vµ sinh th¸i cña m«i tr−êng tiÕp nhËn; - M«i tr−êng tiÕp nhËn: c¸c th«ng tin vÒ t¸c ®éng cña sinh vËt biÕn ®æi gen; s¶n phÈm, hµng ho¸ cã nguån gèc tõ sinh vËt biÕn ®æi gen ®èi víi ®èi víi søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng, viÖc b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng ®a d¹ng sinh häc; - C¸c vÊn ®Ò kinh tÕ-x· héi kh¸c cã liªn quan./. ................. ngµy....... th¸ng ....... n¨m ....... Ng−êi ®¹i diÖn cho tæ chøc ®¸nh gi¸ rñi ro (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)
 16. 16
Đồng bộ tài khoản