intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1.097
lượt xem
419
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ Kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc và giúp Giám đốc kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát toán nội bộ tại Công ty và các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả hệ thống kế toán); kiểm tra và xác nhận độ tin cậy của thông tin tài chính, báo cáo kế toán quản trị (gọi chung là báo cáo) trước khi trình ký duyệt; kiểm tra sự tuân thủ luật pháp, quy định của nhà nước và của Công ty; qua đó phát hiện các sơ hở, yếu kém và đề xuất biện......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  1. QUY CHEÁ HOA Ï T ÑOÄNG K I EÅ M TOAÙN NOÄ I BOÄ 4. NOÄI DUNG QUY CHEÁ HOAÏT ÑOÄNG TOÅ KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ: 4.1. CHÖÔNG I: N HÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG Ñieàu 1: Toå Kieåm toaùn noäi boä laø boä phaän tröïc thuoäc vaø giuùp Giaùm ñoác kieåm tra vaø ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt toaùn noäi boä taïi Coâng ty vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc (bao goàm caû heä thoáng keá toaùn); kieåm tra vaø xaùc nhaän ñoä tin caäy cuûa thoâng tin taøi chính, baùo caùo keá toaùn quaûn trò (goïi chung laø baùo caùo) tröôùc khi trình kyù duyeät; kieåm tra söï tuaân thuû luaät phaùp, quy ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø cuûa Coâng ty; qua ñoù phaùt hieän caùc sô hôû, yeáu keùm vaø ñeà xuaát bieän phaùp caûi tieán. Ñ ieàu 2: Traùch nhieäm cuûa boä phaän trong Coâng ty laø caên cöù treân quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa mình ñeå toå chöùc vaø thöïc hieän coâng taùc kieåm soaùt noäi boä trong ñôn vò mình moät caùch höõu hieäu, hieäu quaû vaø baûo ñaûm phuø hôïp vôùi caùc chính saùch chung cuûa Coâng ty. Beân caïnh ñoù, caàn phaûi toå chöùc vaø hoaøn thieän coâng taùc keá toaùn vaø laäp baùo caùo kòp thôøi. Tröôûng boä phaän chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc vaø ñaùng tin caäy cuûa baùo caùo. 4.2 CHÖÔNG I I: N H I EÄM VU Ï VAØ QUYEÀN HA ÏN CUÛA TOÅ K IEÅM TOAÙN NOÄ I BOÄ Ñ ieàu 3: Toå Kieåm toaùn noäi boä coù nhieäm vuï: 1. Xaây döïng chöông trình kieåm toaùn haøng naêm, trình Giaùm ñoác pheâ duyeät. 2. Toå chöùc thöïc hieän chöông trình kieåm toaùn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät vaø nhöõng nhieäm vuï kieåm toaùn ñaëc bieät do Giaùm ñoác yeâu caàu. Baùo caùo ñònh kyø cho Giaùm ñoác veà vieäc thöïc hieän chöông trình kieåm toaùn. 3. Quaûn lyù nhaân söï, trang thieát bò vaø chi phí cuûa boä phaän theo quy ñònh chung cuûa Coâng ty vaø baûo ñaûm söû duïng tieát kieäm vaø hieäu quaû. Toå chöùc ñaøo taïo vaø huaán luyeän kieåm
  2. toaùn vieân ñeå khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä nghieäp vuï vaø naêng löïc coâng taùc. Ñ ieàu 4: Trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï, Toå Kieåm toaùn noäi boä coù traùch nhieäm vaø quyeàn haïn nhö sau: 1. Tuaân thuû phaùp luaät, caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc lieân quan. 2. Duy trì söï khaùch quan, ñoäc laäp vaø trung thöïc trong quaù trình kieåm toaùn. 3. Baûo maät caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc trong quaù trình kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø cuûa Coâng ty. 4. Yeâu caàu taát caû caùc caù nhaân, boä phaän trong Coâng ty cung caáp taøi lieäu, thoâng tin phuïc vuï cho quaù trình kieåm toaùn vaø taïo ñieàu kieän ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. 5. Ñeà nghò tröng taäp caùn boä nhaân vieân töø caùc boä phaän khaùc trong Coâng ty hoaëc thueâ chuyeân gia ñeå thöïc hieän kieåm toaùn khi caàn thieát. 6. Chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm ñoác veà chaát löôïng coâng taùc kieåm toaùn vaø söï trung thöïc cuûa baùo caùo kieåm toaùn. 4.3. CHÖÔNG I I I: CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC TOÅ K IEÅM TOAÙN NOÄ I BOÄ : (Toå KTNB) Ñ ieàu 5: Ñöùng ñaàu Toå KTNB laø Toå Toå tröôûng Toå KTNB do Giaùm ñoác boå nhieäm, chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm ñoác veà toaøn boä coâng taùc kieåm toaùn noäi boä. Ñ ieàu 6: Toå Toå tröôûng Toå KTNB coù traùch nhieäm toå chöùc nhaân söï trong Toå Kieåm toaùn noäi boä vaø ñeà nghò tuyeån duïng, ñeà baït, khen thöôûng, kyû luaät nhaân vieân theo quy ñònh chung cuûa Coâng ty. 4.4. CHÖÔNG I V : TR Ì N H TÖ Ï K IEÅM TOAÙN Ñ ieàu 7: Vieäc ra quyeát ñònh kieåm toaùn phaûi döïa treân caùc caên cöù sau: • Chöông trình kieåm toaùn haøng naêm ñaõ ñöôïc Giaùm ñoác pheâ duyeät. • Nhöõng nhieäm vuï kieåm toaùn ñaëc bieät do Giaùm ñoác giao.
  3. Ñ ieàu 8: Toå Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä ra quyeát ñònh kieåm toaùn. Quyeát ñònh kieåm toaùn phaûi ghi roõ muïc ñích, phaïm vi, ñoái töôïng, thôøi haïn kieåm toaùn vaø caùc kieåm toaùn vieân thöïc hieän. Nhöõng tröôøng hôïp ñieàu chænh hay boå sung nhöõng noäi dung treân, caàn coù vaên baûn cuûa Toå Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä vaø göûi cho ñoái töôïng kieåm toaùn cuõng nhö caùc boä phaän coù lieân quan. Ñ ieàu 9: Moãi cuoäc kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc: • Chuaån bò kieåm toaùn. • Thöïc hieän kieåm toaùn. • Baùo caùo kieåm toaùn. • Theo doõi sau kieåm toaùn. Ñ ieàu 10: Chuaån bò kieåm toaùn laø nhöõng coâng vieäc chuaån bò tröôùc khi ñeán ñoái töôïng kieåm toaùn, bao goàm vieäc xaùc ñònh muïc ñích vaø phaïm vi kieåm toaùn, tìm hieåu ban ñaàu veà ñoái töôïng kieåm toaùn, toå chöùc löïc löôïng kieåm toaùn, laäp keá hoaïch sô khôûi vaø ra quyeát ñònh kieåm toaùn. Ñ ieàu 11: Thöïc hieän kieåm toaùn laø nhöõng coâng vieäc tieán haønh taïi ñoái töôïng kieåm toaùn ñeå thu nhaäp baèng chöùng laøm cô sôû cho keát luaän kieåm toaùn, bao goàm vieäc khaûo saùt cô baûn veà ñoái töôïng kieåm toaùn, tìm hieåu vaø ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä, tieán haønh caùc thöû nghieäm môû roäng (neáu caàn thieát) vaø xöû lyù caùc phaùt hieän kieåm toaùn. Vieäc xöû lyù phaùt hieän kieåm toaùn caàn neâu roõ thöïc traïng, ñoái chieáu vôùi tieâu chuaån, ñaùnh giaù haäu quaû, phaân tích nguyeân nhaân vaø ñöa ra kieán nghò thích hôïp. Ñ ieàu 12: Baùo caùo kieåm toaùn laø vaên baûn trình baøy nhöõng noäi dung cô baûn cuûa cuoäc kieåm toaùn, bao goàm muïc ñích vaø phaïm vi kieåm toaùn, caùc phaùt hieän kieåm toaùn cuõng nhö caùc kieán nghò caàn thieát. Baùo caùo kieåm toaùn noäi boä do Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä kyù vaø chòu traùch nhieäm. Baùo caùo kieåm toaùn ñöôïc göûi ñeán ñoái töôïng kieåm toaùn, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban kieåm soaùt, Giaùm ñoác vaø caùc boä phaän coù thaåm quyeàn hoaëc traùch nhieäm ñoái vôùi ñoái töôïng kieåm toaùn. Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp vaø phaùt haønh baùo caùo kieåm toaùn ñeán nhöõng nôi thích hôïp, tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät do Giaùm ñoác quyeát ñònh.
  4. Tröôûng boä phaän ñöôïc kieåm toaùn coù traùch nhieäm traû lôøi baèng vaên baûn ñoái vôùi caùc noäi dung ñöôïc neâu trong baùo caùo kieåm toaùn trong voøng 15 ngaøy keå töø khi nhaän baùo caùo kieåm toaùn. Vaên baûn traû lôøi ñöôïc göûi tôùi caùc caù nhaân vaø ñôn vò ñöôïc göûi baùo caùo kieåm toaùn. Ñ ieàu 13: Theo doõi sau kieåm toaùn laø nhöõng coâng vieäc theo doõi caùc söûa chöõa cuûa ñoái töôïng kieåm toaùn vaø ñaùnh giaù keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng naøy, bao goàm caû vieäc phuùc tra vaø ra baùo caùo theo doõi sau kieåm toaùn. Vieäc xem xeùt caùc kieán nghò cuûa Toå Kieåm toaùn noäi boä, löïa choïn vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp söûa chöõa thích hôïp laø traùch nhieäm cuûa Tröôûng boä phaän ñöôïc kieåm toaùn. Toå Kieåm toaùn noäi boä coù traùch nhieäm theo doõi ñeå ghi nhaän caùc hoaït ñoäng söûa chöõa (neáu coù) vaø ñaùnh giaù keát quaû cuûa chuùng. Neáu Tröôûng boä phaän ñöôïc kieåm toaùn vaø caùc boä phaän coù lieân quan xeùt thaáy khoâng caàn thieát phaûi coù hoaït ñoäng söûa chöõa caùc vaán ñeà ñöôïc neâu trong baùo caùo kieåm toaùn thì caàn phaûi xem xeùt moïi ruûi ro coù theå xaûy ra vaø chòu traùch nhieäm veà vieäc khoâng coù nhöõng bieän phaùp söûa chöõa thích hôïp trong phaïm vi quyeàn haïn cuûa mình. Ñ ieàu 14: Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä coù traùch nhieäm toå chöùc hoà sô kieåm toaùn thích hôïp ñeå ghi cheùp veà caùc coâng vieäc kieåm toaùn vieân ñaõ thöïc hieän, caùc baèng chöùng thu thaäp ñöôïc laøm cô sôû cho keát luaän kieåm toaùn. Hoà sô kieåm toaùn caàn ñöôïc löu tröõ vaø baûo quaûn an toaøn vaø baûo maät. Hoà sô kieåm toaùn thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa Toå Kieåm toaùn noäi boä, caùc boä phaän lieân quan muoán xem xeùt hoà sô kieåm toaùn phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä. Nhöõng ñôn vò beân ngoaøi muoán ñöôïc xem xeùt hoà sô kieåm toaùn phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Giaùm ñoác. 4.5. CHÖÔNG V: TOÅ CHÖÙC T HÖ ÏC H I EÄN Ñ ieàu 15: Quy cheá naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. Toå tröôûng Toå Kieåm toaùn noäi boä coù traùch nhieäm toå chöùc thöïc hieän quy cheá naøy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2