intTypePromotion=3

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh.

Chia sẻ: Nguyen Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
7
download

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ các Luật thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật thuế; - Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; - Căn cứ Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các Khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 127/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh.

  1. QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh
  2. UBND TỈNH BẮC NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ CÁC KCN - CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /BQL-CT Bắc Ninh, ngày 9 tháng 2 năm 2007 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh - Căn cứ các Luật thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật thuế; - Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; - Căn cứ Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các Khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 127/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Cục Thuế Bắc Ninh xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh như sau: PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Bản quy định này quy định việc phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) và Cục thuế Bắc Ninh (gọi tắt là Cục thuế) trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước bao gồm một số lĩnh vực cụ thể như sau: - Hướng dẫn các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong việc: Đăng ký mã số thuế, mã số hải quan; Kê khai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp; Kê khai nộp tiền thuê đất; Thụ hưởng các ưu đãi đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định. - Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật đối với Nhà nước. 2
  3. - Tư vấn, hỗ trợ giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Khu công nghiệp về các chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Điều 2: Đối tượng áp dụng Các bộ phận, các phòng chuyên môn, cán bộ công chức Ban quản lý, Cục thuế phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp này. PHẦN II CÁC QUY ĐỊNH PHỐI HỢP CỤ THỂ Điều 3: Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế, mã số hải quan Hồ sơ đăng ký mã số thuế, mã số hải quan bao gồm: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có công chứng); - Điều lệ công ty; - Hợp đồng thuê đất, Quyết định thuê đất (nếu có); - Tờ khai đăng ký thuế (Theo mẫu của Cục thuế). Căn cứ vào các quy định hiện hành, Ban quản lý có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký mã số thuế, mã số hải quan tại Cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cung cấp các mẫu kê khai đăng ký, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Thụ lý và giải quyết việc cấp mã số thuế, mã số hải quan cho doanh nghiệp trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Điều 4: Hướng dẫn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thụ hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ sơ gồm: - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; - Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gửi về Cục thuế trước ngày 25/1 hàng năm (Theo mẫu của Cục thuế); - Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gửi về Cục thuế trước 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính (Theo mẫu của Cục thuế); - Trong thời gian 25 ngày kể từ ngày cấp mã số thuế, doanh nghiệp phải gửi tờ khai thuế về Cục thuế. 3
  4. Trên cơ sở mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Ban quản lý có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ tục hồ sơ kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cung cấp các mẫu biểu kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, hoàn thiện hồ sơ, thụ lý hồ sơ và giải quyết việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp. Điều 5: Hướng dẫn kê khai nộp tiền thuê đất, thụ hưởng ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất Trên cơ sở quy định ưu đãi về tiền thuê đất tại Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Ban quản lý có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ tục hồ sơ kê khai nộp tiền thuê đất. Cục thuế có trách nhiệm thụ lý hồ sơ và giải quyết việc nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp. Điều 6: Giải quyết các vướng mắc về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác Ban quản lý tổng hợp các vướng mắc của doanh nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để giải đáp các thắc mắc về chính sách liên quan đến tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác. Trường hợp cần thiết, Ban quản lý sẽ gửi văn bản đề nghị Cục thuế có ý kiến phúc đáp trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi có văn bản đề nghị của Ban quản lý. Điều 7: Giải quyết việc xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Ban quản lý có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại Cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ, thụ lý hồ sơ và giải quyết việc xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ hợp lý, hợp lệ. Đồng thời gửi Ban quản lý 01 bản. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép đầu tư, nếu quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thì Ban quản lý sẽ có văn bản đề nghị Cục thuế xác nhận. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Cục thuế xem xét, kiểm tra, ra văn bản xác nhận và gửi Ban quản lý. 4
  5. Điều 8: Phối hợp cung cấp thông tin * Ban quản lý thường xuyên cung cấp thông tin về: - Việc cấp Giấy phép đầu tư, Giấp phép điều chỉnh; - Việc chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép đầu tư, giải thể doanh nghiệp; - Tổng hợp chung về tình hình đầu tư và triển khai thực hiện dự án; - Các thông tin cần thiết liên quan đến doanh nghiệp Khu công nghiệp. * Cục thuế ngày 20 hàng tháng thông tin cho Ban quản lý biết: - Tổng hợp kết quả thực thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các doanh nghiệp KCN hàng tháng (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác phát sinh từ hoạt động trong KCN) để cùng phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ; - Tình hình thụ hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp Khu công nghiệp; - Tình hình chấp hành các chế độ, chính sách pháp luật về thuế; - Các thông tin khác theo đề nghị của Ban quản lý. Điều 9: Tổ chức thực hiện - Trên cơ sở các quy định trên, Ban quản lý và Cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp này. - Bản Quy chế này được gửi đến các doanh nghiệp KCN để thực hiện. - Giao cho phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý và Phòng quản lý thu nợ thuộc Cục thuế làm đầu mối thực hiện: + Thường xuyên trao đổi và tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan để thực hiện tốt quy chế này. + Tổng hợp những vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung báo cáo lãnh đạo hai cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. - Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Lãnh đạo Ban quản lý và Cục thuế tổ chức luân phiên các cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp quản lý, điều hành, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác chung cần phối hợp giải quyết. - Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 5
  6. KT. CỤC TRƯỞNG KT. TRƯỞNG BAN PHÓ CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Hải Nguyễn Đăng Sản 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản