intTypePromotion=1

QUY CHẾ THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CỔ PHẦN

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
300
lượt xem
141
download

QUY CHẾ THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CỔ PHẦN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản Quy chế này được áp dụng cho các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ từ cấp Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đến cấp Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc tại Công ty, để thay thế các nhân sự đang đảm nhiệm các chức vụ có liên quan chuẩn bị rời khỏi chức vụ do được miễn nhiệm, bị cách chức hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; hoặc để bổ sung nhân sự vào chức vụ có liên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CỔ PHẦN

  1. QUY CHẾ THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ (Ban hành kèm theo Quyết định số __/QĐ/HĐQT-….. ngày tháng năm của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ) Điều 1 : Bản Quy chế này được áp dụng cho các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ từ cấp Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đến cấp Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc tại Công ty, để thay thế các nhân sự đang đảm nhiệm các chức vụ có liên quan chuẩn bị rời khỏi chức vụ do được miễn nhiệm, bị cách chức hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; hoặc để bổ sung nhân sự vào chức vụ có liên quan hiện chưa có người đảm trách. Điều 2 : Việc tổ chức các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ phải xuất phát từ nhu cầu công tác và theo các tiêu chuẩn đối với từng chức danh được quy định tại Sổ tay nhân sự của Công ty; đồng thời phải được đưa vào kế hoạch hàng năm của Công ty, đã được trình Hội đồng Quản trị thông qua và đã được Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn. Điều 3 : Việc tổ chức các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ phải đảm bảo các nguyên tắc : công khai, công bằng, có chất lượng. Mọi ứng viên đáp ứng đúng và đầy đủ các điều kiện dự tuyển của Công ty, bất kể là người ngoài Công ty hoặc là cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty đều được tạo cơ hội ngang nhau trong việc thi tuyển vào các chức danh mà Công ty đang có nhu cầu và có tổ chức việc thi tuyển. Điều 4 : Những người dự thi để được tuyển dụng vào các chức danh lãnh đạo và điều hành Công ty phải có đủ các điều kiện sau đây : 4. 1.- Các điều kiện theo quy định hiện hành : a.- Là công dân Việt Nam; b.- Tuổi đời : từ 30 tuổi đến 50 tuổi đối với chức danh Tổng Giám đốc; từ 25 tuổi đến 45 tuổi đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc và từ 25 tuổi đến 40 tuổi đối với chức danh Giám đốc, Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm. Các quy định về tuổi đời nêu trên được áp dụng uyển chuyển hơn đối với các ứng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và/hoặc có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn vượt trội so với các điều kiện được quy định dưới đây. c.- Có lý lịch rõ ràng và có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ quy định đối với từng chức danh dự tuyển (như được quy định dưới đây); d.- Có đầy đủ sức khoẻ để đảm nhiệm chức vụ nếu trúng tuyển; đ.- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án. 4.2.- Các điều kiện về năng lực chuyên môn : 4.2.1.- Tổng Giám đốc : a.- Tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành quản trị, kinh tế, tài chính; b.- Giỏi tiếng Anh; c.- Hiểu biết luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế; d.- Có kỹ năng giao tế nhân sự và ngoại giao tốt; đ.- Có kinh nghiệm chuyên ngành kinh tế, tài chính và quản trị chất lượng 1/4
  2. e.- Biết sử dụng các chương trình vi tính văn phòng. g.- Có giấy chứng nhận đã qua trường lớp đào tạo kiến thức quản trị chất lượng. 4. 2. 2.- Phó Tổng Giám đốc : a.- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, tài chính hoặc tương đương. b.- Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tương đương bằng C c.- Hiểu biết luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế d.- Có kỹ năng giao tế nhân sự và ngoại giao tốt; đ.- Biết sử dụng các chương trình vi tính văn phòng. e.- Có giấy chứng nhận đã qua trường lớp đào tạo kiến thức quản trị chất lượng. 4.2.3.- Giám đốc, Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Kế toán trưởng : a.- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị hoặc tương đương (có liên quan trực tiếp đến lãnh vực hoạt động của Phòng, Ban, Trung tâm dự tuyển, riêng Kế toán trưởng cần có thêm bằng Kế toán trưởng) b.- Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tương đương bằng C c.- Hiểu biết luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế trong lãnh vực công tác dự tuyển; d.- Có kỹ năng giao tế nhân sự và ngoại giao tốt; đ.- Biết sử dụng các chương trình vi tính văn phòng. e.- Có giấy chứng nhận đã qua trường lớp đào tạo kiến thức quản trị chất lượng. 4.2.4.- Phó Giám đốc, Phó Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm : a.- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị hoặc tương đương (có liên quan trực tiếp đến lãnh vực hoạt động của Phòng, Ban, Trung tâm dự tuyển) b.- Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tương đương bằng C. c.- Hiểu biết luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế trong lãnh vực công tác dự tuyển; d.- Biết sử dụng các chương trình vi tính văn phòng. đ.- Có giấy chứng nhận đã qua trường lớp đào tạo kiến thức quản trị chất lượng. Điều 5 : Hội đồng thi tuyển để thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo và điều hành Công ty được thành lập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty, hoạt động cho mỗi một kỳ thi và mặc nhiên tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thành phần của Hội đồng thi tuyển đối với các chức danh có liên quan được quy định như sau : 5.1.- Thi tuyển Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty : Thành phần của Hội đồng thi tuyển có 3 hoặc 5 người, bao gồm : a.- Chủ tịch Hội đồng : là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nếu được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) b.- Các thành viên khác trong Hội đồng : là các thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm của Công ty. c.- Hội đồng có thể mời chuyên gia bên cạnh Hội đồng để góp ý trong quá trình tổ chức việc thi tuyển. Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự của Công ty là Thư ký Hội đồng thi tuyển, thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng thi tuyển. 5.2.- Thi tuyển Giám đốc, Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm và Kế toán trưởng của Công ty : Thành phần của Hội đồng thi tuyển có 3 hoặc 5 người, bao gồm : 2/4
  3. a.- Chủ tịch Hội đồng : là Tổng Giám đốc Công ty. b.- Các thành viên khác trong Hội đồng : do Tổng Giám đốc đề nghị, trong đó có thể có một thành viên là Phó Tổng Giám đốc đương nhiệm được phân công trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Phòng, Ban, Trung tâm có liên quan. c.- Hội đồng có thể mời chuyên gia bên cạnh Hội đồng để góp ý trong quá trình tổ chức việc thi tuyển. Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự của Công ty là Thư ký Hội đồng thi tuyển, thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công; có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng thi tuyển. Điều 6 : Hội đồng thi tuyển có các nhiệm vụ và quyền hạn sau : 6. 1.- Hướng dẫn thể lệ, quy chế thi tuyển; hồ sơ cần thiết của người dự thi, nội dung thi, các tài liệu nghiên cứu, tham khảo trước khi thi cho người dự thi; 6. 2.- Thông báo ngày, giờ thi cho các ứng viên chậm nhất là một tuần trước ngày thi; 6. 3.- Nhận và xem xét hồ sơ, các đơn dự thi; lập danh sách những người đủ điều kiệm tham gia thi tuyển; 6. 4.- Tổ chức việc ra đề thi, chọn đề thi, đảm bảo đúng nội dung hướng dẫn thi và yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn của chức danh dự thi; 6. 5.- Lập danh sách kết quả thi và thông báo cho những người dự thi về kết quả thi; Điều 7 : Các thành viên Hội đồng thi tuyển có các quyền và nhiệm vụ sau : 7. 1.- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển : a.- Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển theo quy định tại điều 6 của Quy chế này; b.- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và Thư ký của Hội đồng thi tuyển; c.- Tổ chức việc ra đề thi và lựa chọn đề thi, chịu trách nhiệm đảm bảo mật tuyệt đối các đề thi trước khi công bố; d.- Ký tên trên văn bản thông báo kết quả thi cho những người dự thi 7.2.- Các thành viên của Hội đồng thi tuyển : a.- Thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phân công. b.- Chấm điểm các bài thi viết, thi vấn đáp của các ứng viên, bảo đảm tính nghiêm túc, chính xác, đúng thang điểm của đáp án; 7.3.- Thư ký Hội đồng thi tuyển : a.- Giúp Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chuẩn bị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển; b.- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của những người dự thi; c.- Tập hợp các đề thi, đáp án để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; d.- Chuẩn bị các tài liệu hội họp cho Hội đồng thi tuyển; ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi tuyển; đ.- Tổ chức thu nhận các bài thi và các tài liệu có liên quan; chuyển giao cho các thành viên Hội đồng thi tuyển để chấm thi; e.- Thu nhận các bài thi đã được các thành viên Hội đồng thi tuyển chấm xong, lập bảng điểm và lập danh sách kết quả thi trình Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định các công việc tiếp theo có liên quan. Các thành viên Hội đồng thi tuyển và Thư ký của Hội đồng có trách nhiệm giữ mật tuyệt đối về đề thi và kết quả điểm thi trước khi kết quả này được chính thức công bố ; 3/4
  4. Điều 8 : Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ có trách nhiệm tổ chức việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo và điều hành Công ty theo đúng quy định tại Quy chế này. Trong quá trình tổ chức các kỳ thi tuyển, nếu phát sinh trường hợp Hội đồng thi tuyển tổ chức không đúng quy trình, không thực hiện đầy đủ các điểm quy định trong Quy chế này thì kết quả kỳ thi tuyển có liên quan sẽ được hũy bỏ. --------oOo-------- 4/4
  5. 5/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2