Quy định lập và lưu sổ sách kế toán

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
517
lượt xem
252
download

Quy định lập và lưu sổ sách kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh mục các loại sổ sách báo cáo kế toán phải lập và nộp về phòng kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định lập và lưu sổ sách kế toán

  1. QUY ÑÒNH LAÄP VAØ LÖU SOÅ SAÙCH KEÁ TOAÙN 1. MOÂ TAÛ 1.1. Danh muïc caùc loaïi soå saùch baùo caùo keá toaùn phaûi laäp vaø noäp veà phoøng keá toaùn. Caùc baùo caùo do keá toaùn laäp ñöôïc taïo ra trong phaàn meàm keá toaùn, tröôøng hôïp chöa coù môùi laäp trong phaàn meàm khaùc. I/ Soå keá toaùn chi tieát: 1. Soå quyõ (thuû quyõ laäp keá toaùn kieåm soaùt) caäp nhaät kòp thôøi khi phaùt sinh noäp veà phoøng KT- TV khi keát thuùc naêm hoaëc khi baøn giao thuû quyõ môùi. 2. Soå quyõ kieâm baùo caùo quyõ tieàn maët. 3. Theû kho (thuû kho laäp keá toaùn kieåm soaùt) caäp nhaät kòp thôøi khi phaùt sinh noäp veà phoøng KT-TV khi keát thuùc naêm hoaëc khi baøn giao thuû kho môùi. 4. Soå chi tieát nhaäp xuaát toàn (Ñoùng cuoán rieâng cho cho töøng taøi khoaûn kho, baûng toång hôïp nhaäp xuaát toàn ôû trang ñaàu tieân). 5. Soå chi tieát coâng nôï (Ñoùng cuoán rieâng cho cho töøng taøi khoaûn coâng nôï, baûng toång hôïp coâng nôï ôû trang ñaàu tieân). 6. Baùo caùo tính giaù thaønh saûn phaåm(caùc baûng chi tieát tính giaù thaønh) ñoùng thaønh cuoán nguyeân naêm chuyeân veà phoøng keá toaùn khi keát thuùc baùo caùo keá toaùn naêm. 7. Soå chi tieát caùc taøi khoaûn : tieàn gôûi, tieàn vay, kí quyõ (aùp duïng cho vaên phoøng cty). 8. Bieân baûn kieåm keâ haøng thaùng: Noäp chaäm nhaát ngaøy 5 thaùng sau. 9. Bieân baûng ñoái chieáu coâng nôï: Laäp 6 thaùng hoaëc cuoái naêm hoaëc theo yeâu caàu, noäp veà phoøng KT-TV sau khi 2 beân ñaõ kyù vaø khoâng quaù 2 thaùng so vôùi thôøi gian laäp. II/ Soå vaø theû keá toaùn TSCÑ: Laäp hoaøn thaønh chaäm nhaát ngaøy 20 thaùng sau thaùng baùo caùo 1. Theû TSCÑ 2. Soå TSCÑ 3. Baûng tính khaáu hao thaùng 4. Baûng keâ taêng, giaûm, chuyeån TSCÑ 5. Soå (baûng keâ) theo doõi XDCB neáu coù phaùt sinh III/ Baùo caùo keá toaùn caùc ñôn vò (Ñoùng thaønh cuoán bao goàm) 1. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 2. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä 3. Thieát minh keá toaùn (aùp duïng cho caùc ñôn vò coù yeâu caàu) 4. Caân ñoái taøi khoaûn 5. Soå caùi (vaên phoøng cty khoâng in soå naøy) 6. Toång hôïp nhaäp xuaát toàn 7. Toång hôïp chi tieát coâng nôï 8. Chi tieát caùc soá dö
  2. 9. Chi tieát phaân boå phí XDCT (aùp duïng cho TTBN truøng döông) 10. Giaûi trình cheânh leäch thueá giöõa BC Thueá & BC keá toaùn 11. Caùc phieáu ghi nhôù, phieáu keá toaùn (neáu coù) 12. Caùc baûng chi tieát tính giaù thaønh (Aùp duïng cho caùc ñôn vò saûn xuaát coù tính giaù thaønh, bieåu maãu tuyø theo töøng ñôn vò ) bao goàm -Baûng taäp hôïp chi phí -Baûng phaân boå chi phí -Baûng chi tieát SP dôõ dang -Baûng tính giaù thaønh IV/ Döõ lieäu keá toaùn: taát caû caùc döõ lieäu coù lieân quan ñeán baùo caùo keá toaùn (goàm döõ lieäu phaàn meàm keá toaùn vaø caùc file cuûa phaàn meàm khaùc coù lieân quan ñeán laäp baùo caùo keá toaùn) phaûi noäp veà phoøng keá toaùn khi keát thuùc thaùng baùo caùo. V/ Baùo keá toaùn toång hôïp toaøn cty : 1. Soå caùi 2. Soå chi tieát taøi khoaûn: tieàn gôûi, tieàn vay, kyù quyõ 3. Soå chi tieát taøi khoaûn: chi phí traû tröôùc (335), chi phí chôø phaân boå (142) 4. Chi tieát soá dö caùc taøi khoaûn 131,331,1381,1388,139,141,142,241,242,311,331,342,335,3381,3388,413 5. Baûng toång hôïp nhaäp xuaát toàn cuûa caùc ñôn vò 6. Baûng toång hôïp coâng nôï cuûa caùc ñôn vò 7. Soá lieäu thuyeát minh - Chi tieát soá dö caùc ngaân haøng - Chi tieát taêng giaûm TSCÑ - Toång hôïp chi tieát theo khoaûn muïc chi phí SXKD theo töøng ñôn vò - Toång hôïp chi tieát keát quaû SXKD theo töøng ñôn vò - Caùc bieân baûn xöû lyù thöøa thieáu - Baûng keâ ghi nhôù tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp - Baûng keâ ghi nhôù khaùc 8. Baùo caùo taøi chính - Caân ñoái keá toaùn - Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng SXKD (Phaàn 1,2,3) - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä - Caân ñoái taøi khoaûn phaùt sinh - Baûng thuyeát minh taøi chính * Thôøi haïn noäp baùo caùo keá toaùn: Thôøi gian noäp (ngaøy thaùng STT ÑÔN VÒ sau thaùng baùo caùo) ñoái vôùi
  3. (1) (2) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) : Baùo caùo keá toaùn (2) : Döõ lieäu baùo caùo keá toaùn (3) : Caùc soå theû chi tieát - Trong tröôøng hôïp thôøi gian noäp baùo caùo treân truøng vaøo nhöõng ngaøy nghæ theo qui ñònh lieân tuïc töø 3 ngaøy trôû leân thì thôøi giam noäp baùo caùo treân ñöôïc coäng theâm nhöõng ngaøy nghæ. - Nhöõng ñôn vò khoâng coù trong danh saùch noäp baùo caùo thôøi haïn noäp seõ laø ngaøy cuoái cuøng trong caùc ñôn vò coù teân treân hoaëc theo qui ñònh trong caùc cuoäc hoïp phoøng. - Thôøi gian noäp baùo caùo coù theå thay ñoåi trong tröôøng hôïp khaån vaø seõ ñöôïc thoâng baùo tröôùc. * Noäp vaø nhaän soå saùch baùo caùo keá toaùn : - Caùc keá toaùn ñôn vò boä phaän noäp döõ lieäu (ñóa meàm) cho keá toaùn toång hôïp coâng ty, soå saùch vaø baùo caùo quyeát toaùn noäp cho keá toaùn kieåm tra. - Khi giao noäp baùo caùo ngöôøi nhaän phaûi ghi soå vaø cho ngöôøi noäp kyù vaøo soå theo doõi. * Ñieàu chænh soå saùch vaø Baùo caùo: Khi phaùt hieän coù sai soùt hoaëc khi coù yeâu caàu thay ñoåi, söûa ñoåi cuûa caáp treân thì soå saùch, döõ lieäu vaø Baùo caùo phaûi ñöôïc ñieàu chænh laïi vaø boå sung chöùng töø hoaëc thay ñoåi chöùng töø neáu coù. - Tröôøng hôïp yeâu caàu chænh söûa khi chöa noäp Quyeát toaùn: ñieàu chænh döõ lieäu, in laïi nhöõng trang soå coù thay ñoåi (neáu ñaõ in ra giaáy) noäp laïi döõ lieäu cho keá toaùn toång hôïp, caùc Baùo caùo noäp theo Qui ñònh muïc 5.1. - Tröôøng hôïp yeâu caàu chænh sau khi noäp Quyeát toaùn: ñieàu chænh döõ lieäu, nhaän laïi soå saùch vaø Quyeát toaùn, kieåm tra vaø in laïi nhöõng trang coù thay ñoåi. Nhöõng trang cuõ bò söûa phaûi löu laïi keøm theo yeâu caàu chænh söûa ñoùng sau Quyeát toaùn vaø Quyeát toaùn phaûi ghi roõ ôû trang ñaàu laø ñieàu chænh laàn thöù maáy. Noäp laïi döõ lieäu, soå saùch vaø Baùo caùo theo ñuùng thôøi gian Qui ñònh ñieàu chænh. 2. Caùc Bieåu maãu ñính keøm :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản