Quy định số 484/CAAV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
4
download

Quy định số 484/CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 484/CAAV về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp của Doanh nghiệp không phải là hãng hàng không tại Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 484/CAAV

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 484/CAAV Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 1995 QUY NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 484/CAAV NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1995 V QU N LÝ VI C XU T V N ƠN HÀNG KHÔNG TH C P C A DOANH NGHI P KHÔNG PH I LÀ HÃNG HÀNG KHÔNG T I VI T NAM C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ư c công b theo L nh s 63- LCT/H NN8 ngày 04 tháng 1 năm 1992 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 242/H BT ngày 30/6/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p C c hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 36/TTg ngày 06/2/1993 c a Th tư ng Chính ph ; Nh m hoàn thi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. QUY NNH i u 1. Ph m vi áp d ng Quy nh này áp d ng i v i vi c xu t v n ơn hàng không th c p t i Vi t Nam c a các doanh nghi p không ph i là hãng hàng không trong ho t ng v n chuy n hàng không b ng t u bay. i u 2. Gi i thích khái ni m Trong Quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: - "V n ơn hàng không th c p" là ch ng t giao nh n hàng hoá và b ng ch ng c a vi c ký k t h p ng giao nh n hàng hoá v n chuy n b ng t u bay gi a i lý g i hàng và ngư i ch hàng, v i u ki n c a h p ng và vi c ã ti p nh n hàng hoá v n chuy n; - " i lý g i hàng" là pháp nhân Vi t Nam th c hi n vi c g i hàng hoá v n chuy n thay m t ngư i ch hàng trên cơ s h p ng giao nh n hàng hoá; - " i lý xu t v n ơn" là i lý g i hàng Vi t Nam th c hi n vi c xu t v n ơn hàng không th c p c a các i lý g i hàng khác trên cơ s h p ng ch nh i lý xu t v n ơn.
  2. i u 3. Ho t ng c a i lý g i hàng. 1. Ch có các doanh nghi p Vi t Nam ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam và th a mãn các i u ki n dư i ây m i ư c quy n xu t v n ơn hàng không th c p t i Vi t Nam; a. ư c phép th c hi n ch c năng làm i lý g i hàng theo quy nh c a pháp lu t; b. ã ăng ký ho t ông xu t v n ơn hàng không th c p v i C c hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. H sơ ăng ký ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p quy nh t i m c a, kho n 1 c a i u này bao g m: a. ơn ăng ký ư c làm theo m u trong Ph l c 1 kèm theo quy nh này. b. Quy t nh ho c gi y phép thành l p c a doanh nghi p; c. M u v n ơn hàng không th c p c a doanh nghi p. Sau khi nh n ư c y tài li u nêu t i các m c a, b c a kho n này, C c hàng không dân d ng s c p gi y ăng ký xu t v n ơn hàng không th c p cho doanh nghi p n p ơn. i lý g i hàng ph i n p các kho n l phí ăng ký ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p theo quy nh trong Ph l c 3 kèm theo Quy nh này. 3. Ngoài các quy nh t i i u 4, i lý g i hàng ch ư c phép, t mình ho c thông qua i lý xu t v n ơn, xu t các lo i v n ơn hàng không th c p ã ư c ăng ký v i C c hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 4. i lý xu t v n ơn 1. i lý g i hàng c a Vi t Nam ư c phép thay m t và xu t v n ơn hàng không th c p c a các i lý g i hàng khác c a Vi t Nam và nư c ngoài trên cơ s h p ng ch nh i lý xu t v n ơn. i lý g i hàng nư c ngoài nêu t i kho n này ph i ư c phép th c hi n ch c năng làm i lý g i hàng theo quy nh c a pháp lu t c a nư c mà i lý có tr s kinh doanh chính. 2. i lý xu t v n ơn ư c ch nh có nghĩa v ăng ký h p ng ch nh i lý nêu t i kho n 1 c a i u này v i C c hàng không dân d ng Vi t Nam. H sơ ăng ký h p ng ch nh i lý xu t v n ơn bao g m: a. ơn ăng ký ư c làm theo m u trong Ph l c 2 kèm theo Quy nh này; b. H p ng ch nh i lý xu t v n ơn;
  3. c. Quy t nh ho c gi y phép thành l p c a i lý xu t v n ơn; d. Quy t nh ho c gi y phép thành l p ho c kinh doanh c a i lý g i hàng ch nh i lý; i v i i lý g i hàng nư c ngoài, gi y phép ph i ư c d ch ra ti ng Vi t có công ch ng; e. M u v n ơn hàng không th c p c a i lý g i hàng ch nh i lý. Sau khi nh n ư c y tài li u nêu t i các m c a, b, c, d c a kho n này, C c hàng không dân d ng s c p gi y ăng ký h p ng ch nh i lý xu t v n ơn hàng không th c p cho i lý ư c ch nh. i lý xu t v n ơn ph i n p các kho n l phí ăng ký h p ng ch nh i lý xu t v n ơn hàng không th c p theo quy nh trong Ph l c 3 kèm theo Quy nh này. 3. Khi xu t v n ơn hàng không th c p c a các i lý g i hàng khác, i lý xu t v n ơn ph i ghi rõ tên, a ch c a mình trên v n ơn. i u 5. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m. 1. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c ti n hành vi c ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m v ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p t i Vi t Nam. 2. i lý g i hàng, i lý xu t v n ơn th c hi n vi c xu t v n ơn hàng không th c p t i Vi t Nam vi ph m nh ng quy nh t i các i u 3, 4 c a Quy nh này s b b t bu c ch m d t vi c vi ph m, b c nh cáo và ph t 5 tri u ng Vi t Nam, trong nh ng trư ng h p tái ph m s ti n ph t s g p 2 l n s ti n ph t trư c ó. 3. i lý g i hàng, i lý xu t v n ơn hàng không ch p hành ho c c n tr vi c ki m tra quy nh t i kho n 1 c a i u này s b c nh cáo và ph t ti n 5 tri u ng Vi t Nam, trong trư ng h p tái ph m s b ph t g p 2 l n s ti n ph t trư c ó. i u 6. i u kho n thi hành. 1. Doanh nghi p Vi t Nam ã có ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p t i Vi t Nam ph i hoàn thành các th t c ư c quy nh t i Quy nh này trư c ngày 27 tháng 4 năm 1995. 2. Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. PH L C 1 TIÊU C A DOANH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày.... tháng.... năm.....
  4. ƠN XIN ĂNG KÝ HO T NG XU T V N ƠN HÀNG KHÔNG TH C P Kính g i: C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ngh c p gi y ăng ký ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p cho:...... (tên doanh nghi p) Tên giao d ch qu c t là:...................................................................... ư c thành l p theo Quy t nh; Gi y phép s : ..../....ngày.../..../........ Do: ................................................................................................. c p. Tr sơ chính t i: .................................................................................... - i n tho i:........................ Telex:....................... Fax: Các tài li u kèm theo ơn: - Quy t nh ho c gi y phép thành l p c a doanh nghi p; - M u v n ơn hàng không th c p c a doanh nghi p; - Biên lai n p l phí ăng ký. NGƯ I CÓ TH M QUY N C A DOANH NGHI P (Ký tên và óng d u) PH L C 2 TIÊU C A DOANH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày.... tháng.... năm..... ƠN XIN ĂNG KÝ H P NG CH NNH I LÝ XU T V N ƠN HÀNG KHÔNG TH C P Kính g i: C c hàng không dân d ng Vi t Nam Xin ăng ký h p ng ch nh i lý v n ơn hàng không th c p ký ngày.../ ....../.... và h t h n ngày....../......./........ Gi a:
  5. .................................... (tên doanh nghi p) Tên giao d ch qu c t là:....................................................................... Tr sơ chính t i:..................................................................................... ư c thành l p theo Quy t nh, gi y phép s :...../...... ngày....../..../.... Do:................................... c p. ư c c p gi y ăng ký ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p s :....../..... ngày.... /....../........... Và ....................................................... (tên i lý g i hàng ch nh i lý) Tên giao d ch qu c t là:........................................................................ Qu c t ch:................................................................................................ a ch tr s chính: .............................................................................. ư c thành l p theo Quy t nh, gi y phép s : ...../....ngày ..../...../.... Do ................................................... c p ư c c p ăng ký ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p s : ...../.......ngày......../......./....... ( i v i i lý g i hàng Vi t Nam) Các tài li u g i kèm theo ơn: - B n sao h p ng; - Các quy t nh, gi y phép thành l p ho c kinh doanh c a i lý xu t v n ơn và i lý g i hàng ch nh i lý; - Các gi y phép ăng ký ho t ng xu t v n ơn hàng không th c p s :......../........ ngày....../...../........ ( i v i i lý xu t v n ơn và i lý g i hàng Vi t Nam ch nh i lý); - M u v n ơn hàng không th c p c a i lý g i hàng ch nh i lý; - Biên lai n p l phí ăng ký. NGƯ I CÓ TH M QUY N C A DOANH NGHI P (Ký tên và óng d u)
  6. PH L C 3 L PHÍ LIÊN QUAN N HO T NG BÁN VÉ T I VI T NAM B ng l phí TT Các kho n l phí M c l phí Th i h n n p 1 L phí n p ơn ăng ký ho t ng xu t 500.000 N p cùng v i ơn ăng v n ơn hàng không th c p ký 2 L phí c p Gi y ăng ký ho t ng 1.000.000 N p cùng v i ơn ăng xu t v n ơn hàng không th c p ký 3 L phí n p ơn ăng ký h p ng ch 500.000 N p cùng v i ơn ăng nh i lý xu t v n ơn hàng không ký th c p 4 L phí c p Gi y ăng ký h p ng ch 1.000.000 N p cùng v i ơn ăng nh i lý xu t v n ơn hàng không ký th c p Ghi chú: - : là ti n ng Vi t Nam. Nguy n H ng Nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản