intTypePromotion=1

Quy định trao đổi thông tin nội bộ

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
476
lượt xem
132
download

Quy định trao đổi thông tin nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm quy định trách nhiệm trong việc trao đổi, bảo vệ thông tin nội bộ đảm bảo thông tin nội bộ không bị tắc nghẽn và không bị tiết lộ các thông tin cần bảo mật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định trao đổi thông tin nội bộ

  1. QUI ÑÒNH TRAO ÑOÅI THOÂNG TIN NOÄI BOÄ I. MUÏC ÑÍCH: Nhaèm qui ñònh traùch nhieäm trong vieäc trao ñoåi, baûo veä thoâng tin noäi boä ñaûm baûo thoâng tin noäi boä khoâng bò taéc ngheõn vaø khoâng bò tieát loä caùc thoâng tin caàn baûo maät. II. PHAÏM VI: AÙp duïng cho caùc thoâng tin chính thöùc (coù giaù trò thi haønh) lieân quan ñeán: - Khaùch haøng vaø thò tröôøng, yeâu caàu cuûa khaùch haøng, söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng, khieáu naïi, goùp yù. - Chæ ñaïo, laõnh ñaïo. - Cung caáp nguoàn löïc ñaøo taïo, tuyeån duïng. - Saûn xuaát vaø gia coâng. - Ño löôøng vaø caûi tieán. III. NOÄI DUNG: 1. Vieäc trao ñoäi thoâng tin haøng ngaøy ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh vaø moái quan heä trong caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001 maø Coâng ty ñang aùp duïng. 2. Vieäc chuyeån taøi lieäu hay thoâng tin ra beân ngoaøi Coâng ty phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ban Toång Giaùm ñoác hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn. Caùc taøi lieäu, coâng vaên chuyeån ra beân ngoaøi Coâng ty, ra ngoaøi boä phaän phaûi ñöôïc kieåm soaùt baèng soå chuyeån coâng vaên. 3. Ñeå thuaän tieän trong vieäc phoái hôïp hoaït ñoäng, vieäc truyeàn thoâng tin ñöôïc qui ñònh theâm nhö sau: 3.1 Phoøng Toå chöùc haønh chaùnh vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao thoâng tin Baùo caùo nhaân söï Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh Ban Toång Giaùm Tröôùc 10 giôø haøng ngaøy haøng ngaøy ñoác Thoâng baùo caét ñieän Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh Ban Toång Giaùm Chaäm nhaát 1 giôø sau khi nhaän ñoác, caùc Phoøng, ñöôïc thoâng baùo. Xí nghieäp Caùc loaïi thoâng baùo Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh Caùc phoøng, Xí Chaäm nhaát 2 giôø sau khi kyù. nhgieäp may theâu Chi öùng löông, Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy sau khi coâng taùc phí duyeät 3.2 Phoøng Keá toaùn vaø caùc Boä phaän khaùc: Trang: 1 / 12
  2. Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao thoâng tin Baûng ñeà xuaát nhaân Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Ngaøy 1 ñeán 2 haøng thaùng söï haøng thaùng Haønh chaùnh Lòch taêng ca (chuû Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Tröôùc ít nhaát 4 giôø chieàu nhaät, taêng ca bình Haønh chaùnh thöôøng) Baûng keâ taïm öùng Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 haøng Haønh chaùnh thaùng Baûng chaám coâng Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng thaùng Haønh chaùnh Baûng ñeà nghò Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 haøng löông CBCNV môùi Haønh chaùnh thaùng vaøo trong thaùng Theû chaám coâng Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 haøng thaùng Haønh chaùnh Caùc vaán ñeà veà trôï Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 haøng thaùng caáp Haønh chaùnh Ñieàu ñoäng nhaân söï Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít nhaát 4 trong phaïm vi Haønh chaùnh giôø phoøng Baùo caùo nghæ vieäc Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái thaùng haøng thaùng Haønh chaùnh Baùo caùo coâng nôï Phoøng keá toaùn Ban Toång Giaùm Haøng tuaàn vaøo thöù baûy ñoác Baùo caùo thueá VAT Phoøng keá toaùn Ban Toång Giaùm Töø ngaøy 7 ñeá ngnaøy 9 haøng thaùng ñoác Baùo caùo tình hình Phoøng keá toaùn Ban Toång Giaùm Haøng quí, saùu thaùg, moät naêm taøi chính (keát quaû ñoác kinh doanh, taøi saûn coá ñònh..) Hoà sô thueá, ngaân Phoøng keá toaùn Ban Toång Giaùm Theo yeâu caàu cuï theå haøng, coâ quan khaùc ñoác Thoâng tin phaùp Phoøng keá toaùn Ban Toång Giaùm Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy luaät ñoác, caùc phoøng ban Thoâng tin thanh Phoøng keá toaùn Ban Toång Giaùm 1 giôø sau khi phaùt sinh toaùn, thu hoài coâng ñoác nôï 3.3 Kho nguyeân phuï lieäu vaø caùc boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän Thôøi gian chuyeån giao thoâng tin Phieáu nhaäp Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng keá toaùn 1 ñeán 3 ngaøy sau khi nhaäp haøng Hoaù ñôn giao haøng Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng keá toaùn 1 ñeán 3 ngaøy sau khi nhaäp haøng Phieáu giao nhaän Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng keá toaùn 1 ñeán 3 ngaøy sau khi nhaäp haøng Trang: 2 / 12
  3. tröïc tieáp xuaát haøng hoaù vaät tö taøi saûn Phieáu xuaát haøng Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng keá toaùn Trong voøng 10 ngaøy rieâng cuoái noäi boä thaùng töø 17 giôø ngaøy hoâm tröôùc Phieáu xuaát baùn, Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng keá toaùn Sau moät ngaøy xuaát khaùc Kieåm keâ taøi saûn Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng keá toaùn Ñònh kyø saùu thaùng, moät naêm Kieåm tra soá löôïng Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng Keá hoaïch Sau khi kieåm haøng xong nguyeân phuï lieäu Kinh doanh nhaäp Thoâng tin haøng Kho nguyeân phuï lieäu may Phoøng Keá hoaïch 30 phuùt sau khi nhaän ñöôïc nhaäp kho Kinh doanh 3.4 Phoøng Keá hoaïch Kinh doanh vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän thoâng tin Thôøi gian chuyeån giao Hôp ñoàng gia Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng keá toaùn, Phoøng Sau khi nhaän ñöôïc hôïp ñoàng 4 giôø coâng doanh quaûn lyù chaát löôïng, Xí nghieäp Deät nhuoäm Hôïp ñoàng ngoaïi Phoøng Keá hoaïch Kinh P.keá toaùn, Xí nghieäp may Trong voøng 4 giôø sau khi nhaän (xuaát haøng) doanh theâu (boä phaän Kyõ thuaät) ñöôïc Hôïp ñoàng ngoaïi Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Keá toaùn 1 ñeán 2 ngaøy sau khi kyù hôïp ñoàng, thöông: kinh doanh neáu môû LC phaûi ñöa ngay doanh vaø saûn xuaát xuaát nhaäp khaåu, gia coâng ngoaïi Hôïp ñoàng ngoaïi Phoøng Keá hoaïch Kinh P.keá toaùn Trong voøng 4 giôø sau khi nhaän (nhaäp haøng) doanh ñöôïc Keá hoaïch saûn Phoøng Keá hoaïch Kinh Ban Toång Giaùm ñoác, Tröôùc khi ñöa gia coâng ít nhaát 01 xuaát haøng thaùng, doanh Phoøng quaûn lyù chaát ngaøy quí, saùu thaùng, löôïng, Xí nghieäp Deät naêm nhuoäm, Xí nghieäp may theâu, Phoøng Toå chöùc Haønh chaùnh, Phoøng Keá toaùn Lòch gia coâng Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp Deät nhuoäm, Lòch gia coâng, lòch xuaát haøng, ñôn doanh Phoøng quaûn lyù chaát löôïng giaù, baûng soá löôïng ñôn haøng may Taøi lieäu saûn xuaát, Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Ngay sau khi nhaän cuûa khaùch haøng maãu goác, raäp, sô doanh nghieäp Deät nhuoäm 1 giôø ñoà, baûng maøu Maãu ñoái ñöôïc Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Ngay sau khi nhaän cuûa khaùch haøng khaùch xaùc nhaän doanh nghieäp Deät nhuoäm 1 giôø Chöùng töø nhaäp Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Keá toaùn, kho NPL 2 giôø sau khi ñaõ nhaän ñöôïc khaåu doanh (boä phaän XNK) may Packing list haøng Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Keá toaùn, kho NPL 2 giôø sau khi ñaõ nhaän ñöôïc nhaäp doanh (boä phaän XNK) may Trang: 3 / 12
  4. Ñònh möùc nguyeân Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp Deät nhuoäm, Ít nhaát 1 ngaøy tröôùc khi saûn xuaát phuï lieäu saûn xuaát, doanh Phoøng quaûn lyù chaát löôïng hao huït may, Xí nghieäp may theâu Keát quaû thöû maãu Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp Deät nhuoäm 2 giôø khi coù keát quaû nhuoäm thaønh phaåm doanh (Xdeät) Yeâu caàu may maãu Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp Deät nhuoäm Ngay sau khi nhaän ñöôïc yeâu caàu baùn haøng, maãu doanh cuûa khaùch haøng 2 giôø ñoái, maãu saûn xuaát, Yeâu caàu maãu xuaátPhoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Ngay sau khi nhaän ñöôïc yeâu caàu haøng. doanh nghieäp Deät nhuoäm cuûa khaùch haøng 2 giôø Thoâng tin haøng Phoøng Keá hoaïch Kinh Kho NPL may 4 giôø sau khi nhaän ñöôïc nhaäp kho doanh Tieán ñoä cung caáp Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp Deät nhuoäm, Xí Ngay sau khi coù xaùc nhaän hoaëc nguyeân phuï lieäu doanh nghieäp may theâu ñieàu chænh cuûa nhaø cung caáp Baûng caân ñoái NPL Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Ít nhaát 2 giôø tröôùc khi phaùt haønh doanh nghieäp Deät nhuoäm keá hoaïch saûn xuaát toång Keá hoaïch saûn Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Ngay sau khi nhaän nguyeân phuï xuaát cho töøng ñôn doanh nghieäp Deät nhuoäm lieäu ñoàng boä haøng Phieáu caáp phaùt Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Sau khi coù keá hoaïch saûn xuaát cho nguyeân phuï lieäu doanh nghieäp deät nhuoäm töøng ñôn haøng töø 30 phuùt ñeán 1 giôø cho töøng ñôn haøng vaø coù yeâu caàu nhaän cuûa Xí nghieäp may theâu Thoâng baùo saûn Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Quaûn lyù chaát 2 giôø tröôùc khi trieån khai saûn xuaát xuaát doanh löôïng, Xí nghieäp may theâu (boä phaän kyõ thuaät), Xöôûng caét, xöôûng may, xöôûng hoaøn thaønh, Xí nghieäp Deät nhuoäm Keá hoaïch saûn Phoøng Keá hoaïch Kinh XN Deät nhuoäm, Xí 1 giôøt sau khi nhaän ñöôïc thoâng tin xuaát boå sung doanh nghieäp may theâu Caùc thoâng tin Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu, Xí Töø 15 ñeán 30 phuùt sau khi nhaän khaùc lieân quan doanh nghieäp Deät nhuoäm, ñöôïc töø Ban Toång Giaùm ñoác, ñeán quaù trình saûn Phoøng quaûn lyù chaát löôïng khaùch haøng hoaëc ñôn vò khaùc xuaát trong quaù trình thöïc hieän ñôn haøng Baùo caùo thöïc hieän Phoøng Keá hoaïch Kinh Ban Toång Giaùm ñoác, Moãi ngaøy luùc 14 giôø ngaøy doanh khaùch haøng Packing list Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp may theâu Tröôùc ngaøy xuaát haøng moät tuaàn doanh Lòch xuaát haøng, Phoøng Keá hoaïch Kinh Xí nghieäp Deät nhuoäm, Lòch gia coâng, lòch xuaát haøng, ñôn ñôn giaù, baûng soá doanh Phoøng quaûn lyù chaát löôïng giaù, baûng soá löôïng ñôn haøng löôïng ñôn haøng may Lòch xuaát haøng Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Quaûn lyù chaát 2 giôø sau khi laøm xong doanh löôïng, Giaùm ñoác Xí nghieäp may theâu, Xöôûng Trang: 4 / 12
  5. hoaøn thaønh, Xí nghieäp deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh Khaùch haøng 30 phuùt sau khi nhaän ñöôïc \Khieáu naïi khaùch doanh haøng Phieáu xuaát haøng Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng keá toaùn Trong voøng 10 ngaøy rieâng cuoái noäi boä doanh (caùn boä maët haøng) thaùng töø 17 giôø ngaøy hoâm tröôùc Chi mua haøng Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy doanh (caùn boä maët haøng) Chi öùng löông, Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy coâng taùc phí doanh Baûng ñeà xuaát Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Ngaøy 1 ñeán 2 haøng thaùng nhaân söï haøng doanh chaùnh thaùng Lòch tieáp khaùch Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc ít nhaát ngaøy khi khaùch haøng haøng doanh chaùnh ñeán Lòch taêng ca (chuû Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc ít nhaát 4 giôø chieàu nhaät, taêng ca bình doanh chaùnh thöôøng) Baûng chaám coâng Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng thaùng doanh chaùnh Baûng ñeà nghò Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 haøng thaùng löông CBCNV doanh chaùnh môùi vaøo trong thaùng Theû chaám coâng Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 haøng thaùng doanh chaùnh Saûn löôïng saûn Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 2 haøng thaùng xuaát toång hôïp doanh chaùnh trong thaùng Caùc vaán ñeà veà trôï Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 haøng thaùng caáp doanh chaùnh Ñieàu ñoäng nhaân Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít nhaát 4 söï trong phaïm vi doanh chaùnh giôø Xí nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ vieäc Phoøng Keá hoaïch Kinh Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái thaùng haøng thaùng doanh chaùnh 3.7 Xí nghieäp may vaø caùc Phoøng, Xí nghieäp: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän thoâng Thôøi gian chuyeån giao tin Baûng ñôn giaù löông Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Ngaøy 5 haøng thaùng chaùnh Baûng ñeà xuaát nhaân Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Ngaøy 1 ñeán 2 haøng thaùng söï haøng thaùng chaùnh Lòch taêng ca (chuû Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc ít nhaát 4 giôø chieàu Trang: 5 / 12
  6. nhaät, taêng ca bình chaùnh thöôøng) Baûng chaám coâng Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng thaùng chaùnh Baûng ñeà nghò löông Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 haøng CBCNV môùi vaøo chaùnh thaùng trong thaùng Theû chaám coâng Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 haøng chaùnh thaùng Baùo caùo saûn löôïng Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 haøng chaùnh thaùng Caùc vaán ñeà veà trôï Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 haøng caáp chaùnh thaùng Ñieàu ñoäng nhaân söï Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít trong phaïm vi Xí chaùnh nhaát 4 giôø nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ vieäc Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái haøng thaùng chaùnh thaùng Chi öùng löông, coâng Xí nghieäp may theâu Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy taùc phí Caùc thoâng tin saûn Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Kinh Sau khi coù söï vuï phaùt sinh xuaát doanh chaäm nhaát 30 phuùt Khaû naêng thöïc hieän Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Kinh Sau khi nhaän ñöôïc keá hoaïch tieán ñoä, lòch giao doanh saûn xuaát, lòch xuaát haøng 1 haøng giôø Baùo caùo thöïc hieän Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Kinh Moãi saùng tröôùc 8 giôø haøng ngaøy doanh Leänh xuaát haøng, soá Xí nghieäp may theâu Boä phaän Xuaát nhaäp khaåu Aâu, Myõ tröôùc 5 ñeán 7 ngaøy. löôïng xuaát haøng, soá kieän, baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu Phaûn hoài ñònh möùc Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch Kinh 3 giôø sau khi nhaän ñöôïc baûn nguyeân phuï lieäu doanh ñònh möùc saûn xuaát cuûa Phoøng KHKD Baûng höôùng daãn söû Xí nghieäp may theâu Phoøng quaûn lyù chaát 2 giôø sau khi laøm xong duïng nguyeân phuï löôïng lieäu Baûn höôùng daãn phoái Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù chaát 2 giôø sau khi laøm xong boä daùn soá löôïng Bieân baûn hoïp trieån Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù chaát 2 giôø sau khi laøm xong khai löôïng Lòch laøm vieäc Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc, Phoøng Tröôùc 15 giôø moãi ngaøy Keá hoaïch, Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng, Xí nghieäp may theâu (boä phaän kyõ thuaät, Xöôûng caét, xöôûng may, xöôûng hoaøn thaønh Trang: 6 / 12
  7. Baùo caùo saûn löôïng Xí nghieäp may theâu Phoøng Toå chöùc, Phoøng Tröôùc 9 giôø saùng moãi ngaøy caét, may, theâu, hoaøn Keá hoaïch kinh doanh thaønh Chuaån bò saûn xuaát, Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù chaát Tröôùc khi saûn xuaát ít nhaát 12 keá hoaïch caét löôïng giôø Baùo caùo toång hôïp Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch KD 9 giôø saùng haøng ngaøy Packing list thöïc teá Xí nghieäp may theâu Phoøng Keá hoaïch KD, Ngay sau khi kieåm song 1 Xöôûng Hoaøn thaønh giôø Baûng maøu Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù chaát 4 giôø ñeán 1 ngaøy löôïng may Lòch xuaát haøng Xí nghieäp may theâu Phoøng Quaûn lyù chaát Ñöa tröôùc ít nhaát 2 ngaøy khi löôïng may xuaát haøng 3.8 Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng may vaø caùc Boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän thoâng Thôøi gian chuyeån giao tin Baûng ñeà xuaát nhaân Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Ngaøy 1 ñeán 2 haøng thaùng söï haøng thaùng chaùnh Lòch taêng ca (chuû Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc ít nhaát 4 giôø chieàu nhaät, taêng ca bình chaùnh thöôøng) Baûng chaám coâng Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng thaùng chaùnh Baûng ñeà nghò löông Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 haøng CBCNV môùi vaøo chaùnh thaùng trong thaùng Theû chaám coâng Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 haøng chaùnh thaùng Caùc vaán ñeà veà trôï Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 haøng caáp chaùnh thaùng Ñieàu ñoäng nhaân söï Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít trong phaïm vi Xí chaùnh nhaát 4 giôø nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ vieäc Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái haøng thaùng chaùnh thaùng Chi öùng löông, coâng Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy taùc phí Kieåm tra chaát löôïng Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Keá hoaïch Kinh Sau khi kieåm haøng xong 1 nguyeân phuï lieäu doanh giôø haøng ngaøy nhaäp Thoâng baùo caùch xöû Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Keá hoaïch KD Ít nhaát 2 giôø sau khi xöû lyù lyù kyõ thuaät, nguyeân phuï lieäu cuûa khaùch haøng Chaát löôïng haøng hoùa Phoøng quaûn lyù chaát löôïng Phoøng Keá hoaïch Kinh Töø 1->3 ngaøy sau khi nhaâp nhaäp kho doanh Trang: 7 / 12
  8. Baùo caùo chaát löôïng Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng Phoøng keá hoaïch KD Ngay sau khi kieåm xong 2 vaûi giôø Baùo caùo chaát löôïng Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng Xí nghieäp may theâu 8 giôø ngaøy hoâm sau caét, may, hoaøn thaønh Baùo caùo haøng pheá Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng Xí nghieäp may theâu Trong ngaøy ngay sau khi phaùt sinh 1 giôø Baùo caùo tình hình Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng Xí nghieäp may theâu Trong ngaøy ngay sau khi xaûy ra söï coá phaùt sinh 1 giôø Baùo caùo chaát löôïng Phoøng Quaûn lyù chaát löôïng Toång Giaùm ñoác Cuoái thaùng haøng thaùng 3.9 Xí nghieäp Deät nhuoäm vaø caùc boä phaän khaùc: Loaïi thoâng tin Boä phaän chuyeån giao Boä phaän nhaän thoâng Thôøi gian chuyeån giao tin Baûng ñeà xuaát nhaân Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Ngaøy 1 ñeán 2 haøng thaùng söï haøng thaùng chaùnh Lòch taêng ca (chuû Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc ít nhaát 4 giôø chieàu nhaät, taêng ca bình chaùnh thöôøng) Baûng chaám coâng Xí nghieäp Deät nhuoäm (X Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán 3 haøng thaùng deät) chaùnh Baûng ñeà nghò löông Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 5 ñeán ngaøy 10 haøng CBCNV môùi vaøo chaùnh thaùng trong thaùng Theû chaám coâng Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 3 haøng chaùnh thaùng Caùc vaán ñeà veà trôï Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 5 haøng caáp chaùnh thaùng Ñieàu ñoäng nhaân söï Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Ngay sau khi ñieàu ñoäng ít trong phaïm vi Xí chaùnh nhaát 4 giôø nghieäp, phoøng Baùo caùo nghæ vieäc Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Toå chöùc Haønh Tröôùc 13 giôø ngaøy cuoái haøng thaùng chaùnh thaùng Chi öùng löông, coâng Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng keá toaùn Toái thieåu 1 ñeán 3 ngaøy taùc phí Thoâng baùo caùch xöû Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch KD Ít nhaát 2 giôø sau khi xöû lyù lyù kyõ thuaät, nguyeân phuï lieäu cuûa khaùch haøng Tieán ñoä deät Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh 9 giôø saùng moãi ngaøy doanh Keát quaû thöû maâu Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh Sau khi thöû maãu 3 giôø moäc doanh Keát quaû kieåm tra Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh Theo yeâu caàu cuï theå haøng moäc doanh Tieán ñoä ñieàu nhuoäm Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh 9 giôø saùng moãi ngaøy Trang: 8 / 12
  9. doanh Söï coá saûn xuaát Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh Ngay sau khi phaùt sinh 2 giôø doanh Hoà sô thanh lyù ñôn Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá toaùn 1 ñeán 2 ngaøy sau khi saûn haøng xuaát xong Baùo caùo toång hôïp Xí nghieäp Deät nhuoäm Toång Giaùm ñoác Cuoái thaùng deät nhuoäm haøng thaùng Tieán ñoä deät nhuoäm Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh 9 giôø saùng moãi ngaøy doanh, khaùch haøng Keát quaû kieåm tra Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh Theo yeâu caàu cuï theå haøng thaønh phaåm doanh, khaùch haøng Söï coá saûn xuaát Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá hoaïch Kinh Ngay sau khi phaùt sinh 2 giôø doanh Baùo caùo toång hôïp Xí nghieäp Deät nhuoäm Toång Giaùm ñoác Cuoái thaùng deät nhuoäm haøng thaùng Baùo caùo soá lieäu keá Xí nghieäp Deät nhuoäm Phoøng Keá toaùn Haøng ngaøy tröôùc 9 giôø toaùn Trang: 9 / 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2