intTypePromotion=1

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Mã

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:231

0
83
lượt xem
13
download

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Mã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các các phần chính: Phần 1. Giới thiệu nguồn lực tự nhiên lưu vực sông Mã; Phần 2. Kinh tế xã hội trên lưu vực sông Mã; Phần 3. Các phương án quy hoạch bổ sung tổng hợp nguồn nước sông Mã; Phần 4. Kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Mã

QUY HOҤCH SѬ DӨNG TӘNG HӦP & BҦO Vӊ NGUӖN NѬӞC LV SÔNG MÃ<br /> <br /> BÁO CÁO TӘNG HӦP<br /> <br /> MӨC LӨC<br /> MӨC LӨC .................................................................................................................. 1<br /> MӢ ĈҪU ..................................................................................................................... 7<br /> PHҪN I. GIӞI THIӊU NGUӖN LӴC TӴ NHIÊN LѬU VӴC SÔNG MÃ. .......... 9<br /> CHѬѪNG I. ĈҺC ĈIӆM CHUNG........................................................................... 9<br /> I. Vӎ TRÍ, GIӞI HҤN LѬU VӴC, GIӞI HҤN NGHIÊN CӬU. .....................................................9<br /> <br /> 1.1. Vӏ trí ................................................................................................................ 9<br /> 1.2. Giӟi hҥn lѭu vӵc ............................................................................................. 9<br /> 1.3. Giӟi hҥn vùng nghiên cӭu lұp quy hoҥch ......................................................... 9<br /> II. ĈҺC ĈIӆM ĈӎA HÌNH. ................................................................................................................9<br /> <br /> 2.1. Ĉӏa hình núi cao ............................................................................................. 9<br /> 2.2. Ĉӏa hình gò ÿӗi ............................................................................................. 10<br /> 2.3. Ĉӏa hình ÿӗng bҵng và ÿӗng bҵng ven biӇn................................................... 10<br /> II. ĈҺC ĈIӆM ĈӎA CHҨT KIӂN TҤO, ĈӎA CHҨT CÔNG TRÌNH, ĈӎA CHҨT THUӸ VĂN,<br /> THӘ NHѬӤNG ................................................................................................................................ 10<br /> <br /> 3.1. Ĉһc ÿiӇm chung ............................................................................................ 11<br /> 3.2. Ĉӏa chҩt công trình ....................................................................................... 11<br /> 3.3. Ĉӏa tҫng lѭu vӵc sông Mã .............................................................................. 11<br /> 3.4. Ĉӏa chҩt thuӹ văn ........................................................................................... 24<br /> 3.5. Ĉӏa chҩt khoáng sҧn ...................................................................................... 24<br /> 3.6. Thә nhѭӥng. ................................................................................................. 24<br /> IV. ĈҺC ĈIӆM SÔNG NGÒI, LÒNG DҮN................................................................................. 25<br /> <br /> 4.1. Hình thái lѭӟi sông ....................................................................................... 25<br /> 4.2. Dòng chính sông Mã..................................................................................... 25<br /> CHѬѪNG II. ĈҺC ĈIӆM KHÍ TѬӦNG THUӸ VĂN. ........................................ 29<br /> I. MҤNG LѬӞI QUAN TRҲC TRÊN LѬU VӴC. ...................................................................... 29<br /> <br /> 1.1. Mҥng lѭӟi quan trҳc khí tѭӧng, khí hұu ......................................................... 29<br /> 1.2. Các trҥm ÿo thuӹ văn .................................................................................... 30<br /> II. ĈҺC ĈIӆM KHÍ HҰU, KHÍ TѬӦNG. ..................................................................................... 32<br /> <br /> 2.1. Ĉһc ÿiӇm thӡi tiӃt, khí hұu ............................................................................ 32<br /> 2.2. Ĉһc ÿiӇm mѭa .............................................................................................. 32<br /> 2.3. Gió, bão ........................................................................................................ 36<br /> 2.4. NhiӋt ÿӝ ........................................................................................................ 37<br /> 2.5. Ĉӝ ҭm không khí .......................................................................................... 38<br /> <br /> <br /> QUY HOҤCH SѬ DӨNG TӘNG HӦP & BҦO Vӊ NGUӖN NѬӞC LV SÔNG MÃ<br /> <br /> BÁO CÁO TӘNG HӦP<br /> <br /> 2.6. Bӕc hѫi .......................................................................................................... 38<br /> 2.7 Ĉӝ ҭm tѭѫng ÿӕi............................................................................................. 39<br /> III. ĈҺC ĈIӆM THUӸ VĂN. .......................................................................................................... 39<br /> <br /> 3.1.Dòng chҧy năm............................................................................................... 40<br /> 3.2 Dòng chҧy lNJ .................................................................................................. 44<br /> 3.3 Dòng chҧy kiӋt .............................................................................................. 47<br /> 3.4. Dòng chҧy bùn cát ........................................................................................ 48<br /> 3.5 Thuӹ triӅu và xâm nhұp mһn .......................................................................... 49<br /> PHҪN II. KINH Tӂ XÃ HӜI TRÊN LѬU VӴC SÔNG MÃ. .............................. 50<br /> CHѬѪNG III. ĈҺC ĈIӆM XÃ HӜI TRÊN LѬU VӴC, ...................................... 50<br /> I. DÂN SӔ. ........................................................................................................................................ 50<br /> II. TӘ CHӬC XÃ HӜI TRÊN LѬU VӴC. ..................................................................................... 50<br /> III. ĈӠI SӔNG VĂN HOÁ XÃ HӜI TRÊN LѬU VӴC. .............................................................. 50<br /> <br /> CHѬѪNG IV. HIӊN TRҤNG CÁC NGÀNH KINH Tӂ TRÊN LѬU VӴC. ...... 52<br /> I. CѪ CҨU KINH Tӂ TRÊN LѬU VӴC. ....................................................................................... 52<br /> II. HIӊN TRҤNG CÁC NGÀNH KINH Tӂ TRÊN LѬU VӴC SÔNG MÃ. .............................. 52<br /> <br /> 2.1. HiӋn trҥng kinh tӃ nông nghiӋp ...................................................................... 52<br /> 2.2 . Thuӹ, hҧi sҧn ................................................................................................ 55<br /> 2.3 . Lâm nghiӋp................................................................................................... 55<br /> 2.4. Công nghiӋp ................................................................................................. 56<br /> 2.5. Các ngành giao thông vұn tҧi, y tӃ, giáo dөc và du lӏch .................................. 56<br /> CHѬѪNG V. HIӊN TRҤNG SӰ DӨNG VÀ BҦO Vӊ NGUӖN NѬӞC SÔNG<br /> MÃ. ........................................................................................................................... 58<br /> I. CÁC GIAI ĈOҤN NGHIÊN CӬU VÀ PHÁT TRIӆN THUӸ LӦI TRÊN LѬU VӴC SÔNG<br /> MÃ. .................................................................................................................................................... 58<br /> <br /> 1.1. Giai ÿoҥn trѭӟc năm 1945 ............................................................................. 58<br /> 1.2. Giai ÿoҥn tӯ 1945-1975 ................................................................................. 58<br /> 1.3. Giai ÿoҥn 1975-2000: .................................................................................... 59<br /> 1.4 . Giai ÿoҥn 2001-2005: ................................................................................... 59<br /> II. HIӊN TRҤNG SӰ DӨNG NGUӖN NѬӞC TRÊN LѬU VӴC SÔNG MÃ. ........................ 60<br /> <br /> 2.1. Sӱ dөng nguӗn nѭӟc cho giao thông thuӹ ...................................................... 60<br /> 2.2. Sӱ dөng nguӗn nѭӟc phát ÿiӋn...................................................................... 61<br /> 2.3. Sӱ dөng nѭӟc cho dân sinh và công nghiӋp tұp trung. ................................... 61<br /> 2.4. Sӱ dөng nѭӟc cho nông nghiӋp. ..................................................................... 61<br /> 2.5. HiӋn trҥng tiêu thoát nѭӟc và chӕng lNJ trên lѭu vӵc. ...................................... 65<br /> <br /> <br /> <br /> QUY HOҤCH SѬ DӨNG TӘNG HӦP & BҦO Vӊ NGUӖN NѬӞC LV SÔNG MÃ<br /> <br /> BÁO CÁO TӘNG HӦP<br /> <br /> CHѬѪNG VI. ĈӎNH HѬӞNG PHÁT TRIӆN KINH Tӂ TRÊN LѬU VӴC<br /> SÔNG MÃ ................................................................................................................ 69<br /> I. NHӲNG CHӌ TIÊU CѪ BҦN TRONG ĈҭNH HѬӞNG PHÁT TRIӆN KINH Tӂ LѬU VӴC.<br /> ............................................................................................................................................................ 69<br /> <br /> 1.1. ChӍ tiêu vӅ dân sӕ .......................................................................................... 69<br /> 1.2. ChӍ tiêu kinh tӃ cѫ bҧn ................................................................................... 69<br /> II. ĈҭNH HѬӞNG PHÁT TRIӆN NÔNG NGHIӊP. .................................................................... 71<br /> <br /> 2.1. ChӍ tiêu lѭѫng thӵc và sҧn lѭӧng nông nghiӋp trên lѭu vӵc ........................... 71<br /> 2.2. DiӋn tích sҧn xuҩt nông nghiӋp ...................................................................... 71<br /> III. ĈҭNH HѬӞNG PHÁT TRIӆN CÔNG NGHIӊP. ................................................................... 74<br /> IV. ĈҭNH HѬӞNG KINH Tӂ LÂM NGHIӊP. .............................................................................. 75<br /> V. THUӸ SҦN. ................................................................................................................................. 75<br /> VI. ĈҭNH HѬӞNG PHÁT TRIӆN CѪ SӢ HҤ TҪNG NÔNG THÔN. ...................................... 75<br /> <br /> PHҪN III CÁC PHѬѪNG ÁN QUY HOҤCH BӘ SUNG TӘNG HӦP NGUӖN<br /> NѬӞC SÔNG MÃ. ................................................................................................... 76<br /> CHѬѪNG VII. CÂN BҴNG NѬӞC ...................................................................... 76<br /> I. TÀI LIӊU TÍNH TOÁN. .............................................................................................................. 76<br /> <br /> 1.1. Tҫn suҩt cҩp nѭӟc tѭӟi................................................................................... 76<br /> 1.2. Dòng chҧy ÿӃn theo tҫn suҩt P = 75% (Bҧng 7-1) .......................................... 76<br /> 1.3. HӋ sӕ sӱ dөng kênh mѭѫng ........................................................................... 76<br /> 1.4. Nhu cҫu cҩp nѭӟc cho dân sinh...................................................................... 76<br /> 1.5. Nhu cҫu nѭӟc cҩp cho công nghiӋp................................................................ 76<br /> 1.6. Nhu cҫu cҩp nѭӟc ngӑt theo nuôi trӗng thuӹ sҧn mһnѭӟc, lӧ thông qua tính<br /> toán theo quy trình nuôi tôm và lҩy trung bình 27000m3/ha nuôi trӗng. ................ 76<br /> 1.7. Nhu cҫu nѭӟc cho nông nghiӋp...................................................................... 78<br /> 1.8. Nhu cҫu nѭӟc cho sinh hoҥt ........................................................................... 83<br /> 1.9. Nhu cҫu nѭӟc cho thuӹ sҧn trong vùng nghiên cӭu ........................................ 86<br /> 1.10. Nhu cҫu nѭӟc cho công nghiӋp trong vùng nghiên cӭu ................................ 88<br /> 1.11. Nhu cҫu nѭӟc cho duy trì dòng chҧy môi trѭӡng hҥ lѭu trong vùng nghiên<br /> cӭu ....................................................................................................................... 89<br /> II. TÍNH TOÁN CÂN BҴNG NѬӞC ............................................................................................. 90<br /> <br /> 2.1. Phѭѫng pháp tính toán cân bҵng nѭӟc .......................................................... 90<br /> 2.2. Cân bҵng sѫ bӝ, ÿánh giá khҧ năng nguӗn cҩp nѭӟc tӵ nhiên ........................ 91<br /> CHѬѪNG VIII PHѬѪNG ÁN TѬӞI VÀ CҨP NѬӞC. ....................................... 94<br /> I. PHѬѪNG ÁN CҨP NѬӞC CHO KHU CÔNG NGHIӊP VÀ ĈÔ THҭ. ................................. 94<br /> <br /> 1.1 Các ÿiӇm cҫn có công trình cҩp nѭӟc tұp trung ............................................... 94<br /> <br /> <br /> QUY HOҤCH SѬ DӨNG TӘNG HӦP & BҦO Vӊ NGUӖN NѬӞC LV SÔNG MÃ<br /> <br /> BÁO CÁO TӘNG HӦP<br /> <br /> 1.2. Phѭѫng án cҩp nѭӟc cho công nghiӋp và thành phӕ tұp trung ........................ 95<br /> 1.2.2.Cân bҵng nѭӟc các phѭѫng án cҩp nguӗn. ................................................... 98<br /> 1.2.3. Luұn chӭng chӑn phѭong án nguӗn nѭӟc cҩp cho công nghiӋp ÿô thӏ mӟi<br /> Nghi Sѫn – Tƭnh Gia – Thanh Hoá. .................................................................... 104<br /> 2.1 Vùng Nam sông Chu .................................................................................... 109<br /> 2.2. Vùng Bҳc sông Mã. ..................................................................................... 118<br /> 2.3. Vùng sông Bѭӣi (Vùng IV). ........................................................................ 123<br /> 2.4. Vùng Nam sông Mã Bҳc sông Chu. ............................................................. 138<br /> 2.5. Vùng miӅn núi Thanh Hoá. .......................................................................... 138<br /> CHѬѪNG IX. PHѬѪNG ÁN QUY HOҤCH TIÊU LѬU VӴC SÔNG MÃ. ....... 163<br /> I. TIÊU CHUҬN TIÊU, THӠI GIAN TIÊU. ................................................................................ 163<br /> <br /> 1.1. Tiêu chuҭn tiêu: ........................................................................................... 163<br /> 1.2. Thӡi gian chӑn ÿӇ thiӃt kӃ tiêu. .................................................................... 163<br /> II. PHÂN VÙNG TIÊU. ................................................................................................................. 163<br /> <br /> 2.1. Nguyên tҳc phân vùng tiêu. ......................................................................... 163<br /> 2.2 Phân vùng tiêu trên lѭu vӵc sông Mã. ........................................................... 164<br /> III. PHѬѪNG ÁN TIÊU. ................................................................................................................ 165<br /> <br /> 3.1. Phѭѫng án tiêu cho vùng miӅn núi, ÿӗi. ....................................................... 165<br /> 3.2. Phѭѫng án tiêu thoát cho vùng ÿӗng bҵng. .................................................. 166<br /> 3.3. Khu tiêu Hұu Lӝc. ....................................................................................... 172<br /> 3.4. Khu tiêu Nam Hoҵng Hóa............................................................................ 173<br /> 3.5. Khu tiêu Nam sông Chu............................................................................... 173<br /> 3.5.2. Khu tiêu sông Ĉѫ. ..................................................................................... 175<br /> 3.6. Vùng tiêu Nam sông Mã - Bҳc sông Chu. .................................................... 179<br /> 3.7. KӃt luұn phҫn tiêu. ....................................................................................... 179<br /> CHѬѪNG X. QUY HOҤCH PHÒNG CHӔNG Llj. .......................................... 181<br /> I. CHӌ TIÊU CHӔNG Llj CHO LѬU VӴC SÔNG MÃ ............................................................. 181<br /> <br /> 1.1. Ĉӕi vӟi chӕng bão ....................................................................................... 181<br /> 1.2. Ĉӕi vӟi lNJ .................................................................................................... 181<br /> II. CÁC GIҦI PHÁP CHӔNG Llj, BÃO TRÊN LѬU VӴC SÔNG MÃ. ................................. 182<br /> A. GIҦI PHÁP KHÔNG CÔNG TRÌNH. ..................................................................................... 183<br /> <br /> 2.1. Giҧi pháp vӅ tә chӭc xã hӝi. ........................................................................ 183<br /> 2.2. Các công trình hӛ trӧ chӕng bão, lөt. ........................................................... 184<br /> B. CÁC GIҦI PHÁP CÔNG TRÌNH THAM GIA CHӔNG Llj................................................. 188<br /> <br /> 2.3. ChӍ tiêu chӕng lNJ cho vùng lѭu vӵc sông Mã. .............................................. 188<br /> 2.4. C ác giҧi pháp chӕng lNJ trên dòng chính, dòng nhánh sông Mã. ................... 189<br /> <br /> <br /> QUY HOҤCH SѬ DӨNG TӘNG HӦP & BҦO Vӊ NGUӖN NѬӞC LV SÔNG MÃ<br /> <br /> BÁO CÁO TӘNG HӦP<br /> <br /> CHѬѪNG XI. KHAI THÁC DÒNG CHÍNH, DÒNG NHÁNH SÔNG MÃ. .... 202<br /> I. NHIӊM VӨ ĈҺT RA CHO DÒNG CHÍNH, DÒNG NHÁNH SÔNG MÃ. ......................... 202<br /> <br /> 1.1. NhiӋm vө tѭӟi và cҩp nѭӟc. ......................................................................... 202<br /> 1.2. NhiӋm vө chӕng lNJ. ..................................................................................... 202<br /> 1.3. NhiӋm vө khai thác phát triӇn thuӹ ÿiӋn....................................................... 202<br /> 1.4. Các nhiӋm vө kӃt hӧp. ................................................................................. 202<br /> II. CÁC TUYӂN CÓ KHҦ NĂNG KHAI THÁC XÂY DӴNG CÔNG TRÌNH LӦI DӨNG<br /> TӘNG HӦP VÀ CÔNG TRÌNH PHÁT TRIӆN KINH Tӂ CHUYÊN NGÀNH. ..................... 203<br /> <br /> 2.1. Trên dòng chính sông Chu. .......................................................................... 203<br /> 2.2. Trên dòng chính sông Mã. ........................................................................... 203<br /> III. SѪ ĈӖ KHAI THÁC TRÊN SÔNG CHU. ............................................................................. 203<br /> IV. SѪ ĈӖ KHAI THÁC DÒNG CHÍNH SÔNG MÃ. ............................................................... 205<br /> <br /> 4.1. Sѫ ÿӗ sông Mã khai thác 5 bұc. ................................................................... 205<br /> 4.2. Sѫ ÿӗ khai thác 4 bұc. .................................................................................. 207<br /> 4.3. So sánh chӑn sѫ ÿӗ khai thác trên sông Mã. ................................................. 207<br /> V. TӘNG HӦP CHӐN SѪ ĈӖ KHAI THÁC DÒNG CHÍNH, DÒNG NHÁNH LӞN SÔNG<br /> MÃ. .................................................................................................................................................. 208<br /> VI. KHAI THÁC DÒNG NHÁNH NHӒ...................................................................................... 209<br /> VII. TÁC DӨNG CӪA SѪ ĈӖ KHAI THÁC DÒNG CHÍNH, DÒNG NHÁNH SÔNG MÃ TӞI<br /> HҤ LѬU. ......................................................................................................................................... 210<br /> <br /> 7.1. Tác dөng giҧm lNJ hҥ du. .............................................................................. 210<br /> 7.2. Tác dөng cӫa sѫ ÿӗ khai thác dòng chính sông Mã tӟi hҥ du trong mùa kiӋt.212<br /> VIII. TӘNG HӦP KINH PHÍ XÂY DӴNG TRÊN DÒNG CHÍNH. ......................................... 213<br /> <br /> CHѬѪNG XII. TӘNG HӦP KINH PHÍ PHÂN TÍCH VӔN VÀ BѬӞC ĈI. ... 214<br /> I. TӘNG HӦP KINH PHÍ CҪN Ĉӆ XÂY DӴNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN LѬU VӴC<br /> SÔNG MÃ. ...................................................................................................................................... 214<br /> II. PHÂN TÍCH NGUӖN VӔN ĈҪU TѬ CÁC NGÀNH KINH Tӂ HѬӢNG LӦI TRÊN LѬU<br /> VӴC. ................................................................................................................................................ 214<br /> III. DӴ KIӂN TIӂN ĈӜ XÂY DӴNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN LѬU VӴC SÔNG MÃ. . 215<br /> <br /> 3.1 Quan ÿiӇm chӑn công trình xây dӵng ӣ giai ÿoҥn ÿҫu................................... 216<br /> 3.2. Các công trình ÿӅ nghӏ xây dӵng trong giai ÿoҥn 2006 – 2010. .................... 216<br /> 3.3. Nhӳng công trình ÿӅ nghӏ trong giai ÿoҥn 2010 – 2020. .............................. 218<br /> CHѬѪNG XIII. TÁC ĈӜNG MÔI TRѬӠNG VÀ KHUNG TӘ CHӬC LѬU<br /> VӴC ........................................................................................................................ 219<br /> A - VҨN Ĉӄ MÔI TRѬӠNG VÀ ĈÁNH GIÁ TÁC ĈӜNG MÔI TRѬӠNG ......................... 219<br /> I. HIӊN TRҤNG MÔI TRѬӠNG VÙNG SÔNG MÃ ................................................................ 219<br /> <br /> 1.1. Môi trѭӡng xã hӝi ........................................................................................ 219<br /> <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2