Quỹ lương của KCS - bài giảng

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
6
download

Quỹ lương của KCS - bài giảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quỹ lương của kcs - bài giảng', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỹ lương của KCS - bài giảng

  1. QUYÕ LÖÔNG CUÛA KCS, BAÛO TRÌ, KTCN 1. KCS baèng 13.5, baûo trì baèng 3.6, KTCN baèng 7.26 % quyõ löông xöôûng may. 2. Löông cuûa KCS: • Toång quyõ löông KCS = 13.5 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông KCS ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa KCS vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho coâng nhaân KCS. • Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. • Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. • Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. • Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 13.5 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng KCS quy ñoåi. • Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. quy_luong_cua_kcs_-_bai_giang.doc - Page 1 of 1 - 13/10/09 - 12:47 PM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản