Quy trình Giải quyết hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
29
lượt xem
1
download

Quy trình Giải quyết hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình này quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự, nội dung thực hiện giải quyết các hồ sơ về cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực Thể dục thể thao, như: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Billiards và Snooker, Võ cổ truyền, Vovinam, Quần vợt, Thể dục thẩm mỹ, Bóng đá, Cầu lông, Patin, Karatedo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình Giải quyết hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao

QT.01-TDTT ------Lần ban hành: 02----- Ngày hiệu lực: 01/02/2016 ------- Trang 1/18<br /> <br /> UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VỀ LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO<br /> (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-SVHTTDL ngày 01 tháng 02<br /> năm 2016 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam)<br /> I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:<br /> Quy trình này quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự, nội dung thực<br /> hiện giải quyết các hồ sơ về cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực Thể dục thể thao,<br /> bao gồm:<br /> 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Billiards và<br /> Snooker;<br /> 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Võ cổ truyền;<br /> 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Vovinam;<br /> 4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Quần vợt;<br /> 5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể dục thẩm<br /> mỹ;<br /> 6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Bóng đá;<br /> 7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Cầu lông;<br /> 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Patin;<br /> 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Karatedo.<br /> II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN:<br /> 1. Định nghĩa, từ viết tắt:<br /> - TDTT: Thể dục thể thao.<br /> - Các thuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sử dụng theo Tiêu chuẩn<br /> ISO 9000.<br /> 2. Tài liệu viện dẫn:<br /> - Quy trình kiểm soát hồ sơ;<br /> - Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp;<br /> - Quy trình quản lý Tổ một cửa;<br /> - Luật TDTT số 77/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006;<br /> - Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định<br /> chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT;<br /> - Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể<br /> thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày<br /> 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục,<br /> thể thao;<br /> - Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi bổ sung một<br /> số quy định của Thông tư số 05/2007/ TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban<br /> QT.01-TDTT ------Lần ban hành: 02----- Ngày hiệu lực: 01/02/2016 ------- Trang 2/18<br /> <br /> Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 121/2007/NĐCP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật<br /> Thể dục, thể thao;<br /> - Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc quy điều kiện hoạt của cơ sở thể thao tổ chức hoạt<br /> động Billiards và Snooker;<br /> - Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2011 Quy định về điều<br /> kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và<br /> Vovinam.<br /> - Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011 về việc quy định<br /> điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt;<br /> - Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011 về việc quy định<br /> điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ;<br /> - Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ<br /> chức hoạt động Bóng đá;<br /> - Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ<br /> chức hoạt động Cầu lông;<br /> - Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ<br /> chức hoạt động Patin;<br /> - Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ<br /> chức hoạt động Karatedo;<br /> - Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2013 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung<br /> trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch;<br /> - Quyết định số 2854/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2014 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung<br /> trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch;<br /> - Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ Văn hóa,<br /> Thể thao và Du lịch về việc ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong<br /> lĩnh vực thể dục, thể thao.<br /> III. NỘI DUNG:<br /> * Sơ đồ khái quát trình tự giải quyết hồ sơ:<br /> <br /> QT.01-TDTT ------Lần ban hành: 02----- Ngày hiệu lực: 01/02/2016 ------- Trang 3/18<br /> <br /> Trách nhiệm<br /> Bộ phận tiếp nhận và trả<br /> kết quả thuộc Văn phòng<br /> Sở<br /> <br /> Trình tự công việc<br /> Tiếp nhận và<br /> chuyển hồ sơ<br /> <br /> Biểu mẫu<br /> Quy trình Quản lý<br /> Bộ phận tiếp nhận hồ<br /> sơ và trả kết quả:<br /> <br /> Cán bộ chuyên môn của<br /> Phòng Nghiệp vụ TDTT<br /> Nhận hồ sơ<br /> Cán bộ chuyên môn của<br /> Phòng Nghiệp vụ TDTT<br /> Kiểm tra<br /> Cán bộ chuyên môn của<br /> Phòng Nghiệp vụ TDTT<br /> Xử lý hồ sơ<br /> Lãnh đạo Phòng Nghiệp<br /> vụ TDTT<br /> Lãnh đạo Sở<br /> Cán bộ chuyên môn của<br /> Phòng Nghiệp vụ TDTT<br /> Bộ phận tiếp nhận và trả<br /> kết quả<br /> <br /> Phê duyệt<br /> <br /> Chuyển kết quả<br /> <br /> Quy trình quản lý Bộ<br /> phận tiếp nhận hồ sơ<br /> và trả kết quả:<br /> <br /> Trả kết quả<br /> cho công dân<br /> 1. Nhận và kiểm tra hồ sơ:<br /> - Cán bộ chuyên môn của Phòng Nghiệp vụ TDTT có trách nhiệm tiếp<br /> nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả<br /> hồ sơ thuộc Văn phòng chuyển đến.<br /> - Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm ký nhận vào Biên nhận hồ sơ do Bộ<br /> phận tiếp nhận chuyển đến.<br /> Hồ sơ bao gồm:<br /> 1.1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Billiards<br /> và Snooker:<br /> - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động<br /> Billiards và Snooker của tổ chức, cá nhân có xác nhận của Phòng Văn hóa và<br /> Thông tin huyện, thành phố;<br /> QT.01-TDTT ------Lần ban hành: 02----- Ngày hiệu lực: 01/02/2016 ------- Trang 4/18<br /> <br /> - Bảng tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động về:<br /> Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động (danh<br /> sách trích ngang kèm theo); cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt<br /> động thể thao (có bảng kê khai kèm theo) và phải có xác nhận của Phòng Văn<br /> hóa và Thông tin huyện, thành phố;<br /> - Bảng nội quy quy định chế độ sinh hoạt tập luyện;<br /> - Văn bằng, chứng chỉ của huấn luyện viên, hướng dẫn viên TDTT chuyên<br /> ngành, nhân viên y tế (bản sao văn bằng chứng chỉ có công chứng);<br /> - Hợp đồng lao động của chủ cơ sở đối với huấn luyện viên, hướng dẫn<br /> viên, nhân viên...;<br /> - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng địa điểm giảng dạy<br /> và sở hữu tài sản có chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cơ sở thể thao<br /> ngoài công lập hoạt động (bản sao có công chứng);<br /> - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép<br /> thành lập cơ sở hoạt động TDTT (bản sao có công chứng).<br /> 1.2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Võ cổ<br /> truyền:<br /> - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Võ<br /> cổ truyền của tổ chức, cá nhân có xác nhận của Phòng Văn hóa và Thông tin<br /> huyện, thành phố;<br /> - Bảng tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động về:<br /> Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động (danh<br /> sách trích ngang kèm theo); cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt<br /> động thể thao (có bảng kê khai kèm theo) và phải có xác nhận của Phòng Văn<br /> hóa và Thông tin huyện, thành phố;<br /> - Sổ theo dõi võ sinh tham gia ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở;<br /> - Chương trình, giáo án huấn luyện cụ thể đối với môn võ;<br /> - Bảng nội quy quy định chế độ sinh hoạt tập luyện;<br /> - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng địa điểm giảng dạy<br /> và sở hữu tài sản có chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cơ sở thể thao<br /> ngoài công lập hoạt động (bản sao có công chứng);<br /> - Văn bằng, chứng chỉ của huấn luyện viên, hướng dẫn viên TDTT chuyên<br /> ngành, nhân viên y tế (bản sao văn bằng chứng chỉ có công chứng);<br /> - Hợp đồng lao động của chủ cơ sở đối với huấn luyện viên, hướng dẫn<br /> viên, nhân viên...<br /> 1.3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động<br /> Vovinam:<br /> <br /> QT.01-TDTT ------Lần ban hành: 02----- Ngày hiệu lực: 01/02/2016 ------- Trang 5/18<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản