Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
281
lượt xem
107
download

Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng đối với hoạt động tham gia xây dựng kế hoạch.Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY TRÌNH THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB Mã số: QLXDCT/QT-04-01 Ban hành lần 1 ngày 29/9/2008 Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Họ tên Lâm Thanh Hà Nguyễn Văn Truyền Hoàng Tuấn Q.Trưởng phòng Chức danh Chuyên viên Phó Cục trưởng Kế hoạch -Tổng hợp Chữ ký 1/5
  2. Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01 TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần Ngày ban ban Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi hành hành Lần ban hành 1 2/5
  3. Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01 QUY TRÌNH THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 1. Mục đích Quy trình này thống nhất trình tự, trách nhiệm trong hoạt động tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng đối với hoạt động tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các công trình vốn ngân sách Bộ đầu tư do Cục quản lý. 3. Tài liệu viện dẫn - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục QLXDCT; của các phòng ban trong Cục QLXDCT và các chủ đầu tư có liên quan. 4. Thuật ngữ, định nghĩa, viết tắt: - XDCB: Xây dựng cơ bản - Cục QLXDCT: Cục Quản lý xây dựng công trình. - KHTH: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4. Nội dung quy trình: (xem trang sau) Lần ban hành 1 3/5
  4. Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01 Trách nhiệm thực Tài liệu, mẫu biểu Trình tự công việc hiện liên quan Ra thông báo cho các phòng lập kế hoạch cho năm tiếp theo tại cuộc Thông báo về việc KHTH họp giao ban. lập kế hoạch; Văn bản hướng Ra văn bản hướng dẫn làm báo cáo, dẫn; KHTH kế hoạch và gửi đến các phòng ban Hướng dẫn xây và các chủ đầu tư có liên quan dựng kế hoạch năm. Văn bản hướng Lập báo cáo, kế hoạch theo văn bản dẫn; Các bộ phận hướng dẫn và thông báo Thông báo về lập báo cáo và kế hoạch. Thu thập và tổng hợp báo cáo, kế hoạch từ các bộ phận. Trường hợp, các bộ phận nộp muộn KHTH quá thời gian quy định, bộ phận KHTH sẽ thu thập dữ liệu và tổng hợp. KHTH Tổ chức họp các phòng ban lấy ý kiến góp ý và chỉnh sửa Biên bản cuộc họp Các bộ phận A B Bản tổng hợp kế Ban lãnh đạo Xem xét, duyệt hoạch; Biên bản cuộc họp Bản tổng hợp kế Bộ Xem xét, duyệt hoạch Kế hoạch được Triển khai thực hiện duyệt Các bộ phận Hàng tháng yêu cầu các phòng ban, Báo cáo thực hiện các chủ đầu tư báo cáo tình hình kế hoạch; KHTH Tổng hợp thực hiện thực hiện theo kế hoạch. Các phòng ban kế hoạch Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch trình lãnh đạo xem xét Ban lãnh đạo Xem xét, duyệt Bản kế hoạch điều KHTH Điều chỉnh lại kế hoạch chỉnh Lần ban hành 1 4/5
  5. Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01 6. Hồ sơ: STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Cách lưu 1 Thông báo về việc KHTH Bản chính lập báo cáo và kế Các bộ phận Tùy theo tính Bản photo hoạch chất của dự án (lưu theo 2 Văn bản hướng dẫn quy định hiện lập báo cáo, kế hành) hoạch 3 Bản tổng hợp kế KHTH hoạch 4 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 7. Phụ lục Lần ban hành 1 5/5
Đồng bộ tài khoản