Quyết định số 128/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 128/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2004/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 128/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM Y T QU N BÌNH TÂN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 130/2003/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c thành l p các qu n Bình Tân, Tân Phú và các phư ng tr c thu c ; i u ch nh a gi i hành chính phư ng thu c qu n Tân Bình ; thành l p xã, th tr n thu c các huy n Bình Chánh, C n Gi và Hóc Môn, thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph v vi c t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y ban nhân dân qu n-huy n, th xã, thành ph thu c t nh ; Theo Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh v h th ng t ch c y t a phương ; Căn c Quy t nh s 91/2002/Q -UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v s p x p t ch c b máy các phòng chuyên môn và ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân qu n-huy n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân lâm th i qu n Bình Tân t i Công văn s 37/UB ngày 15 tháng 01 năm 2004, c a Giám c S Y t thành ph t i Công văn s 1451/SYT-TCCB ngày 19 tháng 4 năm 2004 và Giám c S N i v thành ph t i T trình s 126/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH i u 1. Nay cho phép thành l p Trung tâm Y t qu n Bình Tân tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Tân. Trung tâm Y t qu n Bình Tân là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. Trung tâm Y t qu n Bình Tân ch u s hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t thành ph . i u 2. Trung tâm Y t qu n Bình Tân th c hi n ch c năng, nhi m v và t ch c ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a
  2. Chính ph và Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Y t và Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ). i u 3. Trung tâm Y t qu n Bình Tân do m t Giám c ph trách và có t m t n hai Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân quy t nh b nhi m Giám c (sau khi có Văn b n th a thu n c a Giám c S Y t ) và Phó Giám c Trung tâm Y t qu n Bình Tân, trên cơ s m b o tiêu chuNn ch c danh, chuyên môn nghi p v theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân và Giám c Trung tâm Y t qu n Bình Tân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph - Ban TTVH/TU, Ban DV/TU - Ban VHXH-H ND TP - UBMTTQVN TP - Các oàn th thành ph - S N i v TP (2b) - VPH -UB : PVP/VX - T VX Nguy n Thành Tài - Lưu (VX/P)
Đồng bộ tài khoản