Quyết Định Số: 14/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 14/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT THU TIỀN ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI 5 XÃ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 14/2010/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH HÀ NAM NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2010/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 03 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT THU TIỀN ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI 5 XÃ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 210/CV-STC ngày 26 tháng 5 năm 2010 về sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại 5 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh (tại văn bản số 731/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền đấu giá đất tại 5 xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới được Thường trực HĐND tỉnh nhất trí). QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho 05 xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới như sau: - Theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh điều tiết ngân sách xã 40%, ngân sách huyện 40% và ngân sách tỉnh 20%.
  2. - Nay điều chỉnh điều tiết để lại 100% tiền đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới cho 5 xã điểm (Đọi Sơn, Thi Sơn, Tiêu Động, Nhân Bình, Thanh Thuỷ). - Giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 05 xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Trần Xuân Lộc
Đồng bộ tài khoản