Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 156/2004/QĐ-UB về cho phép chuyển đổi Bệnh viện miễn phí Cần Giờ thành Bệnh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 156/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP CHUY N I B NH VI N MI N PHÍ C N GI THÀNH B NH VI N C N GI TR C THU C TRUNG TÂM Y T HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n C n Gi t i T trình s 365/CV-UB ngày 13 tháng 5 năm 2004, c a S Y t t i Công văn s 2428/SYT-TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2002 và Giám c S N i v t i T trình s 161/TTr-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay cho phép chuy n B nh vi n mi n phí C n Gi thành B nh vi n C n Gi tr c thu c Trung tâm Y t huy n C n Gi . B nh vi n C n Gi là ơn v s nghi p y t có thu, có tư cách pháp nhân có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. B nh vi n C n Gi có nhi m v : 1. T ch c khám và i u tr cho b nh nhân (k c n i và ngo i trú) mi n phí và có thu phí; 2. Tuyên truy n v sinh phòng b nh, tích c c tham gia chương trình săn sóc s c kh e ban u; 3. ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn cho cán b y t c a B nh vi n; 4. Nghiên c u, ph bi n ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào các v n có liên quan n công tác khám và i u tr b nh. Không ng ng nâng cao ch t lư ng công tác chuyên môn nh m ph c v t t cho nhân dân. 5. Qu n lý, s d ng t t tài s n, lao ng, kinh phí c a B nh vi n theo úng ch , chính sách quy nh c a Nhà nư c.
  2. i u 3. B nh vi n C n Gi có m t Giám c i u hành có t 1 n 2 Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi b nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm Y t huy n và Trư ng phòng T ch c chính quy n huy n C n Gi . i u 4. Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi có trách nhi m ch o vi c s p x p t ch c b máy, b trí nhân s xây d ng và ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n C n Gi sau khi trao i ý ki n v i Giám c S Y t thành ph ; quy nh i tư ng khám ch a b nh mi n phí và i tư ng có thu phí c a B nh vi n C n Gi phù h p v i quy nh c a Nhà nư c và Ngh quy t c a H i ng nhân dân huy n C n Gi . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 155/Q -UB-VX ngày 14 tháng 01 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n B nh vi n Duyên H i thành B nh vi n mi n phí C n Gi . i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi , Giám c Trung tâm Y t huy n C n Gi và Giám c B nh vi n C n Gi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 6 - TT.TU, TT H ND/TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND thành ph PHÓ CH TNCH - Công an TP (PC.13) - S N i v (3b) - S K ho ch và u tư - Kho b c Nhà nư c - VPH -UB : PVP/VX - T VX - Lưu (VX-Nh) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản