Quyết định số 238/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 238/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 238/2004/QĐ-UB về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 238/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 238/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C T CH C TH C HI N B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 31/2003/Q -UB NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2003 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH VÀ D ÁN CÓ 100% V N U TƯ NƯ C NGOÀI TRI N KHAI TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh inh s 22/1998/N - CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Tài chính thành ph t i Công văn s 6158/TC-BVG ngày 21 tháng 9 năm 2004 và Giám c S Tư pháp thành ph t i Công văn s 3219/STP.VB ngày 30 tháng 9 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh t m th i v trình t , th t c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và d án có 100% v n u tư nư c ngoài tri n khai trên a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph (g i t t là Q 31) như sau : 1. Kho n 4, i u 1 Quy t nh 31 ư c s a i như sau : “4. Trư c khi thu h i t, ch m nh t là chín mươi ngày i v i t nông nghi p và m t trăm tám mươi ngày i v i t phi nông nghi p, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ph i thông báo cho ngư i b thu h i t bi t lý do thu h i, th i gian và k
  2. ho ch di chuy n, phương án t ng th v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư.” 2. Kho n 2, i u 3 Quy t nh 31 o n “ch u tư d án” ư c b sung như sau : “ i di n ch d án (tr các d án có 100% v n u tư nư c ngoài thì không c i di n ch d án làm thành viên c a H i ng b i thư ng c a d án). 3. i u 4 Quy t nh 31 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 4. H i ng thNm nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng thành ph (g i t t là H i ng thNm nh b i thư ng thành ph ) và T thNm nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n, huy n (g i t t là T thNm nh b i thư ng) : 1. H i ng thNm nh b i thư ng thành ph ( ư c thành l p theo Quy t nh s 6423/Q -UB-QL T ngày 26 tháng 10 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) có trách nhi m t ch c thNm nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư i v i các d án c th theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . Th i h n thNm nh không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ c a phương án b i thư ng c a d án. Tùy c i m, tính ch t c a d án, Ch t ch H i ng ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh m t s thành viên khác cho phù h p. H i ng thNm nh b i thư ng thành ph có trách nhi m xây d ng, hoàn ch nh “M u” phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t làm cơ s cho H i ng b i thư ng c a d án và các ch d án l p phương án th ng nh t khi th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư. 2. T thNm nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n, huy n (g i t t là T thNm nh b i thư ng). y ban nhân dân qu n, huy n thành l p T thNm nh b i thư ng do Trư ng phòng Tài chính-K ho ch qu n, huy n làm T trư ng thNm nh các d án ư c phân c p cho y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t phương án b i thư ng. T thNm nh c a qu n, huy n ư c hư ng chi phí thNm nh như H i ng thNm nh b i thư ng thành ph . Th i h n thNm nh không quá 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ c a phương án b i thư ng c a d án.” 4. i u 7 Quy t nh 31 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 7. ThNm nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư : 1. y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t t t c các phương án giá và phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư i v i các d án u tư trên a bàn qu n, huy n, k c các d án có 100% v n u tư nư c ngoài, sau khi
  3. phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án ã ư c T thNm nh b i thư ng qu n-huy n thNm nh theo trình t quy nh (ngo i tr các phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh theo quy nh). Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c thì Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n trao i v i các s , ngành ch c năng thành ph , H i ng thNm nh b i thư ng gi i phóng m t b ng thành ph th ng nh t th c hi n. Trư ng h p c n thi t ho c còn ý ki n chưa th ng nh t gi a Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n và các s -ngành ch c năng thành ph thì Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n có t trình g i Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách lĩnh v c có liên quan xem xét, quy t nh. 2. Th i gian l p phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c p qu n- huy n không quá 40 ngày làm vi c. T t c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư (k c phương án giá b i thư ng) ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t ph i báo cáo v H i ng thNm nh b i thư ng thành ph ki m tra, theo dõi và báo cáo v y ban nhân dân thành ph trong th i gian không quá 07 ngày làm vi c k t ngày phê duy t. 3. T thNm nh b i thư ng qu n-huy n t ch c thNm nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư i v i các d án ã phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t phương án. T thNm nh b i thư ng qu n-huy n giúp H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án thNm nh các phương án giá b i thư ng ho c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư do Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n-huy n l p ho c do T công tác giúp vi c c a H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án l p (nơi không thành l p Ban b i thư ng) H i ng b i thư ng c a d án t ch c h p th ng nh t thông qua. Ch t ch H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án ký phương án và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t. - T thNm nh b i thư ng qu n-huy n có trách nhi m tham gia góp ý i v i các phương án giá b i thư ng ho c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư khi ph i báo cáo H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . 4. H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh các phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư i v i các d án có thu h i t liên quan t 02 qu n-huy n tr lên và các d án có văn b n ch o c a y ban nhân dân thành ph . - Th i gian thNm nh c a H i ng thNm nh b i thư ng thành ph là không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án do H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án g i n. Trong trư ng h p còn có ý ki n khác nhau v n i dung c a phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư gi a H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án và H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thì H i ng thNm nh b i thư ng thành ph v n ký thNm nh các n i dung th ng nh t, các n i dung chưa th ng nh t có
  4. văn b n báo cáo y ban nhân dân thành ph ng g i cho y ban nhân dân qu n- huy n y ban nhân dân qu n-huy n xem xét, báo cáo y ban nhân dân thành ph quy t nh. 5. Kho n 1, i u 8 Quy t nh 31 ư c s a i, b sung như sau : “1. Không ph i l p th t c duy t d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án n u phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án ã ư c H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh ho c ã ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t theo trình t quy nh (n u trong phương án ã có m c d toán chi phí b i thư ng c a d án). Trong trư ng h p d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư có phát sinh tăng so v i phương án ư c trình bày trong d án u tư ã ư c duy t ho c tăng so v i phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư ã ư c thNm nh và phê duy t, giao Giám c S Tài chính xem xét phê duy t i u ch nh d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư i v i các phương án ã ư c H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh và giao Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n xem xét, phê duy t i u ch nh d toán i v i các phương án do T thNm nh b i thư ng qu n-huy n thNm nh. Sau khi có quy t nh phê duy t i u ch nh duy t d toán chi phí b i thư ng c a d án, Ch t ch H i ng b i thư ng c a d án ch u trách nhi m báo cáo S K ho ch và u tư có ý ki n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho phép ti p t c tri n khai d án v i m c kinh phí tăng thêm ho c ngưng tri n khai d án do không m b o hi u qu d án ho c không có ngu n v n tri n khai”. i u 2. 2.1- y quy n cho Giám c S Tài chính : Phê duy t phương th c hoán i t, ơn giá b i thư ng các lo i t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý trong ph m vi t thu h i và giao (ho c cho thuê) cho các ch u tư th c hi n d án (k c d án u tư có 100% v n nư c ngoài) theo ngh c a y ban nhân dân qu n-huy n ; ki m tra vi c thu n p ti n b i thư ng vào ngân sách thành ph , qu n lý và s d ng ngu n ti n b i thư ng v t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý theo quy nh. Thông báo cho S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n-huy n bi t v qu t ư c hoán i S và y ban nhân dân qu n-huy n ti p nh n, qu n lý, s d ng theo quy nh. Phê duy t chi phí b i thư ng, h tr khi di d i i v i các t ch c (cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, Doanh nghi p Nhà nư c, Doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, Công ty C ph n...) b thu h i t trong quá trình t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr trong các d án u tư theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n.
  5. 2.2- Giao cho Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ti p nh n, qu n lý và s d ng qu t ư c hoán i t qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý nêu t i i m 2.1- nêu trên, ph c v yêu c u tái nh cư các d án u tư c a Nhà nư c và các yêu c u khác theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh khác c a Quy nh t m th i ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v n có hi u l c thi hành. 2. Bãi b Quy t nh s 119/2004/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . Trình t , th t c t ch c th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư các d án u tư có 100% v n nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh ư c th c hi n theo Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph và Quy t nh này. 3. Giao Giám c S Tài chính ban hành hư ng d n vi c thNm nh giá b i thư ng, phê duy t phương án theo n i dung s a i, b sung t i Quy t nh này và t ch c t p hu n cho cán b , công ch c làm công tác thNm nh các qu n-huy n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng- xã, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 PH - Th tư ng Chính ph - B K ho ch và u tư KT. CH TNCH - B Tài chính, B Tư pháp PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - B Tài nguyên và Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - TTUB : CT, các PCT - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp - VPH -UB : CPVP Nguy n Thi n Nhân - Các T NCTH, B (3) - Lưu ( B/C)
Đồng bộ tài khoản