Quyết Định Số: 733/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
6
download

Quyết Định Số: 733/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM TRA TĂNG CƯỜNG DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG CÁ TRA, BASA XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 733/QĐ-BNN-QLCL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 733/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM TRA TĂNG CƯỜNG DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG CÁ TRA, BASA XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng chế độ kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm dư lượng Trifluralin đối với 100% lô hàng cá tra, basa của các doanh nghiệp trước khi xuất khẩu vào Nhật Bản. Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm: 1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến cá tra, basa trong kiểm soát mối nguy dư lượng Trifluralin trong quá trình chế biến xuất khẩu. 2. Thực hiện kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số
  2. 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cấp chứng nhận chất lượng cho các lô hàng khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định của Nhật Bản. 3. Sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, thực hiện tạm đình chỉ xuất khẩu sản phẩm cá tra, basa vào Nhật Bản đối với các doanh nghiệp có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo về dư lượng Trifluralin. Các trường hợp này chỉ được xem xét dỡ bỏ đình chỉ sau khi Doanh nghiệp đã xác định đúng nguyên nhân, thiết lập biện pháp khắc phục có hiệu quả và có 5 lô hàng cá tra, basa liên tiếp xuất khẩu đi các thị trường được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản lấy mẫu kiểm nghiệm không phát hiện dư lượng Trifluralin. 4. Phối hợp với Tổng cục Hải quan kiểm soát các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản theo quy định tại Quyết định này. 5. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hủy bỏ, sửa đổi bổ sung chế độ kiểm tra tăng cường theo Quyết định này trên cơ sở tình trạng nhiễm dư lượng Trifluralin trong sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu được khắc phục hoặc khi Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản công bố hủy bỏ chế độ kiểm tra tăng cường đối với cá tra, basa Việt Nam. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở chế biến cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lãnh đạo Bộ; - Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Cao Đức Phát thương; - UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc
  3. TU; - Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP); - Lưu: VT, QLCL.
Đồng bộ tài khoản