Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
95
lượt xem
11
download

Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 362: 2005 "Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QuyÕt ®Þnh Cña bé trëng bé x©y dùng sè 01/2006/q®­bxd ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2006 ban hµnh tcxdvn 362: 2005 “quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ ­ tiªu chuÈn thiÕt kÕ” bé trëng  bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§­CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc   cña Bé X©y dùng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Ban hµnh   kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn  x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN   362:   2005   “Quy   ho¹ch   c©y   xanh   sö   dông   c«ng   céng   trong c¸c ®« thÞ ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. §iÒu   2.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô  trëng Vô  Khoa häc  C«ng   nghÖ   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. K/T Bé trëng thø trëng NguyÔn V¨n Liªn Lêi nãi ®Çu TCVN 362 : 2005 ­ “Quy ho¹ch c©y xanh sö  dông c«ng céng   trong c¸c  ®« thÞ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” quy  ®Þnh c¸c chØ tiªu  diÖn tÝch c©y xanh sö  dông c«ng céng trong c¸c  ®« thÞ  vµ  c¸c   nguyªn t¨c thiÕt kÕ,  ®îc Bé  X©y Dùng ban hµnh theo quyÕt  ®Þnh  sè ...01./BXD ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2006. Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ ­ Tiªu chuÈn ThiÕt kÕ Greenery Planning For Public Utilities in Urban Areas ­ Design   Standards
 2. 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông khi lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch chung x©y   dùng  ®« thÞ   vµ  tham kh¶o  ®Ó  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt c¸c  ®« thÞ. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c chØ tiªu diÖn tÝch ®Êt c©y   xanh sö dông c«ng céng ¸p dông ë cÊp toµn ®« thÞ. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c  ®« thÞ   ®Æc thï  vµ   c©y   xanh   trong   khu   ë,   c«ng   nghiÖp,   kho   tµng,   trêng   häc,   c¬  quan, c«ng tr×nh c«ng céng…(c©y xanh sö  dông h¹n chÕ) vµ  c©y  xanh  ®îc dïng lµm d¶i c¸ch ly, phßng hé, nghiªn cøu khoa häc,  vên ¬m…(c©y xanh chuyªn m«n). 2. Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN4449:   1987.   Quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®«   thÞ­   Tiªu   chuÈn   thiÕt kÕ. TËp I ­ Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: NghÞ ®Þnh 08/2005/N§­CP vÒ Quy ho¹ch X©y dùng. 3. ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa 3.1. C©y xanh sö dông c«ng céng trong ®« thÞ gåm 3 lo¹i: ­ C©y xanh c«ng viªn: Lµ khu c©y xanh lín phôc vô cho môc   tiªu sinh ho¹t ngoµi trêi cho ngêi d©n  ®« thÞ  vui ch¬i gi¶i  trÝ, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ quÇn chóng, tiÕp xóc víi  thiªn nhiªn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn… ­ C©y xanh vên hoa: Lµ diÖn tÝch c©y xanh chñ yÕu ®Ó ng êi  ®i bé ®Õn d¹o ch¬i vµ nghØ ng¬i trong mét thêi gian ng¾n. DiÖn   tÝch vên hoa kh«ng lín, tõ  vµi ba ha trë  xuèng. Néi dung chñ   yÕu gåm hoa, l¸, cá, c©y vµ  c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t ¬ng  ®èi  ®¬n gi¶n. ­ C©y xanh  ®êng phè: Thêng bao gåm bul¬va, d¶i c©y xanh  ven  ®êng  ®i bé(vØa hÌ), d¶i c©y xanh trang trÝ, d¶i c©y xanh  ng¨n c¸ch gi÷a c¸c ®êng, híng giao th«ng… 3.2.  §Êt c©y xanh sö  dông c«ng céng  lµ   ®Êt dïng   ®Ó  x©y   dùng c«ng viªn, vên hoa, c©y xanh  ®êng phè, n»m trong c¬  cÊu  ®Êt c©y xanh chung vµ   ®Êt x©y dùng  ®« thÞ. Trong  ®Êt c©y xanh   sö  dông c«ng céng bao gåm c¶  ®êng  ®i, s©n b∙i, mÆt níc vµ  mét  sè  c«ng tr×nh kiÕn tróc trong khu«n viªn c«ng viªn, vên hoa.  ChØ tiªu mÆt níc ®îc tÝnh phÇn diÖn tÝch cã tham gia trong c¸c  ho¹t ®éng nghØ ng¬i, th  gi∙n nhng kh«ng qu¸ 1/2 diÖn tÝch mÆt  níc. 3.3.  Tiªu chuÈn x©y dùng quy ho¹ch c©y xanh sö  dông c«ng   céng trong c¸c  ®« thÞ  lµ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  chØ tiªu, chØ sè   ®Êt  ®ai  ®Ó  ¸p dông trong c¸c ho¹t  ®éng x©y dùng vµ  qu¶n lÝ   ®« thÞ  ®èi víi c©y xanh sö dông c«ng céng. 4. Quy ®Þnh chung: 4.1. C©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ ph¶i ®îc  thiÕt kÕ quy ho¹ch gåm 3 lo¹i:
 3. ­ C©y xanh c«ng viªn. ­ C©y xanh vên hoa. ­ C©y xanh ®êng phè. 4.2.  C©y   xanh   sö   dông   c«ng   céng   ph¶i   ®îc   g¾n   kÕt   chung  víi c¸c lo¹i c©y xanh sö dông h¹n chÕ, c©y xanh chuyªn m«n, vµ   vµnh  ®ai xanh ngoµi  ®« thÞ  (kÓ  c¶ mÆt níc) thµnh mét hÖ  thèng  hoµn chØnh, liªn tôc. ­ Quy ho¹ch vµ trång c©y xanh sö dông c«ng céng kh«ng ® îc  lµm ¶nh hëng tíi an toµn giao th«ng, lµm h h¹i c«ng tr×nh kiÕn  tróc, h¹  tÇng, kü  thuËt  ®« thÞ, kh«ng g©y nguy hiÓm tíi ngêi  sö dông vµ m«i trêng sèng cña céng ®ång. 5.  Tiªu chuÈn diÖn tÝch  ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng: 5.1.  Tiªu chuÈn  ®Êt c©y xanh sö  dông c«ng céng trong c¸c  ®«   thÞ   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   lo¹i   ®«   thÞ   vµ   ®îc   quy   ®Þnh   trong  b¶ng 1: B¶ng 1: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng Tiªu chuÈn (m2/ng­ Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ngêi) êi) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 12 ­ 15 Trªn   hoÆc   b»ng   250.000®Õn  I vµ II 10 ­ 12 díi 1.500.000 Trªn   hoÆc   b»ng   50.000   ®Õn  III vµ IV 9 ­ 11 díi 250.000 Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d­ V 8 ­ 10 íi 50.000 Chó  thÝch1 : §èi víi c¸c  ®« thÞ  cã  tÝnh chÊt  ®Æc thï  vÒ  s¶n  xuÊt   c«ng   nghiÖp,   ho¹t   ®éng   khoa   häc,   c«ng   nghÖ,   du   lÞch,  nghØ dìng khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy cã  thÓ  lùa chän trong   giíi h¹n hoÆc ®iÒu chØnh (nhng ph¶i ®îc c¬ quan chñ qu¶n chÊp  nhËn). Chó  thÝch 2 : §èi víi  ®« thÞ  miÒn nói, h¶i  ®¶o khi ¸p dông   tiªu chuÈn nµy cho phÐp lùa chän thÊp h¬n nhng kh«ng ®îc thÊp  h¬n 70% Quy ®Þnh ë giíi h¹n tèi thiÓu. 5.2.  C«ng viªn: Tiªu chuÈn  ®Êt c©y xanh c«ng viªn  ®« thÞ  ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ vµ ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 2: B¶ng 2: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh c«ng viªn Tiªu chuÈn (m2/ng­ Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ngêi) êi) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 7 ­ 9 Trªn   hoÆc   b»ng   250.000®Õn  I vµ II 6 ­ 7,5 díi 1.500.000 Trªn   hoÆc   b»ng   50.000   ®Õn  III vµ IV 5 ­ 7 díi 250.000 V Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d­ 4 ­ 6
 4. íi 50.000 Chó  ThÝch : Trong c¸c  ®« thÞ  lo¹i  ®Æc biÖt, lo¹i I&II, ngoµi  c¸c c«ng viªn thuéc khu  ë  cÇn cã  c¸c c«ng viªn khu vùc, c«ng  viªn   thµnh   phè,   c¸c   c«ng   viªn   cã   chøc   n¨ng   riªng   biÖt   nh:  c«ng  viªn  thiÕu  nhi,  c«ng  viªn   thÓ   thao,  vên  b¸ch  thó,b¸ch  th¶o, c«ng viªn níc, … ­ C«ng viªn thiÕu nhi cã  quy m« trªn 10ha ph¶i tæ chøc c«ng  viªn víi nhiÒu khu chøc n¨ng: ­ C«ng viªn thÓ thao ph¶i ®¶m b¶o kÝch thíc s©n b∙i theo tiªu  chuÈn vµ  bè  trÝ  hîp lý  hÖ  thèng s©n b∙i tËp. C©y xanh ph¶i  tho¶ m∙n yªu cÇu th«ng giã, chèng  ån,  ®iÒu hoµ  kh«ng khÝ  vµ  ¸nh s¸ng, c¶i thiÖn tèt m«i trêng vi khÝ  hËu  ®Ó   ®¶m b¶o n©ng  cao søc khoΠvËn ®éng viªn vµ ngêi tham gia thÓ thao. 5.3.  Vên hoa­vên d¹o: Tiªu chuÈn  ®Êt c©y xanh vên hoa  ®«  thÞ   ®îc x¸c  ®Þnh theo lo¹i  ®« thÞ  vµ   ® îc quy  ®Þnh trong b¶ng  3. B¶ng 3: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh vên hoa   Tiªu chuÈn (m2/ng­ Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ngêi) êi) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 3­3,6 Trªn   hoÆc   b»ng   250.000®Õn  I vµ II 2,5­2,8 díi 1.500.000 Trªn   hoÆc   b»ng   50.000   ®Õn  III vµ IV 2­2,2 díi 250.000 Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d­ V 1,6­1,8 íi 50.000 Chó  ThÝch : Vên hoa lµ  mét h×nh thøc c«ng viªn nhá, h¹n chÕ   vÒ quy m«, néi dung víi diÖn tÝch tõ 1­6havµ gåm ba lo¹i chñ   yÕu: ­ Lo¹i I : Tæ chøc chñ  yÕu dµnh cho d¹o ch¬i, th gi∙n, nghØ  ng¬i. ­ Lo¹i  II: Ngoµi chøc  n¨ng  trªn cßn cã  t¸c dông sinh ho¹t   v¨n   hãa   nh  biÓu  diÔn   nghÖ   thuËt  quÇn   chóng,  triÓn   l∙m   hay   ho¹t ®éng tËp luyÖn TDTT ­ Lo¹i III: 5 Vên hoa nhá  phôc vô  kh¸ch bé  hµnh, kh¸ch v∙ng   lai, trang trÝ nghÖ  thuËt cho c«ng tr×nh ®êng phè, qu¶ng tr­ êng, diÖn tÝch kh«ng qu¸ 2ha. 5.4.  C©y xanh  ®êng phè: Tiªu chuÈn  ®Êt c©y xanh  ®êng phè  ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®« thÞ vµ ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4: Tiªu chuÈn ®Êt c©y xanh ®êng phè Tiªu chuÈn (m2/ng­ Lo¹i ®« thÞ Quy m« d©n sè (ngêi) êi) §Æc biÖt Trªn hoÆc b»ng 1.500.000 1,7 ­ 2,0 Trªn   hoÆc   b»ng   250.000®Õn  I vµ II 1,9 ­ 2,2 díi 1.500.000
 5. Trªn   hoÆc   b»ng   50.000   ®Õn  III vµ IV 2,0 ­ 2,3 díi 250.000 Trªn hoÆc b»ng 4.000 ®Õn d­ V 2,0 ­ 2,5 íi 50.000 Chó  ThÝch : DiÖn tÝch  ®Êt c©y xanh  ®êng phè   ®ù¬c tÝnh b»ng  10% diÖn tÝch  ®êng ®« thÞ. 5.5. B¶ng tæng hîp tiªu chuÈn diÖn tÝch   ®Êt c©y xanh sö  dông c«ng céng B¶ng 5: Tæng hîp tiªu chuÈn diÖn tÝch  ®Êt c©y xanh sö dông c«ng  céng Tiªu chuÈn  Tiªu chuÈn  Tiªu chuÈn  Tiªu chuÈn  ®Êt c©y  ®Êt c©y  ®Êt c©y  ®Êt c©y  xanh sö  xanh c«ng  Lo¹i ®« thÞ xanh vên  xanh ®êng  dông c«ng  viªn  hoa (m2/ng­ phè (m2/ng­ céng  (m /ngêi) 2 êi) êi) (m2/ngêi) §Æc biÖt 12 ­ 15 7 ­ 9 3 ­ 3,6 1,7 ­ 2,0 I vµ II 10 ­ 12 6 ­ 7,5 2,5 ­ 2,8 1,9 ­ 2,2 III vµ IV 9 ­ 11 5 ­ 7 2 ­ 2,2 2,0 ­ 2,3 V 8 ­ 10 4 ­ 6 1,6 ­ 1,8 2,0 ­ 2,5 6. Yªu cÇu thiÕt kÕ quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng 6.1. ThiÕt kÕ  c©y xanh sö  dông c«ng céng  ®« thÞ  ph¶i phï  hîp   víi   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®«   thÞ   ®îc   duyÖt,   gãp   phÇn   c¶i  thiÖn m«i trêng, phôc vô c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ, v¨n  ho¸, thÓ thao vµ mü quan ®« thÞ. 6.2.  Tæ   chøc   hÖ   thèng   c©y   xanh   sö   dông   c«ng   céng   phô  thuéc   vµo   ®iÒu   kiÖn   tù   nhiªn,  khÝ   hËu,   m«i  trêng,   c¶nh  quan  thiªn nhiªn,  ®iÒu kiÖn vÖ  sinh, bè  côc kh«ng gian kiÕn tróc,  quy m«, tÝnh chÊt còng nh c¬ së kinh tÕ kü thuËt, truyÒn thèng   tËp qu¸n céng ®ång cña ®« thÞ. 6.3.  Tæ chøc kh«ng gian xanh sö  dông c«ng céng ph¶i tËn   dông, khai th¸c, lùa chän  ®Êt  ®ai thÝch hîp, ph¶i kÕt hîp hµi  hoµ  víi mÆt níc, víi m«i trêng xung quanh,  tæ chøc thµnh  hÖ  thèng víi nhiÒu d¹ng phong phó : tuyÕn, ®iÓm, diÖn. Chó thÝch: ­   TuyÕn   lµ     c¸c   gi¶i   c©y   xanh   ®êng   phè,   ven   kªnh  r¹ch, s«ng ngßi. ­ §iÓm lµ c¸c vên hoa c«ng céng. ­ DiÖn hoÆc m¶ng lµ c¸c c«ng viªn c¸c cÊp trong ®« thÞ. 6.4. C©y xanh ®êng phè ph¶i thiÕt kÕ hîp lÝ ®Ó cã ®îc t¸c  dông trang trÝ, ph©n c¸ch, chèng bôi, chèng  ån, phèi kÕt kiÕn  tróc, t¹o c¶nh quan  ®êng phè, c¶i t¹o vi khÝ  hËu, vÖ  sinh m«i   trêng, chèng nãng, kh«ng g©y  ®éc h¹i, nguy hiÓm cho kh¸ch bé  hµnh, an toµn cho giao th«ng vµ  kh«ng  ¶nh hëng tíi c¸c c«ng 
 6. tr×nh h¹  tÇng  ®« thÞ  (®êng d©y,  ®êng  èng, kÕt cÊu vØa hÌ  mÆt  ®êng). ­ C©y xanh ven  kªnh r¹ch,ven s«ng ph¶i cã t¸c dông chèng   s¹t lë, b¶o vÖ bê, dßng ch¶y, chèng lÊn chiÕm mÆt níc. ­   C©y   xanh   ®êng   phè   ph¶i   lµ   mèi   liªn   kÕt   c¸c   “®iÓm”,  “diÖn” c©y xanh ®Ó trë thµnh hÖ thèng c©y xanh c«ng céng. 6.5.  Trong c¸c khu  ë, trung t©m  ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp,   c«ng tr×nh thÞ  chÝnh, khu du lÞch vµ  giao th«ng ph¶i ph©n bæ  hÖ thèng c©y xanh sö dông c«ng céng hîp lý. §èi víi ®« thÞ cò,  do mËt ®é x©y dùng qu¸ cao nªn chän gi¶i ph¸p c©n b»ng quü c©y  xanh b»ng viÖc bæ sung c¸c m¶ng c©y xanh lín  ë  vïng ven. Khi   më  réng  ®« thÞ  khu cò, nÕu cã  thÓ  nªn c¶i t¹o x©y dùng nh÷ng   vên hoa nhá vµ b∙i tËp. 6.6.  Trªn khu  ®Êt c©y xanh sö  dông c«ng  céng  cã  c¸c  di   tÝch v¨n ho¸, lÞch sö   ®∙  ®îc xÕp h¹ng kh«ng  ®îc x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh g©y « nhiÔm m«i trêng xung quanh vµ  c¸c c«ng tr×nh  kh¸c kh«ng cã liªn quan ®Õn viÖc phôc vô nghØ ng¬i gi¶i trÝ. 6.7.  Khi   c¶i   t¹o   x©y   dùng   ®«   thÞ   cò   hoÆc   chän   ®Êt   x©y   dùng  ®« thÞ  míi cÇn  khai th¸c triÖt  ®Ó  vµ  sö  dông hîp lÝ  c¸c  khu vùc cã  gi¸ trÞ  vÒ  c¶nh quan thiªn nhiªn nh   ®åi nói, rõng  c©y, ®Êt ven s«ng, suèi, biÓn, hå. §Æc biÖt lµ hÖ thèng mÆt n­ íc cÇn gi÷  g×n khai th¸c g¾n víi kh«ng gian xanh  ®Ó  sö  dông   vµo môc ®Ých t¹o c¶nh quan m«i trêng ®« thÞ. 6.8. Khi c¶i t¹o x©y dùng ®« thÞ cò vµ thiÕt kÕ quy ho¹ch   ®« thÞ  míi còng nh   quy ho¹ch x©y dùng c¸c  ®iÓm d©n c    cÇn  nghiªn cøu b¶o tån hoÆc sö  dông hîp lÝ   nhÊt c¸c khu c©y xanh  hiÖn cã kÓ c¶ c¸c c©y trång cæ thô cã gi¸ trÞ. 6.9.  Trong c¸c c«ng viªn, vên hoa…tuú  tÝnh chÊt, quy m«  mµ  bè  trÝ  thÝch hîp hÖ  thèng h¹  tÇng kü  thuËt nh thiÕt bÞ  cÊp  tho¸t níc, chiÕu s¸ng vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô kh¸c. 6.10.  Khi   tiÕn   hµnh   trång   c©y   trong   c«ng   viªn   vên   hoa…  cÇn lu  ý  kho¶ng c¸ch gi÷a c«ng tr×nh   ë  xung quanh tiÕp gi¸p  víi c©y trång nh: C©y bôi, c©y th©n gç  c¸ch têng nhµ  vµ  c«ng  tr×nh tõ  2m ®Õn 5m, c¸ch ®êng tµu ®iÖn tõ 3m ®Õn 5m, c¸ch vØa  hÌ  vµ   ®êng tõ  1,5m  ®Õn 2m, c¸ch giíi h¹n m¹ng  ®iÖn 4m, c¸ch   c¸c m¹ng ®êng èng ngÇm tõ 1m ®Õn 2m. 6.11. Khi thiÕt kÕ  c«ng viªn, vên hoa ph¶i lùa chän lo¹i  c©y trång vµ  gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m t¹o  ®îc b¶n s¾c  ®Þa ph­ ¬ng, d©n téc vµ  hiÖn  ®¹i, kh«ng xa l¹  víi tËp qu¸n  ®Þa ph ¬ng  Ngoµi ra, lùa chän c©y trång trªn c¸c vên hoa nhá ph¶i ®¶m b¶o  sù  sinh trëng vµ  ph¸t triÓn kh«ng ¶nh hëng  ®Õn tÇm nh×n c¸c  ph¬ng tiÖn giao th«ng. a) C¸c lo¹i c©y trång ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: ­ C©y ph¶i chÞu ®îc giã, bôi, s©u bÖnh. ­ C©y th©n ®Ñp, d¸ng ®Ñp. ­ C©y cã rÔ ¨n s©u, kh«ng cã rÔ næi.
 7. ­  C©y l¸ xanh quanh n¨m, kh«ng rông l¸ tr¬  cµnh hoÆc c©y   cã  giai  ®o¹n rông l¸ tr¬  cµnh vµo mïa  ®«ng nhng d¸ng  ®Ñp, mµu  ®Ñp vµ cã tû lÖ thÊp. ­ Kh«ng cã qu¶ thÞt g©y hÊp dÉn ruåi muçi. ­ C©y kh«ng cã gai s¾c nhän, hoa qu¶ mïi khã chÞu. ­ Cã bè côc phï hîp víi quy ho¹ch ®îc duyÖt. b) VÒ phèi kÕt nªn: ­ NhiÒu lo¹i c©y, lo¹i hoa. ­ C©y cã l¸, hoa mµu s¾c phong phó  theo 4 mïa. ­ NhiÒu tÇng cao thÊp, c©y th©n gç, c©y bôi vµ cá, mÆt n ­ íc, tîng hay phï ®iªu vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc. ­ Sö  dông c¸c quy luËt trong nghÖ thuËt phèi kÕt c©y víi   c©y, c©y víi mÆt níc, c©y víi c«ng tr×nh vµ    xung quanh hîp   lý, t¹o nªn sù  hµi hoµ, l¹i võa cã  tÝnh t¬ng ph¶n võa cã  tÝnh  t¬ng tù, ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng tù nhiªn. PhÇn phô lôc (Tham kh¶o) Phô lôc A: DiÖn tÝch tèi thiÓu cña c¸c lo¹i ®Êt c«ng viªn STT Ph©n lo¹i Quy m« (ha) 1 C«ng viªn  trung t©m ®« thÞ  15 C«ng   viªn   v¨n   hãa   nghØ   ng¬i  2 11 ­ 14 (®a chøc n¨ng) C«ng viªn khu vùc (QuËn, ph­ 3 10 êng) 4 C«ng viªn khu nhµ ë 3 5 Vên d¹o 0,5 6 Vên c«ng céng ë ®« thÞ nhá  2 7 C«ng viªn rõng thµnh phè 50 Phô lôc B: C¬ cÊu sö dông ®Êt trong c«ng viªn v¨n ho¸ nghØ ng¬i B¶ngB1: Thµnh phÇn sö dông ®Êt trong c«ng viªn v¨n ho¸ nghØ ng¬i   STT C¸c khu chøc n¨ng Tû lÖ(%) 1 Khu v¨n ho¸ gi¸o dôc 10 ­ 12 2 Khu biÓu diÔn 8 ­ 10 3 Khu thÓ thao 8 ­ 10 4 Khu thiÕu nhi 10 ­ 12 5 Khu yªn tÜnh  40 ­ 60 6 Khu phôc vô 2 ­ 5 B¶ngB2: Tû  lÖ c¸c lo¹i ®Êt  trong c«ng viªn v¨n ho¸ nghØ ng¬i
 8. Tû lÖ ®Êt c©y xanh c«ng viªn  STT Lo¹i ®Êt (%) 50 ngêi/ha 
 9. ­  Mét sè  quy c¸ch kh¸c  ®èi víi c©y xanh trång trªn vØa   hÌ: * C©y cã  th©n th¼ng, gç  dai  ®Ò  phßng bÞ  gißn gÉy bÊt th ­ êng, t¸n l¸ gän, th©n c©y kh«ng cã gai, cã ®é ph©n cµnh cao. * L¸ c©y cã  b¶n réng  ®Ó  t¨ng cêng qu¸ tr×nh quang hîp,  t¨ng hiÖu qu¶ lµm sach m«i trêng. *  Hoa  qu¶   (hoÆc   kh«ng   cã   qu¶)   kh«ng   hÊp  dÉn   ruåi   nhÆng   lµm ¶nh hëng ®Õn VSMT. * Tuæi thä  c©y ph¶i dµi (50 n¨m trë  lªn), cã  tèc  ®é  t¨ng   trëng tèt, cã  søc chÞu  ®ùng sù  kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt,  Ýt  bÞ s©u bÖnh, mèi mät ph¸ ho¹i. * C©y ph¶i cã  hoa  ®Ñp, cã  nh÷ng biÓu hiÖn  ®Æc tr ng cho  c¸c mïa. Phô lôc E: C¸c lo¹i c©y trång cho c¸c khu ®« thÞ (tham kh¶o) TT Khu chøc  TÝnh chÊt c©y trång KiÕn nghÞ trång  n¨ng c©y ­ Chän c©y cao to, t¸n réng,  ­Bµng,   phîng,  cho bãng r©m tèt, g©y  Ên t­ muång   ngñ,  îng m¹nh muång   hoa   ®µo,  1 C©y   xanh  ­   Chän   c©y   cho   vên   trêng:  riÒng   riÒng,  trêng häc Chän   c¸c   lo¹i   c©y   b¶n   ®Þa,  hång... cã hoa, l¸. Sè loµi c©y cµng  ­C©y   c¶nh,   c©y  nhiÒu   cµng   tèt   ®Ó   cã   thÓ  b¶n   ®Þa:   hång,  gióp cho viÖc nghiªn cøu,häc  h¶i   ®êng,   æ  tËp cña häc sinh. qu¹, phong lan,  ­   H¹n   chÕ   viÖc   trång   c¸c  ®Þa lan. lo¹i c©y ¨n qu¶. ­   Kh«ng   chän   c©y   cã   gai,  nhùa,   mñ   ®éc   nh:   Cµ   d¹i,  th«ng   thiªn,   døa   d¹i.   Kh«ng  trång   c¸c   lo¹i   c©y   hÊp   dÉn  ruåi   muçi   nh  sanh,   si,   ®a,  ®Ò. ­ C©y trång nªn cã  b¶ng ghi  tªn,   ngµy   th¸ng   trång,   xuÊt  xø. ­   TËn   dông   chän   gièng   c©y  ­Xµ   cõ,   muång  ®Þa   ph¬ng   ®Ó   dÔ   dµng   thÝch  hoa   ®µo,   V«ng,  nghi víi ®iÒu kiÖn sèng hång, s÷a, ngäc  ­   Chän   c©y   chó   ý   phèi   kÕt  lan,   lan   tóa,  2 C©y   xanh  mµu   s¾c   c¶   bèn   mïa.   C©y   cã  long n∙o, d¹  h­ khu d©n c hoa   t¹o   vÎ   mü   quan,   c¶nh  ¬ng. quan, vui m¾t cho khu ë. ­Muång   ngñ,  ­ Chän c©y cã h¬ng th¬m, qu¶  g¹o, phîng, mÝ. th¬m ­Bµng lang níc,  ­ Chän c©y cã tuæi thä cao muèng hoa vµng,  ­ Cµnh kh«ng rßn, dÔ g∙y vµng anh. ­ Cho bãng m¸t réng ­ Tr¸nh trång c©y ¨n qu¶ hÊp  dÉn trΠem.
 10. TT Khu chøc  TÝnh chÊt c©y trång KiÕn nghÞ trång  n¨ng c©y ­   Tr¸nh   nh÷ng   c©y   hoa   qu¶  hÊp dÉn hoÆc lµm måi cho s©u  bä, ruåi nhÆng. ­   Tr¸nh   nh÷ng   c©y   gç   gißn,  dÔ gÉy. ­   Tr¸nh   nh÷ng   c©y   mïi   khã  chÞu hoÆc qu¸ h¾c. ­ Chän c©y cã  kh¶ n¨ng tiÕt  ­ Long n∙o, lan  ra   c¸c   chÊt   fitolcid   diÖt  tua,   ngäc   lan,  C©y   xanh  trïng vµ  mµu s¾c hoa l¸ t¸c  b¹ch  ®µn, d¹  h­ 3 bÖnh viÖn dông   tíi   hÖ   thÇn   kinh,   gãp  ¬ng,   hång,  phÇn trùc tiÕp ®iÒu trÞ bÖnh méc... ­ Chän c©y cã t¸c dông trang  ­ B¸nh hái, mai  trÝ: mµu s¾c trong s¸ng, vui  ®µo,   mãng   bß  t¬i, t¹o søc sèng. tr¾ng,  ®Þa lan,  ­ Chän c©y cã h¬ng th¬m. mai   vµng,   ®µo  phai,   dõa,   cau  ®Î, cau lïn... ­   Ngäc   lan,  hoµng   lan,   lan  tua, muån, bµng  lang,   phîng,  vµng anh. ­   Chän   c©y   phong   phó   vÒ  ­   C¸c   lo¹i   c©y  chñng   lo¹i   c©y   b¶n   ®Þa   vµ  trang   trÝ   quý  c©y ngo¹i lai, cã vΠ®Ñp  ®Æc   biÖt:   V¹n  4 C©y   xanh  ­ Trång c©y  ®¶m b¶o bèn mïa  tuÕ,   b¸nh   hái,  c«ng  cã hoa l¸ xanh t¬i tróc   phËt   bµ,  viªn   ,   vên  ­ Chän c©y trang trÝ ph¶i cã  trµ   mi,   ®ç  hoa  gi¸   trÞ   trang   trÝ   cao(h×nh  quyªn,   huyÕt  th¸i, mµu s¾c, kh¶ n¨ng c¾t  dô,   cau   bôi,  xÐn) cau   lïn,   cau  ta, tróc ®µo.  ­   C©y   xanh   c¶n   khãi,   ng¨n  ­   §µi   loan,   t­ bôi: chän c©y cã  chiÒu cao,  ¬ng t, dÎ, lai,  C©y   xanh  c©y   kh«ng   tr¬   cµnh,   t¸n   l¸  phi   lao,   chïm  khu   c«ng  rËm r¹p, l¸ nhá, mÆt l¸ r¸p. bao   l¬n,   s¨ng,  5 nghiÖp ­   Khu   vùc   cã   chÊt   ®éc   h¹i  ®µo   l¸   to,   ®Ëu  NO,CO2,CO,   NO2,   trång   c©y  ma,   nô   nh∙n,  theo ph¬ng ph¸p nanh sÊu vµ  sÊu,   v¶i,   thÞ  xen   kÏ   c©y   bôi   ®Ó   hiÖu   qu¶  tr¸m,   muång  hÊp thô  cao (tèt nhÊt t¹o 3  ®en... tÇng t¸n). ­   G¨ng,   «   r«,  ­ D¶i c©y c¸ch ly cïng lo¹i  duèi   tróc   ®µo  khi dÞªn tÝch hÑp vµ hçn hîp  ®á, c« tßng c¸c  khi cÇn d¶i c¸ch li lín lo¹i,   d©m   bôt  ­   Chän   lo¹i   c©y   chÞu   ®îc  c¸c   lo¹i,   bãng  khãi bôi ®éc h¹i níc,   rÖu   ®á,  th¶m cá  l¸ tre,  mµo   gµ,   nhéi, 
 11. TT Khu chøc  TÝnh chÊt c©y trång KiÕn nghÞ trång  n¨ng c©y xµ   cõ,   chÑo,  l¸t hoa. ­ Chän c©y bãng r©m m¸t, t¸n  ­   Muång,   long  réng,   chiÕm   diÖn   tÝch   mÆt  n∙o,   nhéi,   xµ  6 C©y   trång  ®Êt Ýt. cõ,   ngäc   lan,  ë   c¸c   bÕn  ­   Chän   c¸c   c©y   cã   t¸c   dông  hoµng   lan,   lan  tÇu,   bÕn  ch¾n giã, ch¾n n¾ng (ë  híng  tua. xe,   bÕn  T©y, híng giã mïa ®«ng B¾c). c¶ng, chî ­   Chän   c¸c   lo¹i   th©n   cµnh  dai, kh«ng bÞ gÉy ®æ bÊt th­ êng, cã hoa th¬m, hoa ®Ñp. ­ Chän c©y gièng tèt, cã  bé  ­ SÊu, c¸c lo¹i  C©y   trång  rÔ khoÎ, khã bÞ b∙o lµm gÉy,  muång,  7 trªn   c¸c  ®æ nh»m t¨ng cêng lîng «xy,  bµng,quyÕch,  vµnh   ®ai  ng¨n bít tèc ®é giã. chÑo, long n∙o,  xanh,   gi¶i  ­   Trång   xen   kÏ   nhiÒu   loµi  phi lao… xanh   phßng  c©y   cã  u   ®iÓm   cña   loµi   nµy  hé hç  trî  khuyÕt  ®iÓm cho loµi  kh¸c,   h¹n   chÕ   s©u   bÖnh   ph¸  ho¹i tõng m¶ng.
 12. Phô ôc    é tsè   ¶iph¸p  è r  © y  l F:M   gi   b tÝc xanh   hñ  ­ t ph¸p  è   ôc  © y  bc c xanh Bi n  Ö ph¸p æ  t chøc  © y  c xanh     hi n    ÝhË u  ®Ó c¶it Ö vikh   M é T  µ IC ¸ C H   å N G   ¢ Y  ¦ í C   ö A   V  TR C TR C Sæ ¸ nh  ¸ nh  Ti n¾ng a  Ti n¾ng a  s¸ng Ti n¾ng a  s¸ng Gi ã Gi ã Gi ã Ti n¾ng a  Gi ã Ti nh× a  n Ti nh× a  n c © y  ã   n   c t¸ c © y  ã   n   c t¸ c © y  è ih î p  i a   ph   g÷ cao   µ  é ng vr h× h  ô  ß n n tr tr c © y  Ê p  µ   © y  a o th vc c ¶ N H   ¦ ë N G   ñ a   ¸ c h   è   Ýh µ n g   µ o   © y  n h   Õ n   « itR ¦ ê N G   i H c c b tr   r c xa ® m  gã G i n  ©y µc T¸ C   ô N G   H ¾ N   ¾ N G   D C N Q U Y  O ¹ C H   ¢ Y  Ó   ¤ N G   I   ù   H I H C § TH G ã T N £N C ñ A   I N   ¢ Y  £N   ¸ I Gµ C TR M B T § N TR å N G   ¢ Y  H ¾ N   ¾ N G   H O   N   ¦ ê N G C C N C S¢ TR
 13. T ñ  h ph¸p   è  ôc  © y  bc c xanh M µ U  ¾ C  ¦ ¥ NG   S T PH¶ N     Õ N,NH Þ §I U  ­VIBI   P  Ö C¢N   NG B» C H ñ   Õ U   ø  Õ U,Tû   Ö    û   Ý H,P H è IK Õ T  Y Y ­TH Y   L ­T X C     C¢ N H Þ § I U   µ   ¾ T  O ¹ N   H Þ § I U P  Ö V C § N P  Ö N H Þ § I U   ÒU P  Ö § C ¾ T  O ¹ N   H Þ § I U   § N P  Ö NHÞ §I U  NG  ÇN P  Ö T¡ D NHÞ §I U  I M   ÇN P  Ö G ¶ D VIB I N  Õ M µU  ¾C  µ  ãNG  æ S VB § M µU  NH  H¹T XA N M µU  NH  ËM XA § BãNG  æ  ñA  §C VU IT¦ ¥ I  × H   Þ   ,B N D TR A N G   G H I N £M HµNG  ¢Y C T¦ ¥ N G   ¶ N PH C¢N  »NG  µ  N  Þ H B V æ §N NHµ  »M   GANG N N C¢N  »NG B C¢N  »NG B T¦ ê N G   £  N G B T¤   í IC ¢ Y  N H V  XA § è IXø N G   K H ¤ N G   è IXø N G §  C ¢ Y  ¼ N G   ø N G TH § Tû   Ö   µ   û   Ý H L V T XC C H ñ   ÕU   µ   ø   ÕU Y V TH Y   ¢ Y  µ C L V¦ ê N   ¢ Y  H ñ   ÕU C C Y V¦ ê N   ¢ Y  N C T¤ Tû   Ö L Tû   Ý H XC § ¦ ê N G   ø   ÕU TH Y C¤NG  × H TR N   äNG  I M TR §Ó   ¢ Y  í IN H µ C V  C ¢ Y  å N G TR C ¢ Y  å N G TR C ¢ Y  å N G   TR   ¢ Y  å N G C TR C ¢ Y  R å N G T TH µ N H   ¶ N G M TH µ N H   A IH µ N G H    µNH  NG  ßN TH Vß TR   Π É Y  ã C BG G H× H  H÷  NC U
 14. Thñ ph¸p  è   ôc  © y  bc c xanh  ¬   ë   è ikÕtc © y  c s ph     xanh  theo  ã m nh TH ñ   ¸ P  è   ô C   ¢ Y  N H   ¥   ë   Õ T  î P  ¢ Y  N H   EO   PH BC C XA CSK H C XA TH NHã M P H è IK Õ T  A IC ¢ Y   H  P H è IK Õ T  A   ¢ Y   BC P H è IK Õ T  H I U   ¢ Y  é T  Ç N G   NÒC M T P H è IK Õ T  H I U   ¢ Y  H I U   Ç N G   NÒC NÒT P H è IK Õ T  ¢ Y  ô I   C B
 15. Tc xd vn   362   :2005 Thñ  ph¸p  è   ôc  © y  bc c xanh  è ikÕ tví ic¸c  Õ u è   ph       y t kh¸c c © y  n h   í ib i u   ¦ î n g xa v  Ó t c © y  n h   í i® ¸ xa v  c © y  n h   í ic « n g   × h xa v  tr n n h µ   ¸ id è c   í i m  v  nhã m   hµ  »m   g ang   í i n n n v h µ n g   © y  n   ß n  v µ   ô ic © y  Ê p c t¸ tr  b  th c ¸ c   © y  ¦ ê n   a o   µ   © y  ô ith Ê p c v c vc b 
 16. Thñ ph¸p  è  ôc  © y  bc c xanh  i m   ×  hñ  ® Ó nh n,t ph¸p  É n  ¾ t® i m   d d  Ó theo  uê ng  ¹ o  ña i kÕ tc © y  ® d c lªn    nh×n  Txanh ¸ P  è   ô C   ¢ Y  N H   i m   h × , Hñ PH BC C XA ®Ó n n  th ñ   ¸ p  É n   ¾ t  i m   h ×   eo   ¦ ê n g   ¹ o   ñ a   ªn   Õ t  © y  n h ph d d ® Ó n n th ® d c li k c xa ®i m   h×   Êp Ó n n th ®i m   h×   ung   × h  Ó n n tr bn ®i m   h×   ao Ó n nc tr å n g   © y  ã     ø c c c ý th co n  ¦ê ng   ¦î c  hÊn  ¹nh ® ® n m tr å n g   © y  eo   y Õ n   c th tu t¹ o   o   g ¦ ê i® ith eo   é t  ô c ch n    m tr   Õ u   ¾ t  Ç u   µ   Õ t  ó c   ã   ã   å n g   © y n b ® vk th n c tr c n g ¾ t  u ∙ n g   ¦ í n g   h u y Ó n   é n g q h c ® h ¦ í n g   h u y Ó n   é n g   a y  æ i c ® th ® t¹ o   h « n g   i n   h á k ga n d É n   ¾ t  ¦ í n g   h × d h nn t¹ o   a   h ÷ n g   h « n g   i n   h á   h ¸ c   h a u rn k ga n k n
 17. Tc xd vn   362   :2005 Thñ ph¸p  è   ôc  © y  bc c xanh  i m   ×  hñ  ® Ó nh n,t ph¸p  É n  ¾ t® i m   d d  Ó theo  uê ng  ¹ o  ña i kÕ tc © y  ® d c lªn    nh×n  xanh n g   ¸ c h   g ¾ n   i a   a i kho ¶ c n g÷ h    c © y  ¶ m   i c   o n   g ¦ ê i® i t¹ o c g¸ c n    th ¼ n g c © y  å n g   g ¾ t  u ∙ n g   h ÷ n g   o n   ¦ ê n g tr n q n c ® t¹ o   h o   g ¦ ê i® ib é   h ÷ n g   h « n g   i n   g h Øk h ¸ c   h a u c n    n k ga n   n t¹ o   g ∙   ¦   ñ a   h ÷ n g   o n   ¦ ê n g n tc n c ® t¹ o   ¶ m   i c   a y  æ ih ¦ í n g   i c g ¸ th ®  ®
 18. Thñ ph¸p  è   ôc  © y  bc c xanh  i m   ×  hñ  ® Ó nh n,t ph¸p  É n  ¾ t d d  t heo  uêng  ¹ o  ña i kÕ tc © y  ® d c lªn    ®i m   × Ó nh n  xanh ® i m   a y,® i m   ∙ y  ñ a   Ó xo  Ó g c t¹ o   g   u ¶ n g   ¦ ê n g   ë   ®¦ê n a q r tr m   r l d gg n   th ®   én c © y  å n g   µ   Ê u   ¹ c h   è is ù   a y  æ ih ¦ í n g   h u y Ó n   é n g tr c ® n h ã m   µ   µ n g   © y  ¦ í n g   i m   h ×   Õ n   é t  h « n g   i n   h ¸ c vh c h ®Ó n n® m k ga k t¹ i® i m   a y  Ê t  i n   g ∙   ¦   Ó xo xu hÖ n t n h Ê n   ¹ n h   ¦ í n g   h u yÓn   é n g m h c ®
 19. Tc xd vn   362   :2005 Thñ ph¸p  è   ôc  © y  bc c xanh  i m   ×  hñ  ® Ó nh n,t ph¸p  É n  ¾ td d  theo  uê ng  ¹ o  ña i kÕ tc © y  ® d c lªn    ®i m   × Ó nh n  d i n   Ý h xanh o   µ n g   í n   ¦ ê n g   ic µ n g   í n   Ö t c   ù  c td l ® ®  l h ¬ n      v Þtr Ýc ñ a   © y  å n g   ¹ ic ¸ c   i m   g ∙   a ,n g ∙   ¦   h ¸ c   h a u    c tr t  ®Ó n b  tk n c © y  å n g   ¹ o   i m   a y tr t ® Ó xo c © y  å n g   É n   ¾ t  h ÷ n g   o n   ¦ ê n g   h Ý h tr d d n c ® cn c © y  å n g   ¹ o   a   i m   g o Æ t tr t r ®Ó n s ù   ¾ p  Æ t  © y  å n g   ¹ o   ªn   h « n g   i n   g h Øn g ¬ ilí n   ¬ n s ® c tr t n k ga n     h
Đồng bộ tài khoản